Наукові публікації кафедри

Друковані праці співробітників кафедри психології за 2013 р.

Монографії

 1. Гендерні дослідження : прикладні аспекти : колективна монографія / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова та ін.; за ред. В. П. Кравця.  Тернопіль : навчальна книга Богдан, 2013.  360 с. (у співавторстві, 2,5 д.а.)

Спецкурси

 1. Бондарчук О. І. Підготовка працівників психологічної служби до професійної діяльності на засадах ґендерної рівності : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с.
 2. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи учнівською та студентською молоддю : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с
 3. Карамушка Л. М. Діагностика організаційної культури освітніх організацій : метод. рекоменд. для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Карамушка, А. М. Шевченко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти». – К., 2012. – 28 с. (1,1 д.а.).
 4. Карамушка Л. М. Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку закладів освіти : спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Карамушка, К. В. Терещенко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти». – К., 2012. – 24 с. (1,0 д.а.). (не ввійшло у звіт за 2012 рік)
 5. Москальова А. С. Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних психологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціально-економічних трансформацій : спецкурс / А. С. Москальова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К., 2012, – 40 с. (не ввійшло у звіт за 2012 рік)

Статті у фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Бондарчук О. І. Психологічні особливості прояву та профілактики віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків / О. І. Бондарчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2012. – Т. 1, Вип. 105. – С. 47–51. – (Серія «Психологічні науки»)
 2. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] ; – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Вип. 38. – К.-Алчевськ : ЛАДО, 2013. – С. 347–351. (0,5 д.а.)
 3. Гордієнко Н. В. Особливості психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів системи післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Гордієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧДПУ, 2012. – Т. 1, вип. 105. – С. 73–76. – (Серія «Психологічні науки») (не ввійшла до звіту за 2012 р.).
 4. Киричук В. О. Соціально-педагогічне проектування як компонент практичної діяльності в системі освіти / В. О. Киричук, Л. Є. Єнотаєва // Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика : зб. наук. праць. – Вип. 10. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 54–61.
 5. Москальова А. С. Вивчення психологічної культури педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів : теоретичний аналіз / А. С. Москальова, О. О. Анісімова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2012. – Вип. 36. – Т. 1. – С. 321–325. (не ввійшов до звіту минулого року)
 6. Пінчук Н. І. Психологічні умови гармонійного розвитку особистості підлітків у процесі творчості / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць ; ред. кол. В. В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Геопринт, 2013. – Вип. 9(22). – К. : АТОПОЛ, 2013. – С. 43–50.
 7. Приходько Ю. О. Внесок П. Я. Гальперіна у розвиток педагогічної та вікової психології (До 110-річчя від дня народження) / Ю. О. Приходько  // Вісник інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова «Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 25. – С. 78-89 (0,5 др. а.).

Статті в інших наукових виданнях

 

 1. Бондарчук О. І. Психологічні особливості розвитку самоефективності керівників освітніх організації в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук  // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1(28). – С.56–60
 2. Бондарчук Е. Социально-психологические особенности профилактики проявлений виктимности у интеллектуально одаренных подростков / Е. Бондарчук, Т. Калязина // Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества : теория и практика. – Рига : Балтийский институт психологии и менеджмента, 2012. – Т. 8, ч. 1. – С. 14-20 (не ввійшла до звіту за  2012 р.).
 3. Карамушка Л. М. Организационное развитие образовательных организаций : Оценка персоналом психологических факторов и условий / Л. Карамушка // Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества : теория и практика. – Рига : Балтийский институт психологии и менеджмента, 2012. – Т. 8, ч. 1. – С. 75–84. (не ввійшло у звіт за 2012 р)
 4. Киричук В. О. Соціально-педагогічне проектування як компонент практичної діяльності в системі освіти / В. О. Киричук // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал. – 2013. – № 4(11). – С. 48–52.
 5. Киричук В. О. Педагогічне проектування як основа управління розвитком особистості учня / В. О. Киричук // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал. – 2013. – № 8-9(15-16). – С. 90–96.
 6. Нежинська О. О. Навчальний тренінг «Самоменеджмент у діяльності практичного психолога системи освіти» / Н. М. Каневська, О. О. Нежинська // Профтехосвіта. – 2013. – № 4(52). – С. 21–23.
 7. Пінчук Н. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до гармонійного розвитку особистості в процесі творчості / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1(22). – С. 56–60.
 8. Bondarchuk O. Changes of professional value orientations of teachers in the system of postgraduate education / O. Bondarchuk, A. Pecherska // Social Welfare Interdisciplinary Approach – 2013. – № 3(1). – Р. 66–78.
 9. Гордієнко Н. В. Perspectiva academică: [comunicărule articipanţilor conf. şt. Interuniv. Desfăşurată în cadrul Univ. «Perspectiva-INT» cu tema «Cetăţenie activă, solidaritate şi coeziune pentru dezvoltare», 12 mai 2011] / Univ. «Perspectiva-INT» ; col.red. : Odineţ Rodica, Eşanu Andrei,  Ciobanu Anatol [et al.] ; red. şt.: Anton Moraru; coord. : Arina Kraijdan, Anton Moraru. – Ch. :  Univ. «Perspectiva-INT», 2012 (Tipogr. «Alina Scorohodova» Îl). – ISBN 9788-9975-4061-8-5. (не ввійшло до звіту за 2012 р.).

 

Матеріали та тези конференції

 

 1. Бондарчук Е. И. Гендерные предубеждения в деятельности руководителей общеобразовательных учебных заведений / Е. И. Бондарчук, Е. А. Нежинская // Актуальные вопросы педагогики и психологии : материалы международной заочной научно-практической конференции. (06 февраля 2013 г.) – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – Ч. ІІ. – С. 88–92. – Режим доступа – http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6458-2013-02-16-08-14-08
 2. Бондарчук О. І. Самоефективність керівника освітньої організації як чинник організаційного розвитку / О. І. Бондарчук  //«Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу» (30-31 травня 2013, Київ) : тези ІХ Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – С. 109–110.
 3. Бондарчук О. І. Психологічне здоров’я особистості : зміст і проблеми моніторингу / О. І. Бондарчук // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні : стан і перспективи розвитку» (Київ, 28-29 березня 2013 р.) ; уклад. Т. Є. Бойченко ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової. – К., 2013. – С. 14–15.
 4. Казакова С. В. Імідж керівника освітньої організації як показник розвитку організаційної культури / О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук, С. В. Казакова // Тези IХ Міжнарод. конференції з організаційної та економічної психології «Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу» (30–31 травня 2013 р., м. Київ) / за наук. ред. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – С. 117–118. (0,07 д.а.)
 5. Казакова С. В. Психологічні проблеми розвитку готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг / О. І. Бондарчук, С. В. Казакова // Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, ОНУ, ВА, 4-5 жовтня 2013 р. ; редкол. : Л. А. Снігур (наук. ред.), В. І. Захаров (відп. ред.). – Одеса : ОНУ, ВА, 2013. – С. 10–11. (0,1 д. а.)
 6. Киричук В. О. Соціально-педагогічне проектування як компонент практичної діяльності в системі освіти / В. О. Киричук // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2013 р. – Теребовля : ТОВ «Інформаційна системи», 2013. – С. 6–13.
 7. Лушин П. В. Экоцентрированный подход к оказанию психологической помощи (экофасилитация) : история об истоках / П. В. Лушин // Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологи : материалы сообщений ; под ред. Д. А. Леонтьева . – М. : Смысл, 2013. – С. 123–129.
 8. Москальова А. С. Вплив психологічних особливостей копінг-поведінки на подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, ОНУ, ВА, 4-5 жовтня 2013 р. ; редкол. : Л. А. Снігур (наук. ред.), В. І. Захаров (відп. ред.). – Одеса : ОНУ, ВА, 2013. – С. 125–127.
 9. Москальова А. С. Психологічна культура педагогічних працівників як чинник формування здорового способу життя учнів / А. С. Москальова // «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні : стан і перспективи розвитку» (26-29 березня 2013 р., Київ) : тези Міжнар. наук.-практ. конференції ; уклад. Т. Є. Бойченко ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової. – К., 2013. – С. 40–41.
 10. Bondarchuk O. Psychological health of personality : contents and criteria / O. Bondarchuk // European network of health promoting schools in ukraine: status and prospects for development : Abstracts of International Scientific Conference, Kyiv, Ukraine, 26-29 March 2013. – Електронний ресурс. – Режим доступу :http://www.schoolsforhealth.eu/upload/Abstracts_Kiev_March_2013.pdf
 11. Moskaljova Alla. Psychological culture of educational workers as a factor of healthy lyfestyle students / Alla Moskaljova // National academy of pedagogical sciences of Ukraine university of education management national academy of pedagogical sciences of Ukraine  research institute for postgraduate pedagogical education, 26-29 March 2013, Kyiv, Ukraine. – P. 29.
 12. Нежинська О. О. Ґендерна рівність в освітній організації як основа психологічного здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу : зб. тез доповідей Першої Міжнародної відкритої науково-практичної конференції «Попередження передчасного старіння жінки як інноваційна система здоров’язбереження в умовах інформаційного суспільства» (14 березня 2013 р., м. Київ, УМО) / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – С. 8.
 13. Приходько Ю. О. Деякі проблеми підготовки практичного психолога / Ю. О. Приходько // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : Європейський вектор». – Ялта : Республ. вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет», 2013. – С.  (0,3 д.а.)