Наукові публікації кафедри

 

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ЗА 2019 р.

Монографії, розділи в монографіях

 1. Бондарчук О. І. Професійна духовність керівників шкіл як фактор одухотвореності освітнього середовища / О. І. Бондарчук // Горизонти духовності: колективна монографія; за заг. ред. І. Кевішаса і О. Отич. – Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с. – С. 107– 123. (0,8 др. арк.)
 2. Лушин П. В. Деформація і де формалізація освітнього простору в умовах відкритої післядипломної освіти: екофасилітативний підхід/ П. В. Лушин// Відкрита освіта: інноваційні технології та інноваційний менеджмент: кол. моногр. / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2018. – 440 с. – С. 192–197. (не ввійшло до звіту 2018) (0,8 др. арк.).
 3. Москальова А. С. Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку : монографія / А. Москальова, Л. Гончарова. – К. : КУТЕП, 2018. – 262 с. (11 др. арк.) (не увійшла в звіт 2018 р.)

Збірники матеріалів конференцій

 1. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 153 с. [Електронний ресурс]. –(8,3 др. арк.).

Посібники:

 1.  Москальова А. С. Психодіагностика в освітньому процесі : навч. посіб. для слухачів курсів підвищ. кваліфікації системи післядиплом. освіти/ А. С. Москальова, М. В. Москальов; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – Київ: ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», 2019. — 290 с. (12 др. арк.).
 2. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: методичний посібник / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі . - Кам’янець-Подільський :ПП «Аксіома», 2019. –80 с.

Статті у збірниках наукових праць:

 1. 7.  Бондарчук О. І. The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти :зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 7(36). – С. 9–20. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). ФАХОВЕ ВИДАННЯ(0,6 др. арк.).\
 2. 8.   Бондарчук О. І. Соціальна самоефективність педагогічних працівників як чинник психологічної безпеки освітнього середовища/ О. І. Бондарчук //Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми іздобутки». Вип. 2(12). – К. : КиМУ, 2018. – 320 с. – С. 5-24. (0,6 др. арк.).ФАХОВЕ ВИДАННЯ(не увійшлодо звіту 2018 р.)
 3. Бондарчук О. І. Особливості психологічних захистів керівників освітніх організацій та їх рефлексії засобами трансформаційної гри / О. І. Бондарчук, О. О. Горова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019.- С. 23-35.
 4. 10.    Казакова С. В. Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. /  С. В. Казакова// Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 7(36). – С. 63–77. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») ФАХОВЕ ВИДАННЯ (0,8 др. арк.)
 5. Киричук В. О. Вплив на здоров’я учнів закладів середньої освіти медико-психолого-педагогічних факторів простору / В. О. Киричук, С.А. Руденко // Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору: спец. темат. вип. – 2019. – С. 433-443. ФАХОВЕ ВИДАННЯ (0,6 др. арк.).
 6. Москальова А. С. Особливості уявлень керівників закладів загальної середньої освіти про професійні кризи в управлінській діяльності та способи їх подолання / А. С. Москальова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. Вип. 7(36). – С. 134–146. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). ФАХОВЕ ВИДАННЯ (0,8 др. арк.).
 7. Москальова А. Особистісний потенціал як основа професійної діяльності медичних працівників / А. Москальова, О.  Василига //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка; відповід. ред. Л. Ф. Бурлачук[та ін.]. – Вип. 1(10). – Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2019. – С.72-75.ФАХОВЕ ВИДАННЯ(0,5 др. арк.).
 8. Прокопенко О. А.  Особливості креативного потенціалу вчителів закладів загальної середньої освіти з різними рівнями професійної ідентичності. /  О. А. Прокопенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 7(36). – С. 63–77. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») ФАХОВЕ ВИДАННЯ (0,8 др. арк.).

Статті у фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Казакова С. В. Програма розвитку психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг / Казакова С. В. // Правничий вісник Університету «КРОК» зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 33. (0,8 др. арк.) (не увійшло до звіту 2018 р.)

У тому числі, за кордоном:

 1. Бондарчук О. І. Subjective well-being of the teachers of secondary schools as an indicator of psychological safety of educational environment / О. І. Бондарчук // KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. – T. VI.Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – С. 228-240 (не ввійшло до звіту 2018) (0,6 др. арк.).
 2. Киричук В. О. Управление проектами личностного развития учеников на облачном сервисе «Универсал-онлайн»/ В. О. Киричук // Азербайджанская школа. –№3 (648). – С. 87–106. (0,6 др. арк.)

Матеріали конференцій:

Міжнародні:

 1. Бондарчук О. І. Автентичність самопрезентації керівників освітніх організацій як чинник їх суб'єктивного благополуччя / О. І. Бондарчук// Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. – С. 17–20Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Психологічно безпечне освітнє середовище як чинник особистісної свободи педагогічних працівників / О. І. Бондарчук // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів); за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. – 421 с. – С. 29-32. (0,2 др. арк.).
 3. Москальова А. С.  Життєстійкість як індикатор особистісного потенціалу керівників закладів загальної середньої освіти щодо подолання професійних криз / А. С. Москальова // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – С. 80-84. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.
 4. Казакова С. В. Типи установки керівників закладів професійно-технічної освіти щодо інших людей як показник їх особистісної готовності до маркетингу освітніх послуг / С. В. Казакова // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів); за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. – 421 с. –С. 165-167 (0,2 др. арк.)
 5. Карамушка Л. М. Напруженість в організації та роль розвитку організаційної культури в її зниженні / Л. М. Карамушка // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. – С. 46–48 Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.).
 6. Москальов М. В. Психологічні особливості підприємливості молодих педагогів як чинник їх суб’єктивного благополуччя / М. В. Москальов // Матеріали Міжнародної наук.-практ.конф. «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.). – 247с. – C65-67 . (0,1 др. арк.).
 7. Москальов М. В. Психологічні особливості підприємливості молодих педагогів як чинник їх суб’єктивного благополуччя / М. В. Москальов // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів: НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. – 418 с. – С. 272–276.
 8. Москальов М. В. Використання коучингових технологій у роботі з молодими педагогами для їхнього благополучного входження в освітню організацію/ М. В. Москальов // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. – С. 78–80 Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.)
 9. Пінчук Н. І.Специфіка прояву професійного суб’єктивного благополуччя науково-педагогічних працівників / Н. І. Пінчук // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. – С. 91-93¸– Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.)

У тому числі, за кордоном:

 1. Baranova S. National conditions of the process of personal maturity formation in Ukraine // II International scientific conference: «Modernization educational system: global trends and national characteristics»: Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр.67-71. (0,3 др. арк.).
 2. Bondarevskaya I. Psychology of economic behavior of a modern specialist / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019) (0,3 др. арк.)
 3. Bondarchuk O. Subjective well-being, organizational stressors and organizational behaviour of pedagogical employees / О. Bondarchuk , Т. Sorochan, L.Olifira // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019) (0,3 др. арк).

Всеукраїнські

 1. Киричук В. О. Управління проектами особистісного розвитку обдарованих учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад / В. О. Киричук // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: Матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф. (с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області, 14-15 травня 2019 р.). – К., 2019. – С. 47-59 (0,5 др. арк.).

