Сорочан Тамара Михайлівна

Сорочан Тамара Михайлівна

Директор ЦІПО
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

ORCID iD:    
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385

Профіль вченого у Google Scholar:  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=KCqwx3AAAAAJ&hl=ru 

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:  http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0421==043E==0440==043E==0447==0430==043D=3A==0422=2E==041C=2E=3A=3A.html 

 

Додаткові відомості

Освіта  вища. Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т. Шевченка у 1975р. за спеціальністю «учитель біології та хімії».

Досвід роботи

 • Працювала на посадах учителя хімії, організатора позакласної та позашкільної роботи, заступника директора середньої загальноосвітньої школи. З 1997 по 2013 роки була ректором Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2013 – 2014 р.р. обіймала посаду професора кафедри державної служби, адміністрування та управління Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, виконувала обов’язки заступника директора Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання. Заслужений працівник освіти України.
 • Досвід роботи  38 років

Теми дисертацій

 • Кандидатська дисертація «Система роботи школи із залучення до мистецтва старшокласників в умовах різноманітних видів художньої діяльності» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки захистила у 1991 р.
 • Докторська дисертація «Розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти захистила у 2005 р.

Наукова діяльність

Автор понад 200 друкованих праць, серед яких 3 монографії, 4 навчальні посібники з грифом МОНУ. З 1996 по 2013 рік була головним редактором журналу «Освіта на Луганщині», який входив до переліку фахових видань. Підготувала 6 кандидатів наук. Учасник двох міжнародних проектів з проблем управління освітою. Брала участь у творчій групі з розробки Національної доктрини розвитку освіти. Була делегатом двох Всеукраїнських з’їздів педагогічних працівників. Має 12 дипломів міжнародних освітніх виставок. Член двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, а також Ради НАПНУ з координації наукових досліджень.

Є членом Науково-методичної комісії 15 сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України підкомісія Післядипломна освіта та Ради з координації наукових досліджень НАПН України

Перелік продукції (за останні два роки)

 1. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.
 2. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний наук.-метод. комплекс: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 800 с.
 3. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м.Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Катюк.  К.: Агроосвіта, 2017.  424 с.
 4. Сорочан Т.М. Розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» /Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири: збірник наукових праць/ В.П. Андрущенко, В.П Бех та ін. – Київ: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2017. – 175с. – С. 153 – 158.
 5. Сорочан Т.М. Професійні ролі та функції андрагогів /Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія/ за заг. Ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 248с. – С.219 – 225
 6. Сорочан Т.М. Розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» /Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири: збірник наукових праць/ В.П. Андрущенко, В.П Бех та ін. – Київ: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2017. – 175с. – С. 153 – 158.
 7. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень, М.І.Скрипник. К.: Агроосвіта, 2018. 294 с.
 8. Сорочан, Т.М. (2018) Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи // Методист. – №2. – 2018. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/709943/.
 9. Сорочан Т.М. Менеджмент закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» / Т.М.Сорочан / Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К.: Агроосвіта, 2018. – С.282-288. (0,3 др.арк.).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Круглий стіл з проблем нормативно-правового забезпечення закладів післядипломної освіти, 24 лютого 2017року, ДВНЗ «УМО», м. Київ.
 2. Навчально-методичний семінар МОНУ «Організація проведення осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною мовою»,  13 квітня 2017 року, ДВНЗ «УМО», м. Київ.
 3. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі office 365», 18 травня 2017 року, ДВНЗ «УМО», м. Київ.
 4. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін", 19 травня 2017 року, ДВНЗ «УМО», м. Київ
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 року, ДВНЗ «УМО», м. Київ.
 6. Форум неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства» (2-3 листопада, Київ).
 7. Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «25 років НАПН України: здобутки та перспективи» (17 листопада, Київ)
 8. Методологічний семінар «Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри» (16 листопада, загальні збори НАПНУ).
 9. ІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»  (30 листопада, ЦІППО).
 10. Круглий стіл «Законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти в Україні» Восьма міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2017» (16 березня)
 11. Методологічний семінар. Відкрита дискусія з наукової теми кафедри «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ( 31 травня 2017року, м. Київ)
 12. Методологічний семінар  «Когнітивні та креативні напрямки діяльності науково-педагогічних працівників в умовах де лібералізації» (22 лютого 2017 року, м. Київ)
 13. Методологічний семінар  з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи» (18.10.17, м. Київ).
 14. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників» (22.02.2018, м. Київ)

 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

Докторант: 

 • Просіна Ольга Володимирівна, «Теоретичні та методичні основи управління системою виховної роботи діяльності закладу позашкільної освіти», 13.00.06.

Аспіранти:

 • Нікіфорчук-Падура Ілона Анатоліївна, «Підготовка методистів позашкільних навчальних закладів до роботи з батьками», 13.00.04.
 • Раус Вікторія Валеріївна, «Розвиток професіоналізму методистів  об’єднаних територіальних громад»,  13.00.04.
 • Махновець Юлія Анатоліївна, «Професійний розвиток учителів початкової школи у системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу», 13.00.04.

Наукова школа

 • З проблем управління загальноосвітнім навчальним закладом, післядипломною освітою та професійного розвитку педагогічних працівників

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

1.  Освітня програма підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих (німецька (неурядова) організація «Німецьке об’єднання народних університетів"  (DVV Іnternational) в Україні спільно з громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих», з 2015 року і по теперішній час, розробка програм з освіти дорослих та проведення тренінгів.

Професійний розвиток

 • Підвищення кваліфікації 2016 рік, сертифікат тренера DVV Іnternational  2017рік.