БОНДАРЧУК Олена Іванівна

БОНДАРЧУК Олена Іванівна

Завідувач кафедри
доктор психологічних наук, професор, член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці

ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/W-1254-2018

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1rI3RZMAAAAJ&hl=uk

Сторінка в Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/671da3a8d3542470481dd29da9a5a771/  

 

Додаткові відомості

Освіта:  вища

Досвід роботи: 35 років

Теми дисертацій:

1. Психологічні особливості використання комп’ютерних ігор у позакласній роботі з молодшими школярами (1990 р., кандидат психологічних наук наук; спец.:19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

2. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності (2008 р., доктор психологічних наук; спец.:19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи)

Наукова діяльність

1.Керівництво НДР кафедри психології управління «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772).

2.Керівництво на громадських засадах НДР спільної лабораторії психології професіоналізму (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) на тему: «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти» (2016-2019 рр., експеримент регіонального рівня, Наказ № 375 від 08.07.2016 р. Управління освіти і науки рівненської ОДА).

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Монографії, розділи в монографіях

 1. Бондарчук О. І. Технологія формування психологічної компетентності суб’єктів освітнього процесу в умовах відкритої освіти / О. І. Бондарчук // Відкрита освіта: інноваційні технології та інноваційний менеджмент: кол. моногр. / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2018. – 440 с. – С. 197–210. (1 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Професійна духовність керівників шкіл як фактор одухотвореності освітнього середовища / О. І. Бондарчук // Горизонти духовності: колективна монографія; за заг. ред. І. Кевішаса і О. Отич. – Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с. – С. 107– 123. (0,8 др. арк.)

Посібники

 1. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: методичний посібник / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі . - Кам’янець-Подільський :ПП «Аксіома», 2019. –80 с.
 2. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Діагностика перфекціонізму татрудоголізму особистості: психологічний практикум / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. – 64 с. https://lib.iitta.gov.ua/714480/

Спецкурси

 1. Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення / О. І. Бондарчук: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. – К., 2018. –24 с. https://lib.iitta.gov.ua/713076/

Статті у зарубіжних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Bondarchuk O. Psychological safety of the educational environment of secondary schools as a factor of motivation of innovative activities of Ukrainian teachers// Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţe ale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 216–220. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.).
 2. Бондарчук О. І. Subjective well-being of the teachers of secondary schools as an indicator of psychological safety of educational environment / О. І. Бондарчук // KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. – T. VI. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – С. 228-240.

Статті у збірниках наукових праць /фахових виданнях категорії Б

 1. Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища закладів загальної середньої осіти та її вплив на мотивацію інноваційної діяльності вчителів / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 4/5(33/34). – 132 с. – С. 17–28. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (0,6 др. арк.). – (не увійшла до звіту 2017 р.) ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 2. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя як індикатор успішного життєвого шляху керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – Вип. 3(3). – С. 37–46. (0,6 др. арк.). ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 3. Бондарчук О. І. The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти :зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019. – Вип. 7(36). – С. 9–20. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). ФАХОВЕ ВИДАННЯ(0,6 др. арк.).\
 4. Бондарчук О. І. Соціальна самоефективність педагогічних працівників як чинник психологічної безпеки освітнього середовища/ О. І. Бондарчук //Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми іздобутки». Вип. 2(12). – К. : КиМУ, 2018. – 320 с. – С. 5-24. (0,6 др. арк.).ФАХОВЕ ВИДАННЯ
 5. Бондарчук О. І. Особливості психологічних захистів керівників освітніх організацій та їх рефлексії засобами трансформаційної гри / О. І. Бондарчук, О. О. Горова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2019.- С. 23-35 ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Статті в інших наукових виданнях

 1. Бондарчук О. І. Технологія розвитку психологічної готовності керівників закладів освіти до діяльності в умовах соціальних трансформацій / О. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1 –С. 5–11. (0,5 др. арк.).

