ОСТРЯНСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

ОСТРЯНСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри
Кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID  iD:

https://orcid.org/0000-0003-2879-3463

Профіль  вченого  у  Google  Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VIWOcrAAAAAJ&hl=uk

Сторінка  автора  у  Електронній  бібліотеці  НАПН  України:

http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/

Researcher  ID:

Web of Science ResearcherID  E-3631-2019 

Інформаційний  портал  «Наука  України:  доступ  до  знань»:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA

Пошуковий  профіль  науковця  на  порталі  НБУВ  «Науковці  України»:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0101374

ID: 0101374, адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0101374

 

E-MAIL:  elena.ostryanskaya@ukr.net

 

ДОДАТКОВІ   ВІДОМОСТІ

ОСВІТА:

Освіта  – вища педагогічна, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (нині – Полтавський Національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка), диплом з відзнакою (1995 р.). Кандидат педагогічних наук (2003 р.), доцент (2005 р.).

 • 1995 р. – 2012 рр. –  науково-педагогічна діяльність у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка на посаді асистента кафедри природничих та математичних дисциплін (1995 – 2003 рр.), старшого викладача кафедри природничих та математичних дисциплін (2003 рр.), доцента кафедри природничих та математичних дисциплін (2003 – 2008 рр.), доцента кафедри початкової і дошкільної освіти (2008 – 2012 рр.);
 • 1999 – 2001 рр. – навчання в аспірантурі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
 • 2002 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації «Формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх  учителів початкових класів»;
 • 2003 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти»;
 • 2005 р.: присвоєно вчене звання доцента кафедри природничих та математичних дисциплін;
 • 2004 2006 н.р. – за сумісництвом працювала у Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу (Полтавській філії) на посаді доцента кафедри економіки та менеджменту;
 • 2005 2006 н.р. – за сумісництвом працювала у Полтавському інституті економіки і права Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"» на посаді доцента кафедри менеджменту;
 • 2012 – 2019 рр.– науково-педагогічна діяльність в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України на посаді старшого наукового співробітника лабораторії дошкільної  освіти  і  виховання;
 • 2019 р. по теперішній час – науково-педагогічна діяльність у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України на посадах доцента відділу наукової роботи (2019 – 2022 рр.), доцента кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (із 2023 р.);Вчений секретар вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (із  березня 2024 р.).

 

ДОСВІД РОБОТИ:

Досвід практичної роботи складає 30 років загального стажу педагогічної діяльності та 28  років стажу науково-педагогічної діяльності зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» у закладах вищої освіти та наукових установах НАПН України; упродовж цього періоду професійні  компетентності  вміло  застосовано в таких видах діяльності:

 • розробка комплексного науково-методичного забезпечення освітнього  процесу в закладах вищої педагогічної освіти (навчальних програм, текстів лекцій, програм педагогічних практик, матеріалів до державної атестації) для студентів зі спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта»;
 • розробка освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм для студентів зі спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта»;
 • розробка Програми предметного тесту з педагогіки та психології Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на здобуття ступеня магістра на основі національних рамкових кваліфікацій (НРК) 6 та 7 рівнів;
 • укладання документів ліцензійної справи та акредитаційної справи для підготовки у закладах вищої освіти майбутніх фахівців зі спеціальностей «Початкова освіта»;
 • читання лекцій, проведення практичних занять, організація педагогічних практик, керівництво науково-дослідною роботою майбутніх фахівців зі спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта»;
 • розробка навчально-методичного забезпечення  для студентів бакалаврату та викладання навчальних дисциплін зі спеціальності «Початкова освіта»:  «Вступ до спеціальності», «Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання»,  «Школознавство (управління школою)», «Педагогічні технології в початковій школі», «Основи наукових досліджень», «Валеологія», «Методика навчання природознавства», спецкурс  «Теорія і практика перспективності та наступності в навчанні і вихованні дошкільників та молодших школярів»,  спецкурс «Формування естетико-екологічної культури у молодших школярів»;
 • розробка навчально-методичного забезпечення  для студентів  магістратури та викладання навчальних дисциплін:«Інноваційні технології початкового навчання», «Методологія та методика організації наукових досліджень», «Методологія і методи науково-педагогічних досліджень», «Педагогіка вищої школи», спецкурс «Професійний розвиток майбутнього вчителя у системі освітньо-виховного комплексу регіону»;
 • розробка навчально-методичного забезпечення для студентів та викладання навчальних дисциплін: «Управління персоналом», «Діловий протокол та етикет», «Корпоративна культура», «Конфліктологія», «Психологія управління», «Культура підприємництва», «Дипломатичний протокол та етикет»;
 • здійснення науково-дослідної роботи у галузі освіти: виконання 2-х фундаментальних тем науково-дослідної роботи як старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання  Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. У межах розробки фундаментальної теми лабораторії «Науково-методичне забезпечення формування базових якостей старшого дошкільника в дошкільному навчальному закладі» виконання підтеми«Формування у старших дошкільників міжособистісної злагоди в дошкільному навчальному закладі» (2013-2015 рр.). У межах розробки фундаментальної теми лабораторії «Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу» виконання підтеми «Формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі» (2016-2018 рр.);
 • координація і контроль наукової діяльності науково-педагогічних працівників (виконання структурними підрозділами Університету (інститутами, кафедрами) планової науково-дослідної роботи (підготовка запитів, технічних завдань, підготовка проміжних та заключних звітів тощо), а також визначення достовірності та вірогідності її результатів, перевірка Звітів з науково-дослідної роботи за 2018 р., 2019 р., 2020 р. на відповідність їх змісту і оформлення вимогам ДСТУ та подання їх до ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»;
 • забезпечення раціонального впровадження результатів наукової діяльності працівників Університету в освітню практику з метою її удосконалення та посилення наукової компоненти в структурі діяльності закладу;
 • підготовка річних звітів про наукову діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (за 2019, 2020, 2021, 2022 рр., розділи, що відображають наукову, експериментальну діяльність та впровадження результатів наукових досліджень професорсько-викладацького колективу університету);
 • підготовка пакету документів Атестаційної справи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у частині провадження університетом наукової діяльності (за п’ять років – 2015 – 2020 рр.) за Методикою атестації згідно з Наказом МОН України №338 (загальна кількість 290 сторінок, із них: додаток 1 (1 сторінка), додаток 2 (88 сторінок), додаток 4 (145 сторінок), додаток 5 (22 сторінки));
 • ведення обліку та статистичної звітності з питань наукової діяльності та результатів науково-дослідної роботи;
 • аналіз результатів наукової діяльності Університету, надання керівництву звітно-інформаційних матеріалів та підготовка пропозицій щодо удосконалення науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників (наприклад, розробка пропозицій ДЗВО «УМО» до «Положення про Центр інноваційного розвитку вищої освіти Національної академії педагогічних наук України» (березень 2021 р.); узагальнення інформації про найвагоміші результати НДР ДЗВО «Університет менеджменту освіти» для подання у відділення вищої освіти НАПН України (11 березня 2020 р.);
 • впровадження  технологій  івент-менеджменту у процесі  організації  різних форм науково-методичної роботи (майстер-класи, презентаційні сесії, круглі столи, вебінари та ін.) із педагогами закладів вищої педагогічної освіти (університети, інститути післядипломної педагогічної освіти), педагогами української діаспори (І-й Світовий форум педагогів українських суботніх та недільних шкіл), педагогами закладів початкової та дошкільної освіти, методистами на базі Міських методичних кабінетів, Центрального Будинку вчителя та ін.; участь у підготовці Міжнародних конференцій, форумів, наукових семінарів із міжнародною участю, вебінарів у межах Міжнародних освітніх виставок;
 • участь у експертній діяльності з оцінювання конкурсних робіт учасників Міжнародних освітніх виставок;
 • участь у експертній діяльності з оцінювання конкурсних робіт на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2020 р., 2021 р. на базі Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків);
 • участь у підготовці матеріалів до засідань Президії НАПН України(наприклад, участь у підготовці питання «Про наукову і науково-методичну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в умовах децентралізації управління освітою» на засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, 18 грудня 2020 р.), до засідань вченої ради університету з питань наукової діяльності;
 • участь у підготовці публічних презентацій результатів наукової діяльності та науково-дослідної (експериментальної) роботи;
 • участь у розробленні Положення про організацію наукової діяльності в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положення про відділ наукової роботи, в удосконаленні посадових інструкцій науково-педагогічних працівників відділу наукової роботи (доцентів, методистів вищої категорії);
 • участь у координації та моніторингу результатів науково-дослідної діяльності кафедр Університету;
 • надання науково-методичної допомоги викладачам ДЗВО «Університет менеджменту освіти», науково-педагогічним працівникам інших закладів вищої освіти, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти в організації науково-дослідної роботи над темами НДР, організації експериментальної діяльності, якісному оформленні звітної документації (наукове консультування, публікація довідкового видання, доповідь на вебінарах, семінарах);
 • участь у Фіналі Конкурсу «Марафон з інтелектуальної власності – ІР MARATHON»  із  презентацією  авторського проєкту «Інноваційна педагогічна технологія використання українських Хортинг-ляльок» (півфінал – квітень  2019 р. – МОН України, м. Київ; фінал – 16 травня 2019 р. – Торгово-промислова палата України, м. Київ. Організатори конкурсу:  Міністерство освіти і науки України, Державна система правової охорони інтелектуальної власності, Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності»);
 • вивчення та узагальнення кращих практик організації науково-дослідної роботи закладами освіти і науковими установами, у т.ч. зарубіжних країн, та впровадження його в практику роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наприклад, досвід розбудови університетської системи академічної доброчесності);
 • здійснення  якісного наповнення Карток ініціатив ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  на виконання  листа МОН України (від 12.03.2021 № 1/9-142), листа Кабінету Міністрів України від 25.02.2021 № 6173/0/2-21 щодо співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); програма ОЕСР та Європейської Комісії з питань науки та інновацій «STIP Compass»; надіслано 5 карток ініціатив ДЗВО «УМО» для наповнення Бази даних STIP Compass (21 квітня 2021 р.);
 • підготовка  документів на забезпечення доступу до електронної наукової бази даних повнотекстових ресурсів ScienceDirect  (електронні книги) / база даних Scopus (2020 р.); підготовка документів  на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних  Scopus i Web of Science (2019 р.);
 • узагальнення інформації для оформлення сторінки ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на Сайті ТОП-20 (https://20.ua/kyiv/obuchenie/ vyisshie-uchebnyie-zavedeniya/universitet-menedzhmentu-osviti-napn-ukrayini-vyisshee-uchebnoe-zavedenie.html);
 • узагальнення інформації структурних підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та укладання пакету інформаційно-презентаційних матеріалів до Музею історії Національної академії педагогічних наук України, створення презентацій: про діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» як підструктури НАПН України; про діяльність відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
 • розробка і читання лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України  у межах онлайн навчання за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи або відповідальних за організацію виховної роботи у ЗФПО (кураторів, практичних психологів) «Психолого-педагогічні аспекти формування професійних компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (тема «Івент-менеджмент у закладі фахової передвищої освіти в умовах цифровізації та інтернаціоналізації суспільства» (25.01.2024 р., сертифікат спікера CC 38282994/0183-24, м. Київ, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України (0,8 кредиту ЄКТС/24 год.)), тема «Освіта впродовж життя» (квітень-травень 2024 р.).

