КУПРІЄВИЧ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

КУПРІЄВИЧ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Заступник завідувача кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

Researcher ID:
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3646773

ORCID iD :
https://orcid.org/0000-0002-8196-8309

Профіль ученого в GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iZooKs4AAAAJ&hl=ru&oi=ao

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Viktoriya-Kupriyevych

Електронна бібліотека НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/598721b8c55aaeb501b37b43f9753995/

Додаткові відомості

Освіта – вища

- Ізмаїльський державний гуманітарний університет (2002), спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»; кваліфікація «вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури».

- магістратура ДЗВО «Університет менеджменту освіти», НАПН України, спеціальність  «Управління навчальним закладом», кваліфікація: керівник навчального закладу (2008),

- аспірантура ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2014 –2016).

Досвід роботи.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 2003 року по тепер. час).

Тема дисертації «Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації» (2018 р.)

Вчене звання «доцент кафедри професійної і вищої освіти»  присвоєне у 2022 р.

Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць.   

 

Наукова діяльність

Асоційований член редакційної колегії наукового фахового видання «Український педагогічний журнал» категорії «Б». (Наказ МОН України "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України"  від 17.03.2020 № 409)

 

Нагороди

Почесна грамота Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (2020 р.);

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2021 р.)

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Посібники

 

 Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади:  навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 124 с.  ISBN 978-617-7507-25-2Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/723686/

 

Методичні рекомендації

 

 Сергеєва Л.М., Пащенко О.В., Купрієвич В.О. Проведення семінару-практикуму в системі підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. 40 с.Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/716971/

  Сергеєва Л.М., Олешко П.С., Кінах Н.В., Купрієвич В.О. Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт». 2020. 60 с. Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/720994/

  Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: метод. реком. / авт. кол.: Л. М. Петренко, Л. Ю. Султанова, П. С. Олешко, В. О. Купрієвич та ін. / за наук. ред. Л. М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 92 с. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725123/

 

 

Статтіу виданнях категорії А:

 Mykhailov V., Kupriyevych V., Romanov L., Demkiv A., Petrenko L., Shevchenko V., BakhtiyarovaKh., Khyzhnyak V. Aviation search and rescue personnel training by the means of the information educational environment of the establishment of postgraduate education. AD ALTA: Journal of International Scope (August, 2021). Specialissueno.: 11/02/XXI. (Vol. 11, Issue 2, SpecialIssue XXIP).181-185. URL: 11/02-XXI. - Магнанимитас (magnanimitas.cz)11/02-XXI. - Magnanimitas. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research - Magnanimitas (Web ofScience, Q 3)Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/727385/

  Romanova, G., Petrenko, L., Romanov, L., Kupriyevych, V., &Antoniuk, L. Digital technologies as a driver o fprofessional development of teachers of vocational education establishments. (2022) Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, YouthVoice. JournalVol. IV pp. 67-80. ISBN(ONLINE): 978-1-911634-60-7 (Scopus) Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/730404/

  Petrenko, L., Pilevich, O., Zelikovska, O., Doronina, N., Kupriyevych, V., Bilanych, H., Solovey, N., Isaieva, S., & Selezen, H. (2022). Development of Finance Students’ Professional Culture in Ukrainian Colleges. Journal of Education Culture and Society, 13(2), 417–430. https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.417.430URL: Development of Finance Students’ Professional Culture in Ukrainian Colleges | Journal of Education Culture and Society (jecs.pl).https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1451. Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/731960/

 

Статті у виданнях категорії Б:

  Купрієвич В. О. Особливості мотивації професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3(32). 156 с. С. 51–61. (Серія «Педагогічні науки»).

Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/721804/

  Купрієвич В. О. Модель професійного самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підвищення кваліфікації. Науковий вісник Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. пр.; редкол.: В. О. Радкевич (голова) [та ін.]. Київ: Вид. Євенок О. О., 2018. Вип. 15. 188 с. С. 41–47.

Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/716556/

  Купрієвич В.О., Молчанова А.О. Підвищення кваліфікації як фактор компетентнісного зростання керівних кадрів професійної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО  «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол. : І. Андрощук [та ін.].  Київ: Юстон, 2019.  Вип. 9(38). C. 78-98.  (Серія «Педагогічні науки»). 

Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/718358/

  Купрієвич В.О., Паздрій В.Я., Антонюк Л.А. Особливості організації та форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Український педагогічний журнал. Інститут педагогіки НАПН України. № 4. 2021. С. 198-206. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-198-205

Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/729334/

 

Інші праці

 Купрієвич В.О. Самоосвіта як процес удосконалення професійної компетентності викладача закладу освіти: Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: тези доп. IVміжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь,7 квітня 2020 р.). Ірпінь-Київ, 2020. С. 227-228.Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/723646/

  Купрієвич В.О.  Практико орієнтований підхід до саморозвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). С. 176-178.Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/723116/

  Купрієвич В.О. Професійний розвиток викладачів у системі післядипломної освіти: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільств: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 185-річчю Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). С. 269-272.

Режим доступу:https://lib.iitta.gov.ua/722701/

  Vitalii Pazdrii, Viktoriya Kuprievych, Lyudmila Antonyuk. Opportunities of Economic and Managerial Training of Principalsin Ukraine: Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 215‒221. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/724688/

  Купрієвич В.О. Розвиток професіоналізму педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти: Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 104–106.

Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725161/

  Купрієвич В.О. Пріоритети та перспективи професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії :зб. матер. ІІІ Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 15–16 черв. 2021 / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. Київ. Національний центр «Мала академія наук України», 2021. 414 с. С. 105-107. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/728573/

  Pazdrii, Vitalii, Kupriyevych, Viktoriya and Lytvynova, S. H.  (2022). Strategic Branches of Economic and Managerial Training of Principals in Ukraine using Business-simulations.Proceedingsofthe 1st Symposiumon Advancesin Educational Technology – Volume 1: AET. стор. 32–38. ISSN ISBN 978-989-758-558-6 Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/731182/

  Купрієвич В.О. Механізми управління конкурентоспроможністю закладу професійної освіти. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини Вип. 3. 2022. С. 18–23.

Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/732187/

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

  7.04.2020 р. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (м. Ірпінь);

  14.05.2020 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (м. Глухів);

  29–30.05.2020 р. Міжнародна науково-практична конференція з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ);

  12–13.11.2020 р.) Науково-практична конференція  з  міжнародною  участю «Професійний  розвиток  фахівців  в  умовах  цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди» (Professional DevelopmentofSpecialistsintheDigitizedSociety:  CurrentTrends – PDSDig–2020);

  11–12.03.2021 р. круглий стіл на тему: «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» за програмою міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE, 609536- EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP);

  02.04.2021 р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м. Глухів);

  09.04.2021 р. – участь у Науково-методологічному семінарі «Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття» (онлайн) за посиланням: https://meet.google.com/uoa-bzxg-ypk) – за програмою Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2021»;

  20.05.2021 р. – Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією: «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи»

  10–17.06.2021 р. – семінар «Створення навчального онлайн простору» (за сприяння Посольства Австрії в Україні);

  15.06–16.06.20021 р. – участь у ІІІ Всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»;

  13.05.2022 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій». (м. Глухів);

 26.05.2022 р. – ІV Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ);

 21–22.06.2022 р. – Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (

 17.11.2022 р. – Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (м. Київ).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

  • Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». (2020 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 210 год / 7 кр. (свідоцтво  державного зразка СП № 358360447/2863-20).
  • Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО». (2021 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 180 год / 6кр. (свідоцтво  державного зразка СП № 35830447/2353-21).
  • Тренінг у рамках Проєкту програми ЄС Еразмус+ PAGOSTE та тему «Освітнє управління та співпраця у підготовці викладачів професійної освіти в Німеччині» (2021 р.) (сертифікат № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).

Міжнародне стажування

  • Науково-педагогічне стажування у Люблінському технологічному університеті (Польща) з 1 вересня по 15 жовтня 2020 р. з теми «Управління персоналом навчального закладу» в обсязі 180 год. (6 кредитів). Метою стажування було: підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки науково-педагогічних працівників, опанування інноваційними методами та сучасними технологіями викладання та управління, менеджменту навчання, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною Польщею (certificateNo 3-2020-UMO).

 

  • Науково-педагогічне стажування з 11 вересня по 17 жовтня 2021 р. за програмою міжнародного стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна) в обсязі 180 год. (6 кредитів). Метою стажування було: сформувати в учасників стажування загальне уявлення щодо проєктного менеджменту та практичні навички розробки власних освітніх проєктів; узагальнити міжнародний досвід та адаптувати його  до використання в Україні (seriesandregistrationnumber: SZFL-000742).