Москальов Максим Володимирович

Москальов Максим Володимирович

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/D-9800-2019

ORCIDiD:  
https://orcid.org/0000-0002-3213-9635

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Освіта:  вища

Тема дисертації

 • У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, а також підтверджено рівень доктора філософії з психології (PhD).

Освіта.

2000 р. – Київський національний торговельно-економічний університет (спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність»)

2008р. – пошукувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Трудовий шлях.

З 2008 – 2010 рр. – старший викладач кафедри практичної психології Міжргіональної академії управління персоналом.

З 2010 – 2018 рр. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

З 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Наукові ступені, вчені звання.

Кандидат психологічних наук з 2010 року.

Наукові інтереси. Психологічні особливості входження молодих педагогів в освітню організацію.

Основні праці. Має понад 50 публікацій, серед яких:

 

Список публікацій доцента кафедри психології управління

Москальова М. В.  за 2010-2017 рр.

Монографія:

 • Москальов М. В. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія / Л. М. Карамушка, М. В. Москальов. – К.–Львів : Сполом, 2011. – 216 с.

Навчальні посібники:

 • Москальов М. В.  Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі :навч. посіб. / А.С. Москальова, М.В. Москальов; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — 266 с.

Статті у фахових виданнях:

 • Москальов М.В. Проблеми психологічної підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації / М.В.Москальов //Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. Освіти НАПН України, редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005 – Вип. 1 (14). – Ч. 2. : Психологія /  голов. ред. В. В. Олійник. – 2010. –– С. 252–262.
 • Москальов М.В. Психологічна підготовка педагогічних працівників до управління змінами в освітніх організаціях (стаття) / М.В.Москальов // Педагогічний процес : теорія і практика / заг. ред. В. О. Огнев’юка. – K.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – Вип. 2. – С. 212-219.
 • Москальов М.В. Психологічні особливості входження особистості в організацію (стаття) / М.В. Москальов // Педагогічний процес: теорія і практика / заг. ред. В. О. Огнев’юка. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – Вип. 5. – С. 224-232.
 • Москальов М.В. Вплив організаційної культури на входження фахівців в освітню організацію (стаття) / М.В. Москальов // Педагогічний процес: теорія і практика / заг. ред. В. О. Огнев’юка. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – Вип.2. – С. 205-214.
 • Москальов М.В. Психологічні особливості розвитку психологічної культури майбутніх практичних психологів (стаття ) / М.В. Москальов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. – Т. 2. Вип. 94 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – С. 14-17. (Серія : Психологічні науки)
 • Москальов М.В. Роль психологічної культури молодих педагогів при входженні в освітню організацію (стаття) / М.В. Москальов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 39 (63). – С. 217-223.
 • Москальов М.В. Психолого-організаційні чинники входження фахівців в освітню організацію (стаття) / М.В. Москальов // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.29. – Т.ІІ: тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С. 91-97.
 • Москальов М.В. Дослідження стану тривожності молодих педагогів при входженні в освітню організацію (стаття) / М.В. Москальов // Наука і освіта: науково-практичний журнал південного наукового центру НАПН України. – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – №7/СХХІV, ЛИПЕНЬ, 2014. –  С. 119-123.
 • Москальов М.В. Специфіка входження фахівців в організацію (стаття) / М.В. Москальов // Теоретичні і прикладні проблеми психології// Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля . –  Зб. наук. праць. – № 1 (39) 2016. – С. 150-159.

 

Статті у міжнародних виданнях і виданнях,

включених до науково-метричних баз:

 • Москальов М. В. Психологические детерминанты эфективного вхождения педагогических работников в организацию, как фактор предупреждения профессиональных кризисов / А. С. Москальова, М. В. Москальов // В сб. тез ІІІ Междунар. наук.-практ. конф.«Перспективы и возможности психологи, бизнеса и социальной работы в современной Европе» (г. Рига, 24-25 мая 2012 г.); Балтийский и-тут психологии и менеджмента. – Рига, 2012. – С. 82-85.
 • Москальов М. В. Психологические условия эффективного вхождения персонала в организацию как фактор предупреждения профессиональных кризи сов (стаття) / М. В. Москальов // Актуальные проблемы психологи бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика / по материалам Междунар. науч.-практ. конф. «Перспективы и возможности психологи бизнеса и социальной работы в современной Европе» (24-25 мая 2012 года). – Т. 8. – Ч. 1. – С. 132-137.
 • Moskalyov M.V. The investigation of distinctive psychological features of new hires’ organizational entry Moskaliov. M.  The investigation of distinctive psychological features of new hires’ organizational entry / M. Moskaliov // Матеріали 3-го польсько-українського семінару «Innovative Trends in the Development of Work and Organizational Psychology in Poland and Ukraine» (Polish-Ukrainian Workshop, Katowice, Poland, 4 September 2012) : Book of abstracts ; еds : Liudmyla Karamushka, Barbara Kożusznik. – Kyiv-Katowice : 2012. – P.59-62.
 • Москальов М.В. Психологічні особливості попередження та подолання мобінгу молодими педагогами/ М.В. Москальов // Scientific Journal Virtus, 2018. – № 25. – С. 31-36. Журнал включений  до Наукометричних баз : Cite Factor Academic Journals, Scientific Indexing Services, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 • Moskalov M.  Style of conflict behavior for educational works as faktorof them subjecttive  prosperity/ M.  Moskalov,  A. Moskaljova // Scientific Journal Fundamental and applied researchies in practice of leading scientific schools, 2018. – Volume 28. № 4. P. 92-97. Журнал включений  до Наукометричних баз : Scientific Journal, indexing Research Bib, Google Scholar, Advance Science Index, IIJIF,  DRJI, General Impact Factor, J-Gate, Miar, Journal Index, Eduindex Impact Factor, ErikPlus, DRJI, IIJIF, RootIndex, Polska basa cytowan POL- Index, International Scientific Indexing, Systematic Impact Factor, IZOR, Academic Keys, SJIA, Journal Factor, Index Coberncus, OCLC (ISSC 2313-7525).

 

Статті у наукових збірниках:

 • Москальов М.В. Психологічна підготовка майбутніх менеджерів до управління змінами в організаціях у період соціально-економічних трансформацій (стаття) / М.В. Москальов // Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти : матер. Всеукр. наук. – практ. конф., 15 груд. 2010 р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / за заг. ред. Огнев’юка В. О.       [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва,  Г. С. Лозко]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – С. 127-131.
 • Москальов М.В. Психологічні детермінанти входження майбутнього фахівця в освітню організацію (стаття) / М.В. Москальов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки / [редкол.: Г. К. Радчук відп. ред. та ін.] – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2012. – Вип.4 – С. 149-154.
 • Москальов М.В. Наставництво як необхідний чинник підготовки молодого педагога до ефективного входження в освітню організацію (стаття) / М.В. Москальов // Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищої освітою : зб. наук. праць за мат-ми ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 27 червня 2014 р.). – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2014. – С. 119-126.

 

Статті та тези у матеріалах конференцій:

 • Москальов М.В. Основні підходи до вивчення психологічних особливостей управління змінами в організації (тези) / М.В. Москальов // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110-річниці від дня народження Г. С. Костюка (м. Київ, 19-20 квітня 2010 р). – Т. ІІІ. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010. – С. 289-293.
 • Москальов М.В. Взаємозв’язок чинників та типів структури психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації (стаття) / М.В. Москальов // Упоряд. Горяна Л. Г.  Культура безпеки, екології та здоров’я в інформаційному просторі освіти / Мат-ли конф. І-го Міжнар. форуму. – К. : БТОВ «Вітас ЛТД», 2011. – С. 94-99.
 • Москальов М.В. Психологічна підготовка майбутніх менеджерів до управління змінами в організації у період соціально-економічних трансформацій (тези) / М.В. Москальов //Акмеологія – наука XI століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. / заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К.: Київськ. ун-т  імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 206-208.
 • Москальов М.В. Розвиток професійної ідентичності майбутніх психологів (тези) / М.В. Москальов // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : європейський вектор /Мат-ли міжнар. наук. практ. конф. (Ялта, 10-12 березня 2011р.). – Ялта : РИО КГУ, 2011. – Т. 2. – С. 119-120.
 • Москальов М.В. Рівень розвитку операційного компонента готовності керівників психологічних служб системи освіти до управління змінами в організації (тези) / М.В. Москальов // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези І Всеукр. конгресу з організац. та економ. психології (м. Кам’янець-Подільський, 29 червня – 2 липня 2011 р.) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Київ - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 20-22.
 • Москальов М.В. Психологічні особливості дослідження рівнів розвитку відповідальності у майбутніх інженерів (тези) / М.В. Москальов // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально-відповідальний вимір: матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Київ, 13-14 жовтня 2011 р.); редкол.: Г.О. Балл [та ін.]. – К.: ДІЯ, 2011. – С. 61-62.
 • Москальов М.В. Вдале входження педагогів в освітнє середовище як основа сприяння здоров’ю учнів (тези) / М.В. Москальов // Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні : стан і перспективи розвитку / уклад. Т. Є. Бойченко : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-29 березня 2013р.) ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової. – К., 2013. – С. 39-40.
 • Москальов М.В. Специфіка організаційної культури при входженні педагогічних працівників в освітню організацію (тези) / М.В. Москальов // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу : ІХ Міжнар. конф. з організац. та економ. психології (м. Київ, 30-31 травня 2013 р.) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – С. 59-60.
 • Москальов М.В. Організація діяльності практичного психолога з молодими педагогами при входженні в освітню організацію (тези) / М.В. Москальов // Технологія роботи психолога в організації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2014 р.). – Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 106-108.
 • Москальов М.В. Психологічний аналіз основних підходів до проблеми наставництва в діяльності організацій (тези) / М.В. Москальов // Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 4-5 жовтня, 2013р.) / Редкол. : Л. А. Снігур (наук. ред.), В. І. Захаров (відп. ред.). – Одеса: ОНУ, ВА, 2013. – С. 127-128.
 • Москальов М.В. Специфіка експектацій фахівців при входженні в організацію (тези) / М.В. Москальов // Організаційна та економічна психологія в Україні : сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези Х Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (Київ, 24-25 квітня 2014 р.) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, М. С. Корольчука. – К. : Київський національний торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 17-18.

