ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦІПО 08 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

08 листопада 2022 року відбулось засідання вченої ради ЦІПО, на якому були розглянуті питання і прийняті відповідні рішення:

Про результати теоретичного етапу дослідження психологічного благополуччя учасників освітнього процесу та особливості їх урахування у змісті й процесі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у відкритому університеті післядипломної освіти.

Доповідач: О. І. Бондарчук

Експертна комісія: Л.А.Карташова, О.В.Просіна, Н.В.Любченко

Діяльність кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо виконання теоретичного етапу дослідження психологічного благополуччя учасників освітнього процесу та особливості їх урахування у змісті й процесі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у відкритому університеті післядипломної освіти у цілому схвалено. Рекомендовано

забезпечити широке висвітлення результатів теоретичного етапу дослідження психологічного благополуччя учасників освітнього процесу в умовах відкритого університету післядипломної освіти та їх упровадження в освітній процес на сайті Університету, у ЗМІ, соціальних мережах тощо (Відповідальні: О. І. Бондарчук, виконавці НДР, щоквартально); активізувати підготовку публікацій усіх виконавців НДР – НПП кафедри як у вітчизняних фахових виданнях, так і за кордоном у виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема, Web of Science, Scopus; започаткувати розроблення програм короткотривалих семінарів з урахуванням результатів НДР у межах додаткових освітніх послуг на платній основі (Відповідальні: О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук, лютий 2023 р.).

 

Про організацію співпраці зі стейкхолдерами для забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації категорії слухачів керівних і педагогічних кадрів закладів та установ професійної (професійно-технічної) освіти.

Доповідач: Л. М. Сергеєва, В.О. Купрієвич

Експертна комісія: З.В.Рябова, Н.І.Пінчук, Н.В.Гордієнко.

Діяльність кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо організації співпраці зі стейкхолдерами для забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації категорії слухачів керівних і педагогічних кадрів закладів та установ професійної (професійно-технічної) освіти схвалено та відзначено активність науково-педагогічних працівників кафедри професійної і вищої освіти щодо організації співпраці зі стейкхолдерами для забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації; презентувано результати співпраці, які стосуються наукового і навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, в засобах масової інформації, на Web-ресурсах ЦІПО, УМО, УВУПО, а також закладах та установах освіти та науки, з якими укладені договори про співпрацю. Рекомендовано продовжити роботу щодо укладання договорів (меморандумів) про співпрацю із ЗВО та НУ.

 

Про використання науково-педагогічними працівниками кафедри ВОС та ІКТ сучасних технологій і засобів навчання в освітньому процесі на курсах підвищення кваліфікації в умовах змішаного навчання.

Доповідач: С.П.Касьян

Експертна комісія: Л.М. Петренко, М.І. Скрипник, Н.В. Гордієнко

Інформацію т.в.о. завідувача кафедри ВОСІКТ С.П. Касьяна взято до відома і рекомендовано науково-педагогічному колективу кафедри в освітньому процесі на курсах підвищення кваліфікації в умовах змішаного навчання розширити тематику спецкурсів, лекцій, тематичних дискусій з урахуванням інтеграції потенціалу різних сучасних технологій і засобів навчання в освітньому процесі; систематично апробовувати дослідницькі напрацювання сучасних технологій і засобів навчання у контекстівиконання НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (РК 0120U104637) (січень 2023 р. Відповідальний: Антощук С.В., зав. кафедри).

Завідувачам кафедр: забезпечити організацію змішаного навчання на умовах активізації самостійної діяльності слухачів із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (Січень 2023 р.); в освітньому процесі на курсах підвищення кваліфікації за змішаною формою навчання активізувати інтеграцію сучасних технологій у контексті змісту та освітньої практики (постійно); систематично модернізувати зміст підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників; застосувати в освітньому процесі сучасні технології й засоби навчання; інтегрувати зміст, технології та засоби навчання через розроблення актуальних мультимодальних навчальних текстів для конкретної категорії слухачів (постійно).

Схвалено план-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти на 2023 р.; рекомендовано до розгляду на вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти» збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід».

 

Рекомендовано вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти» присвоїти вчене звання «доцент» по кафедрі психології управління кандидату психологічних наук Москальову Максиму Володимировичу, як особі котра набрала 100 % голосів присутніх членів Вченої ради ЦІПО.

Розглянуто і затверджено теми дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 – Психологія: Зернової Наталії Володимирівни; Кондратьєва Анатолія Віталійовича; Лозової Оксани Володимирівни; Дафни Максимов; Сірак-Кондратьєвої Оксани Миколаївни.