Матеріали і тези конференцій

 1. Бондарчук О. І.  / О. І. Бондарчук // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 - 26  квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І.Стойчик – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. –Т. 2. – 321 с. – С. 29–33 (0,2 др. арк.)
 2. Бондарчук О. І. Психологічне забезпечення суб’єктивного благополуччя педагогічних працівників як складова модернізації освітнього середовища/ О. І. Бондарчук // Четверта Міжнародна науково-практична конференція. – Умань : Вісник польcько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики ім. Яна Коменського, 2018. – С. 63-66.(0,1 др. арк.)
 3. Бондарчук О. І.  Соціально-психологічні проблеми розвитку професіоналізму освітян: виклики сьогодення / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. – С. 15–19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.).
 4. Бондарчук О. І. Психологічно безпечне освітнє середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. – С. 12–16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.).
 5. Бондарчук О. І. Технологія психологічної підготовки керівників закладів освітив умовах післядипломної освіти / О. І. Бондарчук // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі: Матеріали Міжнар. науково-практ. конференції (3-4 травня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 282 с. – С. 37–40. – (0,2 др. арк.)
 6. Бондарчук О. І. Автентичність самопрезентації керівників освітніх організацій як чинник їх суб'єктивного благополуччя / О. І. Бондарчук// Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. – С. 17–20.– Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.).
 7. Бондарчук О. І. Психологічно безпечне освітнє середовище як чинник особистісної свободи педагогічних працівників / О. І. Бондарчук // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів); за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. – 421 с. – С. 29-32. (0,2 др. арк.).
 8. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психолого-управлінський аспект / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези IІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології» (Кам’янець-Подільський, 20–22 червня 2019 р.) /Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів прац; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2019. (0,15 др. арк.).

У тому числі, за кордоном:

 1. Bondarchuk O. Subjective well-being, organizational stressors and organizational behaviour of pedagogical employees / О. Bondarchuk , Т. Sorochan, L.Olifira // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019) (0,3 др. арк).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Міжнародні:

 1. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 16 березня 2018 р.)
 2. XIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічної психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ 12-13 квітня 2018 р.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (м. Чернівці, 3-4 травня 2018 р.).
 4. Міжнародна літня школа «Управління проектами, що покращують світ»(м. Варна, Болгарія, 8-16 вересня 2018 р.).
 5. XIII Miedzynarodowa konferencja naukowa «Miedzy wolnoscia a konformizmem – 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym panstwie (Czestochowa, Poland, 21 –22 вересня 2018 р.)
 6. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 11-12 жовтня 2018 р.).
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 30 листопада 2018 р.).
 8. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 2019 р.) (12 осіб, програма)
 9. ІV Міжнародна науково-практична конференція (дистанційна) «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 22 травня 2019 р.). (1 особа, програма, сертифікат)ю
 10. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти (м. Київ, 1 жовтня 2019 р.).
 11. ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в освіті» та Х Міжнародна виставка освіти "WorldEdu" в Київському дитячому палаці дітей та юнацтва (м. Київ, 22 жовтня 2019 р.).
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.)

У тому числі, за кордоном:

 1. International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova, 29-30 листопада, 2018 р.).
 2. 19th EAWOP Congress «Workingforthegreatergood» (м. Турін, Італія, 29 травня -1 червня 2019 р.).

Всеукраїнські:

 1. Web-STEM-школа – 2018. Зимова сесія (м. Київ, січень 2018 р.).
 2. ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі  освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.)
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (м. Кривий Ріг, 25 квітня 2018 р.)
 4. Школа молодого науковця (м. Ізмаїл, 27 червня – 2 липня 2018 р.).
 5. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи» (м. Київ, 9 квітня 2019 р.
 6. Всеукраїнська підсумкова науково-практична конференція за результатами - - ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» (м  Київ 21 травня 2019 р.).)
 7. Всеукраїнський конгрес з організаційної психології (м. Кам’янець-Подільський, 20-22 червня 2019 р.).
 8. ІV Всеукраїнська Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (Київ, 16 жовтня 2019 р.).

