МОСКАЛЬОВА Алла Степанівна

МОСКАЛЬОВА Алла Степанівна

професор кафедри психології управління
Кандидат психологічних наук
Інформація

Освіта: Київський державний національний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність:  філософ, викладач філософських дисциплін (1983 р.).

Новосибірський державний педагогічний інститут, спеціальність: практичний психолог (1992 р.).

Національний університет «Києво-Могилянська Академія», спеціальність: практична соціальна робота (1999 р.).

Трудовий шлях. Трудовий стаж отримала безпосередньо в закладах освіти та за спеціальністю – практична психологія (1975-2001 рр.).

З 2001 р. по теперішній час працює спочатку у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, і, остаточно (у зв’язку з перейменуванням ЦІППО) – у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України, де проходила ступені професійного зростання, займаючи посади методиста вищої категорії наукового відділу, доцента.

Наукові ступені, вчені звання. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування психологічної культури дівчат-підлітків в умовах позашкільного навчально-виховного закладу» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2006 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри психології, а також підтверджено рівень доктора філософії з психології (PhD.).

Здійснює керівництво Центром психологічного консультування «ДІАЛОГ» (на громадських засадах), створеним при кафедрі психології управління у 2006 р.

Наукові інтереси. Фахівець у сфері педагогічної та вікової психології, психолого-управлінського консультування. Здійснює багаторічну (понад 10 років) викладацьку, наукову та тренерську діяльність щодо психологічного забезпечення управління сучасними організаціями, провідне місце серед яких займають проблеми психологічної підготовки персоналу організацій до діяльності в умовах змін, в тому числі, попередження та подолання професійних криз.

Брала участь у спільних дослідницьких і освітніх проектах з Українською і Польською Асоціаціями організаційних психологів та психологів праці; Канадсько-Українським гендерним фондом. Учасник Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН (2010-2011 рр.).

Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищена кандидатська дисертація зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Керує експериментальною роботою з проблеми дослідження чинників психологічної активності людей похилого віку, що сприяє продовженню ефективності трудової діяльності особистості, в тому числі, і в післядипломній педагогічній освіті.

Є членом науково-методичної ради Університету та вченої ради Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Відзнаки. Під час професійної діяльності отримувала Подяки від керівництва Університету та Почесні грамоти НАПН України за сумлінну працю та плідну наукову діяльність. Має Почесний знак «К. Д. Ушинський».

Наукові праці. Має в своєму доробку понад 115 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографію, навчальні посібники (із грифом Міністерства освіти і науки України). Основні з них:

Монографії, розділи в монографіях

 1. Москальова А. С. Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників : монографія / А. С. Москальова, Т. О. Саврасовою-В’юн). – К. :  ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 264 с.
 2. Москальова А. С. Гендерні дослідження: прикладні аспекти: колективна монографія ; за ред. В. П. Кравця. – Тернопіль. : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 360 с. – С. 63-73.

Посібники, розділи в посібниках

 1. Москальова А. С. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посібник ; за наук. ред. О. І. Бондарчук. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. – С.92-99, 131-133. 
 2. Москальова А.С. Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами : навч. посібник (у співавт.); за заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 2004. (Гриф МОН України).
 3. Москальова А.С. Психологія управління в освіті : зб. практ. занять для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, А.С. Москальова,  Л. М. Карамушка та ін., АПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2009. – С. 34-38. – (76 с.)
 4. Москальова А.С. Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі : навч.посіб. для студ. ВНЗ / А. С. Москальова, М.В. Москальова. –  К. : Київ, ун-т ім.. Б. Грінченко, 2014. –а   

Спецкурси

 1. Москальова А. С. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи учнівською та студентською молоддю : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с.
 2. Москальова А.С.  Підвищення кваліфікації керівників психологічної служби: навч.-метод. комплекс/ О. І. Бондарчук, А.С. Москальова, І. В. Мазур. – К. : ВАЛЕВІНА, 2006. – 52 с. 
 3. Москальова А.С.  Підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз особистості / А.С.  Москальова ; НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Ін-т після диплом. пед. освіти. – К, 2010. – 28 с.

Статті у фахових виданнях (за останні 3 роки)

 1. Москальова А. С.  Роль саморегуляції в подоланні професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів /А. С. Москальова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць  Інст-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки: – К. : А.С.К., 2012. – Вип.34. – Т. 1. – С. 197-201.
 2. Москальова А. С.  Модель професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць ; голов. ред В. В. Олійник. – Вип. 9 (22). – К. , 2013. – С. 259-267.
 3. Москальова А. С. Аналіз рівнів переживань професійних труднощів керівниками освітніх організацій / А. С. Москальова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інст-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки: – К. : А.С.К., 2013. – Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 39. – С. 40-44.
 4. Москальова А.С. Стрес як передумова виникнення професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: зб. наук. праць Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка у 2-х т. – Вип. 74. – Т.2. – Чернігів, 2012. – С. 18-23.
 5. Москальова . С. Особливості дослідження ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти в Україні / А. С. Москальова. Вісник післядип. освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. / гол. ред. В. В. Олійник. – К., 2011. – Вип. 2 (15). – С. 225-233.
 6. Москальова А. С. Зміст і складові психологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійних криз / А. С. Москальова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць /Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол. О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 6 (19); голов. ред. В. В. Олійник. – К. : «АНТОПОЛ», 2012. – С.309–319.
 7. Москальова А. С. Дослідження особистісного потенціалу майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо здійснення управлінської діяльності за умов соціально-економічних трансформацій / А. С. Москальова // Вісник Чернігівського нац. пед. університету : зб. наук. праць Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка у 2-х т. – Вип. 105. – Т. 2. – Чернігів, 2012. – С. 13–16. (0,5 д. а.).
 8. Москальова А. С. Зміст та структура тренінгу «Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до подолання професійних криз: на основі гендерного підходу» /Москальова А. С. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельнцький державний педагогічний університет імені  Григорія Сковороди» – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІІ (10): Тематичний випуск : «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. Гнозис, 2014. – С. 106-116.
 9. Москальова А. С. Психологічна підготовка слухачів курсів підвищення кваліфікації до подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти  /А. С. Москальова // зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – №2 (34). – С. 208-215.
 10. Москальова А. С. Характеристика особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах професійної кризи: психологічний аспект / А. С. Москальова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К., 2014. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2013. – Вип. 40. – С. 60-74
 11. Москалева А. С. Психологические условия эффективного вхождения персонала в организацию как фактор предупреждения профессиональных кризисов / А. С. Москалёва, М. В. Москалёв // Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества : теория и практика. – Рига : Балтийский институт психологии и менеджмента, 2012. – Т. 8, ч. 1. – С. 132–137.
 12. Москальова А. Саморегуляція у процесі подолання професійних криз керівниками освітніх організацій / А. С. Москальова // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 2 (21). – С. 30–33.
 13. Москальова А.С. Основні тенденції психологічної
  компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійних криз / А. С. Москальова // Післядипломна освіта в Україні». – 2014.– №1 (24). – С. 94-101.
 14. Москальова А. С. Професійні кризи керівників загальноосвітніх навчальних закладів як нормативна криза дорослості / А. С. Москальова // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1(22). – С. 87–90.