Карташова Любов Андріївна

Карташова Любов Андріївна

Професор кафедри

ORCID ІD
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MRrSnoYAAAAJ&hl=ua

 

Додаткові відомості

Освіта

Вища, Запорізький державний педагогічний університет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», магістратура  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Досвід роботи

37 роки

Тема дисертації

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти  за темою «Підготовка вчителя до організації проектної діяльності з учнями основної школи в позаурочній роботі» (2008 р. спеціалізована вчена рада К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України

Наукова діяльність

 1. Головний науковий співробітник лабораторії з проблеми «Управління освітніми системами регіонів сільської місцевості» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради  (з 2007-2013 р.р).
 2. Старший науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти, участь в науковій держбюджетні темі: «Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти» (РК № 0115U002062) (з 2015-2017 р). Основі результати даної теми: Концептуальна модель проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти.
 3. Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж» на базі Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 2019-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 року № 1459).
 4. Відповідальний виконавець в НДР кафедри (2017-2019 рр.) «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкрито післядипломної освіти» (РК №0117U002382, № супровідного листа 01-02/17 від 13.01.2017 р).
 5. Відповідальний виконавець в НДР кафедри у загальноінститутській темі НДР (2020-2024р.р.): «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»
 6. Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як фактор різнобічного розвитку особистості учня» на базі Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області 2018-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 834).
 7. Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Бовсунівського Валерія Миколайовича «Організація проектно-художньої діяльності вчителів технологій у післядипломній освіті », поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). Захист відбувся «26» листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, м.Київ.
 8. Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Олійник Ірини Миколаївни «Розвиток готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Захист відбувся 6 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 в Київському університеті імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Перелік продукції (за останні два роки)

Колективні монографії, методичні посібники

 1. Співавтор колективної монографії: Kondratova L.G. Ruzhitsky V.A. Professional development of artistic education teachers in postgraduate education Розділ в колективній зарубіжній монографії: Vector of modern pedagogical and psychological science inиUkraine and EU countries : Collective monograph. Riga :иIzdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 772 p. P 321-337.
 2. Співавтор колективної монографії: Кондратова Л.Г. Використання арт-технологій в процесі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво». Колективна монографія Психолого-педагогічна допомога особистості засобами арттерапії: монографія / за заг. ред. Т.А. Ткачук, Н. О. Бочаріної / Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2020. 365 с. С.167-179
 3. Співавтор колективного методичного посібника «Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / за заг. ред. С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2018. 310 с.

Підручники

 1. Співавтор підручника «Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» Л.В. Київ, 2019. С.92-100, 107-117
 2. Авторка підручників нового покоління для учнів ЗСО, НУШ, посібників для вчителів, альбомів, робочих зошитів, навчальних програм, науково-методичних посібників, тренінгів для вчителів в системі ПО, інтерактивних посібників, електронних освітніх ресурсів, електронних підручників, електронних альбомів, електронних робочих зошитів  для вчителів та учнів ЗСО, НУШ

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Кондратова Л.Г Розвиток цифрової майстерності вчителя мистецтва в післядипломній освіті. «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 5(33), 2020.
 2. Кондратова Л.Г. Особливості організації дистанційного навчання в післядипломній освіті \\«Modern scientific researches» Выпуск №13-5 (Беларусь, Copernicus, GScholar) 2020 р.С.73-82
 3. L.Kondratova. The organization of distance learning of music teachers in the condition of postgraduate education reforming L.Kondratova\\ Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» No 4(37)2020.
 4. L.Kondratova Actual problems of the pedagogical mastership development of the musical art teacher under conditions of postoraduate pedagogical tducation\\ScienRise: Pedagogical Education. № 3(30) 2019. P 23-28.
 5. Кондратова Л.Г. Професійний саморозвиток вчителів музичного мистецтва в інформальній освіті. Virtus. Scintific Journal. Вип.35. 2019. С.118-122.
 6. Кондратова Л.Г. Розвиток педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва засобами цифрових технологій в умовах неформальної освіти. Virtus. Scintific Journal. Вип.34. 2019.С.101-105.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Кондратова Л.Г.Впровадження нових форм неформальної освіти вчителів музичного мистецтв в розвитку педагогічної майстерності на основі цифрових технологій. Інноваційна педагогіка   2019, Вип 12. С. 100-105.
 2. Кондратова Л.Г. Створення інноваційного освітнього середовища для розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Науковий часопис. Київ. Вип.68. 2019. С.126-129.
 3. Кондратова Л.Г. Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63 Т.2. С. 93-98.
 4. Кондратова Л. Г. Електронний засіб навчального призначення «Мистецтво» в початковій школі. Мистецтво та освіта. 2019. № 1. С. 19-22.
 5. Кондратова Л. Г. Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початковій школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва. Мистецтво та освіта. 2019. № 3. С. 50-53.
 6. Кондратова Л.Г. Методологічні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63 Т.1. С. 120-124.

