Наукові публікації

Основні публікації  викладачів кафедри

Монографії

1.Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: (Маслов В.І., Бондар О.С., Гораш К.В.) 

     В монографії розкриваються провідні тенденції притаманні освіті України на сучасному етапі державотворення, їх вплив на зміст на стратегію управління навчальними закладами. Докладно розкриті зв’язки між тенденціями та закономірностями, надана їх систематизація. Особлива увага приділена змісту закономірностей, їх прояву в управлінні ЗНЗ.

      Упровадження монографії сприятиме подальшому розвитку досліджень провідних тенденцій на сучасному етапі державотворення та їх вплив на зміст і стратегію управління закладами. Також матеріали статті можуть бути використані науковцями, керівниками установ і закладів освіти. Ключові слова: система, закономірність, освіта, навчальний заклад, управління.

 Маслов В.І. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: Монографія. / О.С. Боднар, К.В. Гораш. – Тернопіль: Крок,  2012. – 320

 

 2. Системний підхід до управлінської діяльності керівника начальних закладів у ринкових умовах. (Федоров Г.В. )

Монографія спрямована на розгляд актуальних питань управління сучасним навчальним закладом в ринкових умовах на основі системного підходу. У роботі розглянуто теоретичні основи управління освітою в умовах демократизації суспільства, новітні форми та технології управління діяльності керівника сучасної школи. Висвітлюється досвід рейтингового оцінювання діяльності навчального закладу в конкретному районі.

Упровадження монографії сприятиме подальшому розвитку новітніх форм та технологій управління керівника сучасного закладу.

Монографія може бути використана науковими працівниками кафедр та лабораторій менеджменту освіти, аспірантами, директорами навчальних закладів та іншими працівниками освіти.

Федоров Г.В. Системний підхід до управлінської діяльності керівника начальних закладів у ринкових умовах. Монографія / Г.В. Федоров – К.: «Дорадо-Друк», 2012 – 240 с.

3.Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні: (Новаченко Т.В., за наук. ред. Е.А.Афоніна)

У монографії представлено результати дослідження авторитету керівника в державному управлінні, здійсненого в контексті методології архетипіки. Застосований підхід ґрунтується на ідеях К.Г. Юнга про колективне несвідоме, що забезпечує цілісність психосоціальної реальності як специфічними – внутрішніми за своєю природою патернами, так і звичайними властивостями – універсальністю й типовою регулярністю, що повторюється протягом багатьох сторіч. Проаналізований із застосуванням вітчизняного теоретико-методологічного концепту «універсальний соціальний цикл» генезис авторитету керівника дозволив виділити архетипні особливості розвитку феномену авторитету в реалізованих людством трьох циклах суспільної історії, які попарно: Грецька – Римська античність, Відродження – Просвітництво, Модерн – Постмодерн. У роботі визначено також шляхи розвитку авторитету керівника в сучасному українському суспільстві.

Для викладачів, докторантів, аспірантів та слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, політиків, працівників державного апарату й органів місцевого самоврядування.

Новаченко Т.В. Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні: монографія / за наук. ред. Е.А.Афоніна; Національнаакадемія державного управління при ПрезидентовіУкраїни; Українськетовариствосприяннясоціальнимінноваціям. – Ніжин – Київ:Видавець Лисенко М.М., 2013. – 320 с.

4. Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу

(Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.)

Основною метою поданого дослідження є розробка теоретичних, методичних та технологічних засад підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ загальної середньої освіти до оцінювання результатів діяльності шкіл. Розробка математичного апарату оцінювання здійснена на основі кваліметричного підходу, визначення змісту оцінювання – на основі компетентнісного підходу. У дослідженні розглядається система підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, яка розкриває її зміст (опис змістового модуля), структуру: дві очні сесії (установча і підсумкова), етап дистанційного навчання та технологію їх здійснення.

Особлива увага надається розкриттю науково-обгрунтованої системи оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на районному (міському) та шкільному рівнях. Науковому аналізу підлягають методологічні, теоретичні та методичні складові оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Монографія призначається слухачам і науково-педагогічним працівникам  закладів післядипломної освіти, студентам і викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, керівним кадрам освіти, службовцям урядових установ управління освітою та всім, хто цікавиться проблемою підготовки керівників районного (міського) та шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.]; за ред. Г. В. Єльникової.– К. :УМО, Педагогічна думка, 2012. – 220с.

 

5. Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників (Г. А. Дмитренко, В. В. Медведь, С.В.Мудра)

Дмитренко Г. А. Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників: монографія / Г. А. Дмитренко, В.В. Медведь, С.В.Мудра. – К.-Севастополь: «Мисте», 2013. – 336 с.

