КИРИЧУК Валерій Олександрович

КИРИЧУК Валерій Олександрович

Доцент кафедри психології управління
кандидат педагогічних наук, доцент
Інформація

ORCIDiD
https://orcid.org/0000-0003-0296-421X

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-2252-2019

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=P7AIMY0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/8c92c55da7093213ce24f4fb4c407f2f/

 

Додаткові відомості

Освіта:
У 1979 році закінчив державний педагогічний інститут ім.. М. Горького, здобувши кваліфікацію вчителя географії і біології та звання вчителя середньої школи. У 1992 році закінчив спецвідділення МІПК при Київському Університеті ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Психологія.

Досвід роботи: педагогічний стаж 39 років, загальний стаж 46 років.

Тема захищеної дисертації:
У вересні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію з проблеми стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, у липні 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри психології управління.

Громадська активність:
голова профспілкової ради управління освіти Київської державної адміністрації  (2002-2008р.).

Наукова діяльність

 1. Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: «Проектне управління освітнім процесом як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітньої організації»
 2. Створено комп’ютерну програму сервіс «Універсал - онлайн» хмарний додаток для реалізації цілісної авторської освітньої системи «Проектного управління освітнім процесом» для закладів загальної середньої освіти.universal-online.com.ua
 3. Створено авторський сайт «Управління освітнім процесом»:  universal-online.com.ua.
 4. Створено презентації всіх клієнтів сервісу «Універсал-онлайн» з посиланнями в Інтернеті: http:// goo.gl/a5Dd8P та відео інструкції: рgoo.gl/ntULmx

Перелік подукції (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Киричук В. О. Управління освітнім процесом на засадах психолого-медико-педагогічного проектування особистісним розвитком учня в онлайн режимі / В. О. Киричук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бережани, 20-21 квітня 2017 р.). – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017 – 214 с. – С. 134–142 (0,5 др. арк.).
 2. Киричук В. О. Проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу засобами комп‘ютерних технологій / В. О. Киричук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. – С. 58–60. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.).
 3. Киричук В. О. Система проектного управління особистісним розвитком учня в онлайн-режимі / В. О. Киричук // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р.). – Чернівці-Сєвєродонецьк / Укладачі: М. Ф. Бирка, І. Б. Черкез. – Чернівці : ІППОЧО, 2017. – 112 с. – С. 46–47. (0,1 др. арк.).
 4.  Киричук В.О. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали ІX−ї Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017 – 390 с. – С. 46–47. (0,3 др. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Киричук В. О. Особливості управління проектуванням особистісно-розвивального змісту освітнього процесу на регіональному рівні // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне : РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 118–122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
 2. Киричук В. О. Проектний менеджмент як чинник підвищення конкурентоздатності керівника освітнього закладу / В. О. Киричук // Конкурентнологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 47–49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).

Інші праці

 1.  Спецкурс: «Психолого педагогічне проектування особистісного розвитку учня» - 2016р. (1 др. арк.).
 2.  Спецкурс: «Соціально-педагогічне проектування екологічного освітнього середовища» 2017р. (1 др. арк.).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти (м. Київ, 18 березня 2016 р.). Тема виступу: Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнівської молоді як чинник оптимізації процесу їх соціалізації
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси 26-27 травня 2016 р.). Тема виступу:Проектно-модульна система проектування особистості розвитку
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 27 травня 2016 р.) Тема виступу:Технології проектування особистісного розвитку
 4. ХІ міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (Мелітополь, 16-17 вересня  2016 р.). Тема виступу:.Особливості соціально-педагогічного проектування особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу:Здоров’язбережувальна компетентність як чинник особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу.
 6. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України», присвячена 70-й річниці заснування Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, (м. Ужгород, 10-11 листопада 2016 р.). Тема виступу: Особливості оцінювання ефективності роботи класного керівника у системі проектування особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу
 7. Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (м. Київ,17 березня 2017 р.). Тема виступу:Соціально-психологічне проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти  (м. Київ – Рівне, 30-31 березня 2017 р.). Тема виступу:Соціально-психологічні засади проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу.
 9. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). Тема виступу:Компетентнісний підхід у психолого-педагогічному проектуванні освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р.) Тема виступу:Проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу засобами комп’ютерних технологій.
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 вересня 2017 р.). Тема виступу:   Проектне управління освітнім процесом в онлайн-режимі.
 12. Х Всеукраїнський семінар-практикум «Психолого-педагогічне проектування освітнього середовища» (м. Яремча, 26 лютого – 4 березня 2017 р.). Тема виступу:Згідно програми семінару (п’ять днів)
 13. IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (м. Бережани, Тернопільська обл., (20-21 квітня 2017 р).
 14. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті»    (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р.) Тема виступу:Проектне управління особистісним розвитком учнів в онлайн режимі.
 15. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учня » (с. м. т. Затока Одеська обл., (12-17 червня 2017 р). Тема виступу:Згідно програми семінару (сім днів)
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.). Тема виступу:Упровадження технологій сервісу «Універсал онлайн» в громадах Полтавщини.
 17. Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання (м. Чернігів, 06 листопада 2017 р.). Тема виступу:Моніторинг особистісного розвитку персоналу закладу середньої освіти за допомогою комп’ютерної програми «універсал онлайн4».
 18. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інновацій технології навчання обдарованої молоді» спільно з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова (м. Одеса, (06-07 грудня 2017 р). Тема виступу:Система психолого-педагогічного проектування освітнього середовища в онлайн-режимі.

