КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ,

ПРАЦІ 2019-2023 рр.

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

Посібники:

 1. Москальова А. С., Москальов М. В. Психодіагностика в освітньому процесі : навч. посіб. для слухачів курсів підвищ. кваліфікації системи післядиплом. освіти. Київ: ТОВ «ІнтерконтинентальУкраїна», 2019. 290 с.
 2. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2019. 80 с.
 3. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Діагностика та профілактика перфекціонізму та прокрастинації в освітній практиці: психологічний практикум. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. – 41 с.

Програми

 1. Програма розвитку дітей дошкільного віку із синдромом Дауна «Діти Сонця» / кол. авторів: А. С. Москальова, Я. Я. Чезлова, О. В. Голубєва, М. О. Кустош. Вінниця: 2020. 143 с. Гриф МОН України (7,5 / 2 др. арк.)

Спецкурси:

 1. Бондаревська І. О. Психологія економічної поведінки сучасного фахівця: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. 2020. К. 16 с. https://lib.iitta.gov.ua/719548/
 2. Бондарчук О. І., Пінчук Н. І. Як попередити та подолати стрес у складних умовах сьогодення : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. К. 2020. 48 с.
 3. Бондарчук  О. І., Пінчук Н. І. Розвиток стресостійкості як чинника забезпечення психологічного благополуччя персоналу освітніх організацій в умовах соціальних трансформацій: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. К., 2020. 43 с.
 4. Гордієнко Н. В. Психологічна компетентність працівників районних (міських) методичних кабінетів: сутність і умови розвитку: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти /  НАПН України, Ун-т менедж. освіти.  К., 2019. 57 с.
 5. Гордієнко Н. В., Казакова С. В. Конфлікт у закладі освіти: можливості конструктивного розв’язання: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. К., 2019. 47 с. 
 6. Горова О. О. Горова, О. О. Розвиток особистісної готовності фахівців до конструктивного розв’язання конфліктів. Спецкурс. Київ: НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 28 с. http://surl.li/nicva
 7. Горова О. О. Рефлексивна позиція науково-педагогічних працівників як чинник подолання психологічних бар’єрів щодо впровадження освітніх інновацій. Спецкурс. Київ: НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 26 с. http://surl.li/nicvi
 8. Казакова С. В. Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг»: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти / Ун-т менеджменту освіти НАПН України.  К., 2019. 36 с.
 9. Карамушка Л.М. Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти / Ун-т менеджменту освіти НАПН України.  К., 2019. 24 с.
 10. Кулаєва, Т. В. Психологічна програма сприяння конструктивному переживанню самотності в дорослому віці: спецкурс. Київ: НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 23 с. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737939
 11. Москальова А. С. Балахтар К. С. Розвиток креативності викладача іноземної мови як чинник його суб’єктивного благополуччя: спецкурс. 2020. К.: Талком. 74 с.
 12. Пінчук Н. І., Гордієнко Н. В., Горова О. О., Казакова С. В. Особистісна готовність фахівця до професійної діяльності: сутність і умови розвитку: спецкурс для слухачів системи післядипломної освіти. К., 2021. 48 с.
 13. Прокопенко О. А. Механізми соціально-психологічного впливу у діяльності керівників закладів  освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти/ Ун-т менеджменту освіти НАПН України. К., 2019. 48 с.
 14. Прокопенко О. А. Психологічні особливості ефективного ділового спілкування учасників освітнього процесу: спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми  навчання в системі після диплом. освіти. К., 2020. 48 с.
 15. Прокопенко О. А.  Розвиток Я-концепції педагогічного працівника як чинник його професіоналізму: спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. освіти. К., 2020. 28 с.
 16. Флярковська О. В. Профорієнтаційна робота кар’єрного консультанта психолого-педагогічний аспект: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. К., 2020. 24 с.
 17. Флярковська О. В. Психолого-управлінські засади попередження насильства в закладах освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. К., 2020. 26 с.
 18. Флярковська О. В.  Ідентифікація та реагування на випадки насильства щодо дітей під час освітнього процесу в умовах дистанційного навчання: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. К., 2020. 23 с.

ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ

 1. Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи. Матеріали Всеукраїнського практичного онлайн-вебінару з нагоди 30-річчя утворення психологічної служби системи освіти України / укладачі: А. Москальова, М. Москальов, Н. Пінчук. К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. 207 с.
 2. Актуальні проблеми розвитку психології вищої школи в Україні (каталог основних публікацій членів Асоціації психологів вищої школи України). Колектив авторів: [Колісник Л. О., Курагіна Є. О., Москальова А. С. та ін.]; уклад. А. С. Москальова, І. Л. Плаксієнко, О. Я. Логвись. Полтава: Астрая, 2023. 45 с. ISBN 978-617-7915-87-3.
 3. Допомога дітям з особливими потребами під час війни : збірник тез доповідей з досвіду діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів та Ресурсних центрів інклюзивної освіти. Укладачі: А. С. Москальова, М. В. Москальов. Коломия «Вік», 2023. 156 с.
 4. Роль психологічної служби ЗВО у збереженні психологічної стійкості й розвитку особистісного потенціалу учасників освітнього процесу вищої школи України в реаліях війни та повоєнний період: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу (21.04.2023р.). Редколегія: Москальова А., Плаксієко І.,  Полтава: Астрая, 2023. 186 с.
 5. Хібукі-терапія: використання в освітньому процесі та в інтеграції з СЕЕН: практичний порадник. Д. Шарон-Максимов, Г. Єфімцева, Г. Сищук; за заг. ред. О. Елькіна, О. Марущенка. Х., 2023. 64 с.

