ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ

Порядок денний:

 

 1. Організація та діяльність кураторів-тьюторів навчальних груп слухачів курсів підвищення кваліфікації.
  Доповідачі: Л. М. Оліфіра, Н. В. Гордієнко, завідувачі кафедр 
 2. Реалізація тематичних, авторських курсів підвищення кваліфікації.
  Доповідачі: Т. М. Сорочан, завідувачі кафедр, Н. В. Гордієнко 
 3. Затвердження програм дисциплін магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на 2017-2018 навч. року.
  Доповідач: М. В. Пахомова 
 4. Різне.
  4.1. Про затвердження навчально-методичних матеріалів для слухачів курсів підвищення кваліфікації:

  4.1.1. Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози : колективна монографія. Автор – А. В. Василюк, професор кафедри університетської освіти і права. Рецензенти: Михайличенко О. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Поясок Т. Б., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
  4.1.2. Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Оffice 365: збірник матеріалів методологічного семінару 18 квітня 2017 р. [ред. кол.: Олійник В. В. (голов. ред.) та ін.]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2017. Автори – М. Є. Андрос, С. В Антощук, В. В. Дивак, С. П. Касьян, М. О. Кириченко, Л. Г. Кондратова, А. Л. Лапшин, Л. Л. Ляхоцька, О. М. Самойленко, М. М. Іващенко, О. В. Соснін. Рецензенти: Литвинова С. Г., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання; Рябова З. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  4.1.3. Методичні рекомендації для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою / Вікторія Вікторівна Сидоренко, Ярослава Леонідівна Швень. − К.: ЦІППО, 2017. − 158 с. Автори В. В. Сидоренко, професор кафедрифілософії і освіти дорослих, Я. Л. Швень, доцент кафедри філософії і освіти дорослих. Рецензенти: Кириченко М. О., перший проректор − проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії; Діденко Н. Г., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Приліпко І. Л., доктор філологічних наук, директор Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  4.1.4. Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 145 с. [Електронний ресурс]. Автор – за ред. О. І. Бондарчук, професор кафедри психології управління. Рецензенти: О. М. Кокун, чл.-кор НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Т. М. Сорочан, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту».
  4.1.5. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Автори – О. І. Бондарчук, професор кафедри психології управління, О. О. Нежинська, доцент кафедри психології управління. Рецензенти: Лушин П. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

  4.2. Оголошення.