6.  Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс /  монографія / за загальною редакцією Г. А. Дмитренка / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, О. А. Брусєнцева, Т. І. Бурлаєнко, Д. С. Горбенко, Н. С. Горбенко, М. С. Діденко, В. М. Колпаков, В. В. Медведь, М. Е. Морозова, С. В. Мудра, О. В. Мурашко, Л. М. Савчук, В. Т. Солодков, А. О. Чаусов, О. Г. Шевчик, В. П. Яковець. – К.: ДКС-Центр, 2014. – 240 с.  

        У монографії розглядається унікальний підхід до модернізації чинної низькоефективної моделі державного управління, яка «працює» без зворотного зв’язку за кінцевими результатами діяльності владних структур, що призвело до суттєвого відчуження їх інтересів більшості громадян. Обґрунтовується «Новий управлінський курс» України, який базується, по-перше, на ідеології людиноцентризму, по-друге, ключовій стратегії її реалізації на основі формування культури цільового управління за кінцевими результатами у структурах державного управління, по-третє, на унікальній  технології здійснення  цієї стратегії шляхом чіткої орієнтації структур державної влади на підвищення якості життя громадян сіл, селищ, міст.

Книга розрахована на державних діячів, учених викладачів, докторів, аспірантів – усіх, хто зацікавлений у тому, щоб Україна, нарешті, зайняла гідне місце в когорті передових країн світу за духовним і матеріальним здобутком своїх громадян.

  

Посібники

1. Навчально-методичний посібник для вчителя навчального курсу за вибором для 5 – 7 класів ЗНЗ «Здоров’я дитини – здорове харчування».    ( Оліфіра Л.М. ДовганьА.І., Довгань О.А, ОвчарукО.В., Л.М. Пужайчереда Л.М.) .

     Навчально-методичний посібник з основ раціонального харчування складається з програми, календарно-тематичного планування, які можуть слугувати основою проведення уроків з основ здорового харчування в рамках курсу за вибором в 5-7 класах ЗНЗ. Навчальні матеріали побудовані на активних, ігрових формах навчання, містять приклади уроків, завдання для учнів. До комплекту входить робочий зошит для учнів. Для вчителів, методистів ЗНЗ. Може бути використаний для підготовки студентів педагогічних ВНЗ та в системі ППО.

Оліфіра Л.М. Навчально-методичний посібник для вчителя навчального курсу за вибором для 5 – 7 класів ЗНЗ«Здоров’я дитини – здорове харчування». / А.І. Довгань, О.А. Довгань, О.В. Овчарук, Л.М. Пужайчереда. – К.: Логос. 2012р. – 128 с.

2. Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти (Ващенко Л.М. )

        Науково-методичний   посібник   є   першою   спробою   узагальнення   сучасних   і обґрунтування нових підходів до організації підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти України.

Основна увага приділяється питанням інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти, обґрунтуванню наукових основ підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників; концептуальним підходам до формування інноваційного середовища в закладах післядипломної педагогічної освіти. Розкрито можливості трансформації європейського досвіду освітніх реформ вищої школи у вітчизняній системі ППО. Зміст посібника відображає сучасну модель організації навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації в умовах соціально-економічних й загальнокультурних змін; дозволяє опанувати технологіями планування навчального процесу, адміністративної діяльності, методикою оцінювання результатів навчання у контексті андрагогічних вимірів.

        Посібник рекомендовано фахівцям, науково-педагогічним працівникам та керівникам системи післядипломної освіти, молодим ученим, представникам органів державного управління Освітою, а також: тим, кому небайдужі проблеми освіти дорослих.

         Ващенко Л.М. «Інноваційна модель організації навчального процесу в

інститутах післядипломної педагогічної освіти» Науково-методичний посібник / за заг. ред. Л.М. Ващенко, 2012 рік (рукопис)

3. Математичні методи в психології. Практикум

(В. П. Яковець, В. О. Волков)

     У навчальному посібнику розкриваються основні теоретичні питання описової статистики, теорії статистичного висновку, індуктивної статистики і засобів зв’язку, методів багатовимірного аналізу. Основний напрямок практикуму – максимум практичних завдань як у вирішеному варіанті, так і для самостійної роботи  студентів. У посібнику подається набір зразкових завдань для контрольних точок і контрольної роботи змістового модуля.

Волков В. О., Яковець В. П. Математичні методи в психології. Практикум: навч. посіб. – Горлівка: Вид-во «Ліхтар», 2013. – 188с.

4. Основи наукових досліджень: підручник (Саюк В. І.)

У підручнику подано основні відомості про організацію науки в Україні та особливості підготовки кадрів дослідницької кваліфікації у світі, розкрито методологічні засади наукового пізнання та творчості, пошуку й опрацювання наукової інформації. Значне місце відведено методам наукового дослідження та практичного використання їх у науковій діяльності. У підручнику розглянуто і докладно висвітлено етапи планування та проведення наукового дослідження,  опрацювання результатів експерименту. Підручник містить рекомендації та вимоги щодо оформлення результатів досліджень.

