Ілляхова Марина Володимирівна

Ілляхова Марина Володимирівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат філософських наук, доцент
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-7598-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3150-5100

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fzPJOnsAAAAJ&hl=ru&authuser=1 

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4258

 

Додаткові відомості

Освіта: 2001-2006 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія» та здобула кваліфікацію магістра філософії, викладача філософських дисциплін. Диплом КВ № 28615627.

Досвід роботи: Наукво-педагогічний стаж 12 років, зокрема у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» - 9 років.

Тема дисертації: «Структурний підхід до визначення феномену соціального часу (межі та можливості застосування)». Дисертація захищена 26 квітня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.17 КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.03 – «соціальна філософія та філософія історії».

Громадська активність

 • Член Ради молодих учених НАПН України.
 • Член Ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
 • Член науково-методичної комісії з післядипломної педагогічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
 • Член філософсько-економічного товариства.

Наукова діяльність 

 1. Науково-дослідна робота здійснюється за науковою темою кафедри філософіїі освіти дорослих «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», підтема дослідження «Освіта дорослих як соціокультурний феномен: вітчизняні й зарубіжні тенденції».
 2. Фахівець у сфері філософії освіти, освітології, синергетичної педагогіки, філософії економіки, створення когнітивних та креативних  освітніх технологій; розвитку рефлексивної педагогіки, технологій науково-методичного супроводу педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти;

Перелік продукції

Монографії 

 1. Ілляхова М. В. Модус андрагогіки у синергетичній моделі освіти Синергетика i освіта : монографiя / за ред. акад. В. Г. Кременя. – К.: Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2014. – С. 114- 137
 2. Ілляхова М. В. Синергія творчості в образах темпоральності Синергетика і творчість : монографія / за ред. акад. В.Г. Кременя. – К.: Ін-т обдаров. дитини, НАПН України, 2014. – С. 93- 118 

Посібники 

 1. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково-методичний комлекс : авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан. – К.: Агроосвіта, 2017. – 800 с.
 2. Ілляхова М. В. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.
 3. Ілляхова М. В. Методичні поради: метод «дерево прийняття рішень» // Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник. Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник; авт. колектив .⁄ упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.-метод. посіб.; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Створено в НМЦ «Агроосвіта», 2016. – Режим доступу:http://umo.edu.ua/images/c ontent/institutes/cipo/kafed ra_fod/elektr_zbirn/Golovn a/Golovna.htm

спецкурси:

 1. Ілляхова М. В.  Індивідуально та соціально орієнтовані стратегії розвитку креативної компетентності педагогічних працівників // Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. К.: ЦІППО, 2018. 300 с.
 2. Ілляхова М. В. Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / Навчальний спецкурс. НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2015. – 68 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України 

 1. Ілляхова М. В. Креативні практики в андрагогіці // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України; – К.: АТОПОЛ, 2018. – Вип. 4 (33). – 264 с.
 2. Ілляхова М. В. Структурні компоненти креативної компетентності менеджерів освіти Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2015. – Випуск 75 (№8). – С. 316- 319
 3. Ілляхова М. В. Андрагогічні принципи підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. Вип. 4. – С. 167-177
 4. Ілляхова М. В. Андрагогічні принципи формування креативної особистості Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-20 вересня 2014 року, м. Київ. – К.: Ін-т обдаров. дитини, 2014. – С. 252-259
 5. Ілляхова М. В. Значення темпоральних образів при дослідженні процесу неперервної освіти Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – К.: Гілея, 2014. – Вип. 88 (9) – С. 268-273 

Інші праці

 1. Ілляхова М. В. Креативний цифровий контент для забезпечення освітнього процесу / Матеріали круглого столу «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників, 22 лютого 2018 року. Режим доступу - https://www.youtube.com/watch?v=53hCQ7UJ4eg
 2. Ілляхова М. В. Актуалізація креативних практик у професійному розвитку педагогічих працівників в умовах Нової української школи / Матеріали круглого столу «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників, 22 лютого 2018 року. Режим доступу - http://lib.iitta.gov.ua/709946/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
 3. Ілляхова М. В. Актуалізація креативних практик у професійній діяльності викладача / Науково-методичний журнал «Методист», 2018.
 4. Ілляхова М. В. Аксіологічні виміри вітчизняної андрагогіки / Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  28 квітня 2017 року, м. Київ.
 5. Ілляхова М. В. Упровадження принципів нескримінації в андрагогіці / Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  28 квітня 2017 року, м. Київ.
 6. Ілляхова М. В. Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти як дисипативної системи / М. В. Ілляхова / Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики / Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-27 жовтня 2016 р.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ppo.mk.ua/course/view.php?id=36.
 7. Ілляхова М. В. Тенденції розвитку неперервної освіти у процесі становлення інноваційної економіки / М. В. Ілляхова / Післядипломна освіті в Україні. – 2016. – № 2. – С. 61–65. 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. «Креативний цифровий контент для забезпечення освітнього процесу» // Круглий стіл  «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників, 22 лютого 2018 року.
 2. «Актуалізація креативних практик у професійному розвитку педагогічих працівників в умовах Нової української школи» // Круглий стіл  «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників, 22 лютого 2018 року.
 3. «Креативні практики в андрагогіці» // Форум андрагогів. 2-3 листопада 2017 року, м. Київ.
 4. «Значення віртуального простору дисемінації анрагогічного досвіду у міжкультурному полілозі» // Міжнародна науково-практична конференція «Культурна дипломатія», 24 листопада, м. Київ.
 5. «Концептуальні засади інноваційного розвитку вітчизняної освіти» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», 1 листопада 2017 року, м. Київ.
 6. «CASE STUDIES в освітній практиці» // ІІ Науковий Open Air РМУ УМО: Серія майстер-класів, 30 червня 2017 року, м. Київ.
 7. «Креативні практики у науково-пошуковій діяльності» // Науковий Open Air РМУ НАПНУ: Серія майстер-класів. 21 червня 2017 року, м. Київ.
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педогогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості  в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 року, м. Київ.
 9. Науково-практична конференція «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 19 травня 2017 року, м. Київ.
 10. 10.  «Динаміка неперервної освіти в умовах соціальних трансформацій» // ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи», 18 травня 2017 року, м. Київ.
 11. Науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті», 16–17 червня 2017 року,  м. Київ.
 12. Аксіологічні виміри вітчизняної андрагогіки // ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  28 квітня 2017 року, м. Київ.
 13. Упровадження принципів нескримінації в андрагогіці // ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  28 квітня 2017 року, м. Київ.
 14. Актуалізація цінностей у процесі підвищення кваліфікації // I Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 28 Квітня 2016
 15. Розвиток креативного мислення особистості вченого // Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 р.
 16. Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти як дисипативної системи» // Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», 25 жовтня 2016 р.
 17. Методологія сучасних наукових досліджень: класичний і мультипарадигмальний підходи / Майстер-клас: «Тематична дискусія», Рада молодих учених ДВНЗ «УМО» НАПН України, 25 жовтня 2016 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. Модератор рубрика «Креативні практики в освіті» на науково-освітній платформі Віртуальна кафедра андрагогіки https://ppo.mk.ua/course/view.php?id=301
 2. Автор і розробник цифрового відеоконтенту для забезпечення освітнього процесу.
 3. Youtube-канал https://www.youtube.com/channel/UCNLEumZ8_S3Eja6rM6mcGPA,https://www.youtube.com/channel/UCNLEumZ8_S3Eja6rM6mcGPA

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації  

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі (викладачі-тьютори, куратори