Публікації в збірниках наукових праць

 1. Кондратова Л.Г. Використання веб-ресурсів для створення інфографіки \\ Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф., 5-6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. Київ. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – 231 c.
 2. Кондратова Л.Г. Використання мобільних додатків в педагогічній діяльності викладача (вчителя). Кондратова Л.Г.\\ Збірник праць Р 32 Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав, 19-21 березня 2020 року) / За заг. ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. – 137 с. С.129-131
 3. Кондратова Л.Г. Особливості організації дистанційного навчання в умовах післядипломної освіти. //VІ м.Запоріжжя. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти матеріалів VІ Міжнародної науково – практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя:досягнення та перспективи» (12 -18 травня 2020р. м. Запоріжжя).
 4. Кондратова Л.Г Нові форми педагогічного спілкування та взаємодії в умовах дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації.\\Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. 582 с. С.157-159
 5. Кондратова Л.Г. Використання інтерактивних дошок в дистанційній освіті.\\ збірник праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта в Україні: інновації, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 16 червня 2020 року.
 6. Кондратова Л.Г.Використання веб-ресурсу LearningApps.org в дистанційному навчанні \\\ збірник праць Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. 236 с. С.232-234. 10 квітня 2020 р.
 7. Кондратова Л.Г. Використання додатків Google у роботі вчителя музичного мистецтва / Л. Г. Кондратова // Збірник наукових праць ДНУ Інституту модернізації змісту освіти «Проблеми освіти». 2018. №2. С. 66–72.

 

Інші праці

 1. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ/— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 286 c.
 2. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ/— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 180 с.
 3. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ/— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2020. 160 с.
 4. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : підручник для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ/— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2019. 160 с.
 5. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : Альбом Образотворче мистецтво для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2020. 140
 6. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : Зошит Музичне мистецтво для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ /— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2020. 176 с
 7. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : книга для вчителя, конспекти уроків для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ/— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2020. 280 c.
 8. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : Альбом Образотворче мистецтво для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2019. 140
 9. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : Зошит Музичне мистецтво для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ /— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2019. 176 с
 10. Л.Г. Кондратова. Мистецтво : книга для вчителя, конспекти уроків для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. НУШ/— Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2019. 280 c.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM – світ інноваційних можливостей. Формування освітнього STEM-середовища» 01.04.2021 р.
 2. Онлайн-тренінг «Розвиток ресурсів особистості в умовах дистанційного та змішаного навчання» 27-28 березня 2021 року.
 3. Всеукраїнськіа науково-практична конференція «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти».
  11 березня 2021 року 
 4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність вчителя Нової української школи:2021» (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) 02.02.2021 р.
 5. VІІІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональна та культурні мистецькі практики» 18-21 березня 2021 р. (м.Переяслав-Хмельницький).
 6. IV Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Нові інформаційні технології управління бізнесом"11.02.2021 р.
 7. VІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції Сучасна українська освіта: стратегії та тенденції навчання молоді і дорослих: 27 лютого 2020 р м.Переяслав.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Виклик сьогодення- потреба в новітньому навчальному забезпеченні НУШ» 02.03.2020 р.
 9. VІІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональна та культурні мистецькі практики» 19-21 березня 2020 р. (м.Переяслав-Хмельницький).

10. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 10 квітня 2020 р.

11. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» 28-29 травня 2020

12. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мистецько-педагогічної освіти:здобутки, реалії, перспективи» 6-7 травня м.Суми

13. VІ Міжнародна наукова практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 12-18 травня 2020 м.Запоріжжя

14. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 16 червня 2020 м.Київ.

15. Вебінар "Використання Google Meet в освітній діяльності" 31 травня 2020 року.

16. Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою Google класу » 18 березня 2020 року.

 1. 17.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інновації, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 16 червня 2020 року.
 2. 18.  Науково-практична конференція з міжнародною «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства сучасні тренди» 12 листопаду 2020 року.
 3. 19.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти» (Запоріжжя, 10-12 листопада 2020 р.).
 4. 20.  Науково-практичний семінар «STEM – світ інноваційних можливостей: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку» у рамках ІІІ Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» 25 листопада 2020 р.

Професійний розвиток

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації НАПН України, УМО, ЦІПО, серія СП, № 35830447/2308-20 від 06.11.2020 р.. за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», 210 год., 7 кредитів.
 2. Сертифікат № В-001880) (від 18.03.2020) онлайн-вебінарі " Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу" тривалістю 2 годин.
 3. Сертифікат № БС-00363 дистанційний курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» 15 годин, 0,5 кредитів, 28.10-05.11.2020.
 4.  Сертифікат № 030001 дистанційний курс «Використання онлайн-дошки Conceptboard в професійній діяльності» 15 годин, 0,5 кредитів,28.10-05.11.2020 р.
 5. Сертифікат № БС-00363 дистанційний курс «Використання інтерактивних плакатів ThingLink в освітній діяльності» 15 годин, 0,5 кредитів 28.10-04.11.2020 р)
 6. Сертифікат БЦ-С-3986 (від 30.03.2019) «Додатки Google в освітній діяльності» онлайн- курс тривалістю 60 годин. (Наказ № 8 від 29.03.2019 р.).
 7. Сертифікат № 120 (від 30.03.2019) «Додатки Google в освітній діяльності» онлайн-курс за програмою поглибленого курсу для тренерів тривалістю 20 годин. (Наказ № 8 від 29.03.2019 р.).