БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін:

- професор кафедри (доктор наук, доцент/професор за профілем кафедри) – 2 одиниці;

- старший викладач (магістр за профілем кафедри) – 1 одиниця

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту:

- професор кафедри (доктор наук, доцент/професор за профілем кафедри) – 1 одиниця;

- доцент (кандидат/доктор наук, доцент за профілем кафедри) – 1 одиниця

Кафедра технологій навчання, охорони праці  та  дизайну:

- доцент (кандидат/доктор наук, доцент за профілем кафедри) – 1 одиниця

 

Із кваліфікаційними вимогами до претендентів на посади, переліком документів, Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитись на офіційному вебсайті Інституту  (Розділ_Конкурс на заміщення вакантних посад): http://binpo.com.ua/, вебсайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Розділ_Оголошення).

ДЛЯ  УЧАСТІВ КОНКУРСІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 • заяву на ім’я директора Інституту, написану власноруч (Додаток Б) Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників БІНПО та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
 • особовий листок з обліку кадрів, копію трудової книжки, завірені в установленому порядку за останнім місцем роботи;
 • автобіографію;
 • завірені в установленому порядку копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання із пред’явленням оригіналів цих документів.
 • копії паспорта громадянина України (стор. 1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см;
 • копію документів про відношення до військового обов'язку (для військовозобов’язаних);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465;
 • копії документів, які підтверджують результати підвищення кваліфікації та стажування протягом останніх п’яти років відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про вищу освіту»;
 • виконання за останні п’ять років умов, зазначених у кваліфікаційних вимогах до претендентів на посади науково-педагогічних працівників БІНПО, відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);
 • письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку персональних даних;

Для науково-педагогічних працівників Інституту додатково:

 • відгук на відкрите заняття;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;
 • звіт про освітню, методичну, наукову та організаційну роботу за попередній період;
 • відомості про види і результати професійної діяльності;
 • список наукових та навчально-методичних праць, завірений в установленому порядку;
 • оцінний лист визначення рейтингу професійної діяльності, завірений в установленому порядку;
 • цільові показники ефективності діяльності на наступний термін обрання.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду професора:

– вчене звання та (за наявності) науковий ступінь відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та/або стажування за останні 5 років;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях;

– навчально-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

-  рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше семи видів та результатів із перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).

-  позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду доцента:

– науковий ступінь, вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та стажування за останні 5 років;

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях;

- наявність не менше однієї статті у виданнях, які індексуються в Scopus або Web of Science за останні три роки (у тому числі публікацій, прийнятих до друку) та/або не менше двох публікацій в іноземних виданнях за останні три роки;

– навчально-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

- рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше п’яти видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

– позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду старшого викладача:

– науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії або кваліфікація магістра за відповідним профілем кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та стажування за останні 5 років;

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях, у тому числі які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– науково-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

– виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

- позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття. 

ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Довідки за тел. факс: (04563) 7-16-07; тел. (04563) 7-20-84;

e-mail: binpo@ukr.net; dipodist@ukr.net

СТРОК ПОДАННЯ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ ВІД ДНЯ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕННЯ