МОСКАЛЬОВА Алла Степанівна

МОСКАЛЬОВА Алла Степанівна

Професор кафедри психології управління
кандидат психологічних наук

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/D-9923-2019

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-0213-0434

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4zZawkEAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/de93fabd92788bee7d4703ab27566710/

Додаткові відомості

Освіта:

 • Київський державний національний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність:  філософ, викладач філософських дисциплін (1983 р.).
 • Новосибірський державний педагогічний інститут, спеціальність: практичний психолог (1992 р.).
 • Національний університет «Києво-Могилянська Академія», спеціальність: практична соціальна робота (1999 р.).

Досвід роботи. Трудовий стаж отримала безпосередньо в закладах освіти та за спеціальністю – практична психологія (1975-2001 рр.).

З 2001 р. по теперішній час працює спочатку у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, і, остаточно (у зв’язку з перейменуванням ЦІППО) – у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України, де проходила ступені професійного зростання, займаючи посади методиста вищої категорії наукового відділу, доцента, професора.

Теми дисертацій

 • У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування психологічної культури дівчат-підлітків в умовах позашкільного навчально-виховного закладу» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
 • У 2006 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри психології, а також підтверджено рівень доктора філософії з психології (PhD.).

Громадська активність

Керівництво Центром психологічного консультування «ДІАЛОГ» (на громадських засадах), створеним при кафедрі психології управління у 2006 р.

Наукова діяльність

Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Особистісний потенціал як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітньої організації

Під науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації:

 1. Саврасова-В’юн Т.В. «Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників», 2013, 19.00.07– вікова та педагогічна психологія.
 2. Гончарова Л.А. «Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку», 2017, 19.00.07– вікова та педагогічна психологія

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Москальова А. С. Вивчення психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу / А. С. Москальова // Ежемесячный научный журнал «Scientific-Researches». – №4. – Молдова : Изд-во «Scientific-Researches», 2016. – С. 29–34. (Міжнародне фахове видання, входить до бази даних  Index Copernicus)
 2. Model structure and Contents of Professional crisis overcoming Secondary Educational Institutions Managers /Alla Moskaljova. // European humanities studies : state and society; Ed.: I. Manokha, I. Surina, A Mirski, O. Breusenko-Kuznetsov, A. Vinogradov, W. Zhvolinsky, K. Popravka, G. Myronenko . – The faculty of Social Sciences (Pomeranian university in Stupsk), Poland; East European Institute of Psychology, Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 146–159. Міжнародне фахове видання, включене до наукометричних баз Scopus та Copernicus.
 3. Москальова А. С. Вивчення психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу /А.С. Москальова // Ежемесячный научный журнал «Scientific-Researches», №4. – Молдова, изд-во «Scientific-Researches», 2016. – С. 29-33.  Журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus та ін.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Москальова А. С. Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. –  рк.. 2(31). – 152 с. – С. 61–75. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»)