Тези конференцій:

Міжнародні

У тому числі, за кордоном:

 1. Bondarchuk О. Organizational and psychological features of subjective well-being of Ukrainian teachers/ О. Bondarchuk // 19th EAWOP Congress 29th May – 1 st June 2019 Turin, Italy. – Р. 1836. Available at: http://eawop2019.org/wp-content/uploads/2019/05/EAWOP-2019_Abstract-Book-compressed.pdf (0,05 др. арк.).
 2. Baranova S. Stages of self-request as the personal maturity formation process in the conditions of social transformations // International scientific and practical conference: «Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine»: Conference proceedings, February 1-2, 2019. Warsaw: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр.104-108. http://cuesc.org.ua/novini/naukovtsi-z-ukrayini-vzyali-uchast-u-mizhnarodnij-konferentsiyi-z-psihologiyi-shho-vidbulasya-v-ekonomichno-gumanitarnomu-universiteti-u-varshavi/

Всеукраїнські

 1. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психолого-управлінський аспект / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези IІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології» (Кам’янець-Подільський, 20–22 червня 2019 р.) /Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів прац; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2019. (0,15 др. арк.).
 2. Горова О. О. Особистісний потенціал педагогічних працівників як чинник їх психологічного здоров’я / О. О. Горова, А. С. Москальова, О.А. Прокопенко // Актуальні проблеми розвитку організаційної психології в Україні: тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології; за наук. ред.. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.  – Кам’янець-Подільський, 2019. – 124 с. – С. 69–70 (0,2 др. арк.).
 3. Москальов М. В. Програма спецкурсу-тренінгу «Психологічні особливості входження молодих педагогів в освітнє середовище М.В. Москальов // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези IІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології» (Кам’янець-Подільський, 20–22 червня 2019 р.) /Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів прац; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2019. (0,15 др. арк.).
 4. Пінчук Н. І. Професійне суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психологічна сутність та структура / Н. І. Пінчук, С. В. Казакова, О. І. Пінчук // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези IІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології» (Кам’янець-Подільський, 20–22 червня 2019 р.) /Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів прац; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2019. (0,15 др. арк.)
 5. Пустовалов І. В. Ціннісно-смислова сфера особистості як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій / І. В. Пустовалов // Актуальні проблеми розвитку організаційної психології в Україні: тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології; за наук. ред.. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.  – Кам’янець-Подільський, 2019. – 124 с. – С. 78 (0,1 др. арк.).

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ЗА 2018 Р.

Монографії, розділи в монографіях

 1. Бондарчук О. І. Технологія формування психологічної компетентності суб’єктів освітнього процесу в умовах відкритої освіти / О. І. Бондарчук // Відкрита освіта: інноваційні технології та інноваційний менеджмент: кол. моногр. / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2018. – 440 с. – С. 197–210. (1 др. арк.).
 2. Карамушка Л. М.  Роль організаційної культури у подоланні негативних психічних станів персоналу освітніх організацій / Л. М. Карамушка // Відкрита освіта: інноваційні технології та інноваційний менеджмент: кол. моногр. / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2018. – 440 с. – С. 210–222. (1 др. арк.).

Навчальні посібники:

 1. Нежинська О. О. Основи коучингу : навч. посіб. / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с. (9,2 др. арк.). (не увійшов до звіту 2017 р.)

Збірники матеріалів конференцій:

 1. Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji. (5,5 др.арк.)
 2. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (5 др.арк.).

Програми спецкурсів:

 1. Нежинська О. О. Основи коучингу : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2018. – 48 с. (2 др. арк.).

Статті у збірниках наукових праць

 1. Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища закладів загальної середньої осіти та її вплив на мотивацію інноваційної діяльності вчителів / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 4/5(33/34). – 132 с. – С. 17–28. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.). – (не увійшла до звіту 2017 р.) ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 2. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя як індикатор успішного життєвого шляху керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. – Северодонецьк, 2018. – Вип. 3. – С. 45-54. (0,6 др. арк.). ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 3. Горова О. О. Соціально-психологічна адаптація та подолання супротиву щодо впровадження освітніх та суспільних реформ / О. О. Горова // Науковий вісник : зб. наук. пр. /  Миколаївський національний університет ім. В.О.Ушинського  – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Ушинського, 2018. – Вип. 1(19). – 180 с. – С. 173–178. – (Серія «Психологічні науки») (0,6 др. арк.) ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 4. Казакова С. В. Особливості самоефективності керівників закладів професійно-технічної освіти як психологічного чинника успішності їх професійної діяльності / Казакова С. В. // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2018. – Вип. 6(35). – 136 с. – С. 65–77. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»)(0,6 др. арк.) ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 5. Киричук В. О. Вплив медико-психологічних факторів на здоров’я  дітей закладів середньої освіти. Журнал «Освіта і розвиток обдарованості» Інститут обдарованої дитини НАПН України. Серія: «Педагогіка» та «Психологія» Вип. 4 – 2018 – С. 5-10 (0,5 др. арк.). ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 6. Москальова А. С. Зміст та структура правової активності студентської молоді: психологічний аспект / А. С.Москальова, О.М. // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 2/5 (33/34). – С. 79–93. (не ввійшло до звіту 2017 р.) (0,8 др. арк.) ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 7. Прокопенко О. А. Ціннісні орієнтації вчителів як чинник їх професіоналізму / О. А. Прокопенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. – Северодонецьк, 2018. Том 3, №3(47), 2018. – С. 134–142. (0,6 др. арк.) ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Статті у фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Бондаревская И. О. Гражданская идентичность личности в новостном медиа пространстве / И. О. Бондаревская // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţeale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 104–108. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.)
 2. Bondarchuk O. Psychological safety of the educational environment of secondary schools as a factor of motivation of innovative activities of Ukrainian teachers// Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţe ale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 216–220. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.).
 3. Казакова С. Особенности личностных характеристик предпринимательской активности руководителей учреждений профессионально-технического образования / С. В. Казакова // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţe ale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 157–160. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.).
 4. Pinchuk N. Гендерные аспекты развития технически одаренной личности в подростковом возрасте/ Н. Пінчук // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţeale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 253–258. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.)
 5. Євтушенко І. В. Архетип як універсальна категорія / І. В. Євтушенко // International Journal of Innovative Technologies in Social Science 3(7), Vol.3, May 2018. – С. 9–14. (0,6 др. арк.)
 6. Москальов М. В. Психологічні особливості попередження та подолання мобінгу молодими педагогами/ М. В. Москальов // Scientific Journal Virtus, 2018. – № 25. – С. 31-36.(0,7 др. арк.).
 7. Москальова А. С. Психологічні особливості професійної діяльності психолога – представника допомагаючої професії соціономічного типу / А. С. Москальова, А. А. Власенко // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд», 2018. – Т. 4. – № 47. – С. 124-141. (індексується Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CORE, РІНЦ, ResearchBib,WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Citefactor, Scientific Indexing Services,Google Scholar (Search)Ulrichs Periodikals Directory). (0,7 др. арк.).
 8. Москальова А. С. Специфіка професійної діяльності керівників середніх закладів освіти / А. С. Москальова //Scentific Jornal «Virtus». – 2018. – № 25. – С. 75–81(0,7 др. арк.).
 9. Moskaljova A. Style of conflict behaviour educational workers as factor of them subjective prosperity / A. Moskaljova, M. Moskalyov // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. Vol. 28, n. 4. – С. 92–97.(0,7 др. арк.).

Статті в інших виданнях

 1. Бондарчук О. І. Технологія розвитку психологічної готовності керівників закладів освіти до діяльності в умовах соціальних трансформацій / О. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1 –С. 5–11. (0,5 др. арк.).
 2. Москальова А. С. Саморегуляція як основа ефективного подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів в умовах війни / А. С. Москальова // Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни: Міжнародне науково-практичне видання; заг. ред. І. Маноха, Г. Собчук. – Т. ІІІ. – Варшава-Київ : ПАН-Гнозис, 2018. – С. 342-352 (0,5 др. арк.).

Матеріали та тези конференцій:

 1. Бондаревська І. О. Соціальна ідентичність та довіра як соціально-психологічні чинники формування консолідованої громадської думки щодо інновацій в освіті / І. О. Бондаревська // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. – С. 12–14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І.  / О. І. Бондарчук // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 - 26  квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І.Стойчик – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. –Т. 2. – 321 с. – С. 29–33 (0,2 др. арк.)
 3. Бондарчук О. І. Психологічне забезпечення суб’єктивного благополуччя педагогічних працівників як складова модернізації освітнього середовища/ О. І. Бондарчук // Четверта Міжнародна науково-практична конференція. – Умань : Вісник польcько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики ім. Яна Коменського, 2018. – С. 63-66.(0,1 др. арк.)
 4. Бондарчук О. І.  Соціально-психологічні проблеми розвитку професіоналізму освітян: виклики сьогодення/ О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. – С. 15–19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.).
 5. Бондарчук О. І. Психологічно безпечне освітнє середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 12–16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.).
 6. Бондарчук О. І. Технологія психологічної підготовки керівників закладів освітив умовах післядипломної освіти / О. І. Бондарчук // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі: Матеріали Міжнар. науково-практ. конференції (3-4 травня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 282 с. – С. 37–40. – (0,2 др. арк.)
 7. Горова О. О. Професійний вибір особистості як психологічна проблема:/ О. О. Горова // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. – С. 33–36. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.).
 8. Євтушенко І. В. Архетипна символіка як засіб пізнання внутрішньої суперечності психіки суб’єкта / І. В. Євтушенко // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 29–31. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,1 др. арк.)
 9. Казакова С. В. Психологічна специфіка освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти / С. В. Казакова // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. – С. 49–50. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,1 др. арк.).
 10. Казакова С. В. Основні підходи до маркетингу та особливості їх урахування у контексті освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти/ С. В. Казакова // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 34–36. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.)
 11. Казакова С. В. Програма спецкурсу-тренінгу з розвитку психологічної готовності керівників закладів професійної освіти до маркетингу освітніх послуг// Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25-26 квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І.Стойчик – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. –Т. 2. – 321 с. – С. 68–72 (0,2 др. арк.)
 12. Казакова С. В. Психологічні особливості соціальної креативності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти / С. В. Казакова // Четверта Міжнародна науково-практична конференція. – Умань : Вісник польcько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики ім. Яна Коменського, 2018. – С. 63-66.(0,2 др. арк.).
 13. Карамушка Л. М. Психологічна технологія підготовки освітнього персоналу до роботи в умовах соціальної напруженості / Л. М. Карамушка // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 39–41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.)
 14. Киричук В. О. Основні принципи проектного управління особистісним розвитком учня в сервісі «Універсал-онлайн» / В. О. Киричук // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 41–47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,5 др. арк.)
 15. Москальова А. С. Зміст та структура особистісного потенціалу вчителів початкових класів / А. С. Москальова, І. А. Гуменюк // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 71–74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.)
 16. Нежинська О. О. Розвиток цифрової компетентності фахівців для підвищення кваліфікації персоналу освітніх організацій / О. О. Нежинська // Мат-ли Всеукраїнського науково-практичного семінару «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут модернізації змісту освіти, м. Київ, 28 лютого 2018 р.) : зб. тез доповідей / за заг. ред. О. Е. Коневщинської, О. В. Овчарук. – К. : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018. – 61 с. – С. 48–50 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710586/ (0,2 др. арк.).
 17. Прокопенко О. А. Психологічні особливості Я-образу вчителя-професіонала / О. А. Прокопенко // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 71–74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,1 др. арк.)
 18. Прокопенко О. А. Розвиток Я-концепції як детермінанта психологічного благополуччя особистості / О. А. Прокопенко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія національної безпеки і благополуччя особистості» (м. Львів 26-27 квітня 2018 р.) – Львів : «СПОЛОМ», ISBN 978-966-919-366-7 – 2018. – 242 с. –  С. 162- 165 (0,1 др. арк.)
 19. Пустовалов І. В. Сприяння розвитку ціннісно-смислової сфери підлітків у контексті завдань Нової української школи / І. В. Пустовалов // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. – С. 79–81. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,1 др. арк.).
 20. Пустовалов І. В. До проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери персоналу освітніх організацій / І. В. Пустовалов // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 85–86. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,1 др. арк.)

У тому числі, за кордоном:

 1. Bondsrchuk О. І. Psychological safety of the educational environment of secondary schools as a factor of motivation of innovative activities of Ukrainian teachers // International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova November 29-30, 2018). (0,05 др. арк.)
 2. Казакова С. В. Особенности личностных характеристик предпринимательской активности руководителей учреждений профессионально-технического образования / С. В. Казакова // International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova November 29-30, 2018). (0,05 др. арк.)
 3. Пінчук Н. І. The gender aspect of technically gifted personality’s development during teenagers’ period / Н. І. Пінчук // International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova November 29-30 2018). (0,05 др. арк.)

Друковані праці співробітників кафедри психології за 2016-2017 р.

2016 р.

Спецкурси

 1. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 49 с. (2 др. арк.).
 2. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 36 с. (1,5 др. арк.).
 3. Киричук В. О. Психолого-педагогічне проектування соціального та особистісного розвитку учня / В. О. Киричук. –  К., 2016 – 36 с. (1,5 др. арк.).

Статті у фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Бондарчук О. І. Взаємозв’язок асертивних стратегій поведінки та рівнів емоційного вигорання керівників освітніх організацій / о. І. Бондарчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. нр. – т. 3, №  3(38) / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Северодонецьк, 2015. – С. 27–37. (не ввійшло до звіту 2015 р.) (0,6 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2016. – Т. 9, Ч. 37. – С. 66–76. (0,7 др. арк.)
 3. Бондарчук О. І. Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти зб. наук. праць; за ред. В. В. Олійника. – 2016. – Вип. 1(30). – С. 6–14. – Серія «Соціальні та поведінкові науки». (0,7 др. арк.)
 4. Нежинська О. О. Використання коучингу в системі вищої освіти України / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. – К. : Атопол груп, 2015. – вип. 15(28). – С. 236–245. (не ввійшло до звіту 2015 р.) (0,5 др. арк.)

У тому числі, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Казакова С. В. Психологічна готовність керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг: складові та умови розвитку / С. В. Казакова // Scientfic Journal «Scienesrise»– 2015. – № 2/1(17). – С. 50–54 (не ввійшов до звіту 2015 р.) (0,5 др. арк.)
 2. Москальова А. С. Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз / А С. Москальова // Scientfic Journal «Scienesrise» – 2015. – № 2/1(17). – С. 59–64. Міжнародне фахове видання, входить до бази даних  Index Copernicus (не ввійшов до звіту 2015 р.) (0,5 др. арк.).
 3. Філь О. А. Система психологічного забезпечення управління персоналом як конкурентна перевага компанії на ринку праці, товарів та послуг / О. А. Філь  // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 22. – К., 2016. – С. 184– 190. (Міжнародне фахове видання, входить до бази даних Ulrich’s Periodicals Directory, США (international database Ulrich’s Perio dicals Directory, USA). (1 др. арк.)

Статті в інших виданнях

 1. Бондарчук О. І. Імідж і саморегуляція або як здійснюється психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / о. І. Бондарчук // Освіта: всеукр. Громадсько-політичний тижневик – 2016. – № 3–4. – с. 3–4. (0,3 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: організаційно-методичний аспект О. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 59–64. (0,5 др. арк.).
 3. Бондарчук О. І. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з довкіллям як показник їх особистісного розвиткуо. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 69–73. (0,44 др. арк.).
 4. Нежинська О. О. Вимоги до особистості коуча у вимірі професійних стандартів ICF / О. О Нежинська, В. М. Тименко  // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 73–76. (0,4 др. арк.).

У тому числі за кордоном

 1. Москальова А. С. Вивчення психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу / А. С. Москальова // Ежемесячный научный журнал «Scientific-Researches». – №4. – Молдова : Изд-во «Scientific-Researches», 2016.– С. 29–34. (Міжнародне фахове видання, входить до бази даних  Index Copernicus) (0,5 др. арк.).

Матеріали та тези конференції

 1. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні проблеми готовності практичних психологів до надання психологічної допомоги особам, які беруть участь в АТО, та членам їх сімей / О. І. Бондарчук // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. Кол. : В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна та ін.]– ч. 1. – к. : Нац. Акад.. Внутр. Справ, 2016. – С. 11–14. (0,2 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Behavioral strategies of ukrainian educational organizations’ managers and their improvement in terms of postgraduate education о. І. Бондарчук // тези і міжнародної науково-практичної конференції  викладачів і аспірантів «соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ, 30 березня 2016 р.) – С. 320-323. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03 (0,2 др. арк.)
 3. Бондарчук О. І. Підготовка практичних психологів до надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції / О І. Бондарчук //Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: матеріали міжвідом. Наук.-практ. Конф. (м. Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, національний університет оборони України імені івана черняхівського. – К. : НУОУ, 2016. – С. 48–51. (0,2 др. арк.).
 4. Бондарчук О. І. Модель особистісного зростання майбутніх фахівців О. І. Бондарчук // Тези І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, 22 квітня 2016 р.) – С. 9–12. (0,1 др. арк.)
 5. Бондарчук О. І. Автопсихологічна компетентність керівників як чинник ефективної діяльності освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 9–11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).
 6. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: зміст і критерії оцінювання / О. І. Бондарчук // тези Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» 24 листопада 2016 року на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» [Електронний ресурс]. (0,1 др. арк.).
 7. Гордієнко Н. В. Тренінг як засіб розвитку психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів у системі післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Гордієнко // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 24–25. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,08 др. арк.)
 8. Євтушенко І. В. Страх як деструктивний прояв психіки / І. В. Євтушенко // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 39–41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).
 9. Євтушенко І. В. Психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій / І. В. Євтушенко // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол. : В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна та ін.]– ч. 1. – к. : нац. Акад.. Внутр. Справ, 2016. – с. 130–131 (0,2 др. арк.).
 10. Казакова С. В. Маркетинг освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти: психолого-управлінський аспект / С. В. Казакова // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 43–44. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,08 др. арк.)
 11. Киричук В. О. Проектна модульна система розвитку «універсал 4 online» та особливості її застосування в освіті / В. О. Киричук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – к. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 44–45. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,08 др. арк.)
 12. Киричук В. О. Вплив родини на формування здоров’я та особистісного розвитку дітей шкільного віку / В. О. Киричук, С. А. Руденко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2016 р. м. Кременець. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016. – С. 5–11. (0,4 др. арк.).
 13. Москальова А. С. Дизайн дослідження та інструментарій вивчення психологічних особливостей подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Педагогіка та психологія : напрямки та тенденція розвитку в Україні та світі: зб. наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15-16 квітня 2016 р.). – Одеса : «Південна фундація педагогіки», 2016. – С.45–49. (0,2 др. арк.).
 14.  Москальова А. С. Дослідження психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу / А С. Москальова // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 66–68. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).
 15. Нежинська О. О. Коучингові технології в особистісному зростанні керівників освітніх організацій / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Мат-ли І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» [Україна, м. Житомир, на базі житомирського державного університету імені Івана - Франка, 22 квітня 2016 р.]. – Житомир, 2016. – с. 48–51 (0,1 др. арк.).
 16. Нежинська О. О. Коучингові технології у процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 68–70. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.)
 17. Прокопенко О. А. Психологічні аспекти розвитку професійної я-концепції у системі післядипломної освіти / О. А. Прокопенко // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 77–79. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.)
 18. Філь О. А. Психологічне забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах соціальних трансформацій / О. А. Філь // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 115–117. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).

2017 р.

Збірник матеріалів конференції:

 1. Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

Спецкурси

 1. Бондарчук О. І. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2017. – 36 с.

Статті у збірниках наукових праць

 1. Бондарчук О. І. Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їх суб’єктивного благополуччя / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип.. 2(31). – 152 с. – С. 18–28. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.). – (не увійшла до звіту 2016 р.) ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 2. Bondarchuk O. Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services / О. Bondarchuk // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип.. 3(32). – 141 с. – С. 34–46. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.). – ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 3. Москальова А. С. Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – рк.. 2(31). – 152 с. – С. 61–75. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,7 др. арк.). – ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 4. Прокопенко О. А. Професійні «Я-концепція» майбутнього фахівця економічного профілю / О. А. Прокопенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – рк.. 2(31). – 152 с. – С. 109–124. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк..). – ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 5. Нежинська О. О. Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – рк.. 23: збірн. Наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 182–187 (0,4 др. арк..) – ФАХОВЕ ВИДАННЯ

у тому числі, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Bondarchuk O. Subjective well-being of university teachers as a psychological factor of quality of higher education / O. Bondarchuk // Management of higher education quality: problems and prospects : collection of scientific papers; ed. Victor Oliynyk. - London, LASHE, 2017. – 122 p. – P. 86–89.
 2. Moskaljova Alla. Model structure and Contents of Professional crisis overcoming Secondary Educational Institutions Managers /Alla Moskaljova  // European humanities studies : state and society. Ed. Board : Irina Manokha, Irina Surina, Andrjey Mirski, Oleksandr Breusenko-Kuznetsov, Alexandr Vinogradov, Wojciech Zhvolinsky, Kateruna Popravka, Ganna Myronenko. – The faculty of Social Sciences (Pomeranian university in Stupsk) Poland; East European Institute of Psychology, Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 146–159. Міжнародне фахове видання, включене до наукометричних баз Scopus та Copernicus. – (не увійшла до звіту 2016 р.) (0,5 др. арк.)
 3. Нежинська О. О. Коучингові технології як засіб підвищення якості вищої освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // // Management of higher education quality: problems and prospects : collection of scientific papers; ed. Victor Oliynyk. - London, LASHE, 2017. – 122 p. – P. 101–102.

Статті у фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Нежинська О. О. Коучинг як технологія розвитку лідерства у сфері освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» ; 2017, № 2 (додаток 1) ; Тематичний випуск «Університет і лідерство». – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – C. 65–68 (0,5 др. арк..)

Статті в інших виданнях

 1. Olena Bondarczuk. Психологічна готовність керівників українських освітніх організацій до професійної діяльності в умовах діалогу культур: структура та підходи до розвитку / Olena Bondarczuk // Rocznik polsko-ukraiński prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; red. nauk.. : Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – 2016. – Т. ХVІІІ – Częstochowa – Kijów – Lwów 2016. – С. 371–382 (0,5 др. арк.) (не ввійшло до звіту 2016).
 2. Karamuszka L. Вибір особистістю майбутнього місця роботи: роль організаційної культури / Ludmyła Karamuszka, Maria Stanisławskа // Rocznik polsko-ukraiński prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; red. nauk.. : Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – 2016. – Т. ХVІІІ – Częstochowa – Kijów – Lwów 2016. – С. 351–360 (0,5 др. арк.) (не ввійшло до звіту 2016).

Матеріали та тези конференції

 1. Бондарчук О. І. Психологія управління персоналом: виклики сьогодення // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) / О. І. Бондарчук – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 15–17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti(не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Суб'єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник розвитку професіоналізму / О. І. Бондарчук // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року, м. Рівне / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 29–32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/ (0,1 др. арк.).
 3. Бондарчук О. І. Особливості суб’єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їх ціннісних орієнтацій / О. І. Бондарчук // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 308–310. (0,1 др. арк.).
 4. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як індикатор психологічної безпеки освітнього середовища / О. І. Бондарчук // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 65–66.(0,1 др. арк.)
 5. Гордієнко Н. В. Психологічна компетентність методистів районних(міських) методичних кабінетів системи освіти як чинник їх конкурентноздатності / Н. В. Гордієнко // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti– С. 35–37. (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 6. Гордієнко Н. В. Спецкурс розвитку психологічної компетентності методиста р(м)мк: зміст і специфіка проведення в умовах післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Гордієнко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 306–308. (0,1 др. арк.).
 7. Гордієнко Н. В. Акмеологічний аспект розвитку психологічної компетентності працівників методичних служб системи середньої освіти   Н. В. Гордієнко // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 69–73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/.
 8. Гордієнко Н. В. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник попередження емоційного вигорання / Н. В. Гордієнко, І. В. Євтушенко, С. В. Казакова // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 66–67.(0,1 др. арк.).
 9. Євтушенко І. В. Розвиток особистості практичного психолога засобами психокорекції // Т. І. Білуха, І. В. Євтушенко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 326-328 (0,1 др. арк.).
 10. Казакова С. В. Професійно-особистісний розвиток керівників системи професійної освіти в контексті маркетингу освітніх послуг / С. В. Казакова // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 295–296. (0,1 др. арк.)
 11. Казакова С. В. Психологічні проблеми маркетингу освітніх послуг в умовах професійно-технічної освіти / С. В. Казакова // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 113–115. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
 12. Киричук В. О. Особливості управління проектуванням особистісно-розвивального змісту освітнього процесу на регіональному рівні // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 118–122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
 13. Киричук В. О. Проектний менеджмент як чинник підвищення конкурентоздатності керівника освітнього закладу / В. О. Киричук // рк.рентнологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 47–49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 14. Киричук В. О. Управління освітнім процесом  на засадах психолого-медико-педагогічного проектування особистісним розвитком учня в онлайн режимі / В. О. Киричук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бережани, 20-21 квітня 2017 р.). – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017 – 214 с. – С. 134–142 (0,5 др. арк.).
 15. Москальова А. С. Особистісний потенціал подолання професійних криз керівниками освітніх організацій як чинник їх конкурентоздатності / А. С. Москальова // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 54–56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 16.  Москальова А. С. Психологічні показники та критерії особистісного потенціалу подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «рк.р буття особистості». – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне рк.рент», 2017. – С. 192-193. (0,1 др. арк.).
 17. Москальова А. С. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник попередження емоційного вигорання / А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 68–69.(0,1 др. арк.).
 18. Нежинская Е. А.Коучинговый рк. в высшей школе как основа рк.рентн конкурентноспособного специалиста / В. Н. Тименко , Е. А. Нежинская // рк.рентнологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 71–74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 19. Нежинська О. О. Використання коучингових технологій як супровід професійного розвитку фахівців / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – C. 311–313 (0,2 др. арк.).
 20. Прокопенко О. А. Я-образ фахівця як чинник його конкурентоздатності / О. А. Прокопенко // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 62–63. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 21. Прокопенко О. А. Я-концепція освітянина та його здатність до професійного самовдосконалення / О. А. Прокопенко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – C. 300–301 (0,2 др. арк.).
 22. Прокопенко О. А. Розвиток Я-концепції фахівців: акмеологічний аспект // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне : РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 213–216. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
 23. 69.  Філь О. А. Сутність психологічної культури конкуренції фахівців на сучасному ринку праці / О. А. Філь // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 74–81. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,3 др. арк.).

У тому числі, за кордоном:

 1. 70.  Bondarchuk O. Subjective Well-Being Of Heads Of Ukrainian Educational Organizations In Terms Of Social Transformations / О. Bondarchuk // 15th European Congress of Psychology «Psychology addressing Society's greatest Challenges», Amsterdam, The Netherlands, 11–14 July: Abstract book.. – P. 99. Available at: https://psychologycongress.eu/2017/

Публікації викладачів і аспірантів кафедри у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку

2015 -2019 рр.

1. Москалёва А. С. Психологическая компетентность руководителей общеобразовательных учебных заведений по преодолению профессиональных кризисов / А. С. Москалева // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015. С. 103-105 www.seanewdim.com (0,3 др.арк.).

2016 р.

 1. Olena Bondarczuk. Психологічна готовність керівників українських освітніх організацій до професійної діяльності в умовах діалогу культур: структура та підходи до розвитку / Olena Bondarczuk // Rocznik polsko-ukraiński prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; red. nauk.. : Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – 2016. – Т. ХVІІІ – Częstochowa – Kijów – Lwów 2016. – С. 371–382 (0,5 др. арк.)
 2. Moskaljova Alla. Model structure and Contents of Professional crisis overcoming Secondary Educational Institutions Managers /Alla Moskaljova // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. №2 (2016). Р. 146-159. (0,5 др. арк.). http://www.ehs-ss.pl/images/book/20162/book_mijnar_2016__02-146-159.pdf
 3. Karamuszka L. Вибір особистістю майбутнього місця роботи: роль організаційної культури / Ludmyła Karamuszka, Maria Stanisławskа // Rocznik polsko-ukraiński prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; red. nauk.. : Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – 2016. – Т. ХVІІІ – Częstochowa – Kijów – Lwów 2016. – С. 351–360 (0,5 др. арк.).

Аспіранти кафедри

 1. Vanchenko L. Results of examination of system of psychological ensuring professional activity of the chief of the train (passenger) and aspects of psychological ensuring anti-corruption activity on railway transport/ L.Vanchenko // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 2016 – 3 (15). – Р. 16-28

2017 р.

 1. Bondarchuk O. Subjective well-being of university teachers as a psychological factor of quality of higher education / O. Bondarchuk // Management of higher education quality: problems and prospects : collection of scientific papers; ed. Victor Oliynyk. – London, LASHE, 2017. – 122 p. – P. 86–89. (0,5 др. арк.).
 2. Нежинська О. О. Коучингові технології як засіб підвищення якості вищої освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Management of higher education quality: problems and prospects : collection of scientific papers; ed. Victor Oliynyk. – London, LASHE, 2017. – 122 p. – P. 101–102. (0,4 др. арк.).