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ

Монографії, розділи в монографіях

 1. Bondarevskaya, I., Bondar, K., Krzywosz-Rynkiewicz, B. (). Citizenship activity of young Ukrainians – democracy and human rights challenges. In B. Krzywosz-Rynkiewicz (Ed.), Reconstructing democracy and citizenship education: Lessons from Central and Eastern Europe. Routledge. 2022. 160–178. https://www.routledge.com/Reconstructing-Democracy-and-Citizenship-Education-Lessons-from-Central/Krzywosz-Rynkiewicz-Kennedy/p/book/9781003140528#
 2. Бондарчук О.  І. Психологічна безпека цифрового освітнього середовища та особливості її забезпечення в умовах COVID-19. Психологічна безпека особистості : міжнар. колектив. монографія. Університет Григорія Сковороди в Переяславі ; Брест. держ. ун-т ім. О. С. Пушкіна ; за заг. ред. І. В. Волженцевої. Переяслав (Київська обл.) : Домбровська Я. М. ; Брест : БрДУ, 2021. С. 53–67.
 3. Бондарчук О. І. Професійна духовність керівників шкіл як фактор одухотвореності освітнього середовища. Горизонти духовності: колективна монографія; за заг. ред. І. Кевішаса і О. Отич. Вільнюс: Zuvedra, 2019. С. 107–123.

Збірники матеріалів конференцій

 1. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 грудня 2020 р., м. Київ). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. 234 с. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovopraktichni–konferenciji–2020–roku

Статті

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus

 1. Bondarchuk, O., Balakhtar, V., Pinchuk, N., Pustovalov, I., & Pavlenok, K. (2023). Adaptation of Coping Strategies to Reduce the Impact of Stress and Lonelines on the Psychological Well-Being of Adults. Journal of Law and Sustainable Development, 11(10), e1852. 1-26. doi:10.55908/sdgs.v11i10.1852
 2. Olena Bondarchuk, Valentyna Balakhtar, and Kateryna Balakhtar. Monitoring of the quality of the psychological component of teachers’ activity of higher education institutions based on Gооgle Forms. E3S Web of Conferences ICSF 2020. 166, 10024 (2020) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610024
 3. Ovdiyenko, I., Chausova, T., Brukhovetska, O., Verbytska, L., & Gorova, O. (2023). Desafíos psicológicos del aprendizaje a distancia en la educación superior en Ucrania durante la pandemia de COVID-19: potencial innovador, dilemas en el camino. Apuntes Universitarios, 13(2), 90–110. https://doi.org/10.17162/au.v13i2.1436
 4. Pletsan K., Fesenko G., Mazepa T., Syrotynska N., Moskaljova, A., Osaula V. Training of future managers of the culture sphere. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 11/02-XXII. 2021. P. 17–20. http://www.magnanimitas.cz/ http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/papers/A_03.pdf
 5. Zavalevskyi, Y., Flyarkovska, O., Gorbenko, S., Berezhna, T., Khokhlina, O., Melnychuk, V., Moskaljova, A. Management principles of activity of psychological service in the education system of Ukraine. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 11/02-XXI. 2021. P. 160–164. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/papers/A_28.pdf2
 6. Zavalevskyi, Y., Flyarkovska, O., Dymenko, R., Moskaljova, A., Moskaljov, M., Gorbenko, S., & Khokhlina, O. (2022). Features of psychological readiness of teachers to use information and communication technologies in pedagogical activity. International Journal of Health Sciences, 6(S4), 981–999. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS4.5688

Web of Science

 1. Pinchuk, O., Pinchuk, N. I., Bondarchuk, O. I., Balakhtar, V. V., & Pavlenok, K. S. (2023). Using E-Learning to Prevent Informational Stress of Employees Working Remotely. Information Technologies and Learning Tools, 98(6), 177-189. https://doi.org/10.33407/itlt.v98i6.4689
 2. Tamara M. Sorochan, Olena I. Bondarchuk, Larisa M. Olifira. Experience-technologies in the development of information readiness of pedagogical employees for the performance of their professional activities. Information Technologies and Learning Tools, 2020, Vol. 76, № 2. С. 279–289. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3627

 

Статті у фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, що опубліковані за кордоном:

 1. Bondarchuk O. Subjective well-being and psychological health of teachers: some theoretical and practical aspects. Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe ale educaţiei. 2020. №11 P. 18–22. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4557081
 2. Olena I. Bondarchuk , Valentyna V. Balakhtar, Yuriy O. Ushenko, Olena O. Gorova,, Iryna M. Osovska , Nataliia I. Pinchuk, Nataliia O. Yakubovska , Kateryna S. Balakhtar and Maksym V. Moskalov. (2022). The psychological safety of the educational environment of Ukrainian higher education institutions in a pandemic: empirical data of a comparative analysis of participants' assessments studying online. (Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology (AET), Volume 1, November 12 - 13, 2020) Edited by Serhiy Semerikov, Viacheslav Osadchyi and Olena Kuzminska. 2022 by SCITEPRESS Science and Technology Publications, Lda. All Rights Reserved ISBN: 978-989-758-558-6 pp. 14-31. 20 год.
 3. Olena I. Bondarchuk, Valentyna V. Balakhtar, Kateryna S. Balakhtar, Valeriy O. Kyrichuk, Nataliia O. Yakubovska , Serhii E. Ostapov and Tamara V. Grubi. Experience of Using ICT Tools for Monitoring the Psychological Component of the Quality of Teacher’s Activity of the Higher Education Institutions (Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology (AET), Volume 1, November 12 - 13, 2020) Edited by Serhiy Semerikov, Viacheslav Osadchyi and Olena Kuzminska. 2022 by SCITEPRESS Science and Technology Publications, Lda. All Rights Reserved ISBN: 978-989-758-558-6 pp. 40-45.
 4. Gorova О. О. Psychological support of graduates’ professional development of higher education institutions in the employment situation. Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţeale educaţiei». 2020. №11. P. 23–27. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4557083

Статті у фахових виданнях категорії Б:

 1. Вознесенська О. Л., Бондаревська І. О., Кришовська О. О. Соціальний оптимізм – умова довіри новинним медіа? Наукові студії із соціальної та політичної психології, 2020. 46(49) С. 59–68
 2. Бондаревська І. О., Михайленко В. О. Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. № 1 (15). С. 16–22.
 3. Бондаревська І. О., Михайленко В. О. Навчальна програма «Психологія економічної поведінки фахівця» з методиками артрозвитку. Вісник післядипломної освіти: Соціальні та поведінкові науки. 2020. Вип. 13(42). С. 10–38.
 4. Бондаревская И. О., Михайленко В. А Гражданская активность: роль социальных медиа. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 46. С. 40–58.
 5. Olena Bondarchuk, Valentyna Balakhtar, Kateryna Balakhtar. University lecturers’ self-efficacy as a factor of their professional mobility. PSYCHOLOGICAL JOURNAL. 2020. Vol. 6, Iss. 6. С. 40–48. DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6 DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6.4.
 6. Бондарчук О. І., Пінчук Н. І. (2023). Психологічне здоров’я особистості: сутність, індикатори, умови підтримки та відновлення під час війни і в повоєнний час. Вісник післядипломної освіти Серія «Соціальні та поведінкові науки», 25(54). 28–43. doi:10.58442/2522-9931-2023-25(54)-28-43.
 7. Бондарчук О. І., Пінчук Н. І. (2023). Професійне психологічне благополуччя освітян та особливості його підтримки в кризових умовах сьогодення. Київський журнал сучасної психології та психотерапії, 5(1). 5-14. doi:10.48020/mppj.2023.01.01.
 8. Бондарчук, О., Прокопенко, О. (2023). Індикатори розвитку я-концепції особистості в умовах викликів сьогодення: основні психологічні підходи. Київський журнал сучасної психології та психотерапії, 6(2), 5–14. doi:10.48020/mppj.2023.02.01.Бондарчук О. І., Пустовалов І. В. Психологічні особливості орієнтації на лідерство і досягнення учнів підліткового віку залежно від типу закладу загальної середньої освіти. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал. 2020. № 4. С. 7–17.
 9. Бондарчук О. І. The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2019. Вип. 7(36). С. 9–20..
 10. Bondarchuk O. Adult personality: specifics and psychological mechanisms of development. Зб. наук. пр. «Вісник післядипломної освіти», Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 15(44) С. 50–64. https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-15(44)-50-64.
 11. Бондарчук О. І., Брюховецька О. В., Чаусова Т. В. Гендерно-вікові особливості внутрішньої свободи особистості майбутніх психологів. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр., НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2020. Вип. 13(42). С. 39–53. https://doi.org/10.32405/2522–9931–2020–13(42)–39–53.
 12. Бондарчук, О. І., Пінчук, Н. І. Професійна автономність науково-педагогічних працівників як індикатор їх професійного суб’єктивного благополуччя. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр., НАПН України, Ун-т менедж. освіти . Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2020. Вип. 13(42). С. 54–70. https://doi.org/10.32405/2522–9931–2020–13(42)–54–70.
 13. Бондарчук О. І., Горова О. О. Особливості психологічних захистів керівників освітніх організацій та їх рефлексії засобами трансформаційної гри. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2019. С. 23–35.
 14. Балахтар В. В., Горова О. О, Чаусова Т. В. Осмисленість життя учнів професійно-технічних навчальних закладів як чинник їх лідерського потенціалу. Проблеми сучасної психології 2020. № 3 (19) С. 9–17.
 15. Брюховецька О. В., Горова О. О., Пінчук Н. І. Вплив креативного потенціалу викладача вищої школи на особливості комунікації зі студентами. Проблеми сучасної психології: науковий журнал. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 3. С. 18–27. DOI: https://doi.org/10.26661/2310–4368/2020–3–2.
 16. Горова О. О. Динаміка ціннісної регуляції розвитку професійних здібностей у юнацькому віці //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2019. Т. 7 Вип. 47. С. 130-139. https://core.ac.uk/download/pdf/237410259.pdf#page=130 https://lib.iitta.gov.ua/717673/1/Aktual_probl_psychol_Vol_7_Issue_47.pdf#page=130
 17. Горова О. О. Психологічна адаптація студентів до навчання у закладі вищої освіти //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2019. Т. 10 Вип. 33. С. 26-35. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i33/5.pdf http://appsychology.org.ua/index.php/ua/?option=com_content&view=article&id=737&Itemid=503
 18. Казакова С. В., Брюховецька О. В., Пінчук Н. В. Особливості прояву ставлення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інших людей у процесі комунікації зі споживачами освітніх послуг. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр., НАПН України, Ун-т менедж. освіти . Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 15 (44). С. 50–64. Режим доступу: https://doi.org/10.32405/2522–9931–2021–15(44).
 19. Казакова С. В. Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2019. Вип. 7(36). С. 63–77.
 20. Киричук В. О., Руденко С.А. Вплив на здоров’я учнів закладів середньої освіти медико-психолого-педагогічних факторів простору. Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору: спец. темат. вип. 2019. С. 433–443.
 21. Киричук В. О. Моніторинг особистісного розвитку дітей шкільного віку засобами інтернет технологій. Вісник психології і педагогіки: зб. наук. пр. 2020. Вип. 26. С. 64–67.
 22. Москальов М. В., Логвись О. В. Використання коучингових технологій у професійному становленні майбутнього педагога як важливий чинник конкурентоздатності фахівця. Габітус: науковий журнал з психології та соціології / «Habitus». 2021. Вип. 28. С. 79–85. 
 23. Москальова А. С. Особливості уявлень керівників закладів загальної середньої освіти про професійні кризи в управлінській діяльності та способи їх подолання. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Серія «Соціальні та поведінкові науки. 2019. Вип. 7(36). С. 134–146.
 24. Москальова А., Василига О. Особистісний потенціал як основа професійної діяльності медичних працівників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 1(10). Видав.-поліграф.центр «Київський університет», 2019. С.72–75.
 25. Москальова А. С. Гуменюк І. А. Програма розвитку особистісного потенціалу вчителів і результати її впровадження в умовах реформування початкової школи. Наукові перспективи. № 12 (18). 2021. С.434-443. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-12(18)
 26. Москальова А. С., Москальов М. В. Дослідження особливостей професійних мотивів керівників ЗЗСО до саморегуляції в професійній діяльності. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2019. Т.5, №12. 236–248.
 27. Москальова А. С., Москальов М. В. Розвиток психологічної культури керівників закладів загальної середньої освіти для їхнього особистого благополуччя. Вісник післядипломної освіти. зб. наук. пр., НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2020. Вип. 11(40). С. 96–112. https://doi.org/10.32405/2522‐9931/2522‐9958‐2020‐11(40)‐96‐112.
 28. Прокопенко О. А. Особливості креативного потенціалу вчителів закладів загальної середньої освіти з різними рівнями професійної ідентичності. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Серія «Соціальні та поведінкові науки. 2019. 7(36). С. 63–77.
 29. Балахтар, В. В., Брюховецька, О. В., Пінчук, Н. І. Коучингові технології у розвитку Я-концепції дорослих осіб, які переживають самотність. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. 3(62), Т. 2. 38–51.
 30. Гордієнко, Н. (2023). Програма розвитку психологічної компетентності фахівців центрів професійного розвитку педагогів до професійної діяльності в кризових умовах. Київський журнал сучасної психології та психотерапії, 6(2), 15-26. doi:10.48020/mppj.2023.02.02.
 31. Горова, О. О. (2023). Компетентність сім’ї у розв’язанні подружніх конфліктів. Вісник післядипломної освіти Серія «Соціальні та поведінкові науки», 23(52). 25-40. doi:10.58442/2522‐9931‐2023‐23(52)‐25‐40.
 32. Кулаєва, Т. А. (2023). Психологічна програма сприяння конструктивному переживанню самотності в дорослому віці. Вісник післядипломної освіти Серія «Соціальні та поведінкові науки», 25(54). 70-83. doi:10.58442/2522-9931-2023-25(54)-70-83.
 33. Москальова, А., Гуменюк, I. (2023). Організаційно-професійні особливості особистісного потенціалу вчителів початкової школи. Київський журнал сучасної психології та психотерапії, 6(2), 60-68. doi:10.48020/mppj.2023.02.07.
 34. Москальова, А., Москальов, М.., Ляска, О. (2023). Аналіз методів самопідтримки та саморегуляції для збереження психологічного благополуччя в умовах стресу та навантаження. Наукові перспективи, 10(40), 811-823.doi:10.52058/2708-7530-2023-10(40)-811-823.
 35. Прокопенко, О. (2023). Особливості духовно-ціннісної складової я-концепції вчителів закладів загальної середньої освіти. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. 3(62), Т. 2. 187-197.
 36. Прокопенко, О. А. (2023). Особливості залученості до роботи освітян залежно від ідеального образу учителя. Вісник післядипломної освіти Серія «Соціальні та поведінкові науки», 25(54). 129-144. doi:10.58442/2522‐9931‐2023‐26(55)‐129‐144.