Для студентів магістратури, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

Саюк В.І. Основи наукових досліджень: підручник / [В.І.Саюк, О.Л.Ануфрієва, Н.Ю.Волянюк, Н.В.Гузій, Ю.С.Осокіна, Н.М.Скоробагатько, Є.Р.Чернишова, Г.О.Штомпель]; За ред. В.І.Саюк, Є.Р.Чернишової.  – К.: Наукова думка, 2013. – 249 с.

5. Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою (комплект дидактичних матеріалів): навчальні програми дисциплін та спецкурси

(В.І.Саюк, О.Л.Ануфрієва, Н.Ю.Волянюк, Н.В.Гузій, Ю.С.Осокіна, Н.М.Скоробагатько, Є.Р.Чернишова, Г.О.Штомпель)

У дидактичних матеріалах містяться програми навчальних дисциплін і спецкурсів для організації навчання аспірантів і здобувачів. Вони, на думку авторів, дадуть аспірантам і здобувачам цілісне уявлення про науку як систему знань і засіб пізнання, сформують погляди на методологію наукового дослідження, покажуть значення і можливості педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу, дадуть можливість практично познайомитися з технологією проектної діяльності тощо.

Саюк В.І. Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою (комплект дидактичних матеріалів): навчальні програми дисциплін та спецкурси / [В.І.Саюк, О.Л.Ануфрієва, Н.Ю.Волянюк, Н.В.Гузій, Ю.С.Осокіна, Н.М.Скоробагатько, Є.Р.Чернишова, Г.О.Штомпель]; За ред. В.І.Саюк, Є.Р.Чернишової. – К.: Наукова думка, 2012. – 144 с.

6. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти

(авт.кол.: Є.Р.Чернишова, Н.В.Гузій, В.П.Ляхоцький та ін.)

Саюк В.І. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт.кол.: Є.Р.Чернишова, Н.В.Гузій, В.П.Ляхоцький [ та ін.]; за наук. ред. Є.Р.Чернишової; Держ.вищ.навч.заклад «Університет менеджменту освіти». – К.: Вид-во ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2013. – 124 с.

7. Авторитет керівника в державному управлінні та його конструювання у постмодерному суспільстві / Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження (Новаченко Т. В.)

Новаченко Т.В. Авторитет керівника в державному управлінні та його конструювання у постмодерному суспільстві / Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження : навч.- наук. вид. / авт..кол.:.В.А.Ребкало (кер.); за заг. Ред.. В.В.Тертички, - К. 6 НАДУ, 2012. – 352 с.

8. Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку (збірник матеріалів І Всеукраїнської Інтернет-конференції)

(Є. Р. Чернишова,   Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко та ін.)

Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку (збірник матеріалів І Всеукраїнської Інтернет-конференції) (13 грудня 2012 р.) // Є. Р. Чернишова,   Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко [та ін.]; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2013. — 82 с.

9. Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: науково-методичний посібник (Н. В. Любченко)

Любченко Н. В. Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: науково-методичний посібник / Н. В. Любченко / за ред. Є. Р. Чернишової // Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2013. —  256 c.

10. Інноваційні моделі організації навчального процесу в закладах системи післядипломної педагогічної освіти (Чміль А.І.)

Чміль А.І. Інноваційні моделі організації навчального процесу в закладах системи післядипломної педагогічної освіти / Навчальний посібник. За ред. Л.М.Ващенко. К.: 2013.- 180 с.

11. Інформаційна культура, 1 кл. 1 частина: навчальний посібник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.А. Саражинська, Т.О. Пушкарьова, Н.І. Гущина. – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2014. – 44с.:іл.

12. Інформаційна культура, 1 кл. 2 частина: навчальний посібник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.А. Саражинська, Т.О. Пушкарьова, Н.І. Гущина. – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2014. – 44 с.:іл.

13. Інформаційна культура. 2 клас. 1 частина: навчальний посібник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т.О. Пушкарьова,Н.І., Гущина., Н.А. Саражинська,  – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2013. – 68 с.

14. Інформаційна культура. 2 клас. 2 частина: навчальний посібник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т.О. Пушкарьова, Н.І. Гущина., Н.А. Саражинська,  – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2014. – 68 с.

15. Мультимедійний комплекс для конкурсу фахової майстерності / Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І., –  Довідник директора школи. – 2014. – 8 – с. 14 – 17.

 

Статті

 

1.Любченко Н. В. Координація науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти з питань дисемінації передового педагогічного досвіду / Н. В. Любченко // Науково-методична діяльність закладів педагогічної освіти : зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова / редкол. : Г. Є. Гребенюк, В. К. Сидоренко [та ін.]. — К., 2012. — Вип. 20. — С. 72–83. — (Сер. 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки»).