 

РОБОТА У СКЛАДІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ/НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ (ПІДКОМІСІЙ) З ВИЩОЇ АБО ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ МОН, ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЯХ:

У 2016 р. була обрана до складу Науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти (підкомісії з дошкільної освіти) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (каденція 2016-2019 рр.).

Із 2019 р. по теперішній час є членкинею Науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти (підкомісії з професійної освіти) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, а саме, Науково-методична комісія № 1 із загальної, професійної освіти та спорту. Галузь знань 01  Освіта/Педагогіка Спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Наказ Міністерства освіти і науки України № 582 від 25 квітня 2019 р. «Про персональний склад Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН (м. Київ)».

У процесі роботи як члена НМК здійснено участь у розгляді та схваленні двох Стандартів вищої освіти України: 1) Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 – «Освіта / Педагогіка», спеціальності 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»;  2) Стандарту вищої освіти України магістерського рівня галузі знань 01 – «Освіта / Педагогіка», спеціальності 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

У 2019 р. обрана до складу експертів із розроблення переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також механізму їх реалізації МОН України: Напрям 4. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці. (Розпорядження НАПН України від 07 червня 2019 р. № 56-Р).

Участь у роботі Підгрупи з педагогіки та психології Робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення Єдиного фахового вступного випробування (Наказ Міністерства освіти і науки НАПН України № 95 від 26.01.2024 р.).

Участь у тренінгах для розробників тестів стандартизованих освітніх вимірювань (ЄФВВ) (13.03.2024 р. – 19.03.2024 р., МОН України).

У співпраці з науково-педагогічним колективом здійснювала підготовку пакету документів Атестаційної справи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у частині провадження університетом наукової діяльності (за п’ять років – 2015 – 2020 рр.) за Методикою атестації згідно з Наказом МОН України №338 (загальна кількість 290 сторінок, із них: додаток 1 (1 сторінка), додаток 2 (88 сторінок), додаток 4 (145 сторінок), додаток 5 (22 сторінки)).

У 2020-2021 рр. здійснено тісну співпрацю з фахівцями Міністерства освіти і науки України(Сандигою І.В., Мельник С.М.) у форматі науково-методичного консультування з метою якісного оформлення документів атестаційної справи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» згідно з вимогами МОН України, та із питань якісного наповнення Карток ініціатив ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Брала активну участь у експертній діяльності, здійснюючи експертне оцінювання наукових конкурсних робіт на Міжнародній освітній онлайн виставці «Освіта та кар’єра – 2021»  (9-10 квітня 2021 р.), зокрема було оцінено роботи трьох закладів вищої освіти (Національний фармацевтичний університет у номінації «25 – Інновації у створенні й упровадженні системи дистанційного навчання в умовах сучасних викликів», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у номінації «1 – Видання підручників та навчальних посібників нового покоління», Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" у номінації «7 – Профорієнтаційна робота серед молоді»).

 

ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ (ПОВНОВАЖЕНЬ, ОБОВ’ЯЗКІВ) ЧЛЕНА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ/ЕКСПЕРТА (РЕЦЕНЗЕНТА) ІНОЗЕМНОГО НАУКОВОГО ВИДАННЯ, ЩО ІНДЕКСУЄТЬСЯ В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ:

Член редакційної колегії та редакційної  ради  Міжнародного  наукового періодичного журналу, що рецензується «Scientific World Journal», Країна видання: Болгарія (ISSN (Online): 2663-5712    DOI: 10.30888/2663-5712). Видавництво: D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov. Наукова галузь: мультидисциплінарний. Індексується в: IndexCopernicus, GoogleScholar.

Член редакційної колегії та редакційної  ради  Міжнародного  наукового періодичного журналу, що рецензується «Modern engineering and innovative technologies», Країна видання: Німеччина (ISSN (Online): 2567-5273   DOI: 10.30890/2567-5273). Видавництво: Sergeieva&Co, Карлсруе. Наукова галузь: мультидисциплінарний. Індексується в: IndexCopernicus, GoogleScholar.

Член редакційного штату та оргкомітету: Міжнародних наукових періодичних симпозіумів  та Серії німецьких Колективних монографій «European Science». Видавництво: Sergeieva&Co, Karlsruhe. Наукова галузь:мультидисциплінарний. Індексується в: IndexCopernicus, GoogleScholar.