Статті в інших виданнях:

 1. Bondarchuk O., Balakhtar V., Gorova O., Pinchuk N., Balakhtar K. Psychological well-being professionals the social sphere depending on their world assumptions. Baltica Journal. 2021. Vol. 34(1). ID: OK1Iu.
 2. Бондарчук О., Карамушка Л.  Психологічне здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час (Україна-Польща-Ізраїль) для освітян та психологів Серія міжнародних вебінарів Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2023. Т. 5 №1 https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/375
 3. Москальов М. В. Психологічні особливості підприємливості молодих педагогів як основа їх суб’єктивного благополуччя. Scientific Journal «Virtus». 2020. № 40. С. 57–59.
 4. Москальова А. С. (2023). Розвиток стресостійкості освітян галузі професійної (професійно-технічної) освіти у кризовий період. Спеціальний випуск інформаційно-методичного збірника НМЦ ПТО «Вісник» про формування стресостійкості в учасників освітнього процесу (на допомогу практичним психологам та соціальним педагогам закладів професійної (професійно-технічної) освіти), Ужгород, 4-14.
 5. Bondarchuk, O., Balakhtar, V., Gorova, O., Lytvynenko, N., Pinchuk, N., Shmanko, O., Kiv, A. and Oleksiuk, V., 2022. Features of responsibility of future specialists of the socionomic professions as an indicator of their digital competence. Educational Technology Quarterly [Online], 2022(1), pp.35–55. Available from: https://doi.org/10.55056/etq.12 DOI: https://doi.org/10.55056/etq.8
 6. Pinchuk, N., Pinchuk, O., Bondarchuk, O., Balakhtar, V., Balakhtar, K., Onopriienko-Kapustina, N., Shyshkina, M. and Kuzminska, O., 2022. Personal indicators of occupational stress of employees working remotely in a pandemic quarantine. Educational Technology Quarterly [Online]. Available from: https://doi.org/10.55056/etq.8 DOI: https://doi.org/10.55056/etq.12

