КАЗАКОВА Світлана Володимирівна

КАЗАКОВА Світлана Володимирівна

Старший викладач кафедри психології управління
магістр психології
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-1038-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2776-3927

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=-qQalMUAAAAJ&hl=en

Додаткові відомості

Освіта  вища

Досвід роботи  33 роки

Наукова діяльність 

Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Психологічна готовність керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг як чинник їх суб’єктивного благополуччя

Перелік продукції (за останні два роки)

Програма спецкурсу

  1. Казакова С. В. Психологічні особливості маркетингу освітніх послуг в умовах професійно-технічної освіти / С. В. Казакова. – К : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 24 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

  1. Казакова С. В. Психологічна готовність керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг: складові та умови розвитку / С. В. Казакова // Scientfic Journal «Scienesrise»– 2015. – № 2/1(17). – С. 50–54 (не ввійшов до звіту 2015 р.)

Матеріали та тези конференцій

  1. Казакова С. В. Маркетинг освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти: психолого-управлінський аспект / С. В. Казакова // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 43–44. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
  2.  Казакова С. В. Психологічні проблеми маркетингу освітніх послуг в умовах професійно-технічної освіти / С. В. Казакова // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 113–115. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
  3. Казакова С. В. Професійно-особистісний розвиток керівників системи професійної освіти в контексті маркетингу освітніх послуг / С. В. Казакова // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 295–296. (0,1 др. арк.)
  4. Казакова С. В. Психологічна специфіка надання освітніх послуг у системі професійно-технічного навчального закладу / С. В. Казакова // Психологічна специфіка надання освітніх послуг у системі професійно-технічного навчального закладу зб. матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.). – К. : ЦІППО, 2017. – 144 с. – С. 51–54 (0,1 др. арк.).
  5. Казакова С. В. Психологічна специфіка маркетингу освітніх послуг в умовах інноваційних змін професійно-технічної освіти / С. В. Казакова // Психологічна специфіка маркетингу освітніх послуг в умовах інноваційних змін професійно-технічної освіти зб. матер. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх іновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.). – К. : ЦІППО, 2017 (0,1 др. арк.). (підготовлено до друку)

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти (м. Київ, 18 березня 2016 р.). Тема виступу: Особливості мотивації керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг.

2. Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси 26-27 травня 2016 р.) Тема виступу: Психологічна підготовка професійної діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів до діяльності в умовах змін

3. Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю (Мала Білозірка, Україна, 18-20 травня 2016 р.) Тема виступу: Особливості мотивації педагогічних працівників до маркетингу освітніх послуг

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 27 травня 2016 р.) Тема виступу:Дослідження психологічних особливостей маркетингу освітніх послуг в системі професійно-технічної освіти

5. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (Мелітополь, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу: Інституціональні перетворення в системі професійно-технічних навчальних закладів у контексті маркетингу освітніх послуг

6. Всеукраїнська науково-практична конференція, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу:Психологічні особливості міжкультурної комунікації в процесі надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти

7. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України», присвячена 70-й річниці заснування Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, (м. Ужгород, 10-11 листопада 2016 р.). Тема виступу:Особливості застосування технологій бенчмаркінгу в контексті ефективності маркетингу освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти

8. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» (м. Харків, 24 листопада 2016 р.). Тема виступу: Особливості професійного вдосконалення керівників птнз щодо маркетингу освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти.

9. Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (м. Київ,17 березня 2017 р.). Тема виступу:Імідж керівників професійно-технічних навчальних закладів як чинник особистісної готовності до маркетингу освітніх послуг.

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти  (м. Київ – Рівне, 30-31 березня 2017 р.). (з тезами) Тема виступу:Психологічні проблеми маркетингу освітніх послуг в умовах професійно-технічної освіти

11. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). Тема виступу:Особливості психологічної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів щодо маркетингу освітніх послуг

12. IІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). (з тезами) Тема виступу:Професійно-особистісний розвиток керівників системи професійної освіти в контексті маркетингу освітніх послуг

13. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р.) (з тезами) Тема виступу:Психологічна специфіка надання освітніх послуг у системі професійно-технічного навчального закладу

14. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.) (з тезами) Тема виступу: Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник попередження емоційного вигорання.

15. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (м. Херсон, 22-23 вересня 2017 р.) Тема виступу: Психологічні особливості попередження девіантної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

16. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 вересня 2017 р.) 6 год.

17. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р.) Тема виступу:Психологічний підхід до маркетингу інноваційних освітніх послуг у системі професійної освіти.

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.) (з тезами) Тема виступу:Психологічна специфіка маркетингу освітніх послуг в умовах інноваційних змін професійно-технічної освіти.

19. Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання (м. Чернігів, 06 листопада 2017 р.) Тема виступу:Соціально-психологічні механізми маркетингу освітніх послуг у системі професійної освіти

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

1. Аспірант кафедри психології управління. Тема наукової роботи «Розвиток психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг» Науковий керівник БОНДАРЧУК Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. (2015-2018 рр.)

2. Підвищення кваліфікації в ЦІППО ДВНЗ «УМО» за категорією «Викладачі-тьютори (організацій) дистанційного навчання закладів ППО», Свідоцтво СП-35830442/2772-16 от 16 грудня 2016 року.