Член редакційного штату та оргкомітету: Міжнародних наукових періодичних конференцій Серії "SW-Us Conference proceedings". DOI: 10.30888/2709-2267. Видавництво: Kupriyenko SV in conjunction with KindleDP, USA, Seattle. Наукова галузь: мультидисциплінарний. Індексується в: IndexCopernicus, GoogleScholar.

 

РОБОТА У СКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ / ЖУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ (ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ), КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИМ НАУКОВИМ ГУРТКОМ / ПРОБЛЕМНОЮ ГРУПОЮ:

У 2020 р. та 2021 р. брала участь у оцінюванні наукових робіт студентів як член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта» та II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (заходи відбулися 15 квітня 2020 р. та 14 квітня 2021 р.; згідно з наказом МОН України від 17.12.2019 № 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 н. р.» Українську інженер­но-педагогічну академію (м. Харків) призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; відповідно до наказу МОН України від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н. р.» Українську інженерно-педагогічну академію було призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»).

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ У ФОРМІ УЧАСТІ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА/АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ:

Членкиня Громадської організації  «Міжнародна фундація науковців та освітян» (ГО "МФНО", INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF). Посвідчення  №ES1313.

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

За сумлінну працю та здобутки у галузі освіти і науки нагороджена:

Дипломом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес (Національна академія педагогічних наук України, В. Г. Кремень, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Є. В. Баженков; Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2023»,  квітень 2023).

Грамотою за плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу розбудови освіти, впровадження інноваційних розробок (ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023 р.)

Дипломом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес (Національна академія педагогічних наук України, В. Г. Кремень, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Є. В. Баженков; Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2023»,  листопад 2023 р.).

Подякою за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову та науково-організаційну діяльність, особистий внесок у справу впровадження та розробки інноваційних проєктів у галузі освіти та науки, підготовки аспірантів і докторантів та з нагоди Дня науки (ДЗВО «Університет менеджменту освіти», М. О. Кириченко, 2022 р.).

Дипломом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес (Національна академія педагогічних наук України, В. Г. Кремень, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Є. В. Баженков; Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2021»,  листопад 2021 р.).

Дипломом за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій (Національна академія педагогічних наук України, В. Г. Кремень, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Ю. І. Завалевський; Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2020», 20-21 листопада 2020 р.).

Грамотою за сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов’язків, творчий підхід у дослідженні  проблем виховання дітей і учнівської молоді та з нагоди 20-річчя від  дня заснування Інституту  (Інститут проблем виховання НАПН України, 2017 р. Наказ № 86-к від 23.10.2017 р.).

Подякою за проведення майстер-класу «Театр, як і Життя, - це неповторне диво, що робить нас духовними й щасливими!»  на  Лабораторії творчих ідей у рамках Першого світового форуму українознавчих  суботніх  та  недільних  шкіл  (Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Львів, 21 серпня 2018 р., І.М.Ключковська).

Почесною грамотою за багаторічну  сумлінну  працю, особистий внесок у розвиток педагогічної науки, дослідження проблем  виховання дітей та учнівської молоді та з нагоди  Дня науки (Інститут проблем виховання НАПН України, 2014 р. Наказ № 37-к від 14.05.2014 р.).

 

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ НА  ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ІЗ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НАУКОВОЮ УСТАНОВОЮ):

Наукове консультування науково-педагогічних, педагогічних працівників, що здійснювалося на підставі договору із закладом освіти. Вебінар «Адаптивне управління професійним розвитком фахівців в умовах педагогічної інтернатури», 28 квітня 2023 р. у межах конгресних заходів ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  НАПН України на ХХХVІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2023». Модератори та спікери вебінару: проф. З.В. Рябова, доц. О.А. Острянська, ст. викл. Т.М. Пікож. (Трансляція на Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=8UIQ4w8uPxg)

Заклади освіти, із якими здійснювалося наукове консультування з актуальної проблеми організації педагогічної  інтернатури та адаптивного управління професійним розвитком фахівців в умовах педагогічної інтернатури:

- Комунальний заклад «Богодухівський ліцей № 1» Богодухівської міської ради  Богодухівського  району  Харківської  області.

- Бучанський  ліцей  № 4  Бучанської  міської  ради  Київської  області.

Здійснено науково-методичне консультування науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології щодо підготовки у вересні 2020 року пакету документів для участі в конкурсному відборі у члени Галузевих експертних рад (проф. Бурлаєнко Т.І.), у члени Наукової ради Національного фонду досліджень України (проф. Іванова В. В.).

Здійснено науково-методичне консультування науково-педагогічних працівників, узагальнення інформації структурних підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та укладання пакету інформаційно-презентаційних матеріалів до Музею історії Національної академії педагогічних наук України, а також створення презентацій: 1) Про діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» як підструктури НАПН України; 2) Про діяльність відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

ВИКЛАДАЧ-ТЬЮТОР (ОРГАНІЗАТОР) ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:

1. Куратор-тьютор груп слухачів курсів підвищення кваліфікації. Категорія слухачів (тема) «Професійний розвиток державного службовця з питань управління у сфері освіти». Державні службовці, які займають посади державної служби категорії «В». Форма навчання: дистанційна (онлайн), 2023 р.

2. Куратор-тьютор групи слухачів курсів підвищення кваліфікації. Категорія  слухачів (тема) «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти» (на базі відділу освіти Теребовлянської міської ради), 2023 р.

3. Куратор-тьютор групи слухачів курсів підвищення кваліфікації. Категорія  слухачів (тема) «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти» (на базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників Житомирської області), 2024 р.

4. Куратор-тьютор групи слухачів курсів підвищення кваліфікації. Категорія  слухачів (тема) «Проведення самооцінювання в закладах загальної середньої освіти» (Державна служба якості освіти),2024 р.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

1) Міжнародне стажування «Управління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвід»,  30.03-31.05.2023 р., Авіаційний університет Грузії – Georgian Aviation University; Венеціанський університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія), (6 кредів ЄКТС / 180 годин). Сертифікат ES № 14246;

2) Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Фандрайзинг та основи грантової діяльності: зарубіжний та вітчизняний досвід», 12.06-19.06.2023 р., м. Люблін (Республіка Польща); Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-техноло­гічного парку; IESF Міжнародна фундація науковців та освітян). (1,5 кредита ЄКТС / 45 годин). Сертифікат №14613;

3) Міжнародне стажування: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в    закладах освіти: Європейський досвід», Польща-Україна, 24.04-30.05.2021 р. Сертифікат № SZFL-000 137;

4) Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Iнтерактивні технології змішаного навчання при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PHD) в країнах Європейського союзу та Україні», 24.04-01.05.2023 р., м. Люблін (Республіка Польща); Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку; IESF Міжнародна фундація науковців та освітян). (1,5 кредита ЄКТС / 45 годин). Сертифікат ESN № 13578;

5) Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Неформальна освіта при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського союзу та Україні», 26.06 - 03.07.2023 р., м. Люблін (Республіка Польща); Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-техноло­гічного парку; IESF Міжнародна фундація науковців та освітян). (1,5 кредита ЄКТС / 45 годин). Сертифікат ESN № 14786;

6) Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО «Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід», 07.08 - 14.08.2023 р., м. Люблін (Республіка Польща); Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку; IESF Міжнародна фундація науковців та освітян). (1,5 кредита ЄКТС / 45 годин). Сертифікат ESN № 15175;

7) Міжнародне наукове стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності», 28.09-06.11.2020 р. Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава). Сертифікат міжнародного зразка на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW у партнерстві з компанією Plagiat Pl (180 годин / 6 кредитів ECTS). Реєстраційний номер сертифікату  KW 112020/046, від 06.11.2020 р., Варшава;

8) Підвищення кваліфікації (дистанційне) у Зимовій науковій школі «Цифрові технології в професійній діяльності публічних службовців» (20-23 лютого 2024 р., м. Київ, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, сертифікат № ЗНШ-230-224-238 (30 годин / 1 кредит ECTS));

