Ілляхова Марина Володимирівна

Ілляхова Марина Володимирівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат філософських наук, доцент

ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/E-7598-2019

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0003-3150-5100

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fzPJOnsAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4258 

Додаткові відомості

Освіта

2001-2006 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Філософія», здобула кваліфікацію магістра філософії, викладача філософських дисциплін. Диплом КВ № 28615627.

2015 – 2018 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (режисер телебачення, 2018 р. диплом В18 № 0226239)

Досвід роботи

Науково-педагогічний стаж 16 років, зокрема у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» - 13 років.

Тема дисертації

«Структурний підхід до визначення феномену соціального часу (межі та можливості застосування)». Дисертація захищена 26 квітня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.17 КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.03 – «соціальна філософія та філософія історії».

Громадська активність:

Член редакційної колегії наукового видання «Information Technologies and Learning Tools».

Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО.

Член науково-методичної комісії з післядипломної педагогічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Член філософсько-економічного товариства.

Наукова діяльність

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження «Зміст, методи, технології та організаційні форми розвитку тьюторства в умовах безперервної освіти»

Перелік продукції (за останні 5 років)

Монографії

 1. V. Sydorenko, M. Illiakhova Modernization of Ukrainie’s continuing teachers’ training in the context of European integration Association. Agreement Driving International Changes: Collective Monograph. Chicago: Assent Graphics Communications. 2019. 804 p. pp. 685–704.

Посібники 

 1. Ілляхова М.В. Мотиваційний компонент професійно-креативної діяльності фахівців в освітньому процесі // Творчість як фактор мотивації досягнень: навчальний посібник.2023. 128 с.

Навчальні спецкурси

 1. Ілляхова М. В. Креативні практики в освіті : спецкурс. К.: Агроосвіта, 2019. – 159 с.

Методичні рекомендації, програми

 1. Ілляхова М. В. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації викладачів та методистів кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 250 с. С. 32-50.
 2. Ілляхова М. В. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 250 с. С. 99–119.
 3. Ілляхова М. В. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації за напрямом «Креативні практики в освіті та цифрові освітні тренди». Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 194 с. С. 120–141.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Ілляхова М. В. Праксеологічний компонент у структурі креативності науково-педагогічного працівника. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т меседж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : Н. Бібік [та ін.]. – Київ: Юстон, 2019. – Вип 7 (36). – 188с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 55–69.
 2. Ілляхова М. В. Інноваційна діяльність у структурі креативності науково-педагогічних працівників. Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (66) лютий 2019 р. Частина 1. – С. 101–106.
 3. Ілляхова М. В. Креативна компетентність науково-педагогічного працівника : теоретично-методологічний аналіз. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 61 188 с. Т. 1. – С. – 70–75.
 4. Ілляхова М. В. Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору . Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка : зб. наук. пр. Вип 1 (157) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка : НУЧК, 2019. 268 с. (Серія «Педагогічні науки»). – С. 55–61.
 5. Ілляхова М. В. Теоретико-методологічний аспект формування креативної моделі освіти. Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 66 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 228 с. – С. 95–99.
 6. Використання цифрового освітнього контенту у професійному розвитку науково-педагогічного працівника. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею гімназії» - Спеціальний тематичний випуск «»Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – № 6. – Кн.2. – Том ІІІ (81) – К.: - Гнозис, 2018. 548 с. – С. 239–249.
 7. M. Illiakhova Creative activity of personality in the context of formation of educational models. Науковий журнал «Молодий вчений» № 3 (67) ,березень 2019 р. 212c.  – С. 90–94.
 8. Ілляхова М. В. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної креативності науково-педагогічного працівника. Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 67 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 228 с. – С. 95–99.
 9. Ілляхова М. В. Концептуалізація поняття «кайрос» у контексті професійного розвитку креативності науково-педагогічного працівника. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2019. – Вип. 9. – 80 с. – С. 28–34.
 10. Ілляхова М. В. Структура креативності науково-педагогічного працівника. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Херсонський державний університет. Видавничий дім «Гельветика», 2019 . Вип. LXXXVII. – 208 c. - C. 52 – 58.
 11. M. Illiakhova Systematization of the creativity development methods of scientific and pedagogical workers in the postgraduate education system. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка. Вип 12, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. – 229 с. – С. 91 – 95.
 12. Ілляхова М. В. Креативність і творчість: дефініції понять. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич :Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. №23. – С. 95–100.
 13. Ілляхова М. В. Креативні практики у безперервному професійному розвитку науково-педагогічних працівників. Український педагогічний журнал. Видавництво «Педагогічна думка», 2019, - №2. – 160 с. – С. 38–45.

Статті у термінологічних словниках

 1. Ілляхова М.В. Безперервний професійний розвиток науково-педагогічного працівника // Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Київ : НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2022. 96 с. С. 15–18
 2. Ілляхова М.В. Інноваційна діяльність науково-педагогічних працівників // Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Київ : НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2022. 96 с. С. 33–38
 3. Ілляхова М.В. Конструктивізм // Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Київ : НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2022. 96 с. С. 45–49.
 4. Ілляхова М.В. Креативність // Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Київ : НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2022. 96 с. С. 50–53.
 5.  Ілляхова М.В. Креативні освітні практики // Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Київ : НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2022. 96 с. С. 53–56
 6. Ілляхова М.В. Креативні практики у безперервному професійному розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників // Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Київ : НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2022. 96 с. С. 56–58
 7.  Ілляхова М.В. Неформальна освіта науково-педагогічних працівників // Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Київ : НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2022. 96 с. С. 68–71
 8. Ілляхова М.В. Освітні практики // Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Київ : НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2022. 96 с. С. 71–73

 

Е-освітні комплекси:

 1.  Ілляхова М. В. Сценарії уроків з використанням інтерактивних цифрових освітніх ресурсів. Методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти. – URL : https://ru.padlet.com/illiahova_marina/k1pgb5we0f6r
 2. Ілляхова М. В. Цифрова компетентність педагога Нової української школи. Методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти. – URL : https://ru.padlet.com/illiahova_marina/9lp5cca9ogdm
 3. Ілляхова М. В. Створення і використання цифрового освітнього контенту. Методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти. – URL : https://ru.padlet.com/illiahova_marina/cd9cdiz3apby

Відеолекції

 1. Ілляхова М. В. «Викростання арт-практики «Нейрографіка» в освіті дорослих». Відеолекція – URL : https://youtu.be/Vb4SXMU3lwM  https://youtu.be/h9ZLjSTQcAE
 2. Ілляхова М. В. «Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних праівників». Відеолекція – URL : https://youtu.be/PjpCSsp03sU 12
 3. Ілляхова М.В. Значення креативних індустрій у професійному розвитку особистості Відеоскрайбінг – URL : https://www.youtube.com/watch?v=OYFgiaUaqKQ&feature=youtu.be
 4. Відеоскрайбінг « Цифровий експірієнс: забезпечення асинхронного освітнього процесу засобами скрайб-технологій» URL : https://youtu.be/h9ZLjSTQcAE  
 5. Відеоскрайбінг «Значення креативних індустрій у професійному розвитку особистості» URL : https://youtu.be/OYFgiaUaqKQ

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні». Ілляхова М.В. Кореляція креативності та мотивації суб'єктів освітнього процесу // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 лютого 2022 р). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2022. – 72 с. С. 4 –44.
 2. Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти». Ілляхова М. В. Значення відеологічної культури у професійному розвитку педагога в умовах відкритої освіти // Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти: зб. матер. Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф., 23 червня 2022 р. [ред. кол.: Пуховська Л.П., Просіна О.В. та ін. ]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. – 461 c. С. 170–173.
 3. ІІІ Науково-практичної конференції «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди». Виступ «Використання цифрових технологій підтримки взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах дистанційного навчання». (Київ, 10-11 листопада 2022 р.)
 4. IX Міжнародна науково-практична конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» Виступ «Аксіологічний вектор креативної моделі освіти» (Львів,28-30, 11. 2022 р.)
 5. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку». Виступ «Формування креативного освітнього простору в умовах міжкультурної комунікації» (Одеса, 25–26 листопада 2022 року).
 6. ІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи». Ілляхова М.В. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в умовах неформальної та інформальної освіти // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8-9 червня 2023 р.). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2023. 242 с. С. 109 –113.
 7. II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету». Ілляхова М. В. Праксеологічний компонент розвитку креативності науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти // Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету: збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 25-26 травня 2023 р., м. Київ / Київ: ДЗВО Університет менеджменту освіти, 2023. – 125 с. С. 41–46.
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти», присвячену 70- річчю "УМО" . Виступ «Мотиваційно-проективні модуси креативної діяльності педагога в умовах відкритої освіти». URL : https://youtu.be/qd6Da0a3BqE

Науково-організаційна діяльність

Проведення вебінарів та тренінгів для замовників освітніх послуг і участь в ролі спікера

 1. Вебінар- тренніг «Відновлення тілесно-емоційної гармонії засобами арт терапії» (2022 р.)
 2. Вебінар – тренінг «Креативна матриця прийняття ефективних рішень» (2022 р.)
 3. Вебінар «Досягнення психо-емоційного балансу засобами арт терапії» в межах акції «Переможні обрії освіти» (2022 р.)
 4. Вебінар «Цифрові експірієнс-технології професійного розвитку педагогів в умовах кризи» (2022 р.)
 5. Онлайн-захід присвячений Дню науки «Наука у воєнний час: інноваційний і технологічний розвиток для здобуття перемоги та відновлення України» (2022 р.)
 6. Діджитал-діалог, присвячений Тижню освіти дорослих «Освіта і наука: разом до перемоги» (15 вересня 2022р.). Виступ «Закодовані на перемогу». URL : https://youtu.be/qWZomdzFclI

 

Міжнародна діяльність

Куратор / організатор  міжнародного волонтерського туру «З Україною в серці»

(Австрія, Франція, Іспанія, Німеччина, Польща) (2022 р.)

Відзнаки:

 1. Подяка Президії Національної академії наук України.
 2. Медаль К.Д. Ушинського.

Професійний розвиток

 1. Участь у програмі навчання експертів із акредитації освітніх програм НАЗЯВО.
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів , академій інститутів» (СП 35830447 / 2984-23 від 15 грудня 2023 року), ДЗВО УМО, м. Київ, 210 год. / 7 ЄКТС