Кравченко Олена Іванівна

Кравченко Олена Іванівна

завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
доктор педагогічних наук, професор

Стаж роботи у сфері вищої освіти – 30 років.

Освіта вища.

Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Українська мова і література» (спеціаліст)

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом» (магістр)

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю «Середня освіта. Англійська мова і література» (магістр)

ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (магістр)

Теми дисертацій

Кандидатська дисертація «Управління розвитком дистанційного навчання в педагогічному університеті» за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (захищено у 2012 р.).

Докторська дисертація «Теоретико-методологічні засади моделювання стратегічного розвитку університету» за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (захищено у 2018 р.)

Громадська активність

Виконавчий директор Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих»

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-7955-3542

Профіль вченого у Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?user=sEKO2woAAAAJ&hl=ru

ID Scopus 57217774421

ID працівника у Web of Science AAD-8237-2022

Член редакційної колегії Міжнародного наукового періодичного журналу «Scientific World Journal»

Член редакційної колегії Міжнародного наукового періодичного журналу «Modern engineering and innovative technologies»

Коло наукових інтересів: управління навчальним закладом, стратегічне управління у сфері освіти, публічне управління, стратегічне управління в публічному адмініструванні та управлінні, управління якістю надання адміністративних послуг, взаємодія органів публічної влади з університетом, етика управління, технологізація управління

Автор понад 80 друкованих праць.

Монографії

Кравченко О. І. Моделювання стратегічного розвитку університету: монографія. Харків : Вид-во : Іванченка І. С., 2017. 398 с.

Кравченко О. І. Стратегічне управління навчальним закладом. Актуальні проблеми освітнього, публічного та соціального менеджменту: колект. монографія /Є.М.Хриков, О.І.Кравченко, Т.В.Сич, О.М.Птахіна, О.А.Саєнко, А.Г.Розсказов, Є.В.Іванов, І.С.Паславська, Н.В.Циган. Харків : ХОГОКЗ, 2019. С. 174 – 211.

Кравченко О. І., Васиньова Н. С., Хриков Є. М. Взаємодія закладів вищої освіти з територіальними громадами: кол. монографія. Полтава. ДЗ«ЛНУ імені Тараса Шевченка». 2023. 127  с.

Статті у в періодичних виданнях, які включено до науко-метричної бази Scopus та WebofScience:

Diachenko A.V., Morgunov B.P., Melnyk T.P., KravchenkoO.I., Zubchenko L.V. The Use of Innovative Pedagogical Technologies for Automation of the Specialists’ Professional Training. International Journal of Higher Education. 2019. No 6. Vol 8. P.288-295 (Scopus)

Kravchenko O.I., Tymchuk D.S., PavlySh T.H., Kyslenko D.P., Lutsenko O.V. Educational management of innovative pedagogical process in higher education institutions (Heis).International Journal of Higher Education. 20209(7), С. 1-11 (Scopus)

Samoуlenko O., Snitovska O., Fedchyshyn, O., Romanyshyna, O., Kravchenko O. The use of a synthesis approach to develop a model for training teachers’ competencies in distance teaching. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2021, 20(7), С. 308–327. URL: https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/3755 (Scopus)

Olena Kravchenko, Oksana Dudchenko, Iryna Kunenko, Oleksandr Spodynskyi, Oksana Deliia. Aspects of Expanding the Interaction between the State and Civil Society. Revista Cuestiones Políticas. 2021, V. 39, N. 71. С.108-125. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/37390 (Web of Science)

Kravchenko, O., Dokuchaieva, V., Valentieva, T., Sbitnieva, L., Chornobryva, N.The Use of Technology-Based Model of Critical Thinking Development to Reshape Students’ Self-Study Process. European Journal of Educational Research. 2023. № 12(1). C. 281–296 (Scopus)

Статті у фахових виданнях України

Кравченко О.І. Стратегічні напрями сучасних університетів щодо розвитку міжнародної діяльності. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип.11. Т. 1. С. 196-199

Кравченко О.І. Стратегічні напрями розвитку наукової діяльності закладу вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019.Вип.67. С. 132-135

Кравченко О.І. Стратегічні напрями з підвищення якості освіти університетів України. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип.19. Т.3. С.160-164

Кравченко О.І. Забезпечення якості контенту офіційних вебсайтів закладів вищої освіти. Університети і лідерство (міжнародний науковий журнал). 2020. №1 (9). С.136-148

Кравченко О.І. Розвиток взаємодії територіальної громади із закладом вищої освіти в умовах децентралізації на прикладі Луганської області. Публічне управління та адміністрування в Україні. 2021. №23. С.70-74

Кравченко О.І. Стратегічні напрями розвитку територіальних громад Луганської області. Публічне адміністрування та національна безпека. 2021. №3. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7390

Кравченко О.І. Модель управління розвитком дистанційного навчання у закладі вищої освіти. Перспективи та інновації науки. 2022. № 2(7). С.381-392

Кравченко О.І.Механізми взаємодії закладу вищої освіти з територіальними громадами. Інноваційна педагогіка. 2022. № 44. Т.1. С. 167-170

Кравченко О.І.Управління розвитком взаємодії закладу вищої освіти з органами публічної влади. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2022. №1 (349). Ч.1. С.58-65.

