Наукові публікації кафедри

Друковані праці співробітників кафедри психології за 2016-2017 р.

 

2016 р.

Спецкурси

 1. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 49 с. (2 др. арк.).
 2. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 36 с. (1,5 др. арк.).
 3. Киричук В. О. Психолого-педагогічне проектування соціального та особистісного розвитку учня / В. О. Киричук. –  К., 2016 – 36 с. (1,5 др. арк.).

Статті у фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Бондарчук О. І. Взаємозв’язок асертивних стратегій поведінки та рівнів емоційного вигорання керівників освітніх організацій / о. І. Бондарчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. нр. – т. 3, №  3(38) / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Северодонецьк, 2015. – С. 27–37. (не ввійшло до звіту 2015 р.) (0,6 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2016. – Т. 9, Ч. 37. – С. 66–76. (0,7 др. арк.)
 3. Бондарчук О. І. Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти зб. наук. праць; за ред. В. В. Олійника. – 2016. – Вип. 1(30). – С. 6–14. – Серія «Соціальні та поведінкові науки». (0,7 др. арк.)
 4. Нежинська О. О. Використання коучингу в системі вищої освіти України / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. – К. : Атопол груп, 2015. – вип. 15(28). – С. 236–245. (не ввійшло до звіту 2015 р.) (0,5 др. арк.)

У тому числі, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Казакова С. В. Психологічна готовність керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг: складові та умови розвитку / С. В. Казакова // Scientfic Journal «Scienesrise»– 2015. – № 2/1(17). – С. 50–54 (не ввійшов до звіту 2015 р.) (0,5 др. арк.)
 2. Москальова А. С. Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз / А С. Москальова // Scientfic Journal «Scienesrise» – 2015. – № 2/1(17). – С. 59–64. Міжнародне фахове видання, входить до бази даних  Index Copernicus (не ввійшов до звіту 2015 р.) (0,5 др. арк.).
 3. Філь О. А. Система психологічного забезпечення управління персоналом як конкурентна перевага компанії на ринку праці, товарів та послуг / О. А. Філь  // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 22. – К., 2016. – С. 184– 190. (Міжнародне фахове видання, входить до бази даних Ulrich’s Periodicals Directory, США (international database Ulrich’s Perio dicals Directory, USA). (1 др. арк.)

Статті в інших виданнях

 1. Бондарчук О. І. Імідж і саморегуляція або як здійснюється психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / о. І. Бондарчук // Освіта: всеукр. Громадсько-політичний тижневик – 2016. – № 3–4. – с. 3–4. (0,3 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: організаційно-методичний аспект О. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 59–64. (0,5 др. арк.).
 3. Бондарчук О. І. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з довкіллям як показник їх особистісного розвиткуо. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 69–73. (0,44 др. арк.).
 4. Нежинська О. О. Вимоги до особистості коуча у вимірі професійних стандартів ICF / О. О Нежинська, В. М. Тименко  // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 73–76. (0,4 др. арк.).

У тому числі за кордоном

 1. Москальова А. С. Вивчення психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу / А. С. Москальова // Ежемесячный научный журнал «Scientific-Researches». – №4. – Молдова : Изд-во «Scientific-Researches», 2016.– С. 29–34. (Міжнародне фахове видання, входить до бази даних  Index Copernicus) (0,5 др. арк.).