Аспіранти кафедри

 1. Полякова В. І. Гендерні упередження в діяльності вчителів / В. І. Полякова //Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia, 2016. – Vol. 4, No 2. – P. 111–113.
 2. Полякова В. І. Polyakova V. Gender tolerance of teaching staff: basic conceptual approaches to research / Vitaliya Polyakova // European humanities studies: State and Society / No 1, 2014-2015 / Pomeranian University in Slupsk (Poland). –Slupsk, 2015. – P. 134–144.

2018 р.

 1. 1.  Бондаревская И. О. Гражданская идентичность личности в новостном медиа пространстве / И. О. Бондаревская // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţeale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 104–108. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.)
 2. 2.  Bondarchuk O. Psychological safety of the educational environment of secondary schools as a factor of motivation of innovative activities of Ukrainian teachers// Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţe ale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 216–220. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.).
 3. 3.  Бондарчук О. І. Subjective well-being of the teachers of secondary schools as an indicator of psychological safety of educational environment / О. І. Бондарчук // KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. – T. VI. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – С. 228-240.
 4. 4.  Казакова С. Особенности личностных характеристик предпринимательской активности руководителей учреждений профессионально-технического образования/ С. В. Казакова // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţe ale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 157–160. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.).
 5. 5.  Євтушенко І. В. Архетип як універсальна категорія / І. В. Євтушенко // International Journal of Innovative Technologies in Social Science. – 2018. – 3(7), Vol.3. – С. 9–13. (0,6 др. арк.) https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1698151
 6. 6.  Москальов М. В. Психологічні особливості попередження та подолання мобінгу молодими педагогами/ М. В. Москальов // Scientific Journal «Virtus». – 2018. – № 25. – С. 31–36. (0,7 др. арк.).
 7. 7.  Москальова А. С. Психологічні особливості професійної діяльності психолога – представника допомагаючої професії соціономічного типу / А. С. Москальова, А. А. Власенко // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд», 2018. – Т. 4. – № 47. – С. 124-141. (0,7 др. арк.).
 8. 8.  Москальова А. С. Специфіка професійної діяльності керівників закладів освіти / А. С. Москальова //Scentific Jornal «Virtus». – 2018. – № 25. – С. 75–81. (0,7 др. арк.).
 9. 9.  Moskaljova A. Style of conflict behaviour educational workers as factor of them subjective prosperity / A. Moskaljova, M. Moskalyov // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. – 2018. – Vol. 28, № 4. – С. 92–97. (0,7 др. арк.). DOI https://doi.org/10.33531/farplss.2018.4.17
 10. 10.    Пинчук. Н. Гендерные аспекты развития технически одаренной личности в подростковом возрасте/ Н. Пінчук // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţeale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 253–258. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.

Аспіранти кафедри

 1. Vanchenko L. Features of psychological support of personnel management in railway transport: empirical studies. / L.Vanchenko // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 2018 – 30 (6). – Р. 36-44 DOI https://doi.org/10.33531/farplss.2018.6.05

Перелік публікацій викладачів і аспірантів кафедри у фахових наукових виданнях України категорії Б

 1. Бондарчук О. І. Організаційно-професійні особливості самоефективності керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименко, Л. А. Ануфрієвої. – К. : Аксіома, 2015. – С. 57–69 (0,6 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Взаємозв’язок асертивних стратегій поведінки та рівнів емоційного вигорання керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. – т. 3, №  3(38) / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Северодонецьк, 2015. – С. 27–37.
 3. Бондарчук О. І. Психологічні засади розвитку ціннісно-смислової сфери керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти зб. наук. праць; за ред. В. В. Олійника. – 2015. – Вип. 15(28). – С. 178–188.
 4. Бондарчук О. І. Гендерні особливості автентичності самопрезентації керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук, О. Ю. Дубова // Міжнародний науковий журнал «ScienceRise» 2015. –  Т. 12. –  №1(17). – С. 45–49 DOI: 10.15587/2313-8416.2015.54673
 5. Казакова С. В. Психологічна готовність керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг: складові та умови розвитку / С. В. Казакова // Scientfic Journal «ScienceRise»– 2015. – № 2/1(17). – С. 50–54
 6. Москальова А. С. Психологічні особливості проявів поведінкового типу А серед керівників освітніх організацій / А. С. Москальова// Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць Камянець-Подільського нац. ун-ту ім.. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім.. Г. С. Костюка НАПН України : за наук. ред.. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 27. – Камянець-Подільський : Аксіома, 15. – С. 318–330. (0,75 др. арк.).
 7. Москальова А. С. Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз / А С. Москальова // Scientfic Journal «ScienceRise» – 2015. – № 2/1(17). – С. 59–64. (0,5 др. арк.).
 8. Нежинська О. О. Особливості «Я-образу» керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Зб. наук. праць «Теоретичні і практичні проблеми психології». – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3(38). – С. 293–300. (0,5 др. арк.).
 9. Нежинська О. О. Використання коучингу в системі вищої освіти України / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. – К. : Атопол груп, 2015. – вип. 15(28). – С. 236–245. (0,5 др. арк.).

Докторанти та аспіранти кафедри

 1. Максименко Е. Г. Модель самодепривации как социально-психологического явления / Е. Г. Максименко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За наук. ред. С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 27. – Кам’янець-Подільській : Аксіома, 2015. – С. 304–318.
 2. Гончарова Л. А. Психологічні особливості дослідження творчої активності особистості людей похилого віку / Л. А. Гончарова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія – Івано-Франківськ: вид-во «ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,– 2015. – Вип. 20. – Ч.1. – С. 118-126.
 3. Гончарова Л. А. Ефективність впровадження програми розвитку творчої активності особистості людей похилого віку / Л. А. Гончарова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 27. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. –С. 128-136.
 4. Жебєлєва П. В. Аналіз сучасних психологічних підходів до розуміння феномену «соціально-психологічне проектування»/ П. В. Жебелєва // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. — Вип. 14 (27). — С. 208–217.
 5. Зоріна В. І. Емпіричне дослідження ідеального образу дорослого як чинника особистісного розвитку підлітка / В. І. Зоріна // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред.: С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. — К. : А.С.К., 2015. — № 42. — С. 142–148.
 6. Зоріна В. І. Аналіз результатів емпіричного дослідження особистісного розвитку підлітка в залежності від ідеального образу дорослого / В. І. Зоріна // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. — Вип. 14(27). — С. 218–229.
 7. Зоріна В. І. Зміст і структура ідеального образу дорослого як чинника особистісного розвитку підлітка / В. І. Зоріна // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південноукраїнського нац. пед. ун-ту імені К. Д. Ушинського. — Одеса, 2015. — № 1/СХХХ. — С. 65–72.
 8. Зоріна В. І. Розвиваюча програма особистісного розвитку підлітка, обумовлена впливом ідеального образу дорослого / В. І. Зоріна // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. — № 30. — С. 220–233.
 9. Кот В. Г. Психологічна підготовка як інструмент сприяння професійній самореалізації рекламіста / В. Г. Кот // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Т. 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Ч. 43. – К., 2015. – С. 91–96.
 10. Кот В. Г. Гендерні відмінності особистісних детермінант професійної самореалізації працівників рекламної сфери / В. Г. Кот // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 27. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 241–254.
 11. Кот В. Г. Аналіз результатів впровадження програми психологічної підготовки працівників сфери рекламного бізнесу / В. Г. Кот // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2015. – № 2(37). – С. 193–202.
 12. Кот В. Г Психологічне дослідження самоактуалізації працівників рекламної сфери в професійній діяльності / В Г. Кот //Міжнародний науковий журнал «ScienceRise». Психологічні науки. – № 12/1(17), 2015 – С. 55–59.
 13. Пустовалов. І. В. Модель розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітка / І. В. Пустовалов // Науковий вісник ХДУ. – 2015. – Вип. 6. – С. 100–107.
 14. Пустовалов І. В. Психологічні особливості осмисленості життя дітей підліткового віку в сім’ях повторного шлюбу / І. В. Пустовалов // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред.: С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 29. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 575–584.
 15. Пустовалов І. В. Психологічні особливості ставлення підлітків з сімей повторного шлюбу до соціального оточення / І. В. Пустовалов // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. – Сєверодонецьк, 2015. – № 3(38). – С. 293–303. Пустовалов І. В. Вплив сім'ї повторного шлюбу на мотиваційно-потребову сферу особистості підлітків / І. В. Пустовалов // ScienceRise : міжнар. наук. журн. –Харків : NVP PP «Технологічний Центр», 2015. – № 10/5 (15). – С. 53–57.
 16. Пастух Л. В. Особливості мотиваційної складової сензитивності практичних психологів системи освіти / Л. В. Пастух // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 27. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С.421–434.
 17. Пастух Л. В. Особливості когнітивної складової сензитивності практичних психологів системи освіти / Л. В. Пастух // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С.431–458
 18. Пастух Л. В. Особливості емоційної складової сензитивності практичних психологів системи освіти / Л. В. Пастух // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г .С. Костюка НАПН України ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 29. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 481–497.
 19. Пастух Л. В. Модель і програма розвитку сензитивності практичних психологів системи освіти / Л. В. Пастух // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 30. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 495–511.
 20. Пастух Л. В. Особливості психофізіологічної сензитивності практичних психологів системи освіти / Л. В. Пастух // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Т. 1. – К., 2015. – С. 415-427
 21. Пастух Л. В. Особливості поведінкової складової сензитивності практичних психологів системи освіти / Л. В. Пастух // Вісник післядипломної освіти. – К., 2015. – Вип. 14(27). – С. 230–240.
 22. Пастух Л. В. Аналіз ефективності психологічної програми розвитку сензитивності особистості практичних психологів системи освіти / Л. В. Пастух // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наукових праць Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2015. – Вип. 2(34). – С. 318–328.

2016 р.

 1. Бондарчук О. І. Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за  ред. С. Д. Максименка. – К., 2016. – Т. 9, Ч. 37. – С. 66–76. (0,7 др. арк.)
 2. Бондарчук О. І. Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їх суб’єктивного благополуччя / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип.. 2(31). – 152 с. – С. 18–28. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.).
 3. Бондарчук О. І. Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти зб. наук. праць; за ред. В. В. Олійника. – 2016. – Вип. 1(30). – С. 6–14. – Серія «Соціальні та поведінкові науки». (0,7 др. арк.)
 4. Киричук В. О. Особливості впровадження системи проектного управління освітнім процесом в умовах післядипломної педагогічної освіти//Вісник післядипломної освіти.: голов.ред В.В. Олійник: редкол .: О.Л. Ануфрієва (та.ін) – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. Вип. 2(31). – 140 с. – – С. 35–51 (серія «Педагогічні науки»)..
 5. Москальова А. С. Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – 152 с. – С. 61–75. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,7 др. арк.)
 6. Прокопенко О. А. Професійні «Я-концепція» майбутнього фахівця економічного профілю / О. А. Прокопенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – 152 с. – С. 109–124. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.)
 7. Філь О. А. Система психологічного забезпечення управління персоналом як конкурентна перевага компанії на ринку праці, товарів та послуг / О. А. Філь  // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 22. – К., 2016. – С. 184– 190. (1 др. арк.)

Докторанти та аспіранти кафедри

 1. Максименко Е. Г. Методология исследования психологии самодепривации личностного развития субъекта / Е. Г. Максименко // Проблеми сучасної психології :зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред.: С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 32. – Кам’янець-Подільській : Аксіома, 2016. – С. 277–294
 2. Пустовалов І. В. Психологічні умови розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітків із сімей повторного шлюбу / І. В. Пустовалов // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2016. – Т. І, Вип. 45. – С. 137–143.
 3. Полякова В. І. Ціннісні орієнтації педагогічних працівників як індикатор їх гендерної толерантності / В. І. Полякова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. – Вип. № 2 (40). – Сєверодонецьк, 2016. – С. 119–129.
 4. Полякова В. І. Методика дослідження гендерної толерантності педагогічних працівників / В. І. Полякова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. Ун-ту менедж. освіти НАПН України / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. Сер. «Соціальні та поведінкові науки». – К., 2016. – Вип. 2 (32). –С. 98–108. 

2017 р.

 1. Bondarchuk O. Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services / О. Bondarchuk // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип.. 3(32). – 141 с. – С. 34–46. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.)
 2. Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища закладів загальної середньої освіти та її вплив на мотивацію інноваційної діяльності вчителів / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 4/5(33/34). – 132 с. – С. 17–28. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.).
 3. Москальова А. С. Зміст та структура правової активності студентської молоді: психологічний аспект / А. С. Москальова, О. М. Чубко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 4/5(33/34). – 132 с. – С. 79–92. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»)
 4. Нежинська О. О. Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Вип. 23: збірн. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 182–187 (0,4 др. арк.).

Аспіранти кафедри

 1. Балахтар К. С. Креативність як фактор гармонійного розвитку педагога/К.МС. Балахтар // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 4/5(33/34). – 132 с. – С. 9–16. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»)
 2. Ванченко Л.В. Психологічні проблеми управління персоналом на залізничному транспорті: результати емпіричного дослідження / Л.В. Ванченко//Теоретичні та прикладні проблеми психології: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – №3 (44). – С.192-207.
 3. Власенко А. А. Про адаптаційну функцію когнітивного стилю особистості / А. А. Власенко // Актуальні проблеми психології Інституту психології імені Г. С. Костюка. Т. І. Вип. 51. – С 31-36.
 4. Дубова О. Ю. Зміст і показники автентичності самопрезентації особистості керівника загальноосвітнього навчального закладу / О. Ю. Дубова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – Вип. 3(3). – С. 37–46.
 5. Павлюк О. Д. Характеристика підходів до дослідження лідерства / О. Д. Павлюк // Український психолого-педагогічний науковий збірник. — 2017. — № 11. — С. 80-85.
 6. Павлюк О. Д. Мотивація до лідерства учнів закладів професійної освіти: сутність та етапи формування/ О.Д. Павлюк // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 4/5(33/34). – 132 с. – С. 93–105. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 7. Полякова В. І. Особливості гендерної толерантності педагогічних працівників з різними типами статеворольової ідентичності / В. І. Полякова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. 1 / за ред.: С. Д. Максименка; Л. М. Карамушки. – Вип. № 47. – К. : Ін-т психолог., 2017. – С. 102–107.
 8. Полякова В. І. Організаційно-професійні чинники гендерної толерантності педагогічних працівників / В. І. Полякова // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івані Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – Вип. № 37. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 359–372.
 9. Полякова В. І. Психологічні особливості комунікативної складової гендерної толерантності вчителів закладів середньої освіти / В. І. Полякова // Організаційна психологія. Економічна психологія. – К., 2017. – С.  8–85.
 10. Тягур Л. М. Феномен перфекціонування в професійній діяльності викладача коледжу /Л. М. Тягур // Науковий вісник Мукачевського державного університету.. Серія «Педагогіка і психологія» – №2(6). – 2017. – С. 247–250.

