Просіна Ольга Володимирівна

Просіна Ольга Володимирівна

Завідувач кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-1243-6069

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olha-Prosina

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HXR9nMEAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4239

Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний університет імені І.П. Котляревського за спеціальністю «Фортепіано, орган» і отримала кваліфікацію викладача, артиста камерного ансамблю, концертмейстера (1995-2000).

Луганський державний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра музичної педагогіки та виховання, викладача по класу фортепіано (2002-2003)

Інститут проблем виховання НАПН України, навчання в аспірантурі (2005-2009).

Досвід роботи

 • З 1995 по 2004 рік працювала у Сватівській районній школі мистецтв ім. В.В. Зінкевича викладачем фортепіано, із 1998 року – завідувачем фортепіанним відділом. Двоє її учнів стали лауреатами Міжнародних конкурсів фортепіанної майстерності.

 • У період з 2004 по 2014 рік працювала в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Із 2009 по 2014 рік завідувала кафедрою управління освітою зазначеного закладу. У цей період на умовах сумісницької діяльності працювала вчителем художньої культури в «Луганській середній загальноосвітній школі I-III ступенів № 27» (2010-2012 р.р) та доцентом кафедри співів та диригування Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені  Тараса Шевченка (2012-2014 р.р.)

 • З 2014 по вересень 2017 року працювала в Інституті проблем виховання НАПН України, із 2016 року займала посаду провідного наукового спеціаліста лабораторії позашкільної освіти. Із 2014 по 2017 рік була заступником редактора журналу «Мистецтво та освіта».

 • З вересня 2017 по листопад 2019 рік обіймає посаду доцента кафедри філософії й освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України.

 • З листопада 2019 дотепер – завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО

Тема дисертації: Підготовка вчителів до інтегрованого навчання предметів мистецького циклу (2011 році захист дисертації за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) 

Громадська активність

 • Науковий керівник Всеукраїнського експерименту (2015 - 2019 р.р) за темою «Система національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України» на базі «Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області» (наказ МОН України №536 від 18.05.2015).

 • З 2018 року голова і одна з засновників ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока» http://toloka.org.ua/

Наукова діяльність

Виконавець науково-дослідної теми кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти (далі ЦІПО) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти», яка виконується в межах науково-дослідної роботи ЦІПО «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (номер державної реєстрації НДР 0120U104637 від 30.10.2020).

Науковий керівник аспірантів спеціальність 011-Освітні, педагогічні науки – Чмир С.І, Обручнікова Н.Д.

Участь в роботі експертної комісії з позашкільної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 05.08.2022 р. № 700)

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії 

Просіна О., Кириченко М. Синергетичний підхід до конструювання технологій управління професійним розвитком педагогічних працівників в умовах відкритої освіти. Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога: монографія /наук.ред. І. Воротнікова. Київ, 2022. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730383 (дата звернення: 30.10.2022).

Посібники 

Просіної О., Швень Я. Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, спрівпраця, проєкти: посібник / за науковою редакцією, упорядкуванням– К., ТОВ “Білоцерквдрук”, 2021.

URL: https://lib.iitta.gov.ua/724183/1/a5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD.pdf

Просіна О.В., Сергеєва Л.М., Ілляхова М.В. Творчість як фактор мотивації досягнень: навчальний посібник. Київ., 2023. 124 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

Transformation processes in non-formal education: a project of interregional cooperation of the ukrainian open university of postgraduate education / O. Prosina et al. AD ALTA:JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. 2021. No. 11/02/XXIV. P. 156–164. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/papers/A_28.pdf

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України 

Просіна О. В., Кириченко М. О., Кравчинська Т. С., Швень Я. Л. Нелінійне світорозуміння освіти дорослих: неформальна освіта в системі Українського відкритого університету післядипломної освіти / Я.Л.Швень (у співавторстві) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. № 77, 2020.