Круглі столи

 1. Круглий стіл-презентація колективної монографії «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» у межах V Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (23 жовтня 2018 р.)

Семінари

 1. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (м. Львів 30–31 березня 2018 р.).
 2. Науково-практичний семінар «Психологічна безпека освітнього середовища як чинник розвитку соціальної компетентності педагогічних працівників» (Рівне, 08-09 листопада 2018 р.).

У тому числі, за кордоном:

 1. 7th International seminar «Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization» (м. Падуя, 10 червня 2019 р.,

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) (з трансляцією в U-tube).
 2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти») (м. Київ, 25 травня 2018 р.). спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Семінари

 1. Науково-методичний семінар «Психологічні засади розвитку соціальної компетентності вчителів Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти»(м. Київ, 22 березня 2018 р.).
 2. Науково-методичний семінар «Психолого-педагогічні засади проектного управління освітнім процесом у закладі загальної середньої освіти» (у межах спільної з РОІППО лабораторії психології професіоналізму, на базі РОІППО) (м. Рівне, 29 березня 2019 р.) на базі Рівненського ОІППО.(мультимедійні презентації).
 3. Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби системи освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова Українська школа» (м. Київ,31жовтня 2019 р.). (внесений до заходів УМО на реалізацію Концепції Нової української школи, спільно з ІМЗО)(програма,мультимедійні презентації).

Круглі столи

 1. Круглий стіл, присвячений пам’яті видатного психолога, дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука (м. Київ, 10 червня 2019 р.)

Міжнародний візит і курс лекцій з організаційної психології

 1. Організація візиту італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло для викладання курсу лекцій з організаційної психології (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку)

Наукова школа

«Психологічні засади вдосконалення управління освітніми організаціями».

Створення наукової школи затверджено на вченій раді ДВНЗ «УМО» НАПН України, протокол № 3 від 23.03.2016 р.

Основна мета – розроблення психологічної моделі та технології особистісного й професійного розвитку керівних, педагогічних кадрів та інших фахівців як важливого чинника їх професійного вдосконалення та ефективності професійної діяльності.

Наукове керівництво науково-дослідними темами:

 • Психологічні засади стимулювання особистісного розвитку управлінських кадрів (в умовах системи післядипломної педагогічної освіти)(державний реєстраційний номер0106U002456, 2006-2008 рр.), у результаті було теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено психологічні механізми та умови стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти.
 • Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» (державний реєстраційний номер 0109U003632, 2009-2011 рр.), за результатами дослідження якої розроблено модель (зміст і складові) психологічної компетентності керівників закладів освіти, розроблено та апробовано методику дослідження психологічної компетентностікерівників закладів освіти обґрунтовано та експериментально перевірено основні умови формування психологічної компетентності керівників у системі післядипломної педагогічної освіти.
 • Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін», (державний реєстраційний номер 0112U000700 (2012–2014 рр.), у результаті дослідження якої визначено сутність і складові психологічної підготовки керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти, обґрунтовано та експериментально перевірено технологію такої підготовки.
 • Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій (2017-2021 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772).

Керівництво на громадських засадах НДР спільної лабораторії психології професіоналізму (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти); консультування експериментальної роботи на тему: «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти» (2016-2019 рр., експеримент регіонального рівня, Наказ № 375 від 08.07.2016 р. Управління освіти і науки).

Список дисертацій, захищених під керівництвом О. І.Бондарчук

Докторських:

 1. Максименко О. Г. Психологія самодепривації особистісного розвитку суб'єкта, 2017,. 19.00.01.