2.Любченко Н. В. Концептуальна модель координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти та її практична апробація / Н. В. Любченко // Творче використання експериментальних надбань у моделюванні змісту професійно-педагогічних завдань : зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова  / редкол. : Г. Є. Гребенюк, В. К. Сидоренко [та ін.]. — К., 2012. — Вип. 21. — С. 129–140. — (Сер. 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки»).

3.Любченко Н. В. Шляхи підвищення ефективності координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Любченко // Вивчення творчих методів та прийомів фахової діяльності у професійному навчанні : зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова / редкол. : Г. Є. Гребенюк, В. К. Сидоренко [та ін.]. — К., 2012. — Вип. 22. — С. 64–76. — (Сер. 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки»).

4.Любченко Н. В. Сучасна практика координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Любченко // Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти : темат. зб. пр. — Рівне : ПП Лапсюк, 2012. — С. 5–10.

5.Любченко Н. В. Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційного розвитку / Н. В. Любченко // Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі : темат. зб. пр. / за ред. В. В. Олійника. — Рівне : ПП Лапсюк, 2012. — С. 24–30.

6. Любченко Н. В. Окремі аспекти координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти з питань дисемінації передового педагогічного досвіду в рамках Всеукраїнської школи новаторства / Н. В. Любченко // Формування інноваційного простору дошкільної освіти : наук.-метод. посіб. / за заг. ред. Є. Р. Чернишової. — К., 2012. — Ч. 1. —       С. 8–12.

7. Саюк В.І. «Професійна компетентність як основа розвитку сучасного викладача в системі ППО» («Нова педагогічна думка»,  науково-методичний журнал № 3 м. Рівне, 2012»). С. 57-61

8. Гаєвська Л.А. Компетентнісний підхід у процесі підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Л.А.Гаєвська // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали    Всеукраїнська    науково-практична   конференція    за міжнародною участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя
галузі науки "Державне управління". - К. : НАДУ, 2012. – С. 254-255.

9. Маслов В.І. Функції процесу управління навчальним закладом як наукова основа розробки змісту і методів підвищення посадово-функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. / Післядипломна освіта в Україні. - № 1’2012 (20). – С.27-32.

10. Маслов В.І. Тенденції функціонування освіти в Україні та їх вплив на управління загальноосвітніми навчальними закладами. / Післядипломна освіта в Україні. - № 2’2012. С.25-31.

11. Новаченко Т.В. «Публічне управління: теорія та практика»: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління: Спеціальний випуск. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. - 312 с.             С. 15-26.

12.Єльникова Г.В. Теорія і методика оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] /Галина Василівна Єльникова //Теорія і методика управління освітою. – 2012. –№ 8. – С. 30–41. – Режим доступу до журн.: http://umo.edu.ua/katalog/650-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-8-2012.

13.Єльникова Г. В., Мельник В. К. Підвищення фахової компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти / Г. В. Єльникова, В. К. Мельник // Теорія і методика професійної освіти. – 2012. − № 3. – С. 91-102. – Режим доступу до журн.: http://www.tmpe.gb7.ru/mag_3_2012.htm

14. Єльникова Г. В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження профільного навчання / Галина Єльникова //Витоки педагогічної майстерності. Зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 9. Полтава, 2012. – Серія «Педагогічні науки». – С. 74-79.

15. Єльникова Г. В. Індикативні аспекти оцінки готовності до введення профільного навчання / Галина Єльникова // Імідж сучасного педагога. –2012. – № 5 (124). – С. 27-31.

16. Мельник В.К. «Теоретичні засади підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти» («Нова педагогічна думка», 2012, № 3,  С. 21- 23, м. Рівне);

17. Мельник В.К «Аналіз об’єктивних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів у контексті міжнародної інтеграції» («Післядипломна освіта в України», 2012, № 2, С. 12-15.);

18. Ващенко Л.М. Розвиток інноваційного середовища в системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіти в Україні. - №1’2012. – С. 15-21.

19. Ващенко Л.М. Концептуальні засади організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти  // Післядипломна освіти в Україні. - №2’2012. – С. 17-24.

20. Ващенко Л.Н. Инновационная среда последипломного педагогического образования // Казахстан. – 2012. – С. 38-43.

21. Набок М.В. Підвищення ефективності управління – визначальний чинник розвитку  загальної середньої освіти.  ж. «Педагогіка та психологія. Вісник НАПН України», №3 – 2012. – С. 12-16.

22. Набок М.В.Концептуальні засади оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону. Збірник наукових праць. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Випуск 3(44). – 2012. – С. 18-22.

23. Базелюк В.Г. Ціннісний портрет керівника навчального закладу. Післядипломна освіта в Україні.  Міжгалузевий науково-освітній журнал. № 2, 2012 р. с.71-75.