2018 р.

 1. 1.  Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя як індикатор успішного життєвого шляху керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – Вип. 3(3). – С. 37–46. (0,6 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Соціальна самоефективність педагогічних працівників як чинник психологічної безпеки освітнього середовища/ О. І. Бондарчук // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Вип. 2(12). – К. : КиМУ, 2018. – 320 с. – С. 5-24. 
 3. Горова О. О. Соціально-психологічна адаптація та подолання супротиву щодо впровадження освітніх та суспільних реформ / О. О. Горова // Науковий вісник : зб. наук. пр. /  Миколаївський національний університет ім. В.О.Ушинського  – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Ушинського, 2018. – Вип. 1(19). – 180 с. – С. 173–178. – (Серія «Психологічні науки») (0,6 др. арк.) (0,5 др. арк.).
 4. Казакова С. В. Особливості самоефективності керівників закладів професійно-технічної освіти як психологічного чинника успішності їх професійної діяльності. /  С. В. Казакова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2018. – Вип. 6(35). – С. 65–77. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.) DOI 10.32405/2522‐9931‐2018‐6(35)‐65‐77.
 5. Казакова С. В. Особливості особистісної готовності керівників закладів професійно-технічної освітидо маркетингу освітніх послуг // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – Вип. 3(3). – С. 65–73. (0,6 др. арк.).
 6. Казакова С. В. Програма розвитку психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг / Казакова С. В. // Правничий вісник Університету «КРОК» зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 33. – С. 202-210. (0,8 др. арк.).
 7. Прокопенко О. А. Організаційно-професійні особливості ціннісних орієнтацій учителів закладів загальної середньої освіти / О. А. Прокопенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – Вип. 3(3). – С. 134–143. (0,6 др. арк).

Аспіранти кафедри

 1. Ванченко Л. В. Актуальні психологічні проблеми управління персоналом на залізничному транспорті / Л. В. Ванченко // Психологічний часопис. – 2018. – № 9. – С. 152-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2018_9_13
 2. Власенко А.А. Про когнітивну складову професійної соціалізації особистості студента / А. А. Власенко // Організаційна психологія. Економічна психологія: наук. журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – 2018. – № 4 (15). – С. 22-29. DOI (Article): 10.31108/2.2018.4.15.3
 3. Левшенюк Н. А. Психологічні чинники особистісної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах змін / Н.А. Левшенюк // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2018. – Вип. 6(35). – С. 92–107. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 4. Кравцова О. К. Стресостійкість особистості як психологічний феномен: основні теоретичні підходи / О. К. Кравцова // // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2018. – Вип. 7(36). – С. 98–117. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐7(36)‐98‐117         
 5. Калязіна Т. В. Ефективність програми психологічної корекції проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків / Т. В. Калязіна // Теоретичні і прикладні проблеми психології: [зб. наук. пр.] / Східноукраїнський нац. ун-т імені В. Даля. – 2018. – Вип. 3 (47). – Т. 3. – С. 73–82.
 6. Калязіна Т. В. Психологічні особливості схильності інтелектуально обдарованих підлітків до віктимної поведінки / Т. В. Калязіна // Вісник післядипломної освіти. – 2018. – Вип. 6 (35). – С. 78–91. DOI 10.32405/2522‐9931‐2018‐6(35)‐78‐91.
 7. Жебєлєва П. В. Диспозиційний оптимізм як один із індикаторів успішності соціально-психологічного проектування життєвого сценарію студентською молоддю / П. В. Жебєлєва // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2018. - № 3(3). - С. 56-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_3(3)__8.
 8. Жебєлєва П. В. Психологічна програма сприяння проектуванню життєвого сценарію студентської молоді / П. В. Жебєлєва // Вісник післядипломної освіти. Вип. 7(36) С. 48-62. «Серія «Соціальні та поведінкові науки». DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐7(36)‐48‐62
 9. Левшенюк Н. А. Психологічні чинники особистісної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах змін / Н. А. Левшенюк // Вісник     післядипломної освіти. Вип. 6(35) . – С.92–107. «Серія «Соціальні та поведінкові науки». DOI 10.32405/2522‐9931‐2018‐6(35)‐92‐107.
 10. Павлюк О. Д. Методика дослідження лідерських якостей учнів ПТНЗ. / О. Д. Павлюк // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – №4. – С. 142–147.
 11. Павлюк О. Д. Результати дослідження лідерських якостей здобувачів освіти в умовах професійних (професійно-технічних) навчальних закладах / О. Д. Павлюк // Теорія і практика сучасної психології. — 2018. — № 6. — С. 146-151.
 12. Полякова В. І. Психологічна програма розвитку гендерної толерантності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / В. І. Полякова // Наукові студії із соціальної та політичної психології / Ін-т соц. і політ. психології ; [ред. рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2018. – Вип. 40 (43). – С. 172–185.

2019 р.

 1. Бондарчук О. І. The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 7(36). – С. 9–20. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐7(36)‐9‐20
 2. Бондарчук О. І. Особливості психологічних захистів керівників освітніх організацій та їх рефлексії засобами трансформаційної гри / О. І. Бондарчук, О. О. Горова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 8(37). – С. 23-35. DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐8(37)‐23‐35
 3. Казакова С. В. Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. /  С. В. Казакова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 7(36). – С. 63–77. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐7(36)‐63‐77
 4. Киричук В. О. Вплив на здоров’я учнів закладів середньої освіти медико-психолого-педагогічних факторів простору / В. О. Киричук, С.А. Руденко // Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору: спец. темат. вип. – 2019. – С. 433-443. (0,6 др. арк.).
 5. Москальова А. С. Особливості уявлень керівників закладів загальної середньої освіти про професійні кризи в управлінській діяльності та способи їх подолання / А. С. Москальова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. Вип. 7(36). – С. 134–146. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). (0,8 др. арк.).
 6. Москальова А. Особистісний потенціал як основа професійної діяльності медичних працівників / А. Москальова, О.  Василига //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка; відповід. ред. Л. Ф. Бурлачук [та ін.]. – Вип. 1(10). – Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2019. – С.72-75. (0,5 др. арк.).
 7. Прокопенко О. А. Особливості креативного потенціалу вчителів закладів загальної середньої освіти з різними рівнями професійної ідентичності. /  О. А. Прокопенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. , 2019. – Вип. 7(36). – С. 63–77. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,8 др. арк.).

Аспіранти кафедри

 1. Ванченко Л. В. Розвиток психологічної компетентності керівника як основи психологічного забезпечення системи управління персоналом на залізничному транспорті: результати формувального експерименту / О. А. Філь, Л. В. Ванченко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 7(36). – С. 179–280. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐7(36)‐179‐208
 2. Павлюк О. Д.Результати дослідження компонентів лідерських якостей здобувачів освіти професійних (професійно-технічних) навчальних закладів / О. Д. Павлюк // Теорія і практика сучасної психології. — 2019. — № 1, т. 2. — С. 97-106.
 3. Прошукало І. Л. Основні підходи до вивчення проблеми психологічного здоров’я особистості в науковій літературі / І. Л. Прошукало // // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. , 2019. – Вип. 9(38). – С. 55–72. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐9(38)‐55‐72