Співробітники Університету О. Бондарчук та О. Філь успішно провели психологічні тренінги для державних службовців І-ІІ категорії в Школі вищого корпусу державної служби за Програмою розвитку лідерства

20-22 травня та 14-25 вересня 2015 року Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління Університету менеджменту освіти НАПН України, доктор психологічних наук, професор та Філь Олена Анатоліївна, старший науковий співробітник лабораторії проблем педагогіки і психології післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент провели ряд цікавих, змістовних та практично спрямованих тренінгів для учасників Програми розвитку лідерства – державних службовців І-ІІ категорії.

Так, в рамках тренінгу «Оцінка лідерських якостей» (20-22 травня), за допомогою психологічного тестування державні службовці виявляли власний лідерський потенціал (схильність до лідерства, самооцінка стилю лідерства, потреба в досягненні, рівень креативного потенціалу, ступінь готовності до ризику, здатність до самоуправління в спілкуванні). У формах командних проектів, мозкового штурму, роботи в парах, ділових іграх, кейс-стаді, індивідуального та групового консультування державні службовці практично «нарощували» власний лідерський потенціал.

У тренінгу «Управління командою: 5 завдань лідера» (14-25 вересня), які тісно співвідносяться з основними управлінськими функціями керівника на державній службі, державні службовці протестували власні особливості психологічної підготовленості колективів до ефективної професійної діяльності, виявили власний стиль управлінської діяльності та міру орієнтації на стиль «команда», виявили стадії розвитку команди, функціонально-рольові позиції в управлінській команді, зробили моніторинг особистої ефективності лідера команди, моніторинг ефективності команди, методику діагностики ступеня задоволеності основних потреб, рівень емоційного інтелекту тощо. Через практичні форми роботи (метод експертних оцінок, робота в парах, підготовка та здійснення презентації команди та результатів її роботи, проектна командна робота) державні службовці опанували способи реалізації місії команди, зокрема, ефективне планування ресурсів, використовуючи сучасну технологію SMART для постановки цілей діяльності команди; стимулювання та розвиток учасників команди, застосовуючи матеріальні та нематеріальні стимули для заохочення персоналу. Особливу практичну користь, за словами учасників, принесло відпрацювання технології делегування повноважень працівнику команди.

У межах зазначеного тренінгу державні службовці здійснили самодіагностику стратегій досягнення цілей, конструктивності стратегій конкуренції, визначення асертивності, баланс спрямованості на справу, взаємодію та на власні інтереси, визначили особливості командної культури, рівень совісності  тощо.  Особливо корисним для практики управління командою виявилося опанування таких інструментів, як ефективне планування ресурсів команди для вирішення конкретних завдань (матеріальних, інтелектуальних, технічних  та  ін.), відпрацювання конструктивних стратегій конкуренції в команді; алгоритм підготовки інструкцій, орієнтованих на результат з використанням технології PRES; застосування похвали; розпізнання маніпуляцій та захист від них; управління критикою;  алгоритм проведення ефективної наради  тощо.

За результатами кожного тренінгу учасники оцінювали його ефективність за анкетою, розробленою Школою вищого корпусу. Як засвідчили результати анонімного опитування, за 5-бальною шкалою по позиціях «загальна оцінка ефективності тренінгу», «рівень професіоналізму тренерів», «якість роздаткових матеріалів» та інших показниках оцінки учасників були виставлені в межах «4» та «5» балів, що свідчить про високу ефективність навчання та високий рівень задоволення потреб державних службовців у змісті навчання та відповідних інтерактивних формах його реалізації, а також про успішну роботу тренерів-співробітників Університету.

Якісне навчання державних службовців, здійснене співробітниками Університету,  утверджує  його  позитивний  імідж  як  конкурентоздатної  організації  на  ринку  освітніх  послуг.