ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Радник ректора
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) та член Президії Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України
Інформація

ORCID ІD 
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7HkHHrwAAAAJ&hl=uk

 

Додаткові відомості

Освіта

 • Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького у 1970 роцізаспеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та звання вчителя середньої школи;
 • Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти у 1995 році факультет вищої освіти за спеціальністю 7.050204 «Адміністративний менеджмент», присвоєно кваліфікацію менеджер освіти.

Досвід роботи

 • директор Республіканського учбово-методичного кабінету трудового і профорієнтації Міністерства освіти України;
 • директор Республіканського учбово-методичного кабінету профтехосвіти Державного Комітету ради Міністрів  з ПТО;
 • Науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР.
 • заступник директора з профтехосвіти ЦІУВ;
 • проректор з навчальної роботи, перший проректор Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти;
 •  з 1999 р., ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України;
 •  з 2008 року ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України по 2017 р.
 • з 2017 р. радник ректора  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Пройшов навчання:

 • за програмою управління проектами на базі Інституту економіки світового банку США (1994-1995 рр.), а також стажування з проблем: оцінювання освітньої діяльності закладів освіти (Франція, 1996 р.);
 • з проблем управління закладами освіти (Іспанія, Швейцарія, Польща) (2007-2017 рр.)
 • з управління підвищенням кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на базі інституту підготовки кадрів Міністерства освіти Франції (1999р.);
 • з впровадження інноваційних технологій навчання в закладах освіти Франції (2001; 2002 рр.);
 • з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників - викладачів економіки в загальноосвітніх школах (США, 2003 р.);
 • з проблем педагогічного оцінювання (Ноттінгемський університет, Великобританія, 2006 р.).

Теми дисертацій:

 • «Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кандидата педагогічних наук (1988 р.).
 • «Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки доктора педагогічних наук (2004 р.).

Громадська активність

 • президент Всеукраїнської асоціації безперервної освіти дорослих, член президії Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти;
 • віце-президент Навчально-науково-виробничого комплексу «Академія дистанційної освіти»;
 • заступник голови Громадської Ради освітян і науковців України;
 • віце-президент і почесний академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я;
 • член  Європейської асоціації безпеки життєдіяльності;
 • Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»;
 • Голова Ради ректорів «Українського Відкритого університету ППО»;
 • кавалер Нагрудних знаків НАПН України «Ушинський К.Д.», «Григорій Сковорода», кавалер Нагрудного знаку МОН України «Петро Могила»;
 • дійсний член Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського;
 • відмінник освіти України;
 • заслужений працівник освіти України.

Наукова діяльність

Науковий керівник низки НДР тимчасових творчих колективів:

 1. «Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти»         (2000-2002 рр.).
 2. «Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190), (2003-2005 рр.).
 3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455), (2006-2008 рр.).
 4. «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231), (2009-2011 рр.).
 5. «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій»(0112U002346) (2012−2014 рр.).
 6. «Концептуальні засади утворення відкритого університету післядипломної освіти» (2016 – 2018 рр.).

Виконавець наукової теми кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ: «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти»(РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.)

Рецензування авторефератів дисертацій.

Перелік продукції (за останні два роки):

Монографії:

 1. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: нові моделі та форми професійного розвитку / Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія / За ред.. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 248 с. С. 93–108.
 2. Олійник В. В. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст  [Текст] : кол. моногр. / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред.. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 3. Олійник В. В.Академік із виру життя // Доля моя єдина, правда моя одна… До 60-річчя від дня народження Академіка з народу Ніколаєнка Станіслава Миколайовича / за заг. ред. І. І. Ібатулліна; [уклад.: В. Ф.Калуга, Г. Г.Ніколаєнко, Д. М. Рудень, О. Д. Барановська, М. В. Михайліченко, В. Д. Шинкарук та ін.] К.: Аграр. наука, 2016. – 240 с. –  С. 160–167. (авт.).
 4. Олійник В. В. Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи. / В. В.Олійник // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). – 156 с. – (Серія «Педагогічні науки»). С. 71– 85.
 5. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – № 1'2017. – С. 3– 11.
 6. Олійник В. В. Реформування післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні / В. В. Олійник // Edukacja dla przyszlosci w perspektywie orientacji na rynek pracy, DEBATY, SZKICE, REFLEKSJE POLSKO-UKRAINSKIE. Bydgoszcz 2017. – С. 404–416.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки): 

 1. Нарада-презентація щодо впровадження дистанційної форми навчання в ЗНЗ. М. Київ, Київський університет ім.. Бориса Грінченка, 2 березня 2016 р.
 2. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій». М. Київ, УМО, 30 березня 2016 р.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Акмеологізація освітньої діяльності у навчальних закладах: сучасна теорія, практика, досвід». М. Рівне 13-14 квітня 2016 р.
 4. Науково-практичний інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технологія». м. Київ, УМО НАПН  України, 27 квітня 2016 р.
 5. Науково-практичний семінар «Технологія роботи керівника в єдиному інформаційному середовищі» та «Технологія створення веб-ресурсу викладача». М. Київ, УМО НАПН України, 1-3 червня 2016 р.
 6. Інтернет-форум «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України «Про освіту» м. Київ, УМО НАПН України, 15 червня 2016 р.
 7. Міжнародна літня школа «Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у Європейському освітньому просторі» м. Чернігів, 27-30 червня 2016 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України. м. Київ, УМО НАПН України, 28 жовтня 2016 р.
 9. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи євро інтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти  України». М. Ужгород, 10-11 листопада 2016 р.
 10. XII MIEDZYNARODOWA KONFERENCYE NAUKOWA. EDUKACJA – HISTORIA I TERAZNIEJSZOSC. 24-25 wrzesnia 2016 r. w. CZESTOCHOWIE. 
 11. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ». М. Київ, УМО НАПН України 25-27 жовтня 2016 р.
 12. 8 Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2016» м. Київ, 26-27 жовтня.
 13. ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2016 р». м. Київ, 17-19 листопада 2016 р.
 14. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», 18 травня 2017 р. (Київ, УМО).
 15. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 26-28 квітня 2017 р. Київ-Суми. (відкриття конференції).
 16. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», 11 квітня 2017 р., Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова.
 17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти», 30-31 березня 2017 р. Київ-Суми. (доповідь «Відкритий університет як модель інноваційного закладу післядипломної освіти»).
 18. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», 29 вересня 2017 р, (круглий стіл з теми «Презентація тематичного випуску журналу «Післядипломна освіта в Україні» (панельна дискусія).
 19. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 р., Київ (відкриття конференції).
 20. Спільне засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, науково-методичної ради УМО та працівників закладів освіти Луганської області «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх закладів Луганської області», 11-13 жовтня 2017 р. Севєродонецьк.
 21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», 01 листопада 2017 р., Київ.
 22. VІІ Forum Naukowym Polskich i Ukrainskich Pedagogow, 19-21 wrzesnia 2017 r Bydgoszcz-Warszawa
 23.  Medzinarodney vedeckey konferencie «Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoyi», 9-10 november 2017, Podhajskej Slovenska republika (співорганізатор міжнародної конференції).

Науково-організаційна діяльність

 1. Відкриття, участь в Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, УМО НАПН України, 25-27 жовтня 2016 р.
 2. Відкриття, участь у Методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 18 травня 2017 р.
 3. Відкриття, участь в ІІ Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО, 28-30 листопада 2017 р. 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

 1. Докторант Андрощук Ірина Миколаївна, тема: «Система управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польщі»,спеціальність: 011 – освітні, педагогічні науки .

Наукова школа / школи

 1. Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України. Сайт Університету менеджменту освіти НАПН України (www.umo.edu.ua/naukovi-schools/oliynik).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах: 

 1. «Основи педагогічного оцінювання» за Українсько-європейським проектом «Справедливе оцінювання» в Центрі дистанційного навчання Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку при національній академії державного управління при Президентові України, 2006 р.;
 2. Компонент _ «Професійний розвиток педагогічних працівників» за Проектом Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти», 2009 р.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПВ142177 в ЦІППО ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти» НАПН України  у 2015 році.