Москальов Максим Володимирович

Москальов Максим Володимирович

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/D-9800-2019

ORCIDiD:  
https://orcid.org/0000-0002-3213-9635

Профіль ученого у Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=zBj7eHcAAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/83e19f27a8c4b66bb7582f1f76dd231e

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Освіта:  вища

Тема дисертації

 • У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, а також підтверджено рівень доктора філософії з психології (PhD).

Освіта.

 • 2000 р. – Київський національний торговельно-економічний університет (спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність»)
 • 2008р. – пошукувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Трудовий шлях.

З 2008 – 2010 рр. – старший викладач кафедри практичної психології Міжргіональної академії управління персоналом.

З 2010 – 2018 рр. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

З 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Наукові ступені, вчені звання.

Кандидат психологічних наук з 2010 року.

Наукові інтереси. Психологічні особливості входження молодих педагогів в освітню організацію.

Основні праці. Має понад 50 публікацій, серед яких:

 

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Посібники

 1. Психодіагностика в освітньому процесі : навч. посіб. для слухачів курсів підвищ. кваліфікації системи післядиплом. освіти/ А. С. Москальова, М. В. Москальов; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – Київ: ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», 2019. — 290 с. (12 др. арк.)

Спецкурси

 1. Москальов М. В. Успішне входження педагогічних працівниківв освітню організацію як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя / М. В. Москальов : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. – К., 2019. – 46 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718925

Статті у зарубіжних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Moskaljova A. Style of conflict behaviour educational workers as factor of them subjective prosperity / A. Moskaljova, M. Moskalyov // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. Vol. 28, n. 4. – С. 92–97. (0,7 др. арк.)

Статті у збірниках наукових праць /фахових виданнях категорії Б

 1. Москальов М. В. Психологічні особливості попередження та подолання мобінгу молодими педагогами/ М. В. Москальов // Scientific Journal Virtus, 2018. – № 25. – С. 31-36.(0,7 др. арк.).

Матеріали і тези конференцій

 1. Москальов М. В. Психологічні особливості підприємливості молодих педагогів як чинник їх суб’єктивного благополуччя / М. В. Москальов // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів: НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. – 418 с. – С. 272–276.
 2. Москальов М. В. Використання коучингових технологій у роботі з молодими педагогами для їхнього благополучного входження в освітню організацію/ М. В. Москальов // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. – С. 78–80 Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.)
 3. Москальов М. В. Програма спецкурсу-тренінгу «Психологічні особливості входження молодих педагогів в освітнє середовище М.В. Москальов // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези IІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології» (Кам’янець-Подільський, 20–22 червня 2019 р.) /Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів прац; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2019. (0,15 др. арк.).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Міжнародні:

 1. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 16 березня 2018 р.)
 2. XIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічної психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ 12-13 квітня 2018 р.).
 3. 3.    Міжнародна літня школа «Управління проектами, що покращують світ» (м. Варна, Болгарія, 8-16 вересня 2018 р.).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 30 листопада 2018 р.)
 5. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 2019 р.)
 6. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти (м. Київ, 1 жовтня 2019 р.).
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.)

Всеукраїнські:

 1. ІІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної психології (м. Кам’янець-Подільський, 20-22 червня 2019 р.).

Семінари

 1. Міжнародний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (Київ, 20 лютого 2019 р.).
 2. Семінар з міжнародною участю «Бізнес-коучинг: перші кроки» (м. Київ, 8 лютого 2019 р.).(програма, сертифікат).

У тому числі, за кордоном:

 1. Міжнародний науково-практичний семінар «Social economic and Informational aspects of European integration processes» (Ukraine-Slovak Republic, 9 November, 2018)
 2. Науково-методична студія «Інформаційно-аналітична компетентність  педагога – шлях до професійного успіху» (м. Підгайськ Словацька Республіка, 9 листопада, 2018).

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Всеукраїнські:

 1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти») (м. Київ, 25 травня 2018 р.). спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Міжнародна діяльність

Членство у міжнародних наукових об’єднаннях (академіях, асоціаціях, товариствах тощо):

 • Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці, з 2002 р.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

1. Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші київські державні курси іноземних мов», Курси англійської мови, на рівні В2, (свідоцтво № 24600 від 31.05.2018 р.);

2. Центральний інститут післядипломної освіти «Університет менеджменту освіти»

Науково-педагогічні працівники академій університетів, інститутів» за темою «Сучасні технології та дистанційне навчання в освіті» Свідоцтво про підвищення кваліфікації (СП 35830447/ 1287-19 з (реєстраційний номер № 1287/19 від 22.06 2019 р.);

3 Головний офіс World association for positive and transcultural psychotherapy (WAPP) м. Київ Міжнародний тренінг-семінар по Позитивній психотерапії з отриманням Міжнародного сертифікату тренера по Позитивній психотерапії (сертифікат за номером UKR-271-2019 від 10.09.2019 року)

 

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Стажування як науково-педагогічного працівника (Варненський відкритий університет (свідоцтво про стажування № С-9100/ 15.09.2018 р., м. Варна, Болгарія, 120 год.).

Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).