ПІНЧУК  Наталія Іванівна

ПІНЧУК Наталія Іванівна

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук, доцент
Інформація

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-1904-804X

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/X-9307-2018

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=u5dlJc8AAAAJ

 

член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Освіта. 2000 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (спеціальність «практична психологія»).

2007 р. – аспірантура Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

Трудовий шлях.. 2000 – 2002 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії психології обдарованості Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

2003 – 2007 рр. – старший лаборант кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

2007 – 2008 рр. – старший викладач кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

2008 – 2009 рр. – старший викладач кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

2009 – 2011 рр. – старший викладач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

З 2011 р. – доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Наукові ступені, вчені звання. Кандидат психологічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.455.02 Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія». Диплом ДК № 066375.

Вчене звання доцента кафедри психології управління присвоєно у 2013 р. Диплом 12ДЦ № 036713.

Наукові інтереси. Психологічні особливості обдарованої дитини; психологічна підготовка керівників освітніх організацій до роботи з обдарованими дітьми, психологічні умови розвитку мотивації професійної діяльності персоналу організацій, коучинг-технології в освіті дорослих.

Відзнаки. 2008 р. – Подяка від міського голови за вагомий внесок у розвиток науки. 2011 р. – Подяка від ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за активну участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» (27 травня 2011 р.) .

2011–2012 рр. – Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

2014 р. – Подяка від Національного агентства України з питань державної служби та Школи вищого корпусу державної служби за плідну співпрацю у реалізації програми розвитку Лідерства – 2014, вагомий особистий внесок у розвиток керівних кадрів, високий професіоналізм та відданість справі.

Основні праці. Має понад 50 публікацій, серед яких:

Посібники, розділи в посібниках

Пінчук Н. І. Обдарована молодь України // Проект «Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України» / [С. О. Терепищий, О. Є. Антонова, Р. А. Науменко та ін.] ; за ред. С. О. Терепищого. – К. : ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008. – 156 с.

Пінчук Н. І. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до організації роботи з обдарованими дітьми/ Н. І. Пінчук // Психологія управління в освіті : збірка практичних занять для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі після-дипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А .С. Москальова [та ін.] ; АПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2009. – С. 68–76.

Пінчук Н. І. Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посібник; за наук. ред. О. І. Бондарчук / О. І. Бондарчук, Л. М Карамушка, О. В. Брюховецька та ін. – К. :Наук. світ, 2012. – С. 68–76.

Пінчук Н. І. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти наук.-метод. посібник ; за наук. ред. О. І. Бондарчук. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 68–76.

Спецкурси

Пінчук Н. І. Технологія роботи з обдарованими дітьми / Н. І. Пінчук // Спецкурс; АПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2009. – 20 с.

Пінчук Н. І. Психологічна підготовка керівників і персоналу освітніх організацій до роботи з обдарованими дітьми/ Н. І. Пінчук // Керівнику закладів освіти : зб. спецкурсів з підвищення кваліфікації кер. і педагогічних кадрів системи освіти розробл. за проектом Міністерства освіти і науки України і Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти» : у 2 ч. / НАПН України ; Ун-т менедж. осв. ; упоряд. Є. Р. Чернишова. – К., 2010. – Ч. 2. – С. 14–28.

Пінчук Н. І. Розвиток мотивації вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах очно-дистанційної форми навчання / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук, Д. Б. Рождественська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2012. – 36 с.

Пінчук Н. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу освітніх організацій: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук, М. О. Фадєєва ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2012. – 32 с.

Пінчук Н. І. Психолого-педагогічний супровід профілактики правопорушень серед неповнолітніх : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2012. – 52 с.

Пінчук Н. І. Психологічне забезпечення розвитку моральної вихованості сучасного підлітка в діяльності практичного психолога системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. І. Пінчук, Е. О. Титова; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015 – 32 с.

Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук; НАПН України, Ун-т менедж. освіти.  – К., 2015 –  32 с.

Пінчук Н. І. Позитивний імідж керівника освітньої організації: психологічна сутність та умови розвитку : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. І. Пінчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти.  – К., 2015. – 32 с

Програми, навчально-методичні комплекси

Пінчук Н. І. Психологія управління в освіті / Н. І. Пінчук // Прогр. навч. модуля для слухачів очно-дистанц. форми навчання у системі післядипл. пед. освіти / О. І Бондарчук, Л. М. Карамушка, Н. І. Пінчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 24 с.

Пінчук Н. І. Психологія творчості/ Н. І. Пінчук // Навч.-метод. комплекс / Н. І. Пінчук ; Ун-т менедж. освіти НАПН України, Ф-тменедж. та психології. – К., 2010. – 32 с.

Статті у фахових виданнях (за останні 3 роки) .

Пінчук Н. І. Самоефективність керівника освітньої організації як чинник його соціалізації в умовах соціальних трансформацій / О. І. Бондарчук , Н. І. Пінчук  // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки. – 2012.– Вип. 34, т. 1.– С. 243-248.

Пінчук Н. І. Технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання. – Режим доступу:  http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq

Пінчук Н. І. Психологічні умови гармонійного розвитку особистості підлітків у процесі творчості / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць ; ред. кол. В. В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Геопринт, 2013. – Вип. 9(22). – К. : АТОПОЛ, 2013. – С. 43–50.

Пінчук Н. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до гармонійного розвитку особистості в процесі творчості / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1(22). – С. 56–60

Пінчук Н. І. Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування позитивного іміджу / Н. І. Пінчук // // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К., 2013. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, Ч. 39.

Пінчук Н. І. Самостійна робота студентів-психологів як складова психолого-педагогічної підготовки фахівців / Н. І. Пінчук, Н. М. Скоробогатько // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: наук-метод. журнал. – Чернівці : Черемош, 2012. Вип. 8.

Пінчук Н. І. Психологічний супровід гармонійного розвитку обдарованих підлітків у навчально-виховному процесі / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Практична психологія освіти XXI ст. проблеми та перспективи: зб. наук. праць / МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, кафедра психології. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – С. 208–214

Пінчук Н. І. Особливості розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу / Н. І. Пінчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України / редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. – К., 2014. – Вип. 11(24) .

Пінчук Н. І. Основі тенденції та чинники психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до формування позитивного іміджу / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Організаційна психологія. Економічна психологія: наук. журнал; за наук. ред. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2015. – № 2. – С. 7–14