МУРАНОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

МУРАНОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти, «Відмінник освіти України»

Researcher ID:
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABG-6395-2021

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0003-1527-0989

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EsRJiRsAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Muranova-Petrivna

Електронна бібліотека НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/id/user/10451

Додаткові відомості

Освіта:

 • Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, спеціальність «Математика і фізика», кваліфікація: «Вчитель математики» (1982);
 • Національний авіаційний університет, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Менеджмент в органах публічного управління» (2020).

Досвід роботи:

2022 – проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, професор кафедри професійної та вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2003-2021 рр. – директор Інституту, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

1987-2003 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи середньої школи (ліцею), вчитель математики.

 

Тема дисертації:

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: ««Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі «ліцей – ВНЗ» захистила у 2004 р. (спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти). Вчене звання доцент кафедри базових і спеціальних дисциплін присвоєне у 2004 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретичні і методичні засади фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті» (спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання») захистила у 2014 р. Вчене звання професора кафедри базових і спеціальних дисциплін (математика) присвоєне у 2015 р.

 

Є автором понад 220 наукових та науково-методичних праць.

Нагороди, відзнаки

Педагогічні звання: «Старший учитель», «Учитель-методист»; нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України»; Похвальні грамоти: відділу освіти Ленінградського району м. Києва, Головного управління освіти і науки м. Києва, Жовтневої в м. Києві міської адміністрації; Подяки: Київського міського голови, ректора НАУ; нагрудний знак «75 років НАУ», нагрудний знак НАУ «За сумлінну працю», нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський»; Грамота НАУ, Почесна грамота Державного космічного агентства України, нагрудний знак НАПН України «Ушинський К.Д.», Почесна грамота за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом, Почесна грамота МОН України, Почесна відзнака «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» тощо.

Членство у наукових і громадських організаціях, товариствах, наукових об’єднаннях, комісіях, робочих та експертних групах: 

 • сертифікований експерт з інституційного аудиту Управління Державної служби якості освіти Київської області (з 2020 по цей час);
 • член експертної групи комісії з педагогіки та методики початкової освіти. Член експертної групи (наказ МОН України, 05.08.2022, № 700);
 • член координаційної ради експериментального майданчика експерименту регіонального рівня «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (УМО);
 • член ГО «Експертно-аналітичний центр публічного врядування і права»;
 • член Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП);
 • член організаційної ради «Простори мрій Гостомельщини» з відновлення та розвитку Гостомельської територіальної громади в рамках ініціативи громадських організацій;
 • головний редактор наукового журналу «ScienceRise: Pedagogical Education»;
 • член редколегії наукового фахового журналу «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогіка»;
 • науковий редактор збірок наукових праць матеріалів І-VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», м. Київ, Національний авіаційний університет (НАУ);
 • науковий редактор збірки наукових праць матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (НАУ);
 • голова конкурсної комісії для відбору кандидатів для проходження практичної підготовки серед здобувачів вищої освіти за кордоном (УМО);
 • голова конкурсної комісії для проведення тестування здобувачів вищої освіти на рівень знань іноземної мови для проходження практичної підготовки за кордоном (УМО);
 • голова оргкомітету та журі Всеукраїнського конкурсу «Я – майбутній студент» (УМО);
 • голова (заступник голови, член) організаційного комітету міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів.

 

Перелік продукції (за останніх 2 роки)

 

Монографії

 

 1. Муранова Н. П., Волярська О. С., Літвінчук Л. Й. Ідеї філософії просвітництва в українському контексті : монографія. Київ : ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 2020. 154 с.
 2. Муранова Н. П., Кириченко М. О. та ін. Національна академія педагогічних наук України: 1992-2022 рр. : монографія. / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заступник голови), О. М. Топузов (заступник голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2022. С. 378–392. https://lib.iitta.gov.ua/731806/
 3. Muranova N., Kyrychenko M., VoliarskA O. Organizing Educational Process in Institutions of Higher and Postgraduate Education of Ukraine in the conditions of COVID-19 Pandemic. «Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19» : монографія / за ред. Ришарда Бери, Станіслава Бири та Неллі Ничкало. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022. С. 203–219.
 4. Muranova N., Andrijczuk N., Sejko N. State and Tendencies of Institutional Support of Scientific and Technical Sphere and Educational Policy of Ukraine. «Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19» : монографія / за ред. Ришарда Бери, Станіслава Бири та Неллі Ничкало, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022. С. 167–187.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Муранова Н. П., Нікулін О. В., Романюк О. В. Алгебра : навч. посіб. Київ : ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 2020. 180 с. іл. 93.
 2. Муранова Н. П., Нікулін О. В., Романюк О. В. Геометрія : навч. посіб. Київ : ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 2020. 176 с. іл. 192.
 3. Муранова Н. П., Ляхоцька Л. Л., Бондаренко Л. В., Гущина Н. І., Кондратова Л. Г. Організація науково-методичної роботи на основі хмарних технологій, практикум. Київ : «Міленіум», 2021, 85 с.

 

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз даних

 

 1. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O., Ozeran A., Kalabukhova S. (2021). Balance Sheet (Statement of Financial Position) Transformation in the Light of New Digital Technology: Ukrainian Experience. Іn: Antipova T. (eds) Integrated Science in Digital Age 2020. ICIS 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 136. Springer, Cham. Р. 25–41 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49264-9_3
 2. Muranova N., Nychkalo N., Wang J., Lukianova L., Paziura N. USE OF TASK-BASED APPROACH IN TEACHING VOCABULARY TO BUSINESS ENGLISH LEARNERS AT UNIVERSITY. Advanced Education (Новітня освіта). 2020. № 16. С. 88–97. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/215117/221932 (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.215117
 3. Muranova N., Nychkalo N., Voliarska О., Paziura N. PROGNOSTIC ASPECT OF EDUCATIONAL COMMUNICATIONS IN DIGITAL SOCIETY. Information Technologies and Learning Tools, 2020, Vol 80, № 6. С. 113–126. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4063/1735 (Web of Science).
 4. Muranova N, Nychkalo N., Voliarska O, Kudina V. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES: THE UKRAINIAN EXPERINCE. Information Technologies and Learning Tools, 2022, Vol. 90, № 4. С. 162–172. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4882 (Web of Science).

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.4063

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v90i4.4882

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 

 1. Муранова Н. П. Волярська О. С. Готовність науково-педагогічних працівників до впровадження ключових інноваційних тенденцій розвитку освіти. Освіта та розвиток обдарованої особистості. Серія «Педагогіка», «Психологія». 2020. № 3 (78). С. 56–62. DOI https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-3(78)-56-62.
 2. Муранова Н. П., Ничкало Н. Г., Пазюра Н. В. Методологія задачного підходу в підготовці авіаційних інженерів. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. праць. Київ, 2020. № 2 (25). С. 73–82. DOI https://doi.org/10.32405/2413-4139-2020-2(25)-73-82
 3. Муранова Н. П. Абрамян Н.Д., Ягодзінський С.М. Індивідуально-психологічні чинники сприймання травмуючих подій. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2022. Вип. 22(51). С. 10–27. DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2022‐22(51)‐10‐27

 

Інші праці

 

 1. Муранова Н. П., Волярська О. С. Професійний розвиток викладачів у контексті неперервної освіти. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 9 черв. 2020 р. Київ : НАУ, 2020. С. 54–57.
 2. Муранова Н. П., Волярська О. С. Тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти : зб. наук. праць матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 черв. 2020 р. Київ : НАУ, 2020. С. 94–96. URL: https://bit.ly/36PN7Cq (дата звернення: 06.12.2020).
 3. Муранова Н. П., Волярська О. С. Освітні комунікації в умовах інформатизації суспільства: прогнозування і реальність. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 5-6 трав. 2020 р. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2020. С. 115‑119. URL: https://bit.ly/2VRjGtc (дата звернення: 06.12.2020).
 4. Ляхоцька Л., Муранова Н. Використання хмарних технологій в науково-методичній роботі закладу післядипломної освіти. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), March 26, 2021. Chicago, USA: European Scientific Platform. DOI: 10.36074/scientia-26.03.2021. P.128 –129.
 5. Муранова Н. П., Сергеєва Л. М. Логістика безперервного професійного розвитку майстра виробничого навчання. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали V Всеукр. наук.-метод. семінар, м. Глухів, 05 листоп. 2021 р. Глухів, 2021. С. 147–149.
 6. Муранова Н. П., Кириченко М. О. Сутність політичних технологій: запрошення до наукової дискусії. Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф., м. Київ, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, 17 груд. 2021 р. Київ: ДСК-Центр, 2021. С. 9–12. 
 7. Муранова Н. П., Кириченко М. О. Освітньо-науковий фронт університету в умовах війни: нові виклики і реалії. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у 3-х томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квіт. 2022 р.; ред. кол. : І. О. Дегтярьова, В. С. Куйбіда, П. М. Петровський та ін., уклад. Т. О. Мельник. Т. 2. Київ : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 213–218.
 8. Кириченко, М.О., Муранова, Н.О., & Спірін, О.М. (2022). Про освітню, наукову та організаційну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4219
 9. Муранова Н.П. Якість освіти: політика якості. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 17 листоп. 2022 р. / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Чернівці, 2022. С. 12‑15.
 10. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. A general assessment of the Russian venture company financing sources according to the balance sheet: the Ukrainian methods of analysis. – Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique international, Vol. 1, 3 avril, 2020. Monaco, Principauté de Monaco: Plateforme scientifique européenne. P. 6–12.
 11. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. A general evaluation of the economic resources of the Russian Venture Company according to the balance sheet: a Ukrainian methodology of analysis. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays», April 6–8, 2020. Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. Р. 41–49.
 12. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. An overall assessment of accounts payable of the Russian venture company according to its financial  statement: a Ukrainian method of analysis. Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society», May 6–8, 2020. Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. P. 111–120.
 13. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. Assessing the influence of receivables and payables on the financial position of the Russian Venture Company: a Ