Ілляхова Марина Володимирівна

Ілляхова Марина Володимирівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат філософських наук, доцент

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-7598-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3150-5100

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fzPJOnsAAAAJ&hl=ru&authuser=1 

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4258

 

Додаткові відомості

Освіта

 • 2001-2006 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Філософія», здобула кваліфікацію магістра філософії, викладача філософських дисциплін. Диплом КВ № 28615627.
 • 2015 – 2018 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (режисер телебачення, 2018 р. диплом В18 № 0226239)

Досвід роботи

Науково-педагогічний стаж 16 років, зокрема у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» - 13 років.

Тема дисертації

«Структурний підхід до визначення феномену соціального часу (межі та можливості застосування)». Дисертація захищена 26 квітня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.17 КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.03 – «соціальна філософія та філософія історії».

Громадська активність: 

 1. Член редакційної колегії наукового видання «Information Technologies and Learning Tools».
 2. Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО.
 3. Член науково-методичної комісії з післядипломної педагогічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
 4. Член філософсько-економічного товариства.

Наукова діяльність

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження «Зміст, методи, технології та організаційні форми розвитку тьюторства в умовах безперервної освіти»

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії

1.V. Sydorenko, M. Illiakhova Modernization of Ukrainie’s continuing teachers’ training in the context of European integration Association. Agreement Driving International Changes: Collective Monograph. Chicago: Assent Graphics Communications. 2019. 804 p. pp. 685–704.

Посібники 

 1. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. – К.: ЦІППО, 2018. – 300 с.

Навчальні спецкурси

 1. Ілляхова М. В. Креативні практики в освіті : спецкурс. К.: Агроосвіта, 2019. – 159 с.

Методичні рекомендації, програми

 1. Ілляхова М. В. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації викладачів та методистів кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 250 с. С. 32-50.
 2. Ілляхова М. В. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 250 с. С. 99–119.
 3. Ілляхова М. В. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації за напрямом «Креативні практики в освіті та цифрові освітні тренди». Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 194 с. С. 120–141.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Ілляхова М. В. Праксеологічний компонент у структурі креативності науково-педагогічного працівника. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т меседж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : Н. Бібік [та ін.]. – Київ: Юстон, 2019. – Вип 7 (36). – 188с. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 55–69.
 2. Ілляхова М. В. Інноваційна діяльність у структурі креативності науково-педагогічних працівників. Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (66) лютий 2019 р. Частина 1. – С. 101–106.
 3. Ілляхова М. В. Креативна компетентність науково-педагогічного працівника : теоретично-методологічний аналіз. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук пр. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 61 188 с. Т. 1. – С. – 70–75.
 4. Ілляхова М. В. Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору . Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка : зб. наук. пр. Вип 1 (157) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка : НУЧК, 2019. 268 с. (Серія «Педагогічні науки»). – С. 55–61.
 5. Ілляхова М. В. Теоретико-методологічний аспект формування креативної моделі освіти. Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 66 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 228 с. – С. 95–99.
 6. Використання цифрового освітнього контенту у професійному розвитку науково-педагогічного працівника. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею гімназії» - Спеціальний тематичний випуск «»Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – № 6. – Кн.2. – Том ІІІ (81) – К.: - Гнозис, 2018. 548 с. – С. 239–249.
 7. M. Illiakhova Creative activity of personality in the context of formation of educational models. Науковий журнал «Молодий вчений» № 3 (67) ,березень 2019 р. 212c.  – С. 90–94.
 8. Ілляхова М. В. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної креативності науково-педагогічного працівника. Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 67 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 228 с. – С. 95–99.
 9. Ілляхова М. В. Концептуалізація поняття «кайрос» у контексті професійного розвитку креативності науково-педагогічного працівника. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2019. – Вип. 9. – 80 с. – С. 28–34.
 10. Ілляхова М. В. Структура креативності науково-педагогічного працівника. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Херсонський державний університет. Видавничий дім «Гельветика», 2019 . Вип. LXXXVII. – 208 c. - C. 52 – 58.
 11. M. Illiakhova Systematization of the creativity development methods of scientific and pedagogical workers in the postgraduate education system. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка. Вип 12, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. – 229 с. – С. 91 – 95.
 12. Ілляхова М. В. Креативність і творчість: дефініції понять. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич :Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. №23. – С. 95–100.
 13. Ілляхова М. В. Креативні практики у безперервному професійному розвитку науково-педагогічних працівників. Український педагогічний журнал. Видавництво «Педагогічна думка», 2019, - №2. – 160 с. – С. 38–45.

Інші праці 

 1. Marina Illiakhova Specifics of development a creativity of scientific and pedagogical staff in the system of postgraduate education International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» December 2018 – January 2019/ publishing office Beranových str., 130, Czech Republic – Prague, 2019; p. 176 C. 850. pp. 31–33.
 2. Ілляхова М. В.Технології розвитку кретивного потенціалу науково-педагогічного працівника. ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22th, 2019 Kaunas : Izdevnieciba «Baltij Publishing», 596 p. pp 14–18.
 3. Ілляхова М. В. Креативні практики у професійному розвитку педагогічних працівниіків в умовах НУШ. Управління освітою №2 (410), 2019. ТОВ Видавнича група «Шкільний світ» 66 с. – С. 12–24.
 4. Ілляхова М. В. Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку Європейського освітнього простору. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зюзюна у вимірі сучасності та майбутнього. 11–12 квітня 2019 року. м. Чернігів.
 5. Ілляхова М. В.Розвиток інформаційної компетентності та медіа грамотності педагога Нової української школи в умовах післядипломної освіти. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  «Розвиток  інформаційної компетентності та медіа грамотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти». (м. Харків, 25 квітня 2019 р.) – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2019. – 217 с. – С. 43–46.
 6. Ілляхова М. В. Домінанти професійного розвитку науково-педагогічних працівних в умовах безперервної освіти. // Електронне науково-практичне видання. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (м. Київ, 16 травня 2019 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – 602 с. C. 387–392. – [Електронний ресурс]. URL:http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/tezy%20_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2019_1.pdf.pdf
 7. Ілляхова М. В. Мотивація креативної діяльності науково-педагогічного працівника педагогічного університету. // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми розвитку науки і практики в Україні». (м. Львів, 23–24 серпня 2019 р.). – Львів ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – 176 с. – С. 38–41. 
 8. Ілляхова М. В. Гносеологічна креативність суб’єкта освітнього процесу. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Геніальність і обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу». (м. Київ, 23 жовтня 2019 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 365 с. – С. 123-131.
 9. Ілляхова М. В. Безперервна освіта в умовах розвитку Європейського освітньо-наукового простору // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 18-19 жовтня 2019 року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень суспільства». – 124 с. – С. 34–39.
 10. Ілляхова Марина Кластери компетенцій професійної креативності науково-педагогічного працівника. – The 7 th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (March 25-27, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. 719 p. 319–326 рр.
 11. Ілляхова М. В. Аксіологічний аспект формування креативної моделі освіти. – Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (Суми, 29-30 травня 2020 р.) / ред. колегія : В.М. Завгородня, А.М. Куліш, та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 272 с. С. 71–73.
 12. Ілляхова М. В. Розвиток відеологічної культури в освітньому процесі вищої школи. – Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. В. П. Сергієнка, В. М. Слабка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 398 с. С. 265 – 267.
 13. Ілляхова М. В. Легітимація інновацій у науково-педагогічній практиці. – Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференціії «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (28-29 травня 2020 року, м. Київ).
 14. Ілляхова М. В. Значення креативних індустрій у безперервному професійному розвитку науково-педагогічного працівника. – Філософія, економіка та філософія економіки у перспективі розвитку сучасної гуманітарної освіти : матеріали І Всеукраїнського міждисциплінарного круглого столу (Київ, 5 червня 2020 р.) / відп. ред. Т. П. Глушко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. − 72 с. С. 22–28.
 15. Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних працівників. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (12-13.11.2020).