9) Підвищення кваліфікації у Центральному  інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Науково-методичний супровід забезпечення якості у закладах освіти» «Науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів ППО – регіональні тренери/експерти з питань науково-методичного супроводу забезпечення якості у закладах освіти», 03.04-23.06.2023 р., м. Київ, ЦІПО ДЗВО «УМО». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІПО ДЗВО «УМО», 23.06.2023 р. СП № 35830447/1219-23. (150 год. / 5 кредитів ЄКТС);

10) Підвищення кваліфікації у Центральному  інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів», 15.05-15.12.2023 р., м. Київ, ЦІПО ДЗВО «УМО». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІПО ДЗВО «УМО», 15.12.2023 р., СП № 35830447/3013-23. (180 год. / 6 кредитів ЄКТС);

11) Підвищення кваліфікації у Центральному  інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства», м. Київ, ЦІПО ДЗВО «УМО», 21.04-20.11.2020 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІПО ДЗВО «УМО», СП 35830447/2727-20. (210 годин (7 кредитів ЄКТС);

12) Пройшла навчання та сертифікацію науково-педагогічних працівників на порталі «Дія. Освіта» за результатами складених тестів «Цифрограм для громадян 2.0», 15.12.2023 р. Сертифікат #D0001057332, рівень - високий С 2;

13) Пройшла навчання та сертифікацію науково-педагогічних працівників на порталі «Дія. Освіта» за результатами складених тестів «Цифрограм для вчителів», 15.12.2023 р., Сертифікат #D0001057374, рівень - високий С 1;

14) Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування на тему: «Корпоративна культура в організації», 10.07- 31.07.2023 р., (20 год. / 0,67 кредита ЄКТС). Сертифікат КПКДС 43254640/0048-23, виданий 31.07.2023 р.;

15) Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування на тему: «Лідерство»,10.07 - 31.07.2023 р., (20 год. / 0,67 кредита ЄКТС). Сертифікат КПКДС 43254640/0050-23, виданий 31.07.2023 р.;

16) Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування на тему: «Проєктний менеджмент», 10.07 - 31.07.2023 р., (20 год. / 0,67 кредита ЄКТС). Сертифікат КПКДС 43254640/0049-23, виданий 31.07.2023 р.;

17) Участь уНавчальному тренінгу з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю (ІР Marathon), обсягом 108 академічних годин у період із 12.03-23.04.2019 р. захистила проект та є сертифікованим спеціалістом з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю, м. Київ, 2019 р. (Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). Сертифікат № 00317/19 від 23.04.2019 р.;

18) Сертифікат участі у ІР  Marathon Марафоні з інтелектуальної власності з проєктом «Інноваційна педагогічна технологія використання українських Хортинг-ляльок». (12.03-23.04.2019 р., Міністерство освіти і науки України, Державна система правової охорони інтелектуальної власності, Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності»);

19) Сертифікат учасника онлайн-курсу «Проєктний підхід в діяльності сучасного закладу освіти», 30 годин. Фонди ЄС: можливості фінансування освітніх проектів. Дотаційні інструменти фінансування індивідуальної мобільності науковців та докторантів. Проектний офіс в структурі сучасного закладу освіти (січеньлютий 2019 р., Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (CEASC)), Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти);

20) Участь у Науково-методичномусемінарі-тренінгу «Зовнішня політика і комунікації в ЄС» у межах проекту Центра досконалості Жана Моне програми Еразмус+ Європей­ського Союзу «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (17-24.04.2021 р.,  м. Київ, Київський національний університет імені Тараса  Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне). Сертифікат № 069/21 (60 годин/ 2 кредити ЄКТС);

21) Науково-педагогічне стажування у Педагогічному інституті  Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі дошкільної освіти (листопад 2016 р.).

Брала активну  участь у Міжнародних, Всеукраїнських,  регіональних наукових і  науково-практичних  заходах із метою професійного розвитку та здобула сертифікати:

1. Сертифікат учасника Міжнародного форуму лідерів післядипломної освіти«Відкрита освіта у суспільстві знань» (1–2 жовтня 2019 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»).

2. Сетифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему «Використання ресурсів мережі Enterprise Europe Network (EEN) для наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій» (26.01.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

3. Сертифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему«Сучасна методологія проактивного визначення компетентності експертів» (02.02.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

4. Сертифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему «Розширений функціонал та перспективи розвитку сервісу "Реєстр наукових видань України"»(09.02.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

5. Сертифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та "антиплагіатні" сервіси» (16.02.2021 р., м. Київ, 4 акад. год.,  Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

6. Сертифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему «Проєктуваннясистеми реєстрації та супроводження науково-комунікаційних заходів та заходів з популяризації науки»(09.03.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

7. Сертифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему «Автоматизована інформаційна система організації та проведення науково-технічної експертизи»(16.03.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

8. Сертифікат онлайн-семінару на тему «Платформа REALIUM: новий підхід до приватних інвестицій в стартапи»(02.03.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

9. Сертифікат семінару з підвищення кваліфікації на тему «Проєктування системи супроводження електронного кабінету спеціалізованої вченої ради»(13.04.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

10. Сертифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему «Методологія та особливості проведення експертної оцінки бізнес-планів інноваційних та інвестиційних проєктів»(06.04.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

11. Сертифікат онлайн-семінару з підвищення кваліфікації на тему «Автомати­зована система формування інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів (АСФІМІР) як інструмент трансферу технологій»(20.04.2021 р., м. Київ, 2 акад. год., Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»). 

12. Сертифікат  вебінару на тему «Практичні аспекти оцінки вартості та обліку об’єктів  права  інтелектуальної  власності» (06.10.2020 р., м. Київ, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Міжрегіональна мережа трансферу  технологій). 

13. Сертифікат  вебінару на тему «Практичні аспекти розробки бізнес-плану з комерціалізації об’єктів  права  інтелектуальної  власності. Взаємодія з потенційними інвесторами» (06.10.2020 р., м. Київ, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Міжрегіональна мережа трансферу  технологій). 

14. Сертифікат вебінару на тему «Онлайн-тестування як форма контролю та підвищення якості знань» (22.01.2020 р., м. Київ, ТОВ «Всеосвіта», 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС)). 

15. Сертифікат вебінару на тему «Формувальне оцінювання як засіб підвищення ефективності освітнього процесу» (22.02.2020 р., м. Київ, ТОВ «Всеосвіта», 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС)).

16. Участь у ІІ Міжнародному науковому форумі «Адаптивні процеси в освіті», (07-08.02.2023 р., Тема доповіді: «Спеціальний курс «Адаптивне управління наставництвом у системі педагогічного новаторства» як засіб професійного розвитку в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально‐педагогічними системами», Українська інженер­но‐педагогічна академія,  ДЗВО «Університет ме­неджменту освіти» НАПН України, Харківський Національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківська академія неперервної освіти).

17. Участь у Міжнародній конференції «Академічна мобільність, дослідницькі проекти та грантові програми: досвід, можливості, перспективи» (18 травня 2019 р., м. Київ, Національна академія наук України). Теми доповідей: «Дослідницькі проекти як нові перспективи для університетів та наукових установ в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору», «Дослідницький проект: підготовка, виконання, впровадження результатів».

18. Вебінар«Адаптивне управління професійним розвитком фахівців в умовах педаго­гічної інтернатури»(28 квітня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти») у межах Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2023» та освітньої акції «Освітня ватра перемоги». Тема доповіді: «Нормативно-правові  засади  та  науково-методичний  супровід  адаптивного  управління  організацією педагогічної  інтернатури  у  закладах  загальної  середньої освіти». Сертифікат № 5069/23Д від 28 квітня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

19. Вебінар «Психологічне здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час» (22 березня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат № 788/23Д від 22 березня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

20. Вебінар «Формування трудового потен­ціалу держави та професійна підго-товка кадрів для економіки України в умовах глобальних викликів і сучасних загроз»  (24 березня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат № 1176/23Д від 24 березня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

21. Вебінари «Дитяча травма війни: індикатори та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення психологічного здоров’я»(28 березня 2023 р., 4 квітня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифі­кат № 2062/23Д від 4 квітня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

22. Вебінар «Щоденне управ­ління собою залежно від типу особистості: шлях до успіху» (30 березня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифі­кат № 1422/23Д від 30 березня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

23. Вебінар «Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти» (4 квітня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат № 2603/23Д від 4 квітня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

24. Вебінар «Українська освіта в умовах воєнного стану: актуальні напрями можливих проєктів» (5 квітня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат № 2759/23Д від 5 квітня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

25. Вебінар «Точність і надійність андраго­гічних досліджень: значення для практики» (12 квітня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат № 3426/23Д від 12 квітня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

26. Вебінар «Пошукові запити у Web of Science Core Collection без таємниць» серії Clarivate  науковцям 2023 (13 квітня 2023 р., м. Київ, Clarivate). Сертифікат від 13 квітня 2023 р. (1  год).

27. Вебінар «Diversityinentrepreneurship: whyandhow (18 квітня 2023 р.,м. Київ, у межах спільного проекту Starter Network стартап-інкубатора YEP і  Тартуського університету, що реалізується за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Міністерства освіти і науки України, присвячений популяризації науки, академічному підприємництву й наукомістким стартапам). Сертифікат  від 18 квітня 2023 р. від засновника та СЕО YEP  (1 год).

28. Вебінар «ChatGPT: ворог чи друг» (19 квітня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат № 4147/23Д від 19 квітня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

29. Вебінар «Модернізація управління освітою в умовах світових викликів» (20 квітня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат № 4302/23Д від 20 квітня 2023 р. (0,2 кредита ECTS / 6 год).

30. Вебінар «Толерантні навчальні та культурно-освітні практики: наративи сьогодення у контексті європейського шляху розвитку» (21 квітня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат № 4476/23Д від 21 квітня 2023 р.  (0,2 кредита ECTS / 6 год).

31. Участь у Четвертій  Міжнародній літній науковій online-школі «Адаптивні процеси в освіті» (04 – 05 липня 2023 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».  Тема доповіді: «Міжнародна освітня виставка як засіб полімодельного професійного розвитку науково-педагогічних працівників: управлінський аспект»  (0,5 кредиту ECTS /15 год.)).

32. Участь у  XV Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», 25-27 жовтня 2023 р., як спікера у вебінарі «Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти» за темою «Новаторство та традиції: сучасний зміст і стратегії у післядипломнй освіті»; організатори: кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО, кафедра управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна (Сертифікат доповідача вебінару, Національна академія педагогічних наук України, В.Г. Кремень, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Є. В. Баженов; Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», 25-27 жовтня 2023 р.).

33. Участь у ХХХVІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2023», 28 квітня 2023 р., як спікера у вебінарі «Адаптивне управління професійним розвитком фахівців в умовах педагогічної інтернатури»; організатори: кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО, кафедра управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна (Диплом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес (Національна академія педагогічних наук України, В. Г. Кремень, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Є. В. Баженков; Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2023»,  квітень 2023).

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОПУБЛІКОВАНІ В НАУКОВИХ  ПРАЦЯХ:

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ  ОСВІТИ:

Olena Ostrianska, Olena Otych, Inna Otamas, Lyudmyla Bryn (2021). The Use of Digital Tools for Training and Retraining of Education Professionals in the Context of the COVID-19 Pandemic. / Olena Otych, Inna Otamas, Olena Ostrianska, Lyudmyla Bryn// ICTERI 2021: 17th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer, September 28 – October 02, 2021, Kherson, Ukraine. (3013). стор. 226-238. ISSN 1613-0073

Острянська Олена, Кириченко Микола, Рябова Зоя. Адаптивне управління наставництвом у системі педагогічного новаторства [Adaptive management of mentoring in the system of pedagogical innovation] / Кириченко Микола, Рябова Зоя, Острянська Олена // Розвиток гуманістичних ідей у неперервній освіті: від Григорія Сковороди до сучасного педагога-новатора : колект. наук. монографія / за заг. та наук. ред. д-ра пед. наук Н. І. Білик ; редколегія : В. В. Зелюк, М. О. Кириченко, В. В Пилипенко, З. В. Рябова та ін. Полтава; Київ: ПАНО ім. М. В. Остроградського, 2023. 542 с. С. 232-254.

Острянська О. А., Кириченко М. О., Сіданіч І. Л. Розбудова університетської системи академічної доброчесності як основи професійного розвитку в умовах цифровізації суспільства \ Кириченко М. О., Острянська О. А., Сіданіч І. Л. // Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 994 р. Р. 299-316. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.III

Острянська О. А., Сіданіч І. Л. Наукова лабораторія «Академічна синергія» як освітній простір професійного розвитку майбутніх фахівців / Сіданіч Ірина, Острянська Олена // Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : моногр. / [Нічуговська Л. І., Ніколенко Л. М. та ін.]; уклад. : Криворотько А. О. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. – 484 с. С. 363 – 395.  ISBN 978-617-645-476-2

Острянська О. А., Бринь Л. І., Сіданіч І. Л. Освітня виставка як засіб професійного розвитку фахівців громадських віросповідних організацій у системі неформальної освіти дорослих. Moderní aspekty vědy: XV. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str. 435. C. 237-294. URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/ monography-15.pdf

Olena Ostrianska, Natalia Zernova. Facilitative Support of Professional Development of Research and Teaching Staff in The Process of Preparing and Holding International Educational Exhibitions. Science and Education, 2020, Issue 4. Pp. 24-40. (Острянська О. А., Зернова Н.В. Фасилітативний супровід професійного розвитку науково-педагогічних працівників у процесі підготовки і проведення міжнародних освітніх виставок. Наукаіосвіта, 2020, Вип.4. С. 24-40). DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2020-4-4. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2020/4_2020/4.pdf

Острянська  О. А. Міжнародна освітня виставка як засіб полімодельного професійного розвитку фахівців:навч.-мет. посібник до спецкурсу / О. А. Острянська / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

Острянська  О. А. Система наукової роботи з обдарованими студентами та молодими вченими: досягнення, проблеми, перспективи: навч.-мет. посібник до спецкурсу / О. А. Острянська / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

Острянська О. А. Нормативно-правові засади та науково-методичний супровід адаптивного управління організацією педагогічної   інтернатури у  закладах  освіти: навч.-мет. посібник до спецкурсу  / О. А. Острянська / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

Острянська  О. А. Розбудова системи академічної доброчесності у закладі  вищої  освіти: правовий, технологічний, морально-етичний аспекти: навч.-мет. посібник до спецкурсу / О. А. Острянська / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

Острянська  О. А. Розвиток позитивного іміджу та бренд-технології закладу освіти в умовах диджиталізації та інтернаціоналізації  суспільства: навч.-мет. посібник до спецкурсу / О. А. Острянська / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 74 с.

Експериментальна діяльність державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України : довід. вид. / за заг. ред. О. М. Отич ; упоряд.: О. М. Отич, О. А. Острянська ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ : ЮСТОН, 2019. – 45 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/716769/.

Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с. ISBN 978-966-485-280-4

Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: матеріали ІІІ науковопрактичної конференції / наук. ред. О.М. Спірін, О.А. Острянська. Київ – Житомир : НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЖДУ ім. І. Франка 2022. 304 с. ІІI Conference on professional development in the digitized society: current trends (PDDig‐2022) proceedings (selected papers) of the scientific and practical conference / scientific edition Oleg Spirin, Olena Ostrianska. Kyiv – Zhytomyr: National Academy of Sciences of Ukraine SIHE «University of Management Education», Zhytomyr Ivan Franko State University, 2022. 304 s. ISBN 978‐966‐485‐285‐9

Острянська О. А., Кириченко М. О. Атестація здобувачів вищої освіти // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с.  С. 56-57.

