КУПРІЄВИЧ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

КУПРІЄВИЧ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Заступник завідувача кафедри, доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

PUBLONS
https://publons.com/researcher/4615615/viktoriya-kupriyevych/

ORCIDiD
https://orcid.org/0000-0002-8196-8309

Профіль ученого в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iZooKs4AAAAJ&hl=ru&oi=ao

Додаткові відомості

Освіта – вища

- Ізмаїльський державний гуманітарний університет (2002), спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»; кваліфікація «вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури».

- магістратура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», НАПН України, спеціальність  «Управління навчальним закладом», кваліфікація: керівник навчального закладу (2008),

- аспірантура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2014 –2016).

Досвід роботи.

– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 2003 року по тепер. час).

Тема дисертації «Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації» (2018 р.)

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.   

Наукова діяльність

Участь у виконанні планової теми кафедри.

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Український педагогічний журнал» категорії «Б». (Наказ МОН України "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України"  від 17.03.2020 № 409)

http://uej.undip.org.ua/editorial_board/

Нагороди

Нагороджена почесною грамотою Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (2020 р.); почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2021 р.)

Перелік продукції

Посібники 

Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади:  навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 124 с.  ISBN 978-617-7507-25-2 Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/723686/

Методичні рекомендації

Сергеєва Л.М., Пащенко О.В., Купрієвич В.О. Проведення семінару-практикуму в системі підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. 40 с. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/716971/

Сергеєва Л.М., Олешко П.С., Кінах Н.В., Купрієвич В.О. Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. 60 с. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/720994/

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: метод. реком. / авт. кол.: Л. М. Петренко, Л. Ю. Султанова, П. С. Олешко, В. О. Купрієвич та ін. / за наук. ред. Л. М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 92 с. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725123/

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. Педагогічні науки: зб. наук. пр.; Херсон. держ. ун-т. 2017. Т. 3, вип. LXXVI. С. 35–38.

Купрієвич В. О. Особливості мотивації професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3(32). 156 с. С. 51–61. (Серія «Педагогічні науки»). Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/721804/

Купрієвич В. О. Модель професійного самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підвищення кваліфікації. Науковий вісник Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. пр.; редкол.: В. О. Радкевич (голова) [та ін.]. Київ: Вид. Євенок О. О., 2018. Вип. 15. 188 с. С. 41–47. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/716556/

Купрієвич В.О., Молчанова А.О. Підвищення кваліфікації як фактор компетентнісного зростання керівних кадрів професійної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО  «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол. : І. Андрощук [та ін.].  Київ: Юстон, 2019.  Вип. 9(38). C. 78-98.  (Серія «Педагогічні науки»). Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/718358/

Інші праці

Купрієвич В. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації як засіб професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. Післядипломна освіта в Україні. 2017. № 1. С. 94–97. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/726212/

Купрієвич В. О. Самоменеджмент в діяльності керівника сучасного закладу професійної освіти. післядипломна освіта в Україні. 2017. № 2. С. 88–90. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/724184/

Купрієвич В.О. Розвиток конкурентоздатності викладача коледжу (технікуму): Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 року) 2018.  Ч. 2.  104 с.  С.27–29. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/726197/

Купрієвич В.О. Самоосвіта як процес удосконалення професійної компетентності викладача закладу освіти: Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: тези доп. IVміжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь,7 квітня 2020 р.). Ірпінь-Київ, 2020. С. 227-228. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/723646/

Купрієвич В.О.  Практико орієнтований підхід до саморозвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). С. 176-178. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/723116/

Купрієвич В.О. Професійний розвиток викладачів у системі післядипломної освіти: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільств: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 185-річчю Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). С. 269-272. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/722701/

Vitalii Pazdrii, Viktoriya Kuprievych, Lyudmila Antonyuk. Opportunities of Economic and Managerial Training of Principals in Ukraine: Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 215-221. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/724688/

Купрієвич В.О. Розвиток професіоналізму педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти: Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 104-106. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725161/

Куприевич В. А. Современные требования к содержанию последипломного образования руководителей профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений: Профессиональные компетенции современного руководителя как фактор развития образовательной сферы [Электронный ресурс]: IV Междунар. науч.-практ. семинар, Минск, 22 апр. 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь. ГУО «Акад. последиплом. образования».  Минск. АПО. 2021. С. 274-280. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725925/

Участь у науково-практичних заходах (за останні три роки):

 • Участь у ІІІ Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (м. Глухів, 01 листопада 2019 року)
 • Участь у Всеукраїнській інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі» (до 40-річчя утворення Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти) (27 лютого 2019, Київ-Біла Церква)
 • Участь у ІV Всеукраїнській  науково-практичній інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (16 жовтня 2019 р., м. Київ , УМО)
 • Участь у дискусійній панелі «Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія закладу професійної освіти» в рамках Десятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» (14 березня 2019 р. , м. Київ)
 • Участь у методологічному семінарі «Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності фахівців» (22 травня 2019 р., м. Київ, УМО)
 • Участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»  (24 травня 2019 р., м. Київ, УМО)
 • Участь у  Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бар’єри та стратегії розвитку дітей з особливими потребами в освітньому середовищі» (13 червня 2019 р., м. Київ, Президія НАПН України)
 • Участь у семінарі-нараді з он-лайн трансляцією «Віртуальна кафедра Українського відкритого університету післядипломної освіти: інновації у підвищенні кваліфікації» (11 березня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Київ)
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.)
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 14 травня 2020 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.).
 • Участь у науково-практичній конференції  з  міжнародною  участю «Професійний  розвиток  фахівців  в  умовах  цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди» (Professional Development of Specialistsin the Digitized Society:  Current Trends – PDSDig–2020), (12–13  листопада  2020 р.)
 • 04.03.2021 р. - участь у вебінарі «Доктори філософії, як освітньо-науковий рівень: сучасний стан, виклики, перспективи», що проводило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;
 • участь у круглому столі на тему: «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» 11-12 березня 2021 року в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE, 609536- EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP);
 • 02.04.2021 р. - участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м. Глухів)
 • 09.04.2021 р. - участь у Науково-методологічному семінарі «Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття» (онлайн) за посиланням: https://meet.google.com/uoa-bzxg-ypk) – в рамках Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2021»;
 • 20.04.2021 р. - участь у круглому столі на тему «Актуальні проблеми сучасної освіти» в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»
 • 21.04.2021 р. участь у діджитал-хабі «Експірієнс-технології професійного розвитку фахівців у відкритому університеті» в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»
 • 22.04.2021 р. участь IV Міжнародному науково-практичному семінарі «Професійні компетенції сучасного керівника як фактор розвитку освітньої сфери» (Білорусь) з публікацією тез
 • 20.05.2021 р. - участь у Міжнародній конференції з онлайн-трансляцією: «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи»
 • 10.06., 17.06.2021 р. – участь у семінарі «Створення навчального онлайн простору» (за сприяння Аташе з питань освіти Посольства Австрії в Україні Домініка Айзенманна);
 • 15.06-16.06. 20021 р. - участь у ІІІ Всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії».

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2549-16 (Категорія «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів післядипломної педагогічної освіти», реєстраційний № 3129/16, 16 грудня 2016 р.)
 2. Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». (2020 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 210 год / 7 кр. (свідоцтво  державного зразка СП № 358360447/2863-20).

Міжнародне стажування

З 1 вересня по 15 жовтня 2020 р. пройшла міжнародне онлайн-стажування в Люблінському технологічному університеті (Польща), 180 год., 6 кредитів (certificate No 3-2020-UMO).