Кравченко О.І. Реалізація третьої місії закладу вищої освіти. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 5 (7). С.84-92

Кравченко О.І. Використання смартфону в дослідницькій діяльності здобувачів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип.50. С.329-334

Кравченко О.І., Хриков Є.М., Васиньова Н.С. Форми взаємодії закладу вищої освіти з територіальними громадами. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021. №1 (339). С.167-177.

Кравченко О.І., Хриков Є.М., Васиньова Н.С. Аналіз потенціалу закладу вищої освіти щодо взаємодії з територіальними громадами. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип.39. С.265-269

Хриков Є.М., Кравченко О.І., Васиньова Н.С. Світовий досвід взаємодії органів студентського самоврядування закладів вищої освіти з територіальними громадами. Держава та регіони. 2021.№ 1. С.94-99

Кравченко О. І. Напрями розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування із закладами вищої освіти. Публічне адміністрування та національна безпека. 2022. №8. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-8-8481

Kravchenko О. Directions for improving the system of providing administrative services in public authorities in ukraine. SWorldJournal. 2023. No. 22-03. C. 117-121

Конференції

Кравченко О.І. Підготовка наукових проєктів Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (20 травня 2021 року, м. Старобільськ). 2021. С.165-167

Кравченко О.І. Формування управлінської культури майбутніх магістрів публічного управління й адміністрування в процесі фахової підготовки. Improvement of the training of qualified specialists in public management and administration. The european approach. Wloclawek. September 6-October 17,2021. P.16-20

Хриков Є.М., Васиньова Н.С., Кравченко О.І. Діяльність кафедри із забезпечення взаємодії з територіальними громадами. Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (20 травня 2021 р, м. Старобільськ). 2021. С.200-210

Хриков Є.М., Кравченко О.І., Васиньова Н.С. Перспективні напрями взаємодії закладів вищої освіти з територіальними громадами. Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти: зб. тез Міжнародної наук.-практ. конф., приуроченої до 30-річчя незалежності України (23-24 червня 2021 р., м. Миколаїв). 2021. С. 75-77

Кравченко О.І. Шляхи реалізації третьої місії університету. IX International Scientific and Practical Conference «Current questions of modern science», November 16-17, 2023, Tallinn, Estonia. С. 39-42

Кравченко О.І. Використання смартфону у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням. XI international scientific conference. London. Great Britain. 30.11-01.12.2023. С.42-45

Kravchenko O. I. The impact of interaction between higher education institution and local authorities on addressing socio-economic problems of the territory. Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конф. (25 травня 2023 року, м. Полтава). С.346-350

Кравченко О. І., Кабушка О. М. Шляхи формування кадрового потенціалу кафедр музично-педагогічного профілю в закладах вищої освіти. Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій зб. матеріалів Міжнар. наук.-практич. конф. (25 травня 2023 року, м. Полтава). С.343-346

Кравченко О. І. Напрями розвитку взаємодії територіальних громад із закладами вищої освіти. III Міжнар.науково-практична конференція «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти». 02-03 листопада 2023. м.Миколаїв. С.56-58

Науково-методичні праці:

Стратегічне управління у сфері публічного управління та адміністрування: навч.-метод. посіб. упоряд. Кравченко О. І. Харків. Видавництво Іванченка І.С. 2019. 143 с.

Кравченко О.І. Система управління якістю надання адміністративних послуг: навч.-метод. посіб. для здобувачів для здобувачів освітніх програм «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Кадровий менеджмент», «Соціальна сфера» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Полтава, 2022. 121 с.

Кравченко О.І. Стратегічне управління в освіті: навч.-метод. посіб. для здобувачів освітньої програми «Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Полтава, 2022. 117 с.

Стажування та підвищення кваліфікації :

У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти у м.Київ.

У 2021 пройшла стажування з питань розвитку територіальних громад «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти у Миколаївському національному аграрному університеті» у м.Миколаїв.

У 2022 році підвищила кваліфікацію за темою «Управління закладом освіти в умовах воєнного стану» у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти у м.Київ.