Матеріали конференцій:

Міжнародні:

 1. Бондаревська І. О. Довіра новинним медіа: міжнародні тенденції та їх урахування у розвитку медіа компетентності освітян. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 28–30. http://umo.edu.ua/mizhnarodni-naukovopraktichni-konferenciji-2020-roku.
 2. Бондарчук О. І. Автентичність самопрезентації керівників освітніх організацій як чинник їх суб'єктивного благополуччя. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Зб. матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 травня 2019 р.) К.: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. С. 17–20. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji.
 3. Бондарчук О. І. Психологічно безпечне освітнє середовище як чинник особистісної свободи педагогічних працівників. Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матер. Міжнар. наук. конф. (30 листопада 2018 року, м. Чернігів); за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. Чернігів: НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. С. 29–32.
 4. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя як індикатор психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення. Матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з організаційної та економічної психології (21 травня 2020 р.; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. Н. М. Бендерець, А. М. Шевченко, О. В. Креденцер. Київ – Біла Церква. 2020. С. 69–71 http://psychology–naes–ua.institute/files/pdf/zbirnik_ost_var_1594384171.pdf
 5. Бондарчук О. І. Психологічне благополуччя та позитивна організаційна поведінка персоналу освітніх організацій. Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матер. Міжнар. наук. конф. (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.); за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка. 2020. С. 18–20.
 6. Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища в умовах дистанційного навчання: виклики сьогодення. Одинадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової онлайн конференції (27 листопада 2020 року, м. Чернігів; за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2021. С. 31–34. DOI: 10.5281/zenodo.4399028.
 7. Бондарчук О. І. Організаційна поведінка освітян як індикатор їх суб’єктивного благополуччя. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 25–28. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovopraktichni–konferenciji–2020–roku.
 8. Казакова С. В. Особливості мотивів розвитку психологічної готовності керівників закладів професійно–технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 81–84. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovopraktichni–konferenciji–2020–roku.
 9. Казакова С. В. Програма розвитку психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг та апробація в умовах післядипломної освіти. Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матер. Міжнар. наук. конф. (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.); за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. 2020Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка. С. 154–158.
 10. Казакова С. В. Психологічні особливості умінь і навичок практичної діяльності керівників закладів професійно-технічної освіти у сфері маркетингу освітніх послуг Одинадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової онлайн конференції (27 листопада 2020 року, м. Чернігів; за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2021. С. 109–113. DOI: 10.5281/zenodo.4399391.
 11. Карамушка Л. М. Напруженість в організації та роль розвитку організаційної культури в її зниженні. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Зб. матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) К.: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. С. 46–48 Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji.
 12. Карамушка Л. М. Вплив копінг стратегій на позитивне психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 85–88. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovopraktichni–konferenciji–2020–roku.
 13. Киричук В. О. Моніторинг особистісного розвитку дітей шкільного віку засобами Інтернет-технологій в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад. Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матер. Міжнар. наук. конф. (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.); за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. 2020. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка. С. 162–166.
 14. Киричук В. О. Психолого-педагогічна діагностика особистісного розвитку в хмарному сервісі проєктного управління освітнім процесом «Універсал-онлайн». Одинадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової онлайн конференції (27 листопада 2020 року, м. Чернігів; за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2021. С.117–120. DOI: 10.5281/zenodo.4399403
 15. Москальов М. В. Використання коучингових технологій у роботі з молодими педагогами для їхнього благополучного входження в освітню організацію. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Зб. матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 травня 2019 р.). К.: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. С. 78–80. http://umo.edu.ua/konferenciji
 16. Москальов М. В. Коучинг як засіб успішного входження вчителів в освітню організацію. Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матер. Міжнар. наук. конф. (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.); за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. 2020. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка. С. 229–232.
 17. Москальов М. В. Психологічна готовність молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя. Одинадцяті Сіверянські соціально–психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової онлайн конференції (27 листопада 2020 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2021. С. 177–182. DOI: 10.5281/zenodo.4399572.
 18. Москальова А. С. Життєстійкість як індикатор особистісного потенціалу керівників закладів загальної середньої освіти щодо подолання професійних криз. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Зб. матер. VIII Міжнар. наук.–практ. конф. (м. Київ, 24 травня 2019 р.). К.: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. С. 80–84. http://umo.edu.ua/konferenciji
 19. Пінчук Н. І. Специфіка прояву професійного суб’єктивного благополуччя науково–педагогічних працівників. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Зб. матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 травня 2019 р.). К.: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. С. 91–93. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji.Пінчук, Н. І., Пінчук О. І. Психологічні особливості інформаційного стресу у професійній діяльності працівників організацій. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 156–162.
 20. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovopraktichni–konferenciji–2020–roku
 21. Прокопенко О. А. Психологічні аспекти педагогічної діяльності. Одинадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової онлайн конференції (27 листопада 2020 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2021. С. 217–219. DOI: 10.5281/zenodo.4399617
 22. Прокопенко О. А. Особливості смисложиттєвих орієнтацій учителів закладів загальної середньої освіти. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 168–172. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovopraktichni–konferenciji–2020–roku.
 23. Бондарчук, О. І., Пінчук, Н. І. (2023). Особливості підтримки та відновлення психологічного здоров’я особистості під час війни. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.). Київ: ДЗВО «УМО». 23–25.
 24. Гордієнко Н.В. (2023). Розвиток психологічної компетентності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти до діяльності в умовах війни. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.). Київ: ДЗВО «УМО». 38–41.
 25. Казакова, С. В. (2023). Спрямованість особистості керівників закладів професійно-технічної освіти як чинник успішності управлінської діяльності. Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 21-22 вересня 2023 р.). Дніпро: ФОП Мареніченко В. В. 105-107.
 26. Киричук, В.О. (2023). Особистісний розвиток дітей в системі психолого-педагогічного проєктування освітнього процесу. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.). Київ: ДЗВО «УМО». 80–86.
 27. Кулаєва, Т. (2023). Опитувальник «Мета в житті» (Pil-the purpose in life test) Дж. Крамбо та Л. Махоліка: адаптація на українській вибірці. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.). Київ: ДЗВО «УМО». 77–80.
 28. Maksimov, D. (2023). Evidence of the effectiveness of the hibuki therapy method in working with children with psychological trauma from the war in Ukraine. Психічне здоров’я в умовах війни: шляхи збереження та відновлення: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Київ, 13 жовтня 2023 р.). Київ: НУБІП України. 26-31.
 29. Максимов Шарон, Д. (2023). Метод Хібукі-терапії як один з найефективніших методів роботи з психологічною травмою у дітей. Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-28 квітня 2023 року); за ред. В. Г. Панка. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 387-389.
 30. Марушко, Ю. В., Руденко, С. А., Киричук, В. О. (2023). Вплив фізичних і психолого-педагогічних чинників на формування здоров’я з академічною обдарованістю  Обдаровані діти – скарб нації! : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 5–8 липня 2023 р.). К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України. 307-312.
 31. Москальов, М. В. (2023). Позитивна психотерапія як засіб підтримки та відновлення психологічного здоров’я особистості освітянина під час війни. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.). Київ: ДЗВО «УМО». 101–104.
 32. Москальова, А. С. (2023). Проблема образу майбутнього як основа вивчення особистісного потенціалу педагогічних, науково педагогічних працівників у кризових умовах. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.). Київ: ДЗВО «УМО». 106–109.
 33. Москальова, А. С., Москальов, М. В. (2023). Особистісний потенціал та самоефективність як чинники психологічного благополуччя фахівців системи післядипломної освіти під час війни Психологічні умови благополуччя персоналу організацій: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 жовтня 2023 р.). 151-154. Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/2022/pages/21484/zbirnik-tez-iv-mizhnarodnoinaukovo-praktichnoi-konferenciipsikhologichni-umovi-blagopoluchchya.pdf
 34. Прокопенко, О. А. (2023). Особливості прояву розвитку Я-концепції учителів в умовах війни. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.). Київ: ДЗВО «УМО». 124–126.
 35. Руденко, С., Киричук, В., Киричук, Л. Етапи впровадження особистісно-розвивальної системи  засобами цифрових технологій. Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали XV науково-практичної конференції з міжнародною участю до 70-річчя УМО НАПН України та 94-річчю від дня народження академіка О. В. Киричука (м. Тернопіль, 14-15 червня 2023 року).

у тому числі, за кордоном:

 1. Baranova S. National conditions of the process of personal maturity formation in Ukraine // II International scientific conference: «Modernization educational system: global trends and national characteristics»: Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Р.67–71.
 2. Bondarevskaya I. Psychology of economic behavior of a modern specialist. Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self–constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019) P. 117–122.
 3. Bondarevskaya I., Mykhaylenko V. Trust in news media, citizenship activity of resistance and national identity of Ukrainian adolescents. Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 10th June, 2019). P. 18–24.
 4. Bondarevskaya I. Art-development in adult education. Proceedings of the 8th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, political culture and democracy (Belgrade, 7.12.2020). P. 71–75.
 5. Bondarchuk O., Sorochan Т., Olifira L. Subjective well-being, organizational stressors and organizational behaviour of pedagogical employees. Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self–constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019).
 6. Kilderov  D., Petko S., Malysh M., Moskalov M., and Kovalchuk O. Managers’ Business &Corporate Education in the System of Sustainable Development of the Organization. The 36th IBIMA Conference (Granada, Spain, 4−5 November, 2020). ISBN: 978–0–9998551–5–7. URL : https://ibima.org/accepted-paper/managers-business-corporate-education-in-the-system-of-sustainable-development-of-the-organization/
 7. Bondarchuk O., Balakhtar K., Moskaljova A., Moskalov M. & Balakhtar V. Peculiarities of the Occupational Crisis of Heads of Educational Organizations. Proceedings of the 2020 3rd International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2020) Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2021. С. 267–272 hhttps://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.210120.051

