БОНДАРЧУК Олена Іванівна

БОНДАРЧУК Олена Іванівна

Завідувач кафедри
доктор психологічних наук, професор, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці
Інформація

Освіта: фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського (1983 р.), спеціальність «математики та фізика», кваліфікація «вчитель математики та фізики»;

аспірантура очної форми навчання при Науково-дослідному інституті психології УРСР (1986-1989 рр.).

Трудовий шлях. У 1983-1984 рр. працювала вчителем математики та вихователем подовженого дня у середній школі № 9 м. Кам’янця-Подільського, а з 1984 по жовтень 1986 року – вчителем математики середньої школи № 9 м. Кам’янця-Подільського та старшим лаборантом кафедри загальнотехнічних дисциплін Кам’янець-Подільського вищого військово-інженерного командного училища.

З жовтня 1986 р. по листопад 1989 навчалася в очній аспірантурі при НДІ психології УРСР, після успішного закінчення якої з 1 листопада 1989 року почала працювати у Центральному інститут вдосконалення вчителів (ЦІУВ) в м. Києві на посаді асистента.

Паралельно із набуттям нового статусу ЦІУВ (і, відповідно, його перейменуванням спочатку на «Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти», потім на «Державну академію керівних кадрів освіти», «Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України», і, остаточно, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України), проходила ступені професійного зростання, займаючи посади старшого викладача, доцента, професора, і, з 2004 р. по даний час – завідувача кафедри психології управління.

Наукові ступені, вчені звання. У лютому 1990 р. захистила кандидатську дисертацію з проблем психології комп’ютеризації навчання за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, а у жовтні 2008 р. – докторську дисертацію «Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності» зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

У 1995 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології управління, у 1998 р. – професора Міжнародної кадрової академії, а в липні 2011 р. – вчене звання професора кафедри психології управління.

Наукові інтереси. Фахівець у сфері соціальної та організаційної психології, державного управління, психолого-управлінського консультування. Здійснює багаторічну (понад 25 років) менеджерську, викладацьку, наукову та тренерську діяльність щодо психологічного забезпечення управління сучасними організаціями, провідне місце серед яких займають проблеми психологічної підготовки персоналу організацій, у тому числі, в системі державної служби, до діяльності в умовах змін.

Брала участь у спільних дослідницьких і освітніх проектах з Українською і Польською Асоціаціями організаційних психологів та психологів праці (2009, 2010 рр.); Канадсько-Українським гендерним фондом (2003-2005 рр.).

Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищені 17 кандидатських дисертацій зі спеціальностей 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Керує експериментальною роботою з проблеми психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій, що сприяє особистісному розвитку всіх суб’єктів навчально-виховного процесу, в тому числі, і в післядипломній педагогічній освіті.

Є секретарем науково-методичної комісії 5 з соціальних наук і журналістики сектору вищої школи Науково-методичної ради МОН України. Є членом спеціалізованої вченої ради Д. 26.453.02 при Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Член вчених рад ЦІППО та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Відзнаки.У 1995-1996 рр. була Стипендіатом Кабінету Міністрів для молодих учених. Під час професійної діяльності отримувала Подяки від керівництва Університету, Київського міського голови та Почесні грамоти МОН України та НАПН України за сумлінну працю та плідну наукову діяльність, Подяку від Національного агентства України з питань державної служби та Школи вищого корпусу державної служби за плідну співпрацю у реалізації програм розвитку Лідерства – 2014, Лідерства – 2015, вагомий особистий внесок у розвиток керівних кадрів, високий професіоналізм та відданість справі; має Почесний знак «Відмінник освіти», знак «К. Д. Ушинський».

Праці. Автор понад 300 праць, основні з них:

Монографії, розділи в монографії

 1. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників освітніх організацій : монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.
 2. Бондарчук О. І. Аналіз впливу змін в організації на розвиток особистості керівників і працівників освітніх організацій. Розділ 13 / О. І. Бондарчук // Психологічні особливості діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін : монографія; за наук. ред.. Л. М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2008. – С. 310-334.
 3. Бондарчук О. І. Особливості особистісного розвитку менеджерів освіти та його взаємозв’язок з організаційним розвитком освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Психологічні засади організаційного розвитку : монографія; за наук. ред.. Л. М. Карамушки. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – С. 118-139.
 4. Бондарчук О. І. Гендерні проблеми управлінської діяльності керівників освітніх організацій/ О. І. Бондарчук // Гендерні дослідження : прикладні аспекти : колективна монографія.; за ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : навчальна книга Богдан, 2013. –– С. 30-41.
 5. Бондарчук О. І. Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 180 с.
 6. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами: монографія / О. І. Бондарчук, Л. В. Лимар – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 160 с.
 7. Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України : монографія / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – К. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 250 с.
 8. Бондарчук О. І. Роль самоефективності менеджерів організацій у розвитку організаційної культури освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури: Монографія / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л.М. Карамушки. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 138-166.