24. Базелюк В.Г. Особливості управління навчальною роботою в сучасному навчальному закладі. [Електронний ресурс] / В.Г. Базелюк // Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання. – 2012. − № 8. –– Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/.

25. Базелюк В.Г. Експеримент як фактор інноваційного розвитку сучасного навчального закладу.  Міжгалузевий науково-освітній журнал. № 4, 2012 р.  с.67-71.

26. Яковець В. П., Пафик С. П. Побудова асимптотики розв’язків лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь вищих порядків з виродженнями // Науковий часопис Національного  педагогічного університету ім.  М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки.- К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - С. 201 -217.

 27. Яковець В. П. Побудова асимптотики розв’язку задачі Коші для лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у випадку кратного спектра головного оператора // Науковий часопис Національного  педагогічного університету ім.  М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки.- К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова.- 2012.- С. 181- 200.

28. Яковець В. П. Розвиток асимптотичних методів у працях академіка М. І. Шкіля та його учнів // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях», присвячена 80-річчю від дня народження М. І. Шкіля. .- К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012.- С. 38-39.

29. Королюк В. С., Луковський І. О., Самойленко А. М., Перестюк М. О., Працьовитий М. П., Яковець В. П. Микола Іванович Шкіль (до 80-річчя від дня народження) // Укр. мат. журн. – 2012. – т. 64, № 12. – С. 1720 – 1722.

30. Пафик С. П., Яковець В. П.  Про структуру загального розв’зку та умови розв’язності задачі Коші для вироджених лінійних систем диференціальних рівнянь вищих порядків // Укр. мат. журн. – 2013. – Т. 65, № 2. – С. 296 – 306.

31. Яковець В. П. Організація освітньої діяльності вищих навчальних закладів в контексті реалізації ідей Болонського процесу // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 року). -  Житомир; Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 17 – 21.

32. Тарасенко О. В., Яковець В. П. Про асимптотичний розв’язок задачі оптимального керування з виродженою матрицею при похідних // XVI International Conference “Dynamical system modeling and stability investigation. Modeling and stability. Abstracts of conference reports. Kiev, Ukraine. May 29-31, 2013.- P. 132.

33. Pafyc S. P., Yakovets V. P. Asymptotic of the general solution of linear singularly perturbed systems of differential equations of higher orders with degenerations in case of multiple spectrum of the limit bundle of matrixes // XVI International Conference “Dynamical system modeling and stability investigation. Modeling and stability. Abstracts of conference reports. Kiev, Ukraine. May 29-31, 2013.- 46-47.

34. Яковець В. П. Асимптотичне розв’язання задачі Коші для лінійної сингулярно збуреної системи у випадку кратного спектра головного оператора // Нелінійні коливання.- 2013.- Т.16, № 2.- С. 270 -288.

35. Яковець В. П.Проблеми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в контексті реалізації ідей Болонського процесу // Післядипломна освіта в Україні. - 2013, № 1.- С. 67- 69.

36. Маслов В. І.  «Методологія моделювання педагогічних систем» / В. І. Маслов // матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 року). – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 10-13. – 1,8 авт.арк.

37. Маслов В. І. «Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія» (Післядипломна освіта в Україні, 2013р., №1, С. 15-18).

38. Маслов В. І. Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія. [Електронний ресурс] / В. І. Маслов // Теорія і методика управління освітою. – 2013. – №11. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/katalog/793-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-11-2013 - Назва з екрану

39. Дмитренко Г.А. Соціальний капітал як підґрунтя модернізації України. // Демографія і соціальна економіка, №2, 2013, с.17-22.

40. Дмитренко Г.А. Еколюдиноцентрична стратегія розвитку» // Педагогічна газета №4 (224), квітень 2013, с.7.

41. Дмитренко Г.А. Еколюдиноцентричний підхід до управління розвитком національної стратегії освіти //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – 16 квітня 2013р. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, с.10-15.

42. Дмитренко Г.А. Стратегія розвитку національної системи освіти в контексті реалізації ідеології людиноцентризму // Економіка і Держава, № 11., 2013, С. 56-64.

43. Дмитренко Г.А., Мудра С.В. Increasing of competitivity of graduate of uniwersitings on the basic of realization of competence attritude //  Problemy edukacji zawodowej w Europie Środkowej i Wschodniej. - Warszawa 2013, С.135-145.

44. Саюк В.І. Теоретичні засади якості підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти / В.І.Саюк //  Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 7 (50). – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 162-166.

45. Саюк В.І. організаційно-педагогічні умови формування іміджу навчального закладу» / В.І.Саюк //  Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції «ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 р.). – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 36-38.

