Карташова Любов Андріївна

Карташова Любов Андріївна

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ORCID ІD
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MRrSnoYAAAAJ&hl=ua

 

Додаткові відомості

Освіта

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації (1976-1981 рр.), навчання на факультеті «Електронні обчислювальні машини», присвоєно кваліфікацію інженера-системотехніка

Досвід роботи

 • інженер-програміст в Київському авіаційному виробничому об'єднанні ім. 50-річчя Жовтня
 • інженер відділу в Інституті електрозварювання АН УРСР
 • провідний інженер лабораторії інформаційних технологій та комп'ютерного навчання в Київському національному лінгвістичному університеті
 • викладач кафедри інформатики та технологій навчання (там же)
 • старший викладач кафедри інформатики та технологій навчання (там же)
 • доцент кафедри інформатики та комп'ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету
 • професор кафедри інформатики та комп'ютерних технологій (там же)
 • завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Пройшла курс навчання:

 • «Українські лідери європейської та євроатлантичної освіти» в Центрі удосконалення вчителів Польщі (Poland, Warsaw), сертифікат «Teacher Trainer Course «Ukrainian Leaders of European Education», Nr/PU-Sz/33/07 (2007 р.)

Теми дисертацій:

 • «Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (2004 р.)
 • «Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) (2012 р.)

Наукова діяльність

 • Автор понад 200 друкованих праць, серед яких: 6 монографій, 35 навчальних посібників (з них 7 з грифом МОНУ); підготувала 2 кандидати наук та 2 доктори наук (роботи захищені), 3 здобувачі продовжують наукові дослідження у напрямі «Цифровізація освіти: сучасні методи та форми оновлення освітнього середовища, цифрові компетентності учасників освітнього процесу»
 • 3 авторські свідоцтва винаходів і відкриттів
 • Науковий керівник НДР:
 1. «Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер: 0111U002506),  (2014-2015 рр.)
 2. «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер теми: 0115U002085), (2015-2016рр.)
 • Виконавець наукових тем кафедри інформатики та комп'ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету (1997-2012р.р.); Інституту вищої освіти НАПН України (2014р.); Інституту педагогіки НАПН України (2008-2014рр.),  Інституту цифровізації освіти НАПН України (2021-2022рр.)

Рецензування авторефератів дисертацій.

Виступила офіційним опонентом на захисті більше 30 дисертаційних робіт.

Громадська робота: публікації та виступи на радіо та телебаченні

 1. Українська освіта на дистанції зі світом: несподівані феномени, які породила війна. УКРІНФОРМ, URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2434094-ukrainska-osvita-na-distancii-zi-svitom-nespodivani-fenomeni-aki-porodila-vijna.html
 2. Навчальна література – виклики сучасності. Карташова Л. А.:  Газета «Освіта України», №43. – 26.10.15. – С.6.
 3. Віртуальна школа, електронні навчальні класи – не фантастика, а українська реальність. URL: http://knk.media/stati/1991-virtualna-shkola-elektronni-navchalni-klasi-ne-fantastika-a-ukrajinska-realnist.html
 4. Радіо Голос Донбасу.  Вільна тема. З якими труднощами при навчанні стикаються діти, що живуть у «сірій зоні» або на тимчасово окупованих територіях? Про електронну платформу, що дозволяє отримати освіту дистанційно URL: http://drive.google.com/file/d/1y2r20s2sq9DQ8wWKkKKPnPi8w96FWdkb/view
 5. Восточный репортер «В Украине изобрели уникальный сервис для домашнего обучения детей» URL: http://v-reporter.com.ua/v-ukraine-izobreli-unikalnyj-servis-dlya-domashnego-obucheniya-detej.htm
 6. Карташова Любов «Сьогодні якісна освіта стає доступна кожному». – Всеукраїнський центр допомоги незахищеним верствам населення. «Соціальний меридіан». УКМЦ, 27.12.2016 URL: https://www.youtube.com/watch?v=L_Vsjrg4nW0
 7. Громадське радіо. Любов Карташова: Діти з непідконтрольного Донбасу повинні розуміти, що Україна турбується про них. 11 січня 2017 – 18:19. URL: https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/kartashova-dity-z-nepidkontrolnogo-donbasu-povynni-rozumity-shcho-ukrayina-turbuyetsya-pro-nyh.
 8. Донецкие новости. Любов Карташова: «Акцент» – программа удаленного украинского школьного образования для «серой зоны» и неподконтрольного Донбасса URL: http://dnews.dn.ua/news/555937

Перелік продукції (за останні два роки):

Монографії, посібники:

 1. Науково-методичні засади модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інформаційному суспільстві/ за заг. ред. професора В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. – 338 c.
 2. Хмарні технології в навчальних закладах : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2018. – 375 c.
 3. Карташова Л. А., Гуржій А. М. Цифровий освітній простір: концептуальні засади формування; організація та підтримка діяльності учасників освітнього процесу/ Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи: колективна монографія. / За загальною редакцією Любарець В.В., Бахмат Н. В., К.: Міленіум, 2020. – 310с.

Публікації (за останні два роки):

 1. Kartashova L. Social and professional designing of tourist destination management in the professional training of future tourismologists / Dudka Tetiana Yurivna, Gurzhii Andrii Nikolaevich, Kartashova Lіubov Andreevna, Sorochan Tamara Mihailovna, Spitsyna Anhelina/ Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar 02, 2020. http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1299/1240
 2. Kartashova Lyubov. Organizational fundamentals of the society digitalization influence on updating the approaches to   personification of the history of education and pedagogical thought in Ukraine / Kartashova Lyubov, Bakhmat Nataliia, Rozman Iryna. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Гол. ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2021. Вип. 9. С. 43-50.
 3. Гуржій А., Карташова Л., Пліш І. Цифрові компетентності: їх складники та сутність, Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: (Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти) : зб. матеріалів всеукр.наук.-практ. семінару (Київ, 5 березня 2020 р.) / за заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2020. – с.27-29 (117 с.).
 4. Карташова Л. А. Педагогічне програмне забезпечення як засіб навчальної діяльності викладача / Карташова Л. А. Калусенко В. В. / Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XV Міжнар. наук. конф., 16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С.55-58.
 5. Карташова Л. А. Теоретичні основи підготовки спеціалістів в умовах інформаційного середовища / Калусенко В. В., Карташова Л. А. / Вісник післядипломної освіти. Випуск 13(42) «Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б»). DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2020‐13(42)‐87‐105.
 6. Карташова Л. А. Цифрова адженда освіти України: основні аспекти / Карташова Л. А., Гуржій А. М. Шеремет Т. І. Пліш І. В. / Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XV Міжнар. наук. конф., 16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С.45-50.
 7. Карташова Л. А. Цифровий порядок денний розвитку освіти: спрямованість на формування цифрових компетентностей/ Карташова Любов Андріївна/ НАУКОВИЙ ВІСНИК Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 2020, https:// DOI 10.31339/2413-3329-2020-1(11)-135-139.  
 8. Карташова Л. А., Гуржій А. М., Пліш І. В. Цифровий освітній простір: концептуальні засади формування /Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення: тези IV Міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 23 - 24 квітня 2020 року), – Ізмаїл: АА Тандем, 2020. – С.87-89 (306 с.).
 9. Карташова Л. Деякі концептуальні підходи впровадження інформаційних технологій в освітній процес початкової школи / Карташова Л. А., Шеремет Т. І., Пліш І.В. – Наука та освіта : зб. пр. ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана, 4–11 січня 2021 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 53-57.
 10. Карташова Л. Дистанційне навчання: вирішуємо проблему застосування традиційних педагогічних підходів у новому форматі/  Карташова Л. А., Гуржій А. М., Зайчук В. О. – Наука та освіта : зб. пр. ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана, 4–11 січня 2021 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький : ХНУ, 2021. С.50-53.
 11. Карташова Л. Організаційні засади формування цифрової інфраструктури освіти і педагогічної науки в Україні (кінець 80-х рр. ХХ століття-початок ХХІ століття) / Гуржій А. М., Бахмат Н. В., Зайчук В. О., Карташова Л. А., Розман І. І., Сорочан Т. М. (2021). Інформаційні технології і засоби навчання. 83(3). C. 26-48. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.4219
 12. Карташова Л. Український відкритий університет післядипломної освіти: цифрове навчальне середовище нового покоління / Сорочан Т., Карташова Л., Шеремет Т. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІ Міжнар. наук. конф., 1–8 листопада 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2021.  С. 59-63. (126 с).
 13. Карташова Л. Цифрове навчальне середовище нового покоління: екосистема для суб’єктів освітнього процесу / Карташова Л., Гуржій А., Сорочан Т. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІ Міжнар. наук. конф., 1–8 листопада 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 63-66 (126 с).
 14. Карташова Л.А. Український відкритий університет післядипломної освіти: інноваційна модель mash-up забезпечення професійного розвитку фахівців / Т.М. Сорочан, Л.А. Карташова, Т.І. Шеремет. Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Рівне : РВВ РДГУ, 2021. С. 58-59.
 15. Карташова Л.А. Цифрове навчальне середовище наступного покоління: як буде виглядати екосистема навчання після ери LMS/ Л.А. Карташова , Т.М. Сорочан. Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Рівне : РВВ РДГУ, 2021. С. 19-22.
 16. Карташова Л.А., Л. А., Кириченко, М. О., & Сорочан, Т. М. (2020). Антикризовий менеджмент підвищення кваліфікації. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-9

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки): 

 1. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення у науці та освіті», 3 жовтня 2019 р., Нетанія (Ізраїль).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», 16-17 листопада 2019 р., Київ (Україна).
 3. XІV International Conference «Modern achievements of science and education», September 26 – October 03, 2019, Netanya (Israel).
 4. XV Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта», Член оргкомітету, член редколегії видання,  доповідь, http://iftomm.ho.ua/pages/confer-hungary.html (м. Хайдусобосло, Угорщина), 4-13 січня 2021р.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти» (Інститут інноваційних освітніх технологій НАУ, м. Київ) доповідь, сертифікат http://iiot.nau.edu.ua/index.php/item/1140-11-bereznia-2021-roku-vidbudetsia-i-vseukrainska-naukovopraktychna-konferentsiia-formuvannia-kompetentnostei-obdarovanoi-osobystosti-v-systemi-pozashkilnoi-ta-vyshchoi-osvity,  11.03.21
 6. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  м. Камʼянець-Подільський) доповідь «Формування цифрової компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти», сертифікат http://kpnu.edu.ua/vii-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-aktualni-problemy-nastupnosti-doshkilnoi-i-pochatkovoi-osvity/, 14-15.04.21
 7. Конференція XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в ХХІ столітті» (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  м. Камʼянець-Подільський) Доповідь «Цифрове освітнє середовище професійного розвитку фахівців в умовах післядипломної освіти:  чинники та принципи формування», сертифікат, https://meet.google.com/hef-fuua-vas, 20.05.2021 р.
 8. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» (Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Рівненської ОДА, Рівненський державний гуманітарний університет), сертифікат (м. Рівне), 20-21.05.2021 р.
 9. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій», доповідь: «Цифрове освітнє середовище професійного розвитку фахівців в умовах післядипломної освіти: чинники та принципи формування» (Чернівці), 26-27 травня 2021 р.
 10. XVІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті», м. Нетанія (Ізраїль), 1–8 листопада 2021 р.
 11. XІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності» РВВ РДГУ, м. Рівне, 01.11.21р.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

 • Мозолюк Т. М. Тема «Методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів» (2012 р.). дисертація к.п.н., спеціальність: 13.00.02 / Нац. Педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.
 • Липська Л. В. Тема «Підготовка майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності» (2014 р.); дисертація к.п.н., спеціальність: 13.00.04 / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.
 • Бахмат Н. В. Тема «Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу» (2017 р.); дисертація д-ра п.н., спеціальність: 13.00.04 / Нац. педагогічнийун-т ім. М. П. Драгоманова.
 • Любарець В.В. Тема «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища» (2019 р.); дисертація д-ра п.н., спеціальність: 13.00.04 / Нац. Педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Наукова школа

 • Цифровізація освіти. Формування цифрових компетентностей учасників освітнього процесу. Організація та створення цифрового освітнього середовища. Розвиток гібридного навчання в Україні.

Міжнародні сертифікати

 • Certificate of participation in the IX International Conference on Modern Achievements of Science and Education held on September 22-29, 2014, Netanya (Israel).
 • Certificate of participation in the X International Scientific Conference on Modern Achievements of Science and Education held on September 9-16, 2015, Netanya (Israel).
 • Certificate of participation in the XІ International Scientific Conference on Modern Achievements of Science and Education held on September 29 – October 6, 2016, Jerusalem (Israel).
 • Certificate of participation in the IX International Conference on Modern Achievements of Science and Education held on September 22-29, 2014 Netanya, (Israel).
 • Certificate of participation in the in the XІV International Conference «Modern achievements of science and education», September 03–13, 2018, Netanya (Israel).
 • Certificate of participation in the XІV International Conference «Modern achievements  of science and education», September 26 – October 03, 2019, Netanya (Israel).
 • сертифікат SE №21-31XV, Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта», м. Хайдусобосло, Угорщина, , підвищення кваліфікації 8 год., 4-13 січня 2021р.
 • eduGAIN – ваш ключ до міжнародних науково-освітніх сервісів, https://www.youtube.com/watch?v=qm9nC8Sv_SI 26.05.2021 р.
 • Сертифікат тренінгу «Створення навчального онлайн простору» (за організації  та підтримки Австрійського Аташе з питань освіти Домініка Айзенманна», 10.06-17.06.21р
 • Сертифікат тренінгу «Використання сервісів Google WorkSpace for Education в професійній діяльності» (УМО, Київ), підвищення кваліфікації 15 год., 09.06-22.06.2021р.
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації 108 год., виданий Israeli Independent Academy for Development of Sciences (IIADS)האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל (אעפמי) XVІ Міжнар. наук. конф., 1–8 листопада 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль)

Підвищення кваліфікації

 • Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка (2018 р., довідка № 146).
 • Ізраїльська незалежна академія розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל​), вересень 03–13, 2018, (Ізраїль) (сертифікат, 108 год.).
 • Ізраїльська незалежна академія розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל​), вересень 26 – жовтень 03, 2019, (Ізраїль) (сертифікат, 108 год.).
 • XV Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта», м. Хайдусобосло, Угорщина, сертифікат SE №21-31, http://iftomm.ho.ua/pages/confer-hungary.html (підвищення кваліфікації 8 год.) 4-13 січня 2021р.
 • eduGAIN – ваш ключ до міжнародних науково-освітніх сервісів, https://www.youtube.com/watch?v=qm9nC8Sv_SI 26.05.2021 р.
 •  «Створення навчального онлайн простору» (за організації  та підтримки Австрійського Аташе з питань освіти Домініка Айзенманна», сертифікат, 10.06-17.06.21р
 • Тренінг «Використання сервісів Google WorkSpace for Education в професійній діяльності» (УМО, Київ), сертифікат (підвищення кваліфікації 15 год.) 09.06-22.06.2021р.
 • XVІ Міжнар. наук. конф., 1–8 листопада 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль) (сертифікат про підвищення кваліфікації 108 год. виданий Israeli Independent Academy for Development of Sciences (IIADS)האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל (אעפמי)