Посібники, розділи в посібниках

 1. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: конспект лекцій / О. І. Бондарчук. – К. : МАУП, 2001. – 96 с.
 2. Бондарчук О. І. Основы психологии и педагогики: курс лекций / О. І. Бондарчук, Л.И. Бондарчук. – 2-е изд.- перераб. и доп. – К. : МАУП, 2001. – 168 с.
 3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К. : МАУП, 2003. – 168 с.
 4. Бондарчук О. І. Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: навч. посібник ; за заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 2004. – Р. ІІ. С. 60 – 79; Р. ІІІ. С. 82 – 113. (Гриф МОН України).
 5. Бондарчук О. І. Ґендерні характеристики особистості та аналіз основних підходів до їх вивчення. Ґендерні ролі, ґендерні стереотипи як чинник професійного стресу та синдрому «професійного вигорання» особистості / О. І. Бондарчук // Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів та слухачів інститутів післядипл. освіти ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004. – С. 64 – 77; С. 90 – 98 (Гриф МОН України).
 6. Бондарчук О. І. Загальна психологія: навч.-метод. посібник / О. І. Бондарчук, О. Л. Туриніна. – К. : Логос, 2004 – С. 
 7. Бондарчук Е. И. Психология труда: учебно-метод. пособие. 2- изд., доп. и перераб. / Е. И. Бондарчук, Н. П. Лукашевич, И. В. Сингаевская. – К. : МАУП, 2001. – 168 с. (Гриф МОН України).
 8. Бондарчук О. І. Психологія управління в освіті: курс лекцій та завдання навч. практикуму для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М.Карамушка, Н. Л. Коломінський та ін. / АПН України, Ун-т менедж. освіти. – К. : , 2006. – 195 с.
 9. Бондарчук О. І. Психологічні умови забезпечення особистісного розвитку персоналу освітніх організацій в умовах змін. Тренінгова сесія 11 / О. І. Бондарчук // Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін: навчально-методичний посібник ; за ред. Л. М.  Карамушки. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – С. 85-88.
 10. Бондарчук О. І. Психологія управління в освіті : зб. практ. занять для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А.С. Москальова та ін., АПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2009. – 76 с.
 11. Бондарчук О. І. Психологія: опорні конспекти лекцій; за ред. Н. Л. Коломінського / О. І. Бондарчук, О. Л. Туриніна, О. Б. Мельничук та ін. – К. : Персонал, 2009. – С. 72– 100. (Гриф МОН України).
 12. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки: навч посібник / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч. – К. : Наук, світ, 2010 – 230 с. (Гриф МОН України).
 13. Бондарчук О. І. Ґендерна освіта у процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : навчальний модуль для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Ващенко, О. О. Нежинська / НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2011. – 100 с.
 14. Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посібник; за наук. ред. О. І. Бондарчук / О. І. Бондарчук, Л. М Карамушка, О. В. Брюховецька та ін. – К. :Наук. світ, 2012. – 190 с.
 15. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти наук.-метод. посібник ; за наук. ред. О. І. Бондарчук. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.

Спецкурси

 1. Бондарчук О. І. Особистість управлінця: стан і умови розвитку : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, АПН України Ун-т менедж. освіти,. – К., 2009 – 36 с.
 2. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівних кадрів освіти до діяльності в умовах соціально-економічних змін спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка. – К., 2009 – 41 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).
 3. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук, М. В. Фадєєва. – К., 2012. – 32 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).
 4. Бондарчук О. І. Розвиток мотивації вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах очно-дистанційної форми навчання Спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О.І. Бондарчук, Н. І. Пінчук, Д. Б. Рождественська. – К., 2012. – 36 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).
 5. Бондарчук О. І. Психолого-педагогічний супровід профілактики правопорушень серед неповнолітніх : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук. – К., 2012. – 48 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).
 6. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи учнівською та студентською молоддю : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с.
 7. Бондарчук О. І. Підготовка працівників психологічної служби до професійної діяльності на засадах ґендерної рівності: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с.

Програми, навчально-методичні комплекси

 1. Бондарчук О. І. Психологія професійної кар’єри працівників освітніх організацій: навчальна програма / О. І. Бондарчук // Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – 2-е вид. перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. – С.277-294. (Гриф МОН України).
 2. Бондарчук О. І. Підвищення кваліфікації керівників психологічної служби: навч.-метод. комплекс/ О. І. Бондарчук, А.С. Москальова, І. В. Мазур. – К. : ВАЛЕВІНА, 2006. – 52 с. 
 3. Бондарчук О. І. Організація наукового дослідження: навч.-метод. комплекс / О. І. Бондарчук, Н. М. Дембицька, В. В. Москаленко. – К. :ТОК, 2007 – 60 с.
 4. Бондарчук О. І. Психологія управління в освіті : прогр. навч. модуля для слухачів очно-дистанц. форми навчання у системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, Н. І. Пінчук. – К., 2010. – 24 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).
 5. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: навч. програма / О. І. Бондарчук. – К., 2011 – 36 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).
 6. Бондарчук О. І. Математичні методи в психології: навч. програма  / О. І. Бондарчук – К., 2012 – 36 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).