46. Мельник В. К. Влада як ресурсний компонент управління навчальним закладом / В. К. Мельник // Ресурсний підхід в управлінні навчальним закладом: матеріали Міжрегіон. наук.–практ. конф.(16 квітня 2013 року), м. Житомир. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 222с. – С. 29–34.

47. Мельник В. К. Підвищення фахової компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної освіти / В. К. Мельник // Теоретико-методичні основи .підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.]; за ред. Г. В. Єльникової. .– К. :УМО, Педагогічна думка, 2012. – 220с. – С. 23 – 29.

48. Мельник В. К. Структура організації процесу підвищення фахової компетентності керівників в закладах післядипломної педагогічної освіти / В. К. Мельник // Теоретико-методичні основи .підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.]; за ред. Г. В. Єльникової. .– К. :УМО, Педагогічна думка, 2012. – 220с. – С. 46–66.

49. Мельник В. К. Зміст і структура підготовки керівників районного і шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності ЗНЗ / В. К. Мельник // Теоретико-методичні основи .підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.]; за ред. Г. В. Єльникової. .– К. :УМО, Педагогічна думка, 2012. – 220с. – С. 138–146.

50. Мельник В. К. Моде5ль підготовки керівників районного і шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності ЗНЗ / В. К. Мельник // Теоретико-методичні основи .підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.]; за ред. Г. В. Єльникової. .– К. :УМО, Педагогічна думка, 2012. – 220с. – С. 146–154.

51. Мельник В. К. Роль управлінської еліти в глобалізації освітнього простору / В. К. Мельник // Педагогічна компаративістика. – 2012: аспект обдарованості . – (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст): матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 11 червня 2012р.) / за заг. ред. О. І. Локшиної. Н.І. Поліхун. К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 152с. – С. 107–108.

52. Новаченко Т.В. Авторитет руководителя в структуре социального капитала современного украинского общества [Электронный ресурс] / Т.В.Новаченко // Социальный капитал современного общества - материалы Всероссийской научной конференции, Санкт-Петербург, 25-26 октября 2012 г. Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4405

53. Новаченко Т.В. Авторитет державного службовця: результати й аналіздослідження [Текст] / Т.В.Новаченко // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. - Серія: державне управління - Запоріжжя. – Вид-во : «Класичний приватний університет», 2013. - № 2 (42). - С. 114 – 120.

54. Новаченко Т.В. Сучасна сутність керівника-лідера в контексті його авторитету [Текст] / Т.В.Новаченко // Право та державне управління.– Запоріжжя. – Вид-во: «Класичний приватний університет», 2013. - № 2 (11). - С. 98 – 103.

55. Новаченко Т.В. Імперативи і максимилегітимності авторитету сучасного керівника [Електронний ресурс] / Т.В.Новаченко // Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013. –№ 7 – Режим доступу до журналу: http : // www.dy.nayka.com.ua

56. Новаченко Т. В. Роль наставництва у формуванні авторитету новопризначених керівників ВНЗ/ Матеріали Міжрегіональнох науково-практичної конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 року). – Житомир : вид-во ЖДУ ім.. І Франка, 2013. – 222 с.

57. Гаєвська Л.А. Роль земств у становленні та розвитку державно-громадського управління освітою (друга половина ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / Л.А.Гаєвська // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електор. Зб. наук. пр.. Херсонського національного технічного університету. – 2013. - № 1. – Режим доступу : http//www.nbuv.gov.ua/ - Назва з екрану.

58. Гаєвська Л. А. Освіта для сталого розвитку: завдання та можливості / Л.А.Гаєвська // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред.. Ю.В.Ковбасюка, К.О.Ващенка, С.В.Загороднюка. – К. : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 5–6.

59. Гаєвська Л.А. Принцип демократизації як основа державно-громадського управління освітою / Л.А.Гаєвська // Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами : матеріали Міжрег. наук.-практ. конф. (Житомир, 16 квіт. 2013 р.) : вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2013. – 222 с. – С. 25–29.

60. Гаєвська Л.А. Андрагогічна компетентність працівників державної служби зайнятості України: сутність та необхідність розвитку / Л.А.Гаєвська // Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних : матеріали наук.-методол. Семінару (15 травня 2013 р., м.Київ). – Уклад. : Л.М.Капченко, Л.Й.Літвінчук, Н.В.Савченко та ін.. – К. : ІПК ДСЗУ, 2013. – С. 16–20.

61.Піддячий М. І. Формування освітнього середовища профільної школи // Анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: інформаційне видання. – К.: Пед. думка, 2013.  – 352 с. – С. 124-125.

62. Піддячий М. І. Теоретичні засади компетентнісного підходу до підготовки фахівців в умовах ступеневої освіти / Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції (Житомир, 16 квітня 2013 р.). – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – 222 с. – С. 21-25.

63. Піддячий М. І. Післядипломна педагогічна освіта в підвищенні рівня соціально-професійної орієнтації особистості // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. : у 2-х ч. / Ун-т меседж. Освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К., 2005. – Вип. 9 (22) /голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2013. – Ч. 1. -328 с. – С. 171-177.

64. Любченко Н. В. Принцип педагогічної кооперації в науково-методичній діяльності Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку (збірник матеріалів І Всеукраїнської Інтернет-конференції (13 грудня 2012 р.) / Упоряд. Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2013. — С . 9–16.

65. Любченко Н. В. Деякі аспекти сучасної практики координації з дисемінації інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Любченко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 9 (22) / голов. ред. В. В. Олійник. — 2013. — С. 110–120.

66. Lubchenko N.V. The coordination of research-methodical activity of the

institutions of postgraduate pedagogical education of the dissemination of innovative experience of research-methodical activity [electronic resource] // [electronic resource] / NV Lubchenko // Theory and Methods of management of education —in 2013. — № 11. — Mode of access:  http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq-11-2013

67. Любченко Н. В. Дисемінація інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів ППО як шлях до формування конкурентоспроможного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Любченко // Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти : темат. зб. пр. — Рівне : ПП Лапсюк, 2013. — С. 8–13

68. Любченко Н. В. Творче та фахове зростання у галузі післядипломної освіти / Любченко Н. В. // Педагогічна газета. — 2013. — № 7 (227). — с. 5.

69. Любченко Н. В. Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру в процесі формування співтовариства педагогів-новаторів // Імідж сучасного педагога / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського; редкол. : Л. М. Волошина [та ін.]. — Полтава, 1999. — Вип. 8–9 (137–138) / голов. ред. Н. І. Білик. — 2013. — С. 70–75.

70. Чміль А.І., Соловйов В.І. Умови формування фахової компетентності молодих спеціалістів радіотехнічного профілю / Нові технології навчання. Науково методичний збірник. Вип.. 74, 2013.- с.61-65.

71. Чміль А.І. Досвід використання інноваційних моделей підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти/ Концептуальні засади диференційованого підходу до розвитку професійно-педагогічної компетентності працівників освіти в системі підвищення кваліфікації, - Донецьк: 2013.- с. 11-20.

72. Оліфіра Л. М. Професійна управлінська компетентність керівників вищих навчальних закладів у контексті по життєвої освіти. Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції. (16 квітня 2013 р.), 2013 р., с. 56 – 62.

73.Оліфіра Л. М. Форми післядипломної педагогічної освіти як фактор розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих навчальних закладів / Післядипломна освіта в Україні, 2013 р., № 1, с. 90 – 93.

74. Федоров Г. В. Теоретичні засади оцінювання результатів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів / Г. В. Федоров // Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.]; за ред. Г. В. Єльникової. .– К. :УМО, Педагогічна думка, 2012. – 220с. – С. 91-103.

75. Федоров Г. В. Експертна оцінка розроблених наукових продуктів та  попереднє застосування оцінної субмоделі в управлінській практиці / Г. В. Федоров // Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г. В., Куценко В. І., Маслов В. І. та ін.]; за ред. Г. В. Єльникової. .– К. :УМО, Педагогічна думка, 2012. – 220с. – С. 154-161

76. Федоров Г. В. Зміст та структура професійної компетентності керівника сучасного ЗНЗ в ринкових умовах / Г. В. Федоров // Післядипломна освіта в Україні. – грудень, 2013р.

77. Базелюк В. Г. Аналітична діяльність керівника ЗНЗ як фактор підвищення ефективності управління / В.Г. Базелюка // матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 року). – Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2013. – С. 34-36. – 0,11 авт. арк.

78. Базелюк В. Г. Статті енциклопедичного словника «навчальний заклад», «навчальний центр». – 0,9 авт. арк.

79.Гончаренко Н. «Огляд сучасного стану розвитку системи освіти» №5, травень 2014р. Методист Шкільний світ.

80. Діденко Н. Г. Стимулювання гнучкої зайнятості та мобільності робочої сили як пріоритет посткризового розвитку в країнах ЄС Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. :

НАДУ, 2014. – № 9. – С. 31– 35

81. Зінчук Н.А. Сутність та види конкурентних переваг закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами» (10 квітня 2014 року). – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 75 – 78.

82. Зінчук Н.А. Необхідність та зміст надання фінансової освіти керівним кадрам навчальних закладів // Кафедра у системі управління науково-педагогічною діяльністю вищого навчального закладу // Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2014 р. / Редакція А.Б. Кондрашихін, Т.В. Іванова, В.Є. Виноградова, І.М. Мельникова. – К.: Академія муніципального управління, 2014. – С. 40 – 41.

