ОСВІТНЯ ПОДІЯ РОКУ: МІЖНАРОДНА СЕРПНЕВА ПЕДАГОГІЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА, ОСВІТЯНИ – НЕЗЛАМНІ У ВІЙНІ» ЛОКАЦІЯ «НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕЛІТИ»

ОСВІТНЯ ПОДІЯ РОКУ: МІЖНАРОДНА СЕРПНЕВА ПЕДАГОГІЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА, ОСВІТЯНИ – НЕЗЛАМНІ У ВІЙНІ» ЛОКАЦІЯ «НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕЛІТИ»

Науково-педагогічні і педагогічні працівники Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 18 серпня 2022 року на чолі з ректором університету, професором Миколою Кириченком та проректором, професором Наталією Мурановою стали онлайн учасниками традиційної всеукраїнської конференції Міністерства освіти і науки України, яка цього року проходила під гаслом «Освіта, освітяни – незламні у війні».

На онлайн засіданні секції «Навчання педагогічної еліти» перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», професор Юрій Завалевський наголосив, що в контексті модернізації освіти державі потрібні вчителі, які здатні не лише сприймати умови розвиненого середовища, швидко адаптуватись до них, але й формувати та забезпечувати конкурентний рівень якості освіти. Основним завданням української системи післядипломної педагогічної освіти на засадах Концепції нової української школи є створення відповідних умов для професійного зростання кожного педагогічного працівника. 

Необхідність виконання цих вимог ставить перед закладами післядипломної педагогічної освіти завдання, що мають забезпечувати професійне вдосконалення педагогів та відповідно їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Учасниками секції стали співробітники ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ректори (директори) закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, представники управлінь (департаментів) освіти.

Особливу увагу колективу Центрального інституту післядипломної освіти було зосереджено на зазначеній секції, оскільки у виступах 15 спікерів розглянуто питання післядипломної освіти і підвищення кваліфікації як настанови на новий навчальний рік.

На засіданні секції інноваційні напрями роботи ЦІПО висвітлила директор інституту, професор Тамара Сорочан за темою «Професійний розвиток педагогічної еліти на шляху до євроінтеграції». Вона зазначила, що важливим чинником становлення системи освіти майбутньої європейської України, яка буде функціонувати в умовах інноваційного типу людського прогресу, є професійний розвиток педагогів.

Зусилля колективу ЦІПО зорієнтовані на виконання стратегічних завдань розвитку системи післядипломної педагогічної освіти з урахуванням Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на період 2016–2022 рр., Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 27.12.2019 р. № 1133).

Науково-педагогічні працівники ЦІПО запроваджують увагу на інноваціях і технологіях підвищення кваліфікації, розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників і керівних кадрів освіти, а також науково-методичного супроводу забезпечення якості освітнього процесу.

Крім традиційної формальної системи підвищення кваліфікації за державним замовленням, упродовж трьох років функціонує Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО), слухачами якого стали понад 3000 педагогів. Використання інноваційних цифрових технологій дало можливість створити вперше в Україні цифрову екосистему для професійного розвитку педагогів, яка функціонує як цифровий двійник ЦІПО. Наразі в структурі УВУПО 6 віртуальних кафедр, які об’єднали близько 70 науковців, викладачів-практиків навколо проблеми професійного розвитку педагогів. Сьогодні, завдяки цифровим технологіям, охоплено значні аудиторії педагогів, надаючи їм можливість вибору змісту, часу і новітніх методик професійного розвитку.

З початком військової агресії російської федерації проти України для підтримки педагогів, практичної допомоги їм у переорієнтації на роботу в умовах воєнного стану в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було започатковано акцію «Переможні обрії освіти», учасниками якої стали понад 5000 педагогів України.

Зокрема, професорка Тамара Михайлівна приділила увагу самому поняттю «педагогічна еліта України», якому дала наступне пояснення: це лідери освіти, амбасадори цінностей євроінтеграції, суспільства, держави, особистісного і професійного розвитку, провайдери інновацій і реформ. На шляху до євроінтеграції має відбутися трансформація професійного розвитку педагогічної еліти України, а за їхнього лідерства – усіх освітян.

На ціннісних засадах європейської і вітчизняної освіти – дитиноцентризму, демократії, професіоналізму – змінюється парадигма і технології професійного розвитку педагогів. Серед інновацій у післядипломній освіті – створення освітніх технопарків, хабів і діджитал-хабів, поширення дистанційного навчання у відкритих університетах як цифрових екосистемах і двійниках закладів післядипломної освіти.

Змінюються форми, методи і технології професійного розвитку, створюючи умови для більшої усвідомленості й активності учасників освітнього процесу. Пріоритет технологій EdTech як поєднання освітніх і цифрових технологій дозволяє охопити великі за обсягом спільноти освітян, залучити їх до професійного розвитку з метою поширення інновацій і підготовки до реформ. До методичного арсеналу сучасної післядипломної освіти входять квести, воркшопи, коворкінги, сторітелінг, інфографіка, діджитал-діалоги, відеоролики, доповнена реальність, імітаційні ігри тощо. Це дозволяє педагогам опанувати сукупність м’яких навичок, необхідних для запровадження інновацій у процесі реалізації освітніх реформ.

Педагогічна еліта України, орієнтуючись на пріоритети європейських і вітчизняних цінностей освіти, розвиваючи кращий досвід, набуває все більшого лідерства у процесі трансформації професійного розвитку всіх педагогів на шляху до євроінтеграції української освіти.

Найближчим часом буде продовжено опрацювання матеріалів серпневої конференції в цілому та її секцій з метою створення фінального документу, який узагальнить думки і пропозиції учасників.