ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Радник ректора
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) та член Президії Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України

ORCID ІD 
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7HkHHrwAAAAJ&hl=uk

 

Додаткові відомості

Освіта

 • Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького у 1970 році за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та звання вчителя середньої школи;
 • Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти у 1995 році факультет вищої освіти за спеціальністю 7.050204 «Адміністративний менеджмент», присвоєно кваліфікацію менеджер освіти.

Досвід роботи

 • директор Республіканського учбово-методичного кабінету трудового навчання і профорієнтації Міністерства освіти України;
 • директор Республіканського учбово-методичного кабінету профтехосвіти Державного Комітету ради Міністрів  з ПТО;
 • Науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР.
 • заступник директора з профтехосвіти ЦІУВ;
 • проректор з навчальної роботи, перший проректор Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти;
 •  з 1999 року - ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України;
 •  з 2008 року по 2017 рік - ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України;
 • з 2017 року - радник ректора  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Пройшов навчання:

 • за програмою управління проектами на базі Інституту економіки світового банку США (1994-1995 рр.), а також стажування з проблем: оцінювання освітньої діяльності закладів освіти (Франція, 1996 р.);
 • з проблем управління закладами освіти (Іспанія, Швейцарія, Польща) (2007-2017 рр.)
 • з управління підвищенням кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на базі інституту підготовки кадрів Міністерства освіти Франції (1999р.);
 • з впровадження інноваційних технологій навчання в закладах освіти Франції (2001; 2002 рр.);
 • з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників - викладачів економіки в загальноосвітніх школах (США, 2003 р.);
 • з проблем педагогічного оцінювання (Ноттінгемський університет, Великобританія, 2006 р.).

Теми дисертацій:

 • «Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кандидата педагогічних наук (1988 р.).
 • «Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки доктора педагогічних наук (2004 р.).

Громадська активність

 • президент Всеукраїнської асоціації безперервної освіти дорослих, член президії Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти;
 • віце-президент Навчально-науково-виробничого комплексу «Академія дистанційної освіти»;
 • заступник голови Громадської Ради освітян і науковців України;
 • віце-президент і почесний академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я;
 • член  Європейської асоціації безпеки життєдіяльності;
 • Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»;
 • Голова Ради ректорів «Українського відкритого університету ППО»;
 • кавалер Нагрудних знаків НАПН України «Ушинський К.Д.», «Григорій Сковорода», кавалер Нагрудного знаку МОН України «Петро Могила»;
 • дійсний член Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського;
 • відмінник освіти України;
 • заслужений працівник освіти України.

Наукова діяльність

Науковий керівник низки НДР тимчасових творчих колективів:

 1. «Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти»         (2000-2002 рр.).
 2. «Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190), (2003-2005 рр.).
 3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455), (2006-2008 рр.).
 4. «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231), (2009-2011 рр.).
 5. «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій»(0112U002346) (2012−2014 рр.).
 6. «Концептуальні засади утворення відкритого університету післядипломної освіти» (2016 – 2018 рр.).

Виконавець наукової теми кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ: «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти»(РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.)

Рецензування авторефератів дисертацій.

Перелік продукції (за останні два роки):

Монографії:

 1. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: нові моделі та форми професійного розвитку / Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія / За ред.. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 248 с. С. 93–108.
 2. Олійник В. В. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст  [Текст] : кол. моногр. / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред.. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 3. Олійник В. В.Академік із виру життя // Доля моя єдина, правда моя одна… До 60-річчя від дня народження Академіка з народу Ніколаєнка Станіслава Миколайовича / за заг. ред. І. І. Ібатулліна; [уклад.: В. Ф.Калуга, Г. Г.Ніколаєнко, Д. М. Рудень, О. Д. Барановська, М. В. Михайліченко, В. Д. Шинкарук та ін.] К.: Аграр. наука, 2016. – 240 с. –  С. 160–167. (авт.).
 4. Олійник В. В. Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи. / В. В.Олійник // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). – 156 с. – (Серія «Педагогічні науки»). С. 71– 85.
 5. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – № 1'2017. – С. 3– 11.
 6. Олійник В. В. Реформування післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні / В. В. Олійник // Edukacja dla przyszlosci w perspektywie orientacji na rynek pracy, DEBATY, SZKICE, REFLEKSJE POLSKO-UKRAINSKIE. Bydgoszcz 2017. – С. 404–416.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки): 

