ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЦІПО 12 КВІТНЯ 2022 РОКУ

12 квітня 2022 року відбулось засідання вченої ради ЦІПО, на якому були розглянуті питання і прийняті відповідні рішення:

1. Про стан організації освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за ОНП «Освітні, педагогічні науки».

Доповідач: З. В. Рябова.

Експертна комісія: О. І. Бондарчук (голова), Л. М. Сергеєва, Ю. А. Шабала 

Інформацію З. В. Рябової взято до відома. Організацію освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за ОНП «Освітні, педагогічні науки» визнати такою, що здійснюється на належному рівні. Завідувачам кафедр ЦІПО С. В. Антощук, О. В. Просіній; З. В. Рябовій; Л. М. Сергеєвій: продовжити успішну практику навчально-методичного та наукового супроводу освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за ОНП «Освітні, педагогічні науки» (постійно); посилити контроль за якістю оформлення звітної документації аспірантів, повнотою представлення аспірантами результатів дослідження на усіх етапах навчання й за виконанням індивідуальних планів аспірантів (постійно); сприяти залученню аспірантів до реалізації НДР та до міжнародних проєктів (постійно).

 

2. «Про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу тематичних, авторських курсів підвищення кваліфікації кафедри ВОС та ІКТ»

Доповідач: С. В. Антощук

Експертна комісія: О. В. Просіна (голова), Н. В. Гордієнко, Н. В. Любченко 

Інформацію доповідача С. В. Антощук з даного питання взято до відома; роботу кафедри ВОСІКТ з розробки та використання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тематичних, авторських курсів підвищення кваліфікації схвалено; ухвалено рекомендувати науково-педагогічним працівникам кафедри ВОСІКТ продовжувати щорічну роботу щодо розроблення нового, а також змістовного оновлення та удосконалення існуючого навчально-методичного забезпечення для підвищення якості освітнього процесу. А також, запровадити постійне занесення навчальних матеріалів кафедри до електронної бібліотеки НАПН України для полегшення доступу до навчальних матеріалів та відкритого розповсюдження на більш широке коло здобувачів освіти.

 

3.  Про внесення змін до робочих навчальних планів підвищення кваліфікації на 2022 р.

Доповідачі: завідувачі кафедр 

Внесені завідувачами кафедрами зміни до робочих навчальних планів підвищення кваліфікації на 2022 р. схвалено.

 

4. Про внесення змін до діючих нормативних документів університету:

Доповідачі: Т.М. Сорочан

4.1. Про внесення змін до діючих нормативних документів університету: «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція).

У зв’язку з провадженням освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану та забезпечення виконання в повному обсязі програм і навчального навантаження науково-педагогічних працівників ухвалено: внести зміни до «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція): у п. 28 Додатку 1 «Норми часу для планування та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти» примітку доповнити реченнями: «Випускною (підсумковою) роботою можуть керувати від одного до трьох науково-педагогічних працівників відповідно до повноцінної змістової частини роботи, яка виконується колективом авторів. У цьому разі консультування та рецензування випускної (підсумкової) роботи здійснюється керівником щодо її відповідної частини».

Порушено клопотання перед вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» про внесення змін до «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція) у п.28. Також порушено клопотання про внесення змін до діючих нормативних документів університету: «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція); «Положення про випускну (підсумкову) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації та порядок її захисту» (із змінами, затвердженими вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколи від 25 червня 2020 року № 7 та від 23 грудня 2020 року №12).

 4.2. Про внесення змін до Положення про випускну (підсумкову) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації та порядок її захисту (із змінами, затвердженими вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколи від 25 червня 2020 року № 7 та від 23 грудня 2020 року №12)

У зв’язку з провадженням освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану та забезпечення виконання в повному обсязі програм і навчального навантаження науково-педагогічних працівників ухвалено: внести зміни до Положення про випускну (підсумкову) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації та порядок її захисту (із змінами, затвердженими вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколи від 25 червня 2020 року № 7 та від 23 грудня 2020 року №12), а саме: у п.2.3. «Наукові керівники»: а) у першому абзаці після першого речення додати таке речення: «Випускною (підсумковою) роботою, яка виконується колективом авторів, можуть керувати від одного до трьох науково-педагогічних працівників відповідно до повноцінної змістової частини роботи»; б) у третьому абзаці після частини першого речення «зобов’язані обговорити зі слухачем план випускної (підсумкової) роботи» додати фразу «або її частини у разі виконання роботи колективом авторів» і після словосполучення «прорецензувати роботу» додати фразу «або змістову частину колективної роботи».

Пункт із змінами:«- призначаються розпорядженням директора інституту за поданням завідувачів випускових кафедр. Випускною (підсумковою) роботою, яка виконується колективом авторів, можуть керувати від одного до трьох науково-педагогічних працівників відповідно до повноцінної змістової частини роботи. Кількість слухачів однієї навчальної групи, які можуть бути закріплені за науковим керівником, визначаються Положенням про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; мають навчальне навантаження за керівництво випускними (підсумковими) роботами та їх рецензування, яке планується завідувачем кафедри згідно з діючими в Університеті нормами планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників;  - зобов’язані обговорити зі слухачем план випускної (підсумкової) роботи або її частини у разі виконання роботи колективом авторів, запропонувати перелік основної літератури, надати рекомендації щодо написання випускної (підсумкової) роботи та ознайомити з порядком її захисту, консультувати з питань розкриття змісту теми роботи, контролювати хід її виконання, прорецензувати роботу або змістову частину колективної роботи по завершенні її виконання». Порушено клопотання перед вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» про внесення змін до Положення про випускну (підсумкову) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації та порядок її захисту (із змінами, затвердженими вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколи від 25 червня 2020 року № 7 та від 23 грудня 2020 року №12).