Всеукраїнські

 1. Бондаревська І. О. Методика артрозвитку дорослої людини: «Метелик моїх ресурсів». Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи: Матеріали Всеукраїнського практичного онлайн-вебінару з нагоди 30-річчя утворення психологічної служби системи освіти України / укладачі: А. Москальова, М. Москальов, Н. Пінчук. К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. С. 19–21.
 2. Bondarchuk, O., Balakhtar, V., Gorova, O., Moskalov, M., and Pinchuk, N. Peculiarities of psychological safety of the educational environment of higher education institutions for students studying online in a pandemic. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 154–160. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovo–praktichni–konferenciji–2020–roku/naukovo–praktichna–konferencija–z–mizhnarodnoju–uchastju–profesijnij–rozvitok–fakhivciv–v–umovakh–cifrovizaciji–suspiljstva–suchasni–trendi
 3. Бондарчук О. І., Москальова А. С. Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи: Матеріали Всеукраїнського практичного онлайн-вебінару з нагоди 30-річчя утворення психологічної служби системи освіти України / укладачі: А. Москальова, М. Москальов, Н. Пінчук. К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. С. 8–13.
 4. Киричук В. О. Управління проектами особистісного розвитку обдарованих учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад. Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: Матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф. (с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області, 14–15 травня 2019 р.). К., 2019. С. 47–59.
 5. Киричук В. О. Управління освітніми проектами особистісного розвитку дітей шкільного віку в хмарному сервісі  «Універсал-онлайн». Зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. конф. «Нові інформаційні технології управління бізнесом» (м. Київ, 12 лютого 2020 р.). К. : Спілка автоматизаторів бізнесу, 2020. С. 93–98.
 6. Киричук, В. О. Етапи впровадження особистісно-розвивальної системи в сервісі «Управління освітнім процесом». Зб. матер. XII Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції «Проектування розвитку та психолого–педагогічного супроводу обдарованої особистості» (м. Київ, 20–21 травня 2020 р.). 2020. С. 138–144.
 7. Москальов М. В. Техніки коучингу: як допомогти розкрити особистісний потенціал й стати ефективним та успішним. Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи: Матеріали Всеукр. практ. онлайн вебінару з нагоди 30-річчя утворення психологічної служби системи освіти України / укладачі: А. Москальова, М. Москальов, Н. Пінчук. К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. С. 33–36.
 8. Киричук В. О., Руденко С. А., Киричук Л. Є. Нові підходи до системи формування  здоров’я школярів з урахуванням медико–психологічних чинників. Збірник XІІІ Всеукраїнської науково-практична конференції («Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» 3 червня 2021 р.) ЗОШ № 36 імені Я. Домбровського м. Житомира. 2021. С. 140–145.
 9. Киричук В. О. Упровадження особистісно-розвивальної системи за допомогою хмарного сервісу управління освітнім процесом «Універсал-онлайн». Збірник XІІІ Всеукраїнської науково-практична конференції («Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» 3 червня 2021 р.) ЗОШ № 36 імені Я. Домбровського м. Житомира. С. 57–66.
 10. Москальова А. С. Про психологічну службу Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи: Матеріали Всеукр. практ. онлайн вебінару з нагоди 30-річчя утворення психологічної служби системи освіти України / укладачі: А. Москальова, М. Москальов, Н. Пінчук. К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. С. 14–19.
 11. Москальова А. С. Особливості формування психологічної культури особистості. Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи. Матеріали Всеукраїнського практичного онлайн-вебінару з нагоди 30–річчя утворення психологічної служби системи освіти України / укладачі: А. Москальова, М. Москальов, Н. Пінчук. К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. С. 102–109.
 12. Moskaljova, А., Moskaliov, М., Zernova, N. Pеculiarities of teachers’ psychological readiness to interact with students in the digital educational environment. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 165–170. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovo–praktichni–konferenciji–2020–roku/naukovo–praktichna–konferencija–z–mizhnarodnoju–uchastju–profesijnij–rozvitok–fakhivciv–v–umovakh–cifrovizaciji–suspiljstva–suchasni–trendi
 13. Пінчук Н. Резильєнтність особистості. Як долати життєві труднощі? Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи. Матеріали Всеукраїнського практичного онлайн-вебінару з нагоди 30–річчя утворення психологічної служби системи освіти України / укладачі: А. Москальова, М. Москальов, Н. Пінчук. К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. С.22–24.
 14. .Pinchuk, N., Pustovalov, I., Kazakova, S., and Hordiienko, N. The features of personal readiness of heads of vocational education institutions to management activity in terms of digitization of education space. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.–практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 171–177. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovo–praktichni–konferenciji–2020–roku/naukovo–praktichna–konferencija–z–mizhnarodnoju–uchastju–profesijnij–rozvitok–fakhivciv–v–umovakh–cifrovizaciji–suspiljstva–suchasni–trendi
 15. Брюховецька О., Чаусова Т., Прокопенко О. Професійна толерантність як професійно важлива якість керівників освітніх організацій в умовах цифровізації суспільства. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 190–194. http://umo.edu.ua/mizhnarodni–naukovo–praktichni–konferenciji–2020–roku/naukovo–praktichna–konferencija–z–mizhnarodnoju–uchastju–profesijnij–rozvitok–fakhivciv–v–umovakh–cifrovizaciji–suspiljstva–suchasni–trendi
 16. Прокопенко О. А. Роль педагога у формуванні особистості дитини. Психологічні умови розвитку особистісно-професійної компетентності педагога: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного форуму «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» (07-12 грудня 2020 р., м. Суми). [у 2–х ч.]. Ч. 1. / за заг. ред. А. В. Вознюк, О. Ю. Василеги. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2020. С. 127–129.
 17. Флярковська О. В. Протидія домашньому насильству. Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології та методи роботи. Матеріали Всеукраїнського практичного онлайн-вебінару з нагоди 30–річчя утворення психологічної служби системи освіти України / укладачі: А. Москальова, М. Москальов, Н. Пінчук. К.: ТОВ «Франко Пак», 2021. С.37–39.
 18. Казакова, С. В. (2023). Психологічне благополуччя особистості сучасного педагога. Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 14-15.06.2023 р.).
 19. Казакова, С. В. (2023). Типи ставлення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до персоналу освітньої організації як особливості психологічного благополуччя. Інформаційні технології у професійній діяльності: матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 01.11.2023 р.). Рівне : РВВ РДГУ. 28-30.
 20. Марушко, В., Руденко, С., Киричук, В. (2023). Біопсихосоціальна модель медичного обслуговування дітей в умовах освітнього процесу. Інноваційні практики наукової освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. (Київ, 6-9 грудня 2023 р.).
 21. Москальова, А., Москальов, М. (2023). Особистісний потенціал освітян як підґрунтя їхнього психологічного здоров’я в умовах війни та повоєнний час. Роль психологічної служби ЗВО у збереженні психологічної стійкості й розвитку особистісного потенціалу учасників освітнього процесу вищої школи України в реаліях війни та повоєнний період: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу (21.04.2023 р.). Полтава: Астрая, 55-61.
 22. Москальова, А. С. (2023). Особливості формування психологічної культури особистості в системі післядипломної освіти в умовах війни. Актуальні питання підвищення психологічної культури учасників освітнього процесу ЗВО в умовах війни: матеріали Всеукраїнського круглого столу (Миколаїв, 9 листопада 2023 р.).
 23. Москальов, М. В. (2023). Психологічні ознаки самоефективності молодих педагогів та їх вплив на психологічне благополуччя засобами цифрових технологій. Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: матеріали ІV Науково-практичної конференціїз нагоди 70-річчя заснування Університету менеджменту (22 листопада 2023 р.).
 24. Москальова, А. С. (2023). Саморегуляція особистісного потенціалу учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі: Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: матеріали ІV Науково-практичної конференціїз нагоди 70-річчя заснування Університету менеджменту (22 листопада 2023 р.).