 1. Нарада-презентація щодо впровадження дистанційної форми навчання в ЗНЗ. М. Київ, Київський університет ім.. Бориса Грінченка, 2 березня 2016 р.
 2. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій». М. Київ, УМО, 30 березня 2016 р.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Акмеологізація освітньої діяльності у навчальних закладах: сучасна теорія, практика, досвід». М. Рівне 13-14 квітня 2016 р.
 4. Науково-практичний інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технологія». м. Київ, УМО НАПН  України, 27 квітня 2016 р.
 5. Науково-практичний семінар «Технологія роботи керівника в єдиному інформаційному середовищі» та «Технологія створення веб-ресурсу викладача». М. Київ, УМО НАПН України, 1-3 червня 2016 р.
 6. Інтернет-форум «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України «Про освіту» м. Київ, УМО НАПН України, 15 червня 2016 р.
 7. Міжнародна літня школа «Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у Європейському освітньому просторі» м. Чернігів, 27-30 червня 2016 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України. м. Київ, УМО НАПН України, 28 жовтня 2016 р.
 9. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи євро інтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти  України». М. Ужгород, 10-11 листопада 2016 р.
 10. XII MIEDZYNARODOWA KONFERENCYE NAUKOWA. EDUKACJA – HISTORIA I TERAZNIEJSZOSC. 24-25 wrzesnia 2016 r. w. CZESTOCHOWIE. 
 11. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ». М. Київ, УМО НАПН України 25-27 жовтня 2016 р.
 12. 8 Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2016» м. Київ, 26-27 жовтня.
 13. ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2016 р». м. Київ, 17-19 листопада 2016 р.
 14. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», 18 травня 2017 р. (Київ, УМО).
 15. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 26-28 квітня 2017 р. Київ-Суми. (відкриття конференції).
 16. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», 11 квітня 2017 р., Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова.
 17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти», 30-31 березня 2017 р. Київ-Суми. (доповідь «Відкритий університет як модель інноваційного закладу післядипломної освіти»).
 18. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», 29 вересня 2017 р, (круглий стіл з теми «Презентація тематичного випуску журналу «Післядипломна освіта в Україні» (панельна дискусія).
 19. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 р., Київ (відкриття конференції).
 20. Спільне засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, науково-методичної ради УМО та працівників закладів освіти Луганської області «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх закладів Луганської області», 11-13 жовтня 2017 р. Севєродонецьк.
 21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», 01 листопада 2017 р., Київ.
 22. VІІ Forum Naukowym Polskich i Ukrainskich Pedagogow, 19-21 wrzesnia 2017 r Bydgoszcz-Warszawa
 23.  Medzinarodney vedeckey konferencie «Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoyi», 9-10 november 2017, Podhajskej Slovenska republika (співорганізатор міжнародної конференції).

Науково-організаційна діяльність

 1. Відкриття, участь в Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, УМО НАПН України, 25-27 жовтня 2016 р.
 2. Відкриття, участь у Методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 18 травня 2017 р.
 3. Відкриття, участь в ІІ Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО, 28-30 листопада 2017 р. 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

 1. Докторант Андрощук Ірина Миколаївна, тема: «Система управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польщі»,спеціальність: 011 – освітні, педагогічні науки .

Наукова школа / школи

 1. Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України. Сайт Університету менеджменту освіти НАПН України (www.umo.edu.ua/naukovi-schools/oliynik).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах: 

 1. «Основи педагогічного оцінювання» за Українсько-європейським проектом «Справедливе оцінювання» в Центрі дистанційного навчання Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку при національній академії державного управління при Президентові України, 2006 р.;
 2. Компонент _ «Професійний розвиток педагогічних працівників» за Проектом Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти», 2009 р.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПВ142177 в ЦІППО ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти» НАПН України  у 2015 році.