Карташова Любов Андріївна

Карташова Любов Андріївна

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ORCID ІD
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MRrSnoYAAAAJ&hl=ua

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації (1976-1981 рр.), навчання на факультеті «Електронні обчислювальні машини», присвоєно кваліфікацію інженера-системотехніка

Досвід роботи

 • інженер-програміст в Київському авіаційному виробничому об'єднанні ім. 50-річчя Жовтня
 • інженер відділу в Інституті електрозварювання АН УРСР
 • провідний інженер лабораторії інформаційних технологій та комп'ютерного навчання в Київському національному лінгвістичному університеті
 • викладач кафедри інформатики та технологій навчання (там же)
 • старший викладач кафедри інформатики та технологій навчання (там же)
 • доцент кафедри інформатики та комп'ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету
 • професор кафедри інформатики та комп'ютерних технологій (там же)
 • завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
 • заступник директора ЦІПО з дистанційного навчання

Теми дисертацій:

 • «Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (2004 р.)
 • «Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) (2012 р.)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Автор понад 300 друкованих праць, серед яких: 8 монографій, 35 навчальних посібників (з них 7 з грифом МОНУ); підготувала 2 кандидати наук та 2 доктори наук (роботи захищені), 5 здобувачів продовжують наукові дослідження у напрямі «Цифровізація освіти: сучасні методи та форми оновлення освітнього середовища, цифрові компетентності учасників освітнього процесу»
 • 3 авторські свідоцтва винаходів і відкриттів

Науковий керівник НДР:

 1. «Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер: 0111U002506),  (2014-2015 рр.)
 2. «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер теми: 0115U002085), (2015-2016рр.)
 3. Виконавець наукових тем кафедри інформатики та комп'ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету (1997-2012р.р.); Інституту вищої освіти НАПН України (2014р.); Інституту педагогіки НАПН України (2008-2014рр.),  Інституту цифровізації освіти НАПН України (2021-2022рр.)

Рецензування авторефератів дисертацій

Виступила офіційним опонентом на захисті більше 30 дисертаційних робіт.

Перелік наукових праць

Монографії

Науково-методичні засади модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інформаційному суспільстві/ за заг. ред. професора В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. – 338 c.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Гуржій А., Карташова Л., Квятковська А., Зайчук В. Підготовка майбутніх фахівців з телекомунікацій у форматі змішаного навчання: рекомендації щодо проведення практично‐лабораторних робіт. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 3(127), с. 423–450, 2023. [Електронний ресурс]. Доступно: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp‐ content/uploads/2023/10/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%96%D0%B9.pdf Дата звернення: Груд. 08, 2023.
 2. Карташова Л, Квятковська А, Шалигіна Н. Досвід змішаного навчання закладів вищої освіти Польщі та Німеччини. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. DOI: 10.32840/1992-5786.2022.83.5, 2022. №83, ст.35-41
 3. Карташова Л. Модель змішаного навчання майбутніх фахівців з телекомунікацій як засіб підвищення рівня професійної підготовки / Л.Карташова, А. О. Квятковська/ Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 89. 170 с. (с.99-104).
 4. Карташова Л. Підготовка майбутніх фахівців з телекомунікацій у форматі змішаного навчання: рекомендації щодо проведення практично‐лабораторних робіт /Андрій Гуржій, Любов Карташова, Анна Квятковська, Валентин Зайчук/ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2023, № 3 (127) С. 423-450.
 5. Карташова Л., Квятковська А. Модель змішаного навчання майбутніх фахівців з телекомунікацій як засіб підвищення рівня професійної підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2023.  №89.ст.99-103. https://doi.org/10.32782/1992-5786.2023.89.19
 6. Карташова Любов, Квятковська Анна. Змішане навчання: методика підготовки майбутніх фахівців з телекомунікацій. Вісник післядипломної освіти. Випуск 27(56) Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б») Bulletin of Postgraduate education. Issue 27(56) Educational Sciences Series (Category «B») https://doi.org/10.58442/2218-7650-2024-27(56)-55-69
 7. Цифрова екосистема «Український відкритий університет післядипломної освіти»: модель 6.0 / Кириченко Микола, Сорочан Тамара, Карташова Любов/  Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» серія «Педагогічні науки» випуск 25 (54) 2023, с.105-130 https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-105-130  
 8. Цифровий двійник освітнього закладу: інноваційна концепція змішаного навчання» /Л. Карташова, А. Гуржій, В. Зайчук, Т. Сорочан, Ф. Журавльов/  іn Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology, vol. 2, p. 300–310, 2022. https://doi.org/10.5220/0010931100003364

Участь у науково-практичних заходах

 1. XVIII Міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті», проведеної у м. Нетанія (Ізраїль) 13−20 вересня 2023 р. http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2023.pdf 
 2. XVІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті», м. Нетанія (Ізраїль), 1–8 листопада 2021 р. http://iftomm.ho.ua/docs/MASE_2021.pdf 
 3. XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль).   http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2022.pdf   
 4. Наука та освіта : ХVІІ Міжнар. наук. конф., 15–22 січня 2023 р., м. Хайдусобосло, Угорщина / http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf
 5. Сучасні досягнення в науці та освіті : XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль). http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2022.pdf 
 6. Наука та освіта ХVІІІ Міжнар. наук. конф., 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина. – Хмельницький.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

 • Мозолюк Т. М. Тема «Методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів» (2012 р.). дисертація к.п.н., спеціальність: 13.00.02 / Нац. Педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.
 • Липська Л. В. Тема «Підготовка майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності» (2014 р.); дисертація к.п.н., спеціальність: 13.00.04 / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.
 • Бахмат Н. В. Тема «Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу» (2017 р.); дисертація д-ра п.н., спеціальність: 13.00.04 / Нац. Педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.
 • Любарець В.В. Тема «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища» (2019 р.); дисертація д-ра п.н., спеціальність: 13.00.04 / Нац. Педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член редколегії

 • електронного фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» н Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання» НАПН України
 • збірника наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
 • наукового фахового видання «Педагогічна освіта: теорія і практика» (Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту педагогіки НАПН України)
 • електронного наукового фахового видання «Народна освіта» (КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»)
 • збірника Міжнародних наукових конференцій «Сучасні досягнення в науці та освіті» (Україна – Ізраїль) ISBN 978-966-330-378-9

НАУКОВА ШКОЛА

Цифровізація освіти. Формування цифрових компетентностей учасників освітнього процесу. Організація та створення цифрового освітнього середовища. Розвиток дистанційного та змішаного навчання в Україні.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Національна Академія педагогічних наук України ДЗВО Університет менеджменту освіти Центральний інститут післядипломної освіти, 15 травня-15 грудня 2023р. (свідоцтво СП 358300447/2990-23

Міжнародне стажування

 • Ізраїльська незалежна академія розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל), вересень 22 – 29, 2022, (Ізраїль) (сертифікат, 24 hours/0,8 ECTS credits). Registration number: MASE- 22.01
 • XVI Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта», м. Хайдусобосло, Угорщина, сертифікат SE №22-63, http://iftomm.ho.ua/pages/confer-hungary.html (сертифікат, 24 hours/0,8 ECTS credits) 4-11 січня 2022р.
 • Ізраїльська незалежна академія розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל), вересень 13 – 20, 2023, (Ізраїль) (сертифікат, 24 hours/0,8 ECTS credits). Registration number: MASE- 23.02

Тестування на Національній онлайн-платформі Дія.Освіта.

Тестування на Національній онлайн-платформі Дія.Освіта. 8 грудня 2023р. Рівень цифрової грамотності – Високий С2. (cертифікат  #D0001055199)