Тези конференцій:

Міжнародні

У тому числі, за кордоном:

 1. Bondarchuk О. Organizational and psychological features of subjective well-being of Ukrainian teachers. 19th EAWOP Congress «Working for the greater good inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society» 29th May–1 st June 2019 Turin, Italy. Р. 1836. Available at: http://eawop2019.org/wp-content/uploads/2019/05/EAWOP–2019_AbstractBook-compressed.pdf
 2. Baranova S. Stages of self-request as the personal maturity formation process in the conditions of social transformations. International scientific and practical conference: «Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine»: Conference proceedings, February 1-2, 2019. Warsaw: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Р. 104–108. http://cuesc.org.ua/novini/naukovtsi–z–ukrayini–vzyali–uchast–u–mizhnarodnij–konferentsiyi–zpsihologiyi–shho–vidbulasya–v–ekonomichno–gumanitarnomu–universiteti–u–varshavi/
 3. De Carlo A. M. Scarcella, A. Falco, I. Bondarevskaya, E. Iordanescu, F. Vicente “The wise man prevents”: Active listening as a tool of health prevention and protection at work. Abstract book of 19 EAWOP Congress «Working for the greater good inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society» (Turin, 29 May – 1 June, 2019). P. 2114. Available at: http://eawop2019.org/wp–content/uploads/2019/05/EAWOP–2019_AbstractBook–compressed.pdf
 4. Oprescu M., Tsioumis K., Karadimou M., Lempesi G.E., Bondarevskaya I., Bondarchuk O. (May, 2022) Social responsibility in education during the Covid-19 crisis – analysis of policies for pre-education in Romania, Greece and Ukraine. Conference booklet. Citizenship education in divided times: Building connections through values. Prague: CiCea, Faculty of Education Charles University, CitEdEV https://citedev.eu/wp-content/uploads/IC-Booklet-Complete.pdf

Всеукраїнські

 1. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психолого-управлінський аспект. Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези IІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології» (Кам’янець-Подільський, 20–22 червня 2019 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. К.–Кам’янець–Подільський, 2019. С. 75–76.
 2. Бондарчук О. І. Особистісний ресурс діяльності державних службовців в умовах воєнного стану в Україні. Державна служба України: сучасні виклики та перспективи повоєнної трансформації̈  зб. тез щоріч. Міжнар. круглого столу (Київ, 17 черв. 2022 р.) ; за заг. ред. Л. Г. Комахи. Київ : Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2022. С. 16–18
 3. Горова О. О., Москальова А. С., Прокопенко О. А. Особистісний потенціал педагогічних працівників як чинник їх психологічного здоров’я. Актуальні проблеми розвитку організаційної психології в Україні: тези ІІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології (К. – Кам’янець-Подільський, 20-22 червня 2019 р.); за наук. ред.. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. К. – Кам’янець-Подільський, 2019. С. 69–70
 4. Москальов М. В. Програма спецкурсу-тренінгу «Психологічні особливості входження молодих педагогів в освітнє середовище». Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези IІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології»; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. К.–Кам’янець-Подільський, 2019. С. 37–38.
 5. Москальова А. С., Москальов М. В. Саморегуляція як чинник суб’єктивного благополуччя молодих педагогів при входженні в освітню організацію. Тези Всеукр. наук.-практ. конф. «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м. Глухів, 2 квітня 2021 р.). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021. С. 115–118.
 6. Пінчук Н. І., Казакова С. В., Пінчук О. І. Професійне суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психологічна сутність та структура. Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези IІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології» (Кам’янець-Подільський, 20-22 червня 2019 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. К.–Кам’янець-Подільський, 2019. С.77.
 7. Пустовалов І. В. Ціннісно-смислова сфера особистості як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій. Актуальні проблеми розвитку організаційної психології в Україні: тези ІІІ Всеукр. конгресу з організаційної та економічної психології; за наук. ред.. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. К.–Кам’янець-Подільський, 2019. С. 78.