Матеріали та тези конференції

 1. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні проблеми готовності практичних психологів до надання психологічної допомоги особам, які беруть участь в АТО, та членам їх сімей / О. І. Бондарчук // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. Кол. : В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна та ін.]– ч. 1. – к. : Нац. Акад.. Внутр. Справ, 2016. – С. 11–14. (0,2 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Behavioral strategies of ukrainian educational organizations’ managers and their improvement in terms of postgraduate education о. І. Бондарчук // тези і міжнародної науково-практичної конференції  викладачів і аспірантів «соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ, 30 березня 2016 р.) – С. 320-323. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03 (0,2 др. арк.)
 3. Бондарчук О. І. Підготовка практичних психологів до надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції / О І. Бондарчук //Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: матеріали міжвідом. Наук.-практ. Конф. (м. Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, національний університет оборони України імені івана черняхівського. – К. : НУОУ, 2016. – С. 48–51. (0,2 др. арк.).
 4. Бондарчук О. І. Модель особистісного зростання майбутніх фахівців О. І. Бондарчук // Тези І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, 22 квітня 2016 р.) – С. 9–12. (0,1 др. арк.)
 5. Бондарчук О. І. Автопсихологічна компетентність керівників як чинник ефективної діяльності освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 9–11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).
 6. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: зміст і критерії оцінювання / О. І. Бондарчук // тези Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» 24 листопада 2016 року на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» [Електронний ресурс]. (0,1 др. арк.).
 7. Гордієнко Н. В. Тренінг як засіб розвитку психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів у системі післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Гордієнко // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 24–25. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,08 др. арк.)
 8. Євтушенко І. В. Страх як деструктивний прояв психіки / І. В. Євтушенко // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 39–41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).
 9. Євтушенко І. В. Психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій / І. В. Євтушенко // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол. : В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна та ін.]– ч. 1. – к. : нац. Акад.. Внутр. Справ, 2016. – с. 130–131 (0,2 др. арк.).
 10. Казакова С. В. Маркетинг освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти: психолого-управлінський аспект / С. В. Казакова // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 43–44. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,08 др. арк.)
 11. Киричук В. О. Проектна модульна система розвитку «універсал 4 online» та особливості її застосування в освіті / В. О. Киричук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – к. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 44–45. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,08 др. арк.)
 12. Киричук В. О. Вплив родини на формування здоров’я та особистісного розвитку дітей шкільного віку / В. О. Киричук, С. А. Руденко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2016 р. м. Кременець. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016. – С. 5–11. (0,4 др. арк.).
 13. Москальова А. С. Дизайн дослідження та інструментарій вивчення психологічних особливостей подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Педагогіка та психологія : напрямки та тенденція розвитку в Україні та світі: зб. наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15-16 квітня 2016 р.). – Одеса : «Південна фундація педагогіки», 2016. – С.45–49. (0,2 др. арк.).
 14.  Москальова А. С. Дослідження психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу / А С. Москальова // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 66–68. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).
 15. Нежинська О. О. Коучингові технології в особистісному зростанні керівників освітніх організацій / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Мат-ли І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» [Україна, м. Житомир, на базі житомирського державного університету імені Івана - Франка, 22 квітня 2016 р.]. – Житомир, 2016. – с. 48–51 (0,1 др. арк.).
 16. Нежинська О. О. Коучингові технології у процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 68–70. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.)
 17. Прокопенко О. А. Психологічні аспекти розвитку професійної я-концепції у системі післядипломної освіти / О. А. Прокопенко // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 77–79. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.)
 18. Філь О. А. Психологічне забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах соціальних трансформацій / О. А. Філь // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 115–117. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).

 

2017 р.

Збірник матеріалів конференції:

 1. Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

Спецкурси

 1. Бондарчук О. І. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2017. – 36 с.

Статті у збірниках наукових праць

 1. Бондарчук О. І. Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їх суб’єктивного благополуччя / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип.. 2(31). – 152 с. – С. 18–28. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.). – (не увійшла до звіту 2016 р.) ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 2. Bondarchuk O. Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services / О. Bondarchuk // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип.. 3(32). – 141 с. – С. 34–46. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.). – ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 3. Москальова А. С. Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – рк.. 2(31). – 152 с. – С. 61–75. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,7 др. арк.). – ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 4. Прокопенко О. А. Професійні «Я-концепція» майбутнього фахівця економічного профілю / О. А. Прокопенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – рк.. 2(31). – 152 с. – С. 109–124. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк..). – ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 5. Нежинська О. О. Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – рк.. 23: збірн. Наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 182–187 (0,4 др. арк..) – ФАХОВЕ ВИДАННЯ

у тому числі, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Bondarchuk O. Subjective well-being of university teachers as a psychological factor of quality of higher education / O. Bondarchuk // Management of higher education quality: problems and prospects : collection of scientific papers; ed. Victor Oliynyk. - London, LASHE, 2017. – 122 p. – P. 86–89.
 2. Moskaljova Alla. Model structure and Contents of Professional crisis overcoming Secondary Educational Institutions Managers /Alla Moskaljova  // European humanities studies : state and society. Ed. Board : Irina Manokha, Irina Surina, Andrjey Mirski, Oleksandr Breusenko-Kuznetsov, Alexandr Vinogradov, Wojciech Zhvolinsky, Kateruna Popravka, Ganna Myronenko. – The faculty of Social Sciences (Pomeranian university in Stupsk) Poland; East European Institute of Psychology, Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 146–159. Міжнародне фахове видання, включене до наукометричних баз Scopus та Copernicus. – (не увійшла до звіту 2016 р.) (0,5 др. арк.)
 3. Нежинська О. О. Коучингові технології як засіб підвищення якості вищої освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // // Management of higher education quality: problems and prospects : collection of scientific papers; ed. Victor Oliynyk. - London, LASHE, 2017. – 122 p. – P. 101–102.

Статті у фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Нежинська О. О. Коучинг як технологія розвитку лідерства у сфері освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» ; 2017, № 2 (додаток 1) ; Тематичний випуск «Університет і лідерство». – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – C. 65–68 (0,5 др. арк..)

Статті в інших виданнях

 1. Olena Bondarczuk. Психологічна готовність керівників українських освітніх організацій до професійної діяльності в умовах діалогу культур: структура та підходи до розвитку / Olena Bondarczuk // Rocznik polsko-ukraiński prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; red. nauk.. : Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – 2016. – Т. ХVІІІ – Częstochowa – Kijów – Lwów 2016. – С. 371–382 (0,5 др. арк.) (не ввійшло до звіту 2016).
 2. Karamuszka L. Вибір особистістю майбутнього місця роботи: роль організаційної культури / Ludmyła Karamuszka, Maria Stanisławskа // Rocznik polsko-ukraiński prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; red. nauk.. : Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – 2016. – Т. ХVІІІ – Częstochowa – Kijów – Lwów 2016. – С. 351–360 (0,5 др. арк.) (не ввійшло до звіту 2016).

Матеріали та тези конференції

 1. Бондарчук О. І. Психологія управління персоналом: виклики сьогодення // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) / О. І. Бондарчук – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 15–17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti(не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Суб'єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник розвитку професіоналізму / О. І. Бондарчук // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року, м. Рівне / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 29–32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/ (0,1 др. арк.).
 3. Бондарчук О. І. Особливості суб’єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їх ціннісних орієнтацій / О. І. Бондарчук // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 308–310. (0,1 др. арк.).
 4. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як індикатор психологічної безпеки освітнього середовища / О. І. Бондарчук // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 65–66.(0,1 др. арк.)
 5. Гордієнко Н. В. Психологічна компетентність методистів районних(міських) методичних кабінетів системи освіти як чинник їх конкурентноздатності / Н. В. Гордієнко // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti– С. 35–37. (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 6. Гордієнко Н. В. Спецкурс розвитку психологічної компетентності методиста р(м)мк: зміст і специфіка проведення в умовах післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Гордієнко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 306–308. (0,1 др. арк.).
 7. Гордієнко Н. В. Акмеологічний аспект розвитку психологічної компетентності працівників методичних служб системи середньої освіти   Н. В. Гордієнко // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 69–73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/.
 8. Гордієнко Н. В. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник попередження емоційного вигорання / Н. В. Гордієнко, І. В. Євтушенко, С. В. Казакова // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 66–67.(0,1 др. арк.).
 9. Євтушенко І. В. Розвиток особистості практичного психолога засобами психокорекції // Т. І. Білуха, І. В. Євтушенко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 326-328 (0,1 др. арк.).
 10. Казакова С. В. Професійно-особистісний розвиток керівників системи професійної освіти в контексті маркетингу освітніх послуг / С. В. Казакова // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 295–296. (0,1 др. арк.)
 11. Казакова С. В. Психологічні проблеми маркетингу освітніх послуг в умовах професійно-технічної освіти / С. В. Казакова // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 113–115. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
 12. Киричук В. О. Особливості управління проектуванням особистісно-розвивального змісту освітнього процесу на регіональному рівні // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 118–122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
 13. Киричук В. О. Проектний менеджмент як чинник підвищення конкурентоздатності керівника освітнього закладу / В. О. Киричук // рк.рентнологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 47–49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 14. Киричук В. О. Управління освітнім процесом  на засадах психолого-медико-педагогічного проектування особистісним розвитком учня в онлайн режимі / В. О. Киричук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бережани, 20-21 квітня 2017 р.). – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017 – 214 с. – С. 134–142 (0,5 др. арк.).
 15. Москальова А. С. Особистісний потенціал подолання професійних криз керівниками освітніх організацій як чинник їх конкурентоздатності / А. С. Москальова // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 54–56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 16.  Москальова А. С. Психологічні показники та критерії особистісного потенціалу подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «рк.р буття особистості». – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне рк.рент», 2017. – С. 192-193. (0,1 др. арк.).
 17. Москальова А. С. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник попередження емоційного вигорання / А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 68–69.(0,1 др. арк.).
 18. Нежинская Е. А.Коучинговый рк. в высшей школе как основа рк.рентн конкурентноспособного специалиста / В. Н. Тименко , Е. А. Нежинская // рк.рентнологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 71–74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 19. Нежинська О. О. Використання коучингових технологій як супровід професійного розвитку фахівців / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – C. 311–313 (0,2 др. арк.).
 20. Прокопенко О. А. Я-образ фахівця як чинник його конкурентоздатності / О. А. Прокопенко // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 62–63. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 21. Прокопенко О. А. Я-концепція освітянина та його здатність до професійного самовдосконалення / О. А. Прокопенко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – C. 300–301 (0,2 др. арк.).
 22. Прокопенко О. А. Розвиток Я-концепції фахівців: акмеологічний аспект // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне : РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 213–216. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
 23. 69.  Філь О. А. Сутність психологічної культури конкуренції фахівців на сучасному ринку праці / О. А. Філь // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 74–81. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,3 др. арк.).

У тому числі, за кордоном:

 1. 70.  Bondarchuk O. Subjective Well-Being Of Heads Of Ukrainian Educational Organizations In Terms Of Social Transformations / О. Bondarchuk // 15th European Congress of Psychology «Psychology addressing Society's greatest Challenges», Amsterdam, The Netherlands, 11–14 July: Abstract book.. – P. 99. Available at: https://psychologycongress.eu/2017/