Острянська О. А. Магістратура // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 523-524.

Острянська О. А. Традиції освітні // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 1019-1020.

Острянська О. А. Академічна група // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 20-21.

Острянська О. А. Академічний рік // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 25.

Острянська О. А. Індивідуальна форма здобуття освіти // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 389-390.

Острянська О. А. Міжнародне співробітництво в освіті // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 571-572.

Острянська О. А., Отамась І. Г. Інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 412-413.

Острянська О. А. Впровадження результатів наукової і науково-технічної діяльності // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 140-141.

Острянська О. А. Тестування // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 1008-1009.

Острянська О. А. Ад’юнкт // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 18-19.

Острянська О. А. Ад’юнктура // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 19.

Острянська О. А. Аудиторія // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 59.

Острянська О. А. Банк даних // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 67.

Острянська О. А., Отич О. М. Види навчальних занять // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 107-108.

Острянська О. А. Глосарій // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 159-160.

Острянська О. А. Електронне портфоліо // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 292-293.

Острянська О. А. Європейська мережа з гарантування якості у вищій освіті // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 316.

Острянська О. А., Локшина О. І. Європейська навчальна фундація // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 317-318.

Острянська О. А. Злагода міжособистісна // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 366-367.

Острянська О. А. Імпакт-фактор // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 380-381.

Острянська О. А. Консультація // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 476-477.

Острянська О. А. Майстер-клас // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 525-526.

Острянська О. А. Модератор // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 584-585.

Острянська О.А. Навчальна дисципліна // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 610-611.

Острянська О. А. Наставництво // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 627-628.

Острянська О. А. Наукове видання // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 632-633.

Острянська О. А. Науковий та науково-педагогічний працівник // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 634-635.

Острянська О. А. Науковий результат, науково-технічний (прикладний) результат // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 635-636.

Острянська О. А., Отамась І. Г. Науково-організаційна діяльність // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 638.

Острянська О. А. Організаційна культура закладу освіти // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 662-663.

Острянська О. А., Отич О. М.  Організація освітнього процесу у педагогічних закладах освіти // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 663-664.

Острянська О. А. Освітній омбудсмен // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 678-679.

Острянська О. А., Отич О. М. Освітня діяльність // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 683-684.

Острянська О. А. Підготовче відділення // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 757-759.

Острянська О. А. Портфоліо // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 778-779.

Острянська О. А. Рамка досконалості викладання // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 855-856.

Острянська О. А. Стажування // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 972-973.

Острянська О. А., Отич О. М.  Студент // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 983-984.

Острянська О. А. Учений (вчений) // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. С. 1046.

Острянська О. А. Засоби розвитку професійної мобільності  у  цифровому освітньому середовищі закладів вищої освіти  в умовах воєнного стану. Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: матеріали ІІІ науковопрактичної конференції / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Київ – Житомир : НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЖДУ ім. І. Франка 2022. 304 с. С. 206-210.

Анотований каталог конкурсних робіт учасників Одинадцятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти (2019 р.) /упоряд.: М. О. Кириченко, О. М. Отич, І. Г. Отамась, О. А. Острянська, Н. В. Зернова, В. Т. Розмариця; за заг. ред. М. О. Кириченка; ДЗВО «Ун-т менедж. освіти».  Київ, 2019.  40 с.

Острянська О. А., Кривенко О. Г. Інформаційно-комунікаційні аспекти взаємодії в управлінні якістю викладання предметів духовно-морального спрямування у закладах загальної середньої освіти. Innovations technologies in science and practice. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. Haifa, Israel. 2022. Pp. 334-340. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.I.VI. URL: https://isg-konf.com/uk/innovations-technologies-in-science-and-practice-ua/

Острянська О. А., Кривенко О. Г. Особливості розбудови внутрішньої системи забезпечення якості викладання навчальних предметів духовно-морального спрямування у закладах загальної середньої освіти. Theoretical and applied aspects of the application of modern science. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan 2022. Pp. 281-287. ISBN – 978-9-40364-505-6. – URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/02/Theoretical_and_applied_aspects_of_the_application_of_modern_science.pdf

Кривенко О. Г., Острянська О. А. Особливості розбудови внутрішньої системи забезпечення якості викладання предметів духовно‐морального спрямування у закладах загальної середньої освіти в умовах війни і в поствоєнний період в Україні. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали  Всеукр. наук.‐практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15–28 квіт. 2022 р.; ред. кол. : І. О. Дегтярьова, В. С. Куйбіда, П. М. Петровський та ін., уклад. Т. О. Мельник. Т. 2 Київ : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. C. 213–216.

Острянська О. А. Акмеологічні технології професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах освітньо-виховного комплексу регіону. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія "Педагогічні науки". Випуск 16.  Глухів: ГНПУ, 2010.  С. 17-23.

Острянська О. А. Використання педагогічного потенціалу книжкових виставок у процесі професійного розвитку майбутнього вчителя початкової школи. Початкова школа.  2011.  № 8 (506).  С. 55-59.

Острянська О. А. Навчально-професійне портфоліо як технологія моніторингу професійного розвитку майбутніх педагогів. Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць.  Випуск 1.  К.: Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2012.  С. 122-131.

Острянська О. А. Професіоналізм викладача вищої школи як важливий чинник професійного розвитку майбутніх педагогів. Початкова школа.  2012.  № 5 (515).  С. 43-45.

Острянська О. А. Засоби професійного розвитку майбутніх фахівців початкової школи в процесі організації навчальної практики. Початкова школа.  2012.  № 10 (520).  С. 52-55.

Острянська О. А., Мельник О. В. Науково-практична конференція – ефективна форма забезпечення професійного розвитку педагогів / О. В. Мельник, О. А. Острянська. Початкова школа.  2014.  № 1. (535).  С. 62-63.

Острянська О. А. Вчена рада факультету як засіб професійного розвитку викладачів вишу. Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика: збірник науко­вих праць. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012.  Випуск 5.  189 с.  С. 114-116.

Острянська О. А. Засоби забезпечення професійного розвитку студентів у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського сус­пільства»: матеріали конференції.  Кременчук: КрНУ, 2012.  226 с.  С. 146-148.

Острянська О. А. Застосування технології квазіпрофесійного веб-квесту в процесі професійного розвитку майбутнього вчителя початкової школи у системі освітньо-виховного комплексу регіону. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя» (26-27 листопада 2014 р., м. Вінниця).  Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014.  С.125-129.

Острянська О. А., Мельник О. В. Передмова. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАЛН України за 2012 рік / [За ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, Г.П. Пустовіта, О. В. Мельника; літ. ред. І.П. Білоцерківець].  Івано-Франківськ: НАІР, 2013.  Вип. 3.  468 с.  С. 10-12.

Острянська О. А., МельникО. В. Передмова. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [За ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, Г.П. Пустовіта, О.В. Мельника; літ. ред. І.П. Білоцерківець].  Івано-Франківськ: НАІР, 2014.  Вип. 4.  С. 9-12.

Острянська О. А. Інтеграція навчальних закладів у освітньому просторі регіону. Імідж сучасного педагога. 2005. №3-4 (52-53).  С. 27-29.

Острянська О. А. Використання викладачами університетів педагогічних можливостей мережі Інтернет у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр.  Редкол.: Т.І. Сущенко (від. ред.) та ін. Київ- Запоріжжя. 2005.  Вип. 35. С. 155-159.

Острянська О. А. Презентація навчально- методичного забезпечення як інноваційна форма вдосконалення професійної майстерності викладачів ВНЗ III- IV рівнів акредитації. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. Редкол.: Т.І. Сущенко (від. ред.) та ін.  Київ- Запоріжжя.  2005.  Вип. 36. С. 164-168.

