Прокопенко Олена Антонівна

Прокопенко Олена Антонівна

Старший викладач, методист кафедри психології управління

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-3669-2019

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0002-0304-5058

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GTdIdOgAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/3dae057ad37640ba3b6c3e6b262b8475

 

Додаткові відомості

Освіта Вища

 • 2015 – Київський національний педагогічний Університет імені М. П. Драгоманова підвищення кваліфікації в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації - СВІДОЦТВО «Діловодство (з курсом англійської мови)»,
 • 2006-2009 р.─ аспірантура Київського національного економічного університетету (кафедра педагогіки и психології).  Форма навчання: денна
 • 2003 р. ─ Курси по підготовці операторів ЕОМ при Уманському педагогічному університеті ім. П. Тичини - свідоцтво: оператор електронно-обчислювальних машин.
 • 2000 р. ─ Уманський педагогічний університет ім. П. Тичини, диплом спеціаліста. Кваліфікація: вихователь дитячого саду і організатор дошкільного виховання.

Досвід роботи 24 р.

Наукова діяльність

Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Я-образ фахівця як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітньої організації

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Спецкурси

 1. Прокопенко О. А. Професійна Я-концепція сутність та умови розвитку: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти / Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К., 2019 – 48 с.
 2. Прокопенко О. А. Механізми соціально-психологічного впливу у діяльності керівників закладів  освіти : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти/ Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К.,2019. – 48 с.
 3. Прокопенко О. А. Психологічні умови гармонійних міжособистісних стосунків учасників освітнього процесу: спецкурс для викладачів і слухачів системи післядипломної освіти / Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К., 2019 – 36 с.

Статті у збірниках наукових праць /фахових виданнях категорії Б

 1. Прокопенко О. А. Ціннісні орієнтації вчителів як чинник їх професіоналізму / О. А. Прокопенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. – Северодонецьк, 2018. Том 3, №3(47), 2018. – С. 134–142. (0,6 др. арк.)
 2. Прокопенко О. А.  Особливості креативного потенціалу вчителів закладів загальної середньої освіти з різними рівнями професійної ідентичності. /  О. А. Прокопенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 7(36). – С. 63–77. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»)

Матеріали і тези конференцій

 1. Прокопенко О. А. Психологічні особливості Я-образу вчителя-професіонала / О. А. Прокопенко // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 71–74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,1 др. арк.)
 2. Прокопенко О. А. Розвиток Я-концепції як детермінанта психологічного благополуччя особистості / О. А. Прокопенко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія національної безпеки і благополуччя особистості» (м. Львів 26-27 квітня 2018 р.) – Львів : «СПОЛОМ», ISBN 978-966-919-366-7 – 2018. – 242 с. –  С. 162- 165 (0,1 др. арк.)
 3. Прокопенко О. А. Організаційно-професійні чинники здатності до саморозвитку вчителів закладів загальної середньої освіти / О. А. Прокопенко Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка,2019. – 418 с. – С. 305-307.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Міжнародні:

 1. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 16 березня 2018 р.)
 2. XIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічної психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ 12-13 квітня 2018 р.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 30 листопада 2018 р.).
 4. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 2019 р.) (12 осіб, програма)
 5. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти (м. Київ, 1 жовтня 2019 р.).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.)

Всеукраїнські:

 1. ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі  освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.)
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія національної безпеки і благополуччя особистості» (м. Львів 26-27 квітня 2018 р.).

Семінари

 1. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (м. Львів 30–31 березня 2018 р.).
 2. Міжнародний науково-практичний семінар «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 15 травня 2018 р.).
 3. Тиждень психології з нагоди Дня психолога «Науково-теоретичні та практичні аспекти розвитку психології» на базі  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості (м. Київ. 17-18 квітня 2019 р.).

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів:

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.)
 2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти») (м. Київ, 25 травня 2018 р.). спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

1. Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 35830447/1876-19, від 20.09.2019 р.)

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.)

Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).

2. Проходження навчання за програмою підготовки тренерів «Основи тренінгової діяльності» в центрі розвитку особистості TrainingBOX (сертифікат №2018/11/10,від 2018 р.).