83. Зінчук Н.А. Зміст та методика оцінки конкурентоспроможності сучасного навчального закладу // Збірник матеріалів до Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 4-5 листопада 2014 р.). С. 84 – 88.

84. Клясен Н. Л. Подготовка педагогических кадров к работе в условиях инновационного развития образования / Клясен Н. Л. // Развитие воспитательного пространства вуза в свете государственных требований                   к качеству профессионального образования: Сборник научно-методических материалов. Выпуск II / Сост. и науч. ред. Н.Ю. Синягина, Е.Г. Артамонова. ― М.: АНО «ЦНПРО», 2014. С. 107 – 112. / [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://cipv.ru/pages.php?pageid=4094

85. Клясен Н. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти // Нові технології навчання : Наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.  – К., 2014. – Вип. 82. Част.1., С. 63– 66.

86. Liubchenko N.V. Coordinational function of the activity of the Postgraduate pedagogical educational institutions for dissemination of innovative experience of research-methodical activity // Proceedings of the 2nd European Conference on Education and Applied Psychology. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 169 – 177.

87. Любченко Н. В. Окремі аспекти створення індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи в умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті / Н. В. Любченко // Нова педагогічна думка : науково-метод. журнал / Рівненський ОІППО, Рівненський держ. гуман. університет; голов. ред. М. А. Віднічук. — 2014. –  С. 39 – 44.

88. Мельник В. К. Формування етичних засад управлінської діяльності керівника навчального закладу / В. К. Мельник// Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. ( 10 квітня 2014 року), м. Житомир. – Житомир : вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2014. – 210 с. – С. 125 – 127.

89. Мельник В. К. Формування професійно кваліфікаційних якостей керівника навчального закладу в умовах безперервної освіти / В. К. Мельник // Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (4 –5  листопада 2014 року, м. Херсон) / за ред. Л. М. Назаренко. – С. 25 – 30.

90. Оліфіра Л. М.«Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації як чинник якості освіти» (електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою», 2014 р., № 1 (14).

91. Оліфіра Л. М. «Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації як педагогічна категорія» (наукове фахове видання Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Нова педагогічна думка», 2014 р., № 3 (79), С. 47 – 50.

92. Пафик С. П., Яковець В. П. Асимптотика загального розв’язку лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь вищих порядків з виродженнями у випадку кратного спектра граничної в’язки матриць // Нелінійні коливання. -  2014. – Т. 17, № 3. – С. 379 – 398.

93. Пушкарева  Т. А. Формирование и развитие інклюзивного образовательного пространства Украины: возможности, опыт и перспективы развития / Т.А. Пушкарева // Электронный журнал Общество. Культура. Наука. Образование, 2013 год, Выпуск 3. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://cipv.ru/static.php/mode=page_143;

94. Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І. Мультимедійний комплекс для конкурсу фахової майстерності / Довідник директора школи – К. 2014, № 8, С. 14 –17.

95. Саюк В. І. організаційно-педагогічні умови формування змісту підготовки науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти / В.І.Саюк // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України – Вип. 10 (23). – К. : АТОПОЛ, 2014. – С. 146 – 155.

96. Халецька А. А. Інституційні ресурси суспільства для міжкультурного діалогу в контексті сталого розвитку // Зб. матер. междунар.конф. «Международное сотрудничество между Украиной и ЕС», ДонГУУ, Донецк 2014года, С. 19–23.

97. Халецька А. А. Інституціональне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства  // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне фахове видання. – 2014. – № 5. С. 15 – 22.

98. Халецька А. А. Механізми забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку країни // III міжнарод­ної науково-практичної конференції «Регіональний розвиток – основа розбудови української держави»,  м. Донецьк., 2014. – С. 32 –39.

99.  Халецька А. А. Орлова Н. С. Strategy of corporate socialre sponsibility in market economy Луцьк, 2014р. С.17– 23.

100. Халецька А. А. Громадський моніторинг органів  державного управління та державної влади як одна з форм реалізації громадянської соціальної відповідальності населення / Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління, №2. –  2013. – С. 99 – 103. 

101. Яковець В. П. Глобальні виклики та цілі стратегії реформування загальної середньої освіти в Україні / В. П. Яковець / Теорія та методика управління освітою. – 2014. – № 3 (14). – С.

102. Яковець В. П. Проблеми підготовки вчителя загальноосвітньої середньої школи в умовах соціально-економічних трансформацій // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами» (10 квітня 2014 року).- Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. –  С. 199 – 202.

103. Яковець В. П. Проблеми підготовки вчителя загальноосвітньої середньої школи в умовах соціально-економічних трансформацій // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ».- Чернівці: «Наші книги», 2014. – С. 50 – 51.

104. Яковець В. П. Особливості та основні напрями підвищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів в умовах соціально-економічних трансформацій // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів». 23 квітня 2014 р.- К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. –  С. 77.