ПІНЧУК Наталія Іванівна

ПІНЧУК Наталія Іванівна

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук, доцент, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, сертифікований коуч ICF

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-1904-804X

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/X-9307-2018

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=u5dlJc8AAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/4031c45772f3ff4e0871b571fa45e09c/

 

член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Освіта. 2000 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (спеціальність «практична психологія»).

2007 р. – аспірантура Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

Трудовий шлях.. 2000 – 2002 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії психології обдарованості Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

2003 – 2007 рр. – старший лаборант кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

2007 – 2008 рр. – старший викладач кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

2008 – 2009 рр. – старший викладач кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

2009 – 2011 рр. – старший викладач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

З 2011 р. – доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Наукові ступені, вчені звання. Кандидат психологічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.455.02 Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія». Диплом ДК № 066375.

Вчене звання доцента кафедри психології управління присвоєно у 2013 р. Диплом 12ДЦ № 036713.

Наукові інтереси. Психологічні особливості обдарованої дитини; психологічна підготовка керівників освітніх організацій до роботи з обдарованими дітьми, психологічні умови розвитку мотивації професійної діяльності персоналу організацій, коучинг-технології в освіті дорослих.

Відзнаки. 2008 р. – Подяка від міського голови за вагомий внесок у розвиток науки. 2011 р. – Подяка від ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за активну участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» (27 травня 2011 р.) .

2011–2012 рр. – Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

2014 р. – Подяка від Національного агентства України з питань державної служби та Школи вищого корпусу державної служби за плідну співпрацю у реалізації програми розвитку Лідерства – 2014, вагомий особистий внесок у розвиток керівних кадрів, високий професіоналізм та відданість справі.

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Спецкурси

 1. Технологія роботи з обдарованими дітьми: спецкурс: 2-е вид. доп. і розш. / Н. І. Пінчук: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019. – 49 с. http://uvu.org.ua/kafedra-psykholohii/kpsy-nashi-vykladachi/pinchuk-ni/tekhnolohiia-roboty-z-obdarovanymy-ditmy/ 

Статті у зарубіжних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Pinchuk N. Гендерные аспекты развития технически одаренной личности в подростковом возрасте/ Н. Пінчук // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţeale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 253–258. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.

Матеріали і тези конференцій,

 1. Пінчук Н. І.Специфіка прояву професійного суб’єктивного благополуччя науково-педагогічних працівників / Н. І. Пінчук // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. – С. 91-93¸– Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.)
 2. Пінчук Н. І. Професійне суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психологічна сутність та структура / Н. І. Пінчук, С. В. Казакова, О. І. Пінчук : тези IІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології [«Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні»], (Кам’янець-Подільський, 20–22 червня 2019 р.) / Академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці. / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2019.

У тому числі, за кордоном

 1. Пінчук Н. І. The gender aspect of technically gifted personality’s development during teenagers’ period / Н. І. Пінчук // International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova November 29-30 2018). (0,05 др. арк.)

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Міжнародні:

 1. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 16 березня 2018 р.)
 2. XIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічної психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 12-13 квітня 2018 р.)
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 30 листопада 2018 р.).
 4. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 2019 р.)
 5. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти (м. Київ, 1 жовтня 2019 р.).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.)

У тому числі, за кордоном:

 1. International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova, 29-30 листопада, 2018 р.).

Всеукраїнські:

 1. ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі  освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.)
 2. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи» (м. Київ, 9 квітня 2019 р. (1 особа, програма).
 3. Всеукраїнський конгрес з організаційної психології (м. Кам’янець-Подільський,20-22 червня 2019 р.).(10 осіб, програма, сертифікати, мультимедійна презентація, тези)
 4. ІV Всеукраїнська Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (Київ, 16 жовтня 2019 р.)

Семінари

 1. Міжнародний науково-практичний семінар «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 15 травня 2018 р.).

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) (з трансляцією в U-tube).
 2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти») (м. Київ, 25 травня 2018 р.). спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Членство у міжнародних наукових об’єднаннях (академіях, асоціаціях, товариствах тощо):

 • Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

1. Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до впровадження Концепції «Нова українська школа» свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 35830447/0759-19, від 30.04.2019 р..

2. Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів., свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 35830447/1874-19, від 20.09.2019р.).

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.)

Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).