Острянська О. А. Забезпечення єдності теорії і практики в діяльності наукових та освітньо-виховних комплексів. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.  Випуск 7 (46). Серія «Педагогічні науки».  Полтава: ПДПУ, 2005. С. 63-72.

Острянська О. А., Бойко А. М., Кравченко Л. М.  З ІІІ-х Міжнародних студентських європейських читань / Бойко А. М., Кравченко Л. М. Острянська О. А. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.  Випуск 7 (46).  Серія «Педагогічні науки».  Полтава: ПДПУ, 2005.  С. 348-354.

Острянська О. А. Презентація – інноваційна форма вдосконалення професійної майстерності викладачів вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Випуск 2 (41).  Серія «Педагогічні науки». Полтава: ПДПУ, 2005. С. 65-70.

Острянська О. А. Взаємодія вищих педагогічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Імідж сучасного педагога. 2004. № 6 (45).  С. 54- 57.

Острянська О. А. Інтерактивні технології професійної підготовки студентів у процесі функціонування університетів як науково-освітньо-виховних комплексів регіону. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти» (26-27 травня 2005 р., м. Полтава).  Полтава: АСМІ, 2005. С. 269-271.

Острянська О. А. Шляхи вдосконалення самостійної роботи студентів в умовах функціонування університету як наукового та освітньо-виховного комплексу регіону. Самостійна робота студентів у структурі сучасної освіти: Матеріали регіональної науково-практичної конференції (Полтава, 22 квітня 2004 p.). Полтава: АСМІ, 2005. С. 80-87.

Острянська О. А. Використання потенціалу музейних комплексів педагогічних ВНЗ як засобу професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Дидаскал: Часопис ПДПУ імені В.Г. Короленка.  Полтава: ПДПУ, 2004.  № 2. С. 136-140.

Острянська О. А. Реалізація методу аналізу педагогічного досвіду А.С. Макаренка в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Витоки: Альманах Української асоціації Антона Макаренка. Вип. 2.  Полтава: АСМІ, 2004. С. 100-103.

Острянська О. А. Сучасні засоби підготовки в університетах майбутніх фахівців для роботи з дітьми з особливими фізичними і психічними потребами. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями: інноваційний підхід» (6-8 жовтня 2004 р., м. Полтава).  Полтава: ПДПУ, 2004.  С. 35-39.

Острянська О. А. Принципи і умови формування психічного здоров'я студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. Збірник матеріалів науково-практичного семінару «Формування здорового способу життя студентської молоді засобами навчального процесу».  Полтава: ПолтНТУ, 2005.  С. 108-111.

Острянська О. А. Значення науково-освітньо- виховних комплексів для забезпечення якості освітнього середовища регіону. Матеріали IX Міжвузівської науково-практичної конференції «Економіка XXI століття: проблеми трансформації та глобалізації» (21 квітня 2005 p., Європейський університет. Полтавська філія). Полтава: ЄУФІМБ, 2005.  С. 133-135.

Острянська О. А. Основні напрями співробітництва педагогічних колективів навчальних закладів у системі освітньо-виховного комплексу регіону. Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика: Збірник наукових праць.  Полтава: ПДПУ, 2008.  С. 22-26.

Острянська О. А. Саморозвиток студентів у педагогічному процесі освітньо- виховного комплексу регіону. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики»  (9-10 жовтня 2008 р., м. Полтава).  Збірник наукових праць. Вип. 3. / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.  Полтава: ПДПУ, 2008. С. 136-143.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

Острянська О. А., Маршицька В. В., Піроженко Т. О., Рагозіна В. В. Дошкільна освіта: доступність і якість для кожної дитини / В. В. Маршицька, О. А. Острянська, Т. О. Піроженко, В. В. Рагозіна // Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016.  448 с.  Бібліогр.: с. 21.  (До 25-річчя незалежності України).  С. 44-50.

Ostrianska O. A., Marshytska V. V., Pirozhenko T. O., Rahozina V. V. Pre-primary education: accessibility and quality for each child // National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V. G. Kremen (head), V. I. Lugovyy (deputy head), A. M. Gurzhii (deputy head), O. Ya. Savchenko (deputy head)], edited by V. G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna  dumka, 2017.  336 p.  P. 27-28.

Острянська О. А. Експериментальне дослідження особливостей прояву та формування міжособистісної злагоди у дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ // Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ :  монографія / Г. Бєлєнька, С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Маршицька, С. Нечай, О. Острянська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр; за заг. ред. О. Рейпольскої.  Харків : Друкарня «Мадрид», 2015.  330 с.  С. 178-240.

Острянська О. А. Міжособистісна злагода // Виховуємо базові якості старшого дошкільника в умовах ДНЗ : метод. посіб. / Н. Гавриш, С. Васильєва, В. Маршицька, С. Нечай, Г. Орлова, О. Острянська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр; за заг. ред. Н. Гавриш. Х. : Друкарня Мадрид, 2015. 220 с. С. 63-67. (Гриф Міністерства освіти і науки України).

ОстрянськаО. А. Використання педагогами традицій і ритуалів закладу дошкільної освіти як засобу соціалізації старших дошкільників. Науковий часопис Національного педагогічного уні­верситету імені М.П. Драгоманова. Серія №11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка». Випуск 24 (ІІ том): збірник  наукових  праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 268 с. С. 112-123.

Острянська О. А. Співтворчість науковців і практиків у системі освітньо-виховного комплексу регіону з проблеми формування міжособистісної злагоди у старших дошкільників. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць.  Випуск 42. Ч.2. / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін.  Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. 300 с.  С. 35-39.

Острянська О. А., Єрьоменко Е. А. Перспективність і наступність у реалізації змісту з основ здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів (на прикладі програми «Хортинг для здоров’я, наполегливості, злагоди дитини») / Е. А. Єрьоменко, О. А. Острянська. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» : зб. наук. праць / за ред. Г.М. Арзютова.  К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013.  Випуск 13 (40) 13.  208 с.  С. 88-98.

Острянська О. А., Єрьоменко Е. А. Засоби формування міжособистісної злагоди у вихованців 5-6 років у процесі занять хортингом  / Е. А. Єрьоменко, О. А. Острянська.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» : зб. наук. праць / за ред. Г.М. Арзютова.  К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013.  Випуск 14 (41) 13. 186 с. С. 54-61.

Острянська О. А. Подолання комунікативних труднощів старшими дошкільниками у процесі формування міжособистісної злагоди. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014.  № 12 (31). С. 40-43.

ОстрянськаО. А. Використання методики формування міжособистісної злагоди у процесі соціалізації старших дошкільників у гуртковій роботі з валеологічного хортингу. Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І.Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А.В., 2015. Вип. 4. С. 204-211.

ОстрянськаО. А. Використання педагогами театралізованої діяльності як засобу соціалізації старших дошкільників (на прикладі гуртка з валеологічного хортингу). Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І.Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А.В., 2016. Вип. 6. С. 138-147.

ОстрянськаО. А., Цехмистро О. І., Козлова І. В. Соціалізація старших дошкільників у системі громадянського і національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти / Острянська О. А., Цехмистро О. І., Козлова І. В. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць – Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". Вип. 21. Кн. 3. Том ІV (78). К. : Гнозис, 2017. С. 514-526.

ОстрянськаО. А. Використання традицій формування соціального і фізичного здоров’я – важлива умова успішної соціалізації старших дошкільників (на прикладі гуртка з валеологічного хортингу). Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол. Бех І.Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А.В., 2017. Вип. 7. С.  90-97.

ОстрянськаО. А., Цехмистро О. І., Козлова І. В.  Використання технології лепбукінгу в  процесі соціалізації старших дошкільників у закладі дошкільної освіти / Острянська О. А., Цехмистро О. І., Козлова І. В. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць – Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору".  Вип. 21.  Кн. 3.  Том ІV (78). К. : Гнозис, 2017.  С. 343-353.