Просіна О. Методика проведення SWOT-аналізу для стратегічного планування освітньої діяльності закладів позашкільної освіти в умовах пандемії. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. № 24, Кн. 2. 2020. С. 141-152. DOI https://doi.org/10.32405/2308-3778-2020-24-2-141-152

Просіна, О.В. Реформування освіти: професійна трансформація педагогічних працівників у контексті війни та поствоєнного періоду Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», 26 (55).2023  стор. 199-214. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738216

Просіна О.В., Ануфрієва О.Л. Маркетингова компетентність керівників гуртків та її розвиток у межах демократично-перетворювальної технології управління системою освітньої діяльност. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 79. – Том 2. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 234 с., С.68-73

Просіна О.В., Будагян А.С. Актуальні аспекти професійної діяльності педагога: дислексія як реалія сучасної школи. Інноваційна педагогіка, 2 (44). стор. 92-97 URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730375 (дата звернення: 26.11.2022).

Інші праці

Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти: зб. матер. Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф., 23 червня 2022 р. [ред. кол.: Пуховська Л.П., Просіна О.В. та ін. ]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. – 461 c., С.307-3017 URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/732214 (дата звернення: 04.01.2023)

Просіна О. В. Професійний розвиток керівників закладів позашкільної освіти засобами розвитку дизайн-мислення. Децентралізація системи управління освітою: зміни, виклики, практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф, м. м. Краматорськ, 24 листоп. 2021 р. 2022. С. 212– 215. URL: https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conference2-2021 (дата звернення: 04.01.2023)

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти (м.Київ, 21-22 червня 2022 р)

 2. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» (м.Київ, 23 червня 2022 р)

 3. Ювілейна всеукраїнська конференція «Виховання національної еліти – фундамент майбутнього розвитку українського суспільства». (м.Тернопіль, 10 – 15 жовтня 2022 року)

 4. II Всеукраїнська науково-практична конференція (онлайн) «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога»  VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: виклики та пріоритети» (м.Київ, 11   листопада 2022 року)

 5. «Логістика формування навичок успішності» (6.12.22), спікер

 6. «Самоорганізація. як ефективно управляти собою в умовах війни» (28.04.2022) (спікер)

 7. «Актуальні аспекти професійної діяльності педагога: дислексія як реалія сучасної школи» (16.06.2022) спікер

 8. ІV Щорічний круглий стіл «Якість освіти в об’єктиві війни. Формування національно-культурної ідентичності дітей та молоді» (м. Луцька, змішаний формат, 10.11.22) спікер

 9. Семінар-практикум на тему «Формування креативного середовища та управління креативністю в закладі позашкільної освіти» у форматі Google Meet-конференції. (15.02.22, м.Харків) спікер

 10. Всеукраїнський флешсемінар для фахівців освітньої галузі «Фізична культура» «Виклики сьогодення: навички сучасного вчителя Нової української школи». (08.11.22, м.Київ) спікер

 11. II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: виклики та пріоритети»;

 12. Науково-організаційна діяльність

 • Керівник довгострокового проекту професійного розвитку «Освітня толока» (2019 – 2024)

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності. Українсько-австрійський проєкт «Цифровізація викладання» (2021-2023 рр.)

Нагороди, відзнаки:

Почесна грамота НАПН України (2023), Подяка Національної академії педагогічних наук України (2022)

Диплом ІІ ступеня за посібник «Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкти» (2021)

Подяка ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за координацію експериментальної роботи (2019)

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2017)

Підвищення кваліфікації

За категорією: "Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів, завідувачі кафедр та структурних підрозділів) (СП 35830447/ 1932-21 від 1 жовтня 2021) ДЗВО "Університет менеджменту освіти"НАПН України (180 год. 6 кр)

Підвищення кваліфікації за категорією: "Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів, завідувачі кафедр та структурних підрозділів) (СП 35830447/ 1932-21 від 1 жовтня 2021) ДЗВО "Університет менеджменту освіти"НАПН України (180 год. 6 кр);