КУПРІЄВИЧ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

КУПРІЄВИЧ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Заступник завідувача кафедри
кандидат педагогічних наук
Інформація

Researcher ID
http://www.researcherid.com/rid/  F-8719-2019

ORCIDiD
https://orcid.org/0000-0002-8196-8309

Профіль ученоговGoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iZooKs4AAAAJ&hl=ru&oi=ao

 

Додаткові  відомості

Освіта – вища

- Ізмаїльський державний гуманітарний університет (2002), спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»; кваліфікація «вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури».

- магістратура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», НАПН України, спеціальність  «Управління навчальним закладом», кваліфікація: керівник навчального закладу (2008),

- аспірантура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2014 –2016).

Досвід роботи.

– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 2003 року по тепер. час).

Тема дисертації «Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації» (2018 р.)

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць.         

Наукова діяльність

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади:  навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 124 с.  ISBN 978-617-7507-25-2 

Спецкурси

Купрієвич В. О. Професійне самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів: спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліф. керів. та пед. кадрів проф. освіти; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. 40 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. Педагогічні науки: зб. наук. пр.; Херсон. держ. ун-т. 2017. Т. 3, вип. LXXVI. С. 35–38.
 2. Купрієвич В. О. Особливості мотивації професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.].Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3(32). 156 с. С. 51–61.
 3. Купрієвич В. О. Модель професійного самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підвищення кваліфікації. Науковий вісник Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. пр.; редкол.: В. О. Радкевич (голова) [та ін.]. Київ: Вид. Євенок О. О., 2018. Вип. 15. 188 с. С. 41–47.

Інші праці

 1. Купрієвич В.О. Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності у підвищенні кваліфікації керівника професійного навчального закладу / В.О.  Купрієвич // модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки конкурентоздатного фахівця нової формації: зб. матеріалів конференції /ред. Г.Л. Губарєв (голова) [та ін.]. – Житомир: вид. О. О. Євенок, 2017. – 388 с. – С. 175– 179.
 2. Купрієвич В.О. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації як засіб професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів /В.О. Купрієвич.// післядипломна освіта в Україні. 2017. - № 1. - С. 94–97.
 3. Купрієвич В.О. Формування інформаційної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу в кризових умовах / В.О.Купрієвич // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / За заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – 238 с. – С. 94–100.
 4. Купрієвич В.О. Самоменеджмент в діяльності керівника сучасного закладу професійної освіти // післядипломна освіта в Україні. 2017. - № 2. - С. 88–90.
 5. Kupriyevich Viktoriya. Pedagogical conditions of professional self-improvement of professional (professional and technical) education institution leaders in the process of increase of qualification (on the results of experimental research). Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 2018. 26(2), p. 367–372.
 6. Купрієвич В.О. Критерії, показники та рівні професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів / В.О. Купрієвич // Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 13–14 січня 2017 р.). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – 100 с. – С.43–48.
 7. Купрієвич В.О. Формування управлінської компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу / В.О. Купрієвич // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23–24 лютого 2017 р. – К.: Міленіум, 2017. – 336 с. – С. 192–194.
 8. Купрієвич В.О. Стан підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів в інститутах післядипломної педагогічної освіти / В.О. Купрієвич // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 лютого 2017 року): – Львів ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – 120 с. – С.65–68.
 9. Купрієвич В.О. Практичний аспект педагогічної системи професійного самовдосконалення особистості /В.О. Купрієвич // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 р.). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – 168 с. – С. 54–56.
 10. Купрієвич В.О. Проблеми підготовки конкурентоздатних фахівців у професійно-технічному навчальному закладі / В.О. Купрієвич // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017/ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. – 469 с. – С.414–416 –
 11. Купрієвич В.О. Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів / В.О. Купрієвич // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2017 р., м. Одеса) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017– 180 с. –С.170–173.
 12. Купрієвич В.О. Особливості професійного розвитку керівників професійно-технічних навчальних закладів / В.О.Купрієвич // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І. Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. – 424 с. – С.324 – 327.
 13. Купрієвич В.О. Неперервна освіта дорослих: педагогічний аспект / В.О.Купрієвич // Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20–21 листопада 2017 р.) / [за ред. О. О. Лаврентьєвої, Т. М. Мішеніної]. – Кривий Ріг, 2017. – 288 с. – С. 132 – 134.
 14. Купрієвич В.О. Розвиток конкурентоздатності викладача коледжу (технікуму) / В.О. Купрієвич // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 року): - Львів ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – Ч. 2. – 104 с. – С.27–29.
 15. Купрієвич В.О. Зарубіжний досвід професійного самовдосконалення керівників закладів професійної освіти / В.О. Купрієвич // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 лютого 2018 р., м. Одеса) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – Ч. 2. – 108  с. – С. 94–98.
 16. Купрієвич В.О. Методичні рекомендації щодо професійного самовдосконалення керівників закладів професійної освіти / В.О. Купрієвич // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 березня 2018 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. – Ч. 1. – 120 с. – С. 96–100.
 17. Купрієвич В.О. Сучасний керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти: шлях до майстерності та успіху / В.О. Купрієвич // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах: Ч. 2 / наук. ред.., упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 146 с. – С. 43– 44.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості» (м. Харків, 13-14 січня 2017 р.)
 2. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (23-24 лютого 2017 р., м.Київ, НУБіП України)
 3. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті» (15 лютого 2017 р., м. Київ, Київський Національний університет ім. Т.Шевченка)
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» (м. Львів, 24-25 лютого 2017 р.)
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 6 квітня 2017 р.)
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі» (м. Київ, 31 березня - 01 квітня 2017 р.)
 7. Науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (м. Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р.)
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (м. Одеса, 14-15 квітня 2017 р.)
 9. Інтернет-конференція «Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці» (18-19 травня 2017 р., Донецький інституту державного управління (м. Маріуполь)
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» (28 березня 2018 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України)
 11. Всеукраїнська інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (29 березня 2018 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України)
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (26 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг)
 13. Конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної  підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (25 травня 2018 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2549-16 за категорією: викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів післядипломної педагогічної освіти, реєстраційний № 3129/16, 16 грудня 2016 р.