Матеріали та тези конференцій

 1. Москальова А. С. Дизайн дослідження та інструментарій вивчення психологічних особливостей подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Педагогіка та психологія : напрямки та тенденція розвитку в Україні та світі: зб. наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15-16 квітня 2016 р.). – Одеса : «Південна фундація педагогіки», 2016. – С.45–49. (0,2 др. арк.).
 2. Москальова А. С. Дослідження психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу / А С. Москальова // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 66–68. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.)
 3. Москальова А. С. Аналіз рівнів розвитку духовних цінностей керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинника подолання професійних криз / А.  С. Москальова // «Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці»: зб. мат-лів, доповідей Інтернет-конференції в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р.). – Маріуполь : ДонДУУ, 2017. – 239-242.4 с. (0,3 др. арк..)
 4. Москальова А. С. Особистісний потенціал подолання професійних криз керівниками освітніх організацій як чинник їх конкурентоздатності / А. С. Москальова // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 54–56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.) (0,1 др. арк.).
 5. Москальова А. С. Особливості суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з різними рівнями професійно-сімейного конфлікту/ А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко // Тези ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія  в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.); за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Київ-Харків, 2017. – С. 68–70. (0,03 др. арк.).
 6. Москальова А. С. Психологічні показники та критерії особистісного потенціалу подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості». – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2017. – С. 192–193. (0,1 др. арк.).
 7. Москальова А. С. Психологічні особливості розвитку духовних цінностей молодих педагогів / А. С. Москальова, М.В. Москальов // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К. Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 35–36.(0,1 др. арк.)
 8. Москальова А. С. Особистісний потенціал як чинник суб’єктивного благополуччя особистості / А. С. Москальова // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. – С. 79–82. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.)
 9. Москальова  А. С. Суб’єктивне благополуччя особистості як психологічний феномен / А. С. Москальова // Зб. мат-лів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» (м. Суми, 15 червня 2017 р.); у 3-х част.; Мін. освіти і науки України; Сум. ОІППО, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України; Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка. – Суми : СВС Панасенко І.М., 2017. – Ч. 1. – С. 97-99. – (0,1 др. арк.).
 10. Москальова А. С. Особливості суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з різними рівнями професійно-сімейного конфлікту / А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко / Мат-ли ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.). – С. 68–70 (0,03 др. арк.).
 11. Москальова А. С. Психологічні показники та критерії особистісного потенціалу подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів /А.С. Москальова //Тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Генеза буття особистості». – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2017. – С. 182-183.
 12. Москальова А. С. Суб’єктивне благополуччя особистості як психологічний феномен /А.С. Москальова // зб. мат-лів ІІІ М-ли. Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» (м.Суми, 15 червня 2017 р.); у 3-х част.; Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Сум. ОІППО, І-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України; І-тут психол. ім. Г.С. Костюка тощо. – Суми: СВС Панасенко І.М., 2017. – Ч. 1. – С. 97-99.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (до 100-річчя від дня народження Ролана Барта) (Україна-Польща) Київ-Краків (м. Київ, Україна, 22-23 грудня 2016 р, м. Краків, Польща, 22-23 лютого 2016 р.) Тема виступу: Model structure and contents of professional crisis overcoming of secondary educational institutions managers.
 2. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти (м. Київ, 18 березня 2016 р.). Тема виступу: Професійно важливі якості керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання ними професійної кризи.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: напрями та тенденції розвитку в Україні і світі» (м. Одеса, 15-16 квітня 2016 р.) Тема виступу: Дизайн дослідження та інструментарій вивчення психологічних особливостей подолання професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів
 4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція «Європейський вимір відкритої освіти» (м. Київ, 28 квітня 2016 р.). Тема виступу: Психологічні умови подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів
 5. Всеукраїнська науково-практична конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (Мала Білозірка, Україна, 18-20 травня 2016 р.) Тема виступу: Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до подолання професійних криз в умовах післядипломної педагогічної освіти
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 27 травня 2016 р.). Тема виступу: Дослідження психологічних особливостей особистісного профілю кризи керівника загальноосвітнього навчального закладу
 7. Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси, 26-27 травня 2016 р.). Тема виступу: Психолого-педагогічні основи подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів
 8. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (Мелітополь, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу:.Психологічна допомога керівникам загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійної кризи
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу:Подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, як основа формування особистісного потенціалу здоров’язбережувальної компетентності
 10. Науково-методичний семінар ««Психологічна підтримка суб’єктів освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій та військового конфлікту»» у межах виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016 р.» (м. Київ, 17 листопада 2016 р.). Тема виступу:«Психологічна підтримка суб’єктів освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій та військового конфлікту»
 11. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» (м. Харків, 24 листопада 2016 р.) Тема виступу:Критерії оцінювання особистісного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійної кризи
 12. Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (м. Київ,17 березня 2017 р.). Тема виступу:Соціально-психологічні особливості розвитку особистісного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійної кризи
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти  (м. Київ – Рівне, 30-31 березня 2017 р.). Тема виступу:Соціально-психологічні чинники розвитку особистісного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійної кризи
 14. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). Тема виступу:Особистісний потенціал керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійної кризи як чинник їх психологічної компетентності.
 15. IІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). Тема виступу:Психологічні чинники розвитку творчої активності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
 16. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р.) Тема виступу: Особистісний потенціал як чинник суб’єктивного благополуччя особистості
 17. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.). Тема виступу: Психологічні особливості розвитку духовних цінностей молодих педагогів
 18. Всеукраїнська науково-практича конференція «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» (м. Суми, 15 червня 2017 р.) Тема виступу: Суб’єктивне благополуччя особистості як психологічний феномен
 19. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (м. Херсон, 22-23 вересня 2017 р.). 
 20. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 вересня 2017 р.).
 21. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р. Тема виступу: Особистісний потенціал інноваційної компетентності керівників закладів освіти та умови його розвитку
 22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.). 
 23. Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання (м. Чернігів, 06 листопада 2017 р.). Тема виступу:Соціально-психологічні умови розвитку особистісного потенціалу керівників закладів середньої освіти
 24. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика”,  яка відбудеться 22 вересня 2017  року у м. Херсоні Тема виступу: Особистісний потенціал керівників освітніх організацій у контексті попередження девіантної поведінки суб’єктів освітнього процесу

Науково-організаційна діяльність

1. Участь у роботі науково-методичної ради УМО (А. С. Москальова).

2. Організація та проведення масових заходів Всеукраїнського рівня:ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку ІМП ДВНЗ «УМО», спільною (ДВНЗ «УМО» і Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) лабораторією професіоналізму, лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадська підтримка освітніх інновацій», м. Київ, 01 листопада 2017 р. (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку ІМП ДВНЗ «УМО», лабораторією соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами:

1. Власенко А.А. «Психологічні особливості когнітивного стилю особистості фахівців соціономічних професій» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

2. Гуменюк І.А. «Психологічні особливості розвитку особистісного потенціалу вчителів початкових класів в умовах реалізації Концепції нової української школи» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

3. Балахтар К. С. «Креативність як чинник суб’єктивного благополуччя вчителів закладів середньої освіти» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Здобувачами:

4. Чубко О.І. Психологічні особливості розвитку правової активності студентської молоді на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

5. Василига О. В. Особистісний потенціал медичних працівників як чинник ефективності їх професійної діяльності на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Міжнародна діяльність

1.Участь у міжнародних проектах у спільних дослідницьких і освітніх проектах з Українською і Польською Асоціаціями організаційних психологів та психологів праці; Канадсько-Українським гендерним фондом (2012 р.). Учасник Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН (2010-2011 рр.).

2.Участь у міжнародних програмах академічної мобільності: Українсько-австрійський проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» 2017-2018 рр.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації в ЦІППО ДВНЗ «УМО» за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни» (10.04.2017-10.11.2017, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447).