Кандидатських:

 1. Я. І. Шкурко. Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності. – 2000, 19.00.05.
 2. В. І. Худякова. Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої загальноосвітньої школи. – 2003, 19.00.05.
 3. В. І. Фадєєв. Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності молодших школярів. – 2006, 19.00.07.
 4. Т. М. Вакуліч. Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків. – 2006, 19.00.07.
 5. Р. М. Ткач. Психологічна допомога підлітками, схильним до бродяжництва. – 2007, 19.00.07.
 6. О. П. Ткачишина. Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій. – 2008, 19.00.05.
 7. М. В. Фадєєва. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації – 2010,19.00.07.
 8. С. А. Медвєдєва. Розвиток асертивності майбутніх практичних психологів у процесі їхнього професійного становлення – 2010,19.00.07.
 9. О. М. Кажарська. Психологічна підготовка молодого вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. – 2010,19.00.07.
 10. І. М. Овдієнко. Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою. – 2011, 19.00.07
 11. Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 2011, 19.00.07.
 12. Довгань H. О. Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми, 2013, 19.00.07.
 13. Печерська Г. О. Діагностика та корекція професійних ціннісних орієнтацій учителів у закладах післядипломної педагогічної освіти, 2013, 19.00.07.
 14. Радченко К. В. Психологічні особливості створення гендерних стереотипів засобами масової інформації, 2014, 19.00.05.
 15. Лимар Л. В. Соціально-психологічні основи розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами, 2014, 19.00.05.
 16. Папакиця О. К. Психологічні особливості розвитку інформаційної готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності, 2014, 19.00.07.
 17. Чеботарьова А. І. Когнітивно-стильові особливості розуміння студентами навчального тексту, 2014, 19.00.07.
 18. Пастух Л. В. Сензитивність як чинник ефективності діяльності практичного психолога системи освіти, 2016, 19.00.07.
 19. Пустовалов І. В. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери особистості підлітків в сім’ях повторного шлюбу, 2017, 19.00.07.
 20. Бантишева О. О. Психологічні чинники емоційного інтелекту осіб юнацького віку, схильних до віктимної поведінки, 2017, 19.00.07.
 21. Кот В. Г. Психологічні умови професійної самореалізації працівників рекламної сфери, 2017, 19.00.07.
 22. Мусаелян О. М. «Психологічні особливості запобігання аутоагресивній поведінці студентської молоді» (, 2018, 19.00.07).
 23. Базиленко А. К. «Психологічні чинники формування соціальної активності студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування)» (2018, 19.00.05).
 24. Калязіна Т. В. «Психологічні умови попередження проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків» (19.00.07, 2019 р.)

Міжнародна діяльність

Міжнародна співпраця

 • Робоча програма науково-освітнього співробітництва між факультетом філософії та соціальних наук Білоруського державного університету (республіка Білорусь) та Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (Україна) (2016-2021 рр.).
 • Університет м. Арад ім. Ауреля Влаіку, Меморандум щодо спільної міжнародної діяльності від 08.05.2018 р. №07-06/18, 5 років.
 • Державний університет Молдови, Меморандум щодо спільної міжнародної діяльності від 29.11.2018 р., 5 років

Членство у міжнародних наукових об’єднаннях (академіях, асоціаціях, товариствах тощо):

 • Міжнародна асоціація прикладної психології (International Association of Applied Psychology  (IAAP) Division 1 (Work and Organizational Psychology), 2010-2016 рр.
 • Європейська асоціація психології праці та організаційної психології (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP), з 2019.
 • Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці, з 2002 р.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

1. Викладачі (викладачі тьютори, куратори-тьютори груп) закладів ППО (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ№ 142138, видане 12 вересня 2015 р.).

2. Тренер з інституційного аудиту ЗЗСО (свідоцтво про підвищення кваліфікації, видане 21 лютого 2019 р.).

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Стажування (120 год.) як науково-педагогічного працівника у Варненському вільному університеті Чорноризця Храбра (Варненски свободен университет «Черноризец Храбър»,м. Варна, Болгарія, вересень 2018 р.)

Лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.)

Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).