Статті у фахових виданнях (за останні 3 роки)

 1. Бондарчук О. І. Психологічна компетентність фахівця / Бондарчук О. І. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць ; за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – 2012. – Т. 2. – Вип. 8. – С. 30–36. – (Серія «Психологічні науки»).
 2. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток менеджерів освіти як індикатор конструктивності організаційного розвитку навчальних закладів / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2012.– Т. 1, Вип. 34 .– С. 37-42.
 3. Бондарчук О. І.  Самоефективність керівника освітньої організації як чинник його соціалізації в умовах соціальних трансформацій/ О. І. Бондарчук , Н. І. Пінчук  // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки. – 2012.– Вип. 34, т. 1.– С. 243-248.
 4. Бондарчук О. І. Психологічні проблеми підготовки менеджерів освіти до маркетингу освітніх послуг / Д. І. Акімов, О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць  голов. ред В. В. Олійник. – Вип. 7(20).– К. , 2012
 5. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності  в умовах змін: основні концептуальні підходи / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць  голов. ред В. В. Олійник. –Вип. 8(21). – К. , 2012.
 6. Бондарчук О. І. Психологічні особливості прояву та профілактики віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків / О. І. Бондарчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2012. – Т. 1, Вип. 105. – С. 47–51. – (Серія «Психологічні науки»).
 7. Бондарчук Е. Социально-психологические особенности профилактики проявлений виктимности у интеллектуально одаренных подростков / Е. Бондарчук, Т. Калязина // Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества : теория и практика. – Рига : Балтийский институт психологии и менеджмента, 2012. – Т. 8, ч. 1. – С. 14-20. – зарубіжне фахове видання.
 8. Бондарчук О. І. Психологічні особливості готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми / О. І. Бондарчук, Н. О. Довгань // Формування інноваційного простору дошкільної освіти – 2013. –С. 13-17
 9. Бондарчук О. І. Особливості та чинники автопсихологічної компетентності керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Післядипломна освіта в Україні – 2014. – № 1. – С.30-35.(0,5 д.а.).
 10. Бондарчук О. І. Когнітивне забезпечення взаємодії підлітків з довкіллям як чинник успішної соціалізації / О. І. Бондарчук // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 2(34). – С. 49-57.
 11. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності / Є. Р. Чернишова, О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін. ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. Вип. 37 – К.-Алчевськ : ЛАДО, 2013. – С. 15 – 22.
 12. Бондарчук О. І. Психологічна компетентність керівників освітніх організацій : зміст і особливості / О. І. Бондарчук  // Методист. – № 1(13). – січень 2013. – С. 19 – 23.
 13. Бондарчук О. І. Психологічні умови гармонійного розвитку особистості підлітків у процесі творчості / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць ; ред. кол. В. В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Геопринт, 2013. – Вип. 9(22). – К. : АТОПОЛ, 2013. – С. 43 – 50.
 14. 50.    Bondarchuk O. Program of development of psychological readiness to work with gifted children for preschool educational institution teachers / O. Bondarchuk, N. Dovgan // Social Welfare : Interdisciplinary Approach. – 2013. – № 3(1). – Р. 56 – 65. (включений до міжнародної науковометричної бази Index Copernicus).
 15. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] ; – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Вип. 38. – К.-Алчевськ : ЛАДО, 2013. – С. 347 – 351.
 16. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до сприяння гармонійному розвитку особистості дитини / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1 (22). – С. 56 – 60.
 17. 53.    Bondarchuk O. Changes of professional value orientations of teachers in the system of postgraduate education / O. Bondarchuk, A. Pecherska // Social Welfare Interdisciplinary Approach – 2013. – № 3(1). – Р. 66 – 78.(включений до міжнародної науковометричної бази Index Copernicus).
 18. Бондарчук О. І. Методика дослідження психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін // Післядипломна освіта в Україні. – 2014. – № 2(25).
 19. Бондарчук О. І. Технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук // Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання. – Режим доступу:  http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq
 20. Бондарчук О. І. Психологічні особливості взаємодії керівників освітніх організацій у віртуальному освітньому середовищі у процесі підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В. В. Олійник. – Вип. 10(23). – К., 2014. – С. 176 – 185.
 21. Бондарчук О. І. Організаційно-професійні особливості самоефективності керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименко, Л. А. Ануфрієвої. – К. : Аксіома, 2015. – С.57 – 69 (включений до міжнародної науковометричної бази Index Copernicus).
 22. Бондарчук О. І. Взаємозв’язок асертивних стратегій поведінки та рівнів емоційного вигорання керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. – Т. 3, №  3(38) / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Северодонецьк, 2015. – С. 27–37.
 23. Бондарчук О. І. Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2016. – Т. 9, Ч. 37. – С. 6-10.