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів Всеукраїнського рівня:

 1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку ІМП ДВНЗ «УМО», спільною (ДВНЗ «УМО» і Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) лабораторією професіоналізму, лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 2.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадська підтримка освітніх інновацій», м. Київ, 01 листопада 2017 р. (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку ІМП ДВНЗ «УМО», лабораторією соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
 3. X Всеукраїнський семінар-практикум «Психолого-педагогічне проектування освітнього середовища» (м. Яремча, 26 лютого – 4 березня 2017 р.
 4.  IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (м. Бережани,Тернопільська обл., (20-21 квітня 2017 р).
 5. Всеукраїнський семінар-практикум «Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учня » (с. м. т. Затока Одеська область, (12-17 червня 2017 р.).
 6.  Тренінг-семінар «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності на основі компетентнісного підходу (м. Київ, 24травня.2017 р.). 6 год.
 7.  Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 вересня 2017 р.) 3 год.
 8.  «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального закладу до діяльності в умовах змін: сутність та особливості організації роботи з класним колективом» (с. Пришиб кременчуцький район Полтавської обл. 23 – 24 березня 2017 р.).
 9.  «Система проектування особистісного розвитку учня загальноосвітнього навчального закладу» (м. Краматорськ. Донецької області, 12 квітня 2017 р.). .
 10.  «Психолого-педагогічних супровід освітнього процесу» (м. Васильків, Київська обл,.18 лютого 2017р.)
 11.  «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального закладу до роботи на сервері «Універсал-онлайн» (с. Піщане Кременчуцького району Полтавської області, 15 лютого 2017 р.).
 12. «Психолого-педагогічне проектування навчально-виховного процесу» (м. Новоград Волинський, Колегіум 8-квітня 2017р).
 13. «Система проектного управління освітнім процесом» м. Кривий Ріг - ЗОШ №105 ( 1-2 квітня 2017 року)
 14. «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального закладу до діяльності в умовах змін: сутність та особливості організації роботи з класним колективом» (с. Недогарки, 12 квітня 2017 р.).
 15. «Планування роботи навчального закладу в системі проектування особистісного розвитку учня» (м. Львів, 22-23 квітня 2017 р.).
 16. «Створення проектів навчального закладу в системі проектування навчально-виховного процесу» м. Павлоград Дніпропетровської обл.. (31 травня-2 червня 2017р.)
 17. «Проектне управління особистісним розвитком учнів закладів загальної середньої освіти міста» м. Канів (9-11жовтня 2017 р.).

Науково-педагогічна діяльність

1. Наукове керівництво: Мажбур Олена Абрамовна,  тема кандидатської дисертації: «Діяльність класного керівника в системі проектного управління особистісним розвитком учнів».

Міжнародна діяльність

1. Участь у міжнародному проекті: Культур-контакт (австрійський проект для викладачів ДВНЗ «Університету менеджменту освіти НАПН України з проектної діяльності (2014-2015 рр.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

 1. Курси: Науково-педагічні працівники УНО. ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Світоцтво про підвищення серія: 12СПК №707571 від 13.05.10 р.  (Всього: 72 год).
 2. Курси: Викладачі – тютори,  куратори-тютери груп закладів ППО. ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Свідоцтво серія 12СТІВ № 142146 від 12.09.15р.  (Всього 108 год).
 3. Дозвіл: На здійснення освітньої діяльності (курси, семінари, тренінги) для користувачів сервісу управління освітнім процесом «Універсал-онлайн»
 4. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи. Сертифікат СЕ №2640170 від14.12.17 р.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторского права на діагностично-проектувальний комп’ютерний комплекс «Універсал»  № 12463 от 16.03.2005 р. Локальна версія.