Острянська О. А. Теоретико-методичні засади формування у старших дошкільників основ здорового способу життя в умовах науково-освітньо-виховного комплексу регіону. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [За ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, Г.П. Пустовіта, О.В. Мельника; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. Вип. 3.  468 с. С. 81 – 84.

Острянська О. А. Переваги використання казки як засобу формування міжособистісної злагоди у старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі. Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації: тези доповідей. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 2014. 229 с. С. 224-225.

Острянська О. А. Діагностичний аспект проблеми міжособистісної злагоди у старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матер. ІІІ Всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.): у 4-х частинах.  Д.: ТОВ «Інновація», 2014.  Ч. 3.  224 с.  С. 82-85.

Острянська О. А.Використання технології родинного театру в процесі формування у старших дошкільників соціально-комунікативних умінь у театралізованій діяльності в ЗДО. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року, Київ) / за ред. Ю. М. Швалба. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. 258 с. С. 129-133.

Острянська О. А.Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу науково-методичного супроводу експерименттальної роботи педагогів ЗДО: інновації у соціалізації вихованців. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку" (15-16 грудня 2017 р., м. Київ). К., 2018.

Острянська О. А., Маршицька В. В. Партнерська взаємодія науковців і практиків – запорука ефективного розв’язання виховних проблем дошкільної освіти / МаршицькаВ. В., Острянська О. А. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 травня 2016 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 189 с. С. 122-124.

Острянська О. А. Формування соціально-комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти засобами театрального лепбуку. Інноваційні технології в дошкільній освіті: Збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28-29 березня 2018 р. / за заг. ред. Л.О. Калмикової, Н.В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018.  266 с.  С. 98-99.

Острянська О. А., Єременко Р. І., Петриченко Н. М. Українські народні традиції, звичаї та обряди як чинники соціалізації дитини старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності у ЗДО / Острянська О. А., Єременко Р. І., Петриченко Н. М. Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції до Дня заснуванння хортингу «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива» (22-23 березня 2018 р., м. Ірпінь) : зб. наук. праць / [ред. колегія:  Пашко П.В. (голова) та ін.]. К. : Паливода А.В., 2018. 202 с. С. 142-146.

 

РОЗРОБКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ, РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ, ПРОГРАМ, ЗМІСТОВИХ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ (ТЕМ) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ:

1. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників (електронна, співавтор). Напрям:Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти. Категорія:Директори/керівники (заступники директорів/керівників), педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Тематичні авторські курси: Проведення самооцінювання в закладах загальної середньої освіти. Форма  навчання:очно-дистанційна  (триетапна)  150 годин (5  ЄКТС-кредитів), 2024, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

2. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників (електронна, співавтор). Напрям: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Категорія слухачів:«Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти», 2024, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

3. Робочий навчальний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (електронна, співавтор). Напрям: Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти. Категорія: Директори/керівники (заступники директорів/керівників), педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Тематичні авторські курси: Проведення самооцінювання в закладах загальної середньої освіти. Форма  навчання:очно-дистанційна  (триетапна)  150 годин (5  ЄКТС-кредитів), 2024, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

4. Робочий навчальний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (електронна, співавтор). Категорія: Директори/керівники (заступники директорів/керівників), педагогічні працівники закладів дошкільної освіти. Тематичні авторські курси: Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти (на базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників Житомирської області). Форма навчання: очно-дистанційна (триетапна)  150 годин (5  ЄКТС-кредитів), 2024, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

АВТОР  ПРОГРАМ  СПЕЦКУРСІВ  ДЛЯ  СЛУХАЧІВ  КУРСІВ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  (електронні):

1. Розвиток позитивного  іміджу та  бренд-технології  закладу  вищої  освіти в умовах інтернаціоналізації.

2. Система наукової роботи з  обдарованими студентами  та  молодими вченими: досягнення, проблеми, перспективи.

3. Науково-методичний супровід процесу формування міжособистісної  злагоди  у  старших  дошкільників.

4. Розвиток  позитивного  іміджу та  бренд-технології  закладу  позашкільної освіти в  умовах  диджиталізації  суспільства.

5. Розбудова системи академічної доброчесності у закладі  освіти: правовий, технологічний, морально-етичний аспекти.

6. Розвиток  позитивного  іміджу та  бренд-технології закладу післядипломної педагогічної освіти  в  умовах  диджиталізації  суспільства.

7. Міжнародна освітня виставка як  засіб полімодельного професійного розвитку фахівців.

8. Експериментальна діяльність у закладі освіти як фактор підвищення його конкурентоспроможності.

9. Адаптивне управління організацією педагогічної інтернатури та професійним розвитком фахівців у закладах загальної середньої освіти.

10. Адаптивне управління наставництвом  у  системі педагогічного новаторства.

11. Комплаєнс  у  системі  стратегічного і тактичного менеджменту закладу вищої освіти.

12. Івент-менеджмент у закладі освіти в умовах цифровізації та інтернаціоналізації  суспільства.

 

УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕБІНАРІВ У МЕЖАХ ОСВІТНІХ АКЦІЙ  «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ»  (2022), «ОСВІТНЯ ВАТРА ПЕРЕМОГИ» (2023) ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ:

1. У межах освітньої акції «Переможні обрії освіти» (2022 р.), започаткованої Центральним інститутом післядипломної освіти, Українським відкритим університетом післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на підтримку трансформації професійного розвитку педагогів в умовах воєнного стану, та відкритого освітнього марафону «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!» (ННІМП ДЗВО «УМО»), організовано та проведено ІІ  Науково-практичний  вебінар «Академічна доброчесність у  науково-освітньому просторі: правові, технологічні, морально-етичні аспекти» за програмою Весняно-літньої школи з академічної доброчесності (10 червня 2022 р., іменний електронний сертифікат спікера, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з компанією Clarivate).

2. У межах освітньої акції «Освітня ватра перемоги» (2023 р.) Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО» організовано та проведено вебінар за темою «Адаптивне управління професійним розвитком фахівців в умовах педагогічної інтернатури», 28 квітня 2023 р., у межах конгресних заходів ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  НАПН України на ХХХVІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2023». Модератори та спікери вебінару: проф. З.В. Рябова, доц. О.А. Острянська, ст. викл. Т.М. Пікож. (Трансляція на Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=8UIQ4w8uPxg), а також були відвідані вебінари науково-педагогічних працівників  університету.

 

ОСОБИСТІСНІ  ТА  ПРОФЕСІЙНІ  ЯКОСТІ

Острянська Олена Анатоліївна  відзначається високим рівнем працелюбності, професійної майстерності та академічної культури; вона вимоглива до себе, доброзичлива до колег, цілеспрямована, ініціативна, відповідальна, систематично приділяє увагу професійному розвитку та самовдосконаленню, що підтверджує її творче портфоліо вагомих результатів наукової роботи. Острянська О.А. володіє творчим підходом до виконання завдань, систематично бере активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних заходах (науково-практичних конференціях, вебінарах, семінарах, наукових школах тощо) із проблем управління, академічної доброчесності, якості вищої освіти, початкової, дошкільної освіти, професійної підготовки майбутніх фахівців для початкової ланки Нової української школи, закладів дошкільної освіти; надає на високому науково-методичному рівні консультативну допомогу викладачам закладів вищої педагогічної освіти, фахівцям інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівникам закладів початкової та дошкільної освіти, методистам обласних, районних та міських методичних кабінетів. Нагороджена Дипломами Міжнародних овітніх виставок «Освіта і кар’єра», «Освіта і кар’єра – День студента», «Інноватика в сучасній освіті» за активну участь у семінарах і представлення освітніх інноваційних технологій; грамотами і подяками від ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Інституту проблем виховання НАПН України, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Української інженерно-педагогічної академії, а також від експериментальних закладів дошкільної освіти лабораторії дошкільної освіти і виховання ІПВ НАПН України (Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, закладів дошкільної освіти м. Полтави, Обухова, НВК м. Полтави).