Е-освітні комплекси:

 1.  Ілляхова М. В. Сценарії уроків з використанням інтерактивних цифрових освітніх ресурсів. Методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти. – URL : https://ru.padlet.com/illiahova_marina/k1pgb5we0f6r
 2. Ілляхова М. В. Цифрова компетентність педагога Нової української школи. Методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти. – URL : https://ru.padlet.com/illiahova_marina/9lp5cca9ogdm
 3. Ілляхова М. В. Створення і використання цифрового освітнього контенту. Методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти. – URL : https://ru.padlet.com/illiahova_marina/cd9cdiz3apby

Відеолекції

 1. Ілляхова М. В. «Викростання арт-практики «Нейрографіка» в освіті дорослих». Відеолекція – URL : https://youtu.be/Vb4SXMU3lwM  https://youtu.be/h9ZLjSTQcAE
 2. Ілляхова М. В. «Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних праівників». Відеолекція – URL : https://youtu.be/PjpCSsp03sU 12
 3. Ілляхова М.В. Значення креативних індустрій у професійному розвитку особистості Відеоскрайбінг – URL : https://www.youtube.com/watch?v=OYFgiaUaqKQ&feature=youtu.be

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (м. Київ, 16 травня 2019 р.) (тези).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми розвитку науки і практики в Україні». (м. Львів, 23–24 серпня 2019 р.) (тези).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Геніальність і обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу». (м. Київ, 23 жовтня 2019 р Інститут обдарованої дитини НАПН України) (тези).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук» (18-19 жовтня 2019 р., м. Одеса) (тези).
 5. ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22th, 2019 Kaunas. (тези).
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зюзюна у вимірі сучасності та майбутнього. 11–12 квітня 2019 року. м. Чернігів. (тези).
 7. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіа грамотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти». 25 квітня 2019 року. (тези).
 8. Українська асоціація викладачів і дослідників Європейської інтеграції «Erasmus+», м. Київ, 6 червня 2019 року (тези).
 9. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (16 жовтня 2019 року, м. Київ, ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (тези).
 10. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти» (відеоконтент)
 11. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (тези).
 12. VII International Scientific and Practical Conference «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» (Osaka, Japan25-27 March 2020) (тези).
 13. Міжнародна науково-методична конференція «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції» (тези).
 14. Міжнародна науково-практична конференція з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвяченої 185-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (29-30 травня 2020 року, м. Київ) (тези).
 15. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (28-29 травня 2020 року, м. Київ) (тези).
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Неформальна та інформальна освіта як ресурс розвитку особистості» в рамках Міжнародного форуму «Співдружність дорослих заради майбутнього» (22 траня 2020 року, м. Київ) (тези).
 17. Міжнародна науково-практична онлайн конференція: «Педагогічні інновації та інструменти (26.06) (тези).
 18. Всеукраїнський міждисциплінарний круглий стіл «Філософія, економіка та філософія економіки у перспективі розвитку сучасної гуманітарної освіти» (тези).
 19. Он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» (організатори: Національний офіс Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) спільно з Сумським державним університетом за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (23.11.20)
 20. Міжнародна конференція «SYNERGY 2020 IT BUSINESS & IT EDUCATION». 23.12.2020 року.
 21. Міжнародна науково-практична конференція «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (12-13.11.2020 року). (тези)
 22. Дискусійна панель у форматі печа-куча «Культурна компетентність у професійному розвитку особистості» у рамках  заходів виставки «Освіта  та кар’єра-2020»  20-21 листопада 2020 року. (відеоконтент)
 23. «Функції і ролі консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників». 04.09.2020 р. (відозапис)
 24. Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій». 18.09.2020 р.
 25. Вебінар Діджитал діалог «Мирні обрії освіти». 13.10.2020 року.

Науково-організаційна діяльність

Проведення вебінарів для замовників освітніх послуг і участь в ролі спікера

 1. Вебінар «Функції і ролі консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників» (доповідь “Вектори цифровізації професійного розвитку педагогічних працівників ”), 04.09.2020, Київ, ДЗВО УМО. - Режим доступу: https://youtu.be/5G4dTQMY-Qc   
 2. Вебінар «Креативна матриця прийняття ефективних рішень» 05.04.2020 – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=dKh7b3PLlmU

Міжнародна діяльність

Куратор культурно-мистецького проєкту «Метаморфози війни: контамінація можливого» (переможець на міжнародному і всеукраїнському рівні). (2019)

Відзнаки:

 1. Подяка Президії Національної академії наук України (2019).
 2. Медаль К.Д. Ушинського (2020).

Професійний розвиток

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» (СП 35830447/2878-20 від 11 грудня 2020 року), ДЗВО УМО, м. Київ, 210 год. / 7 ЄКТС.
 2. Участь у програмі навчання експертів із акредитації освітніх програм НАЗЯВО.