Участь в конференціях

 1. ІІІ Междунар. наук.-практ. конф. «Перспективы и возможности психологи, бизнеса и социальной работы в современной Европе» (г. Рига, 24-25 мая 2012 г.);
 2. 3-ій польсько-українського семінар «Innovative Trends in the Development of Work and Organizational Psychology in Poland and Ukraine» (Polish-Ukrainian Workshop, Katowice, Poland, 4 September 2012)
 3. Міжнар. наук.-практ. конф. «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні : стан і перспективи розвитку» (м. Київ, 26-29 березня 2013р.).
 4. Міжнар. наук.-практ. Конф. «Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи» (м. Одеса, 4-5 жовтня, 2013р.)
 5. ІХ Міжнар. конф. з організац. та економ. психології «Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу (м. Київ, 30-31 травня 2013 р.) .
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технологія роботи психолога в організації « (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2014 р.).
 7. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищої освітою»: (м. Кам’янець-Подільський, 27 червня 2014 р.).
8.     Х Ювілейна Міжнародна наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні : сучасні проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 24-25 квітня 2014 р.). 
 1. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 22 травня 2015 р.).
 2. Науково-практичний семінар «Технології роботи організаційних психологів в умовах соціальної напруженості в суспільстві (м. Київ, 6 листопада 2015 р.)
 1. І Всеукраїнську електронна конференція «Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності» (м. Київ, 19 жовтня 2018 р.)

Тема доповіді: «Психологічна підготовка молодих вчителів фізичної культури до ефективного входження в освітню організацію»

 1. Міжнародна наукова конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання»  на базі психолого-педагогічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів, 30 листопада 2018 р.))

Тема доповіді : «Психологічна підготовка педагогічних працівників до успішного входження в освітню організацію» 

 

Професійний розвиток

 • Підвищення кваліфікації:  

1. ICF (International Coach Federation), topic: «Art of Coaching in business» (Ukraine, Kyiv, 11.04-26.06.2014);

2. Topic: «A Certification Workshop on «Exploring Infinite Points of View with Points of You – The Coaching Game Coach” Training Workshop» (Польща, м. Варшава, 28.09.2014р.);

3. Tempus program of European Commission has completed the distance learning at the Borys Grinchenko Kyiv University in the period from 20, November 2014 to 01, April 2015 «Development of a modern e-learning cours»;

4. Університетські курси з підвищення кваліфікації «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІКТ-компетентностей викладача» (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 08.04.2015р.)

5. Університетські курси з вивчення англійської мови (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 01.03.2016р.) і виконав програму рівня B1;

6. Літня Авторська школа академіка НАПН України Т. С. Яценко з глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 03-08 липня 2016 року);

7. Тренінг «Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ-спільноти» (м. Київ, 14-15 жовтня 2016 року);

8. Університетські курси за лідерським модулем (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 21-22.02.2017р.);

9. Університетські курси за дидактичним модулем (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 30.11 – 01.12.2017р.)

10. Наукове стажування (підвищення кваліфікації) на тему: «Інновації в науці: виклики сучасності»(Болгарія-Україна, м. Варна, 8-16 вересня 2018 р.).