розширене засідання вченої ради ЦІПО 11 лютого 2020 року

11 лютого 2020 року відбулося розширене засідання вченої ради ЦІПО за участю науково-педагогічних і педагогічних працівників усіх структурних підрозділів інституту та адміністрації УМО.

На засіданні ректор Університет менеджменту освіти, доктор філософії, професор, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України М.О. Кириченко виступив з презентацією Системи неформальної післядипломної освіти «УВУПО». Український відкритий університет післядипломної освіти – це перший в Україні самоврядний (автономний) навчальний заклад типу  розподіленого  університету, який, реалізуючи освітню політику держави щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів, забезпечує координацію діяльності закладів  післядипломної освіти і спрямовує її на  реалізацію законодавства про освіту, приведення змісту післядипломної освіти і освіти дорослих у відповідність до європейських освітніх стандартів, модернізацію освітньої інфраструктури, розроблення навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти, впровадження інноваційних підходів до неперервного розвитку особистості фахівця на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.

На порядку денному були розглянуті питання:

1. Про внесення змін до складу вченої ради.

У зв’язку з кадровими змінами та рухом складу вченої ради подано пропозицію ректору УМО увести до складу вченої ради ЦІПО: Л. М. Петренко, професора кафедри професійної та вищої освіти, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника; Н. І. Пінчук, доцента кафедри психології управління, кандидата психологічних наук, доцента.

2. Про показники професійної активності та рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр за 2019 р.

Заступник голови вченої ради, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора ЦІПО з навчальної роботи Л. М. Оліфіра проаналізувала показники професійної активності та рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр за 2019 р. з рекомендаціями до завідувачів кафедр планувати поточні заходи щодо поліпшення показників наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників.

3. Про рекомендацію для обрання на Вченій раді УМО кандидатуру О. В. Просіної на посаду завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО

На підставі результатів таємного голосування членів вченої ради ЦІПО прийнято рішення про рекомендацію для обрання на Вченій раді Університету кандидатуру О. В. Просіної на посаду завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.

4. Про рекомендацію до присвоєння вченого звання «доцент» кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, кандидату педагогічних наук О. О. Самойленко.

На підставі результатів таємного голосування вчена рада ЦІПО прийнято рішення про рекомендацію до присвоєння вченого звання «доцент» кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО кандидату педагогічних наук О. О. Самойленко

5. Про затвердження навчально-методичних матеріалів для слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших розробок.

З метою забезпечення освітнього процесу, вчена рада ЦІПО схвалила та рекомендувала до друку навчально-методичні матеріали, а саме:

Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІV Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 20 листопада 2019 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С.П. Касьян, М. Є. Андрос]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2020. – 237 c.

6. Різне.

6.1. Про схвалення  тем дисертаційних досліджень.

 - Про схвалення теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університету менеджменту освіти» Єфімової Анни Андріївни «Гендерна ідентичність як чинник професійної самореалізації практичних психологів» на здобуття освітнього ступеня доктора філософії із спеціальності 053 – «Психологія», спеціалізація «Педагогічна та вікова психологія».

Науковий керівник – Бондаревська Ірина Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологія управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

- Про схвалення теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університету менеджменту освіти» Спектор Світлани Борисівни «Розвиток особистісної готовності вчителів закладів загальної середньої освіти до роботи з дітьми з особливими потребами» на здобуття освітнього ступеня доктора філософії із спеціальності 053 – «Психологія», спеціалізація «Педагогічна та вікова психологія».

Науковий керівник – Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

-  Про схвалення теми дисертаційного дослідження Грицай Сергія Михайловича «Теоретико-методичні засади управління розвитком професійної компетентності педагога в умовах формальної та неформальної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 011 –«Освіта, педагогічні науки», спеціалізація «Теорія і методика управління освітою».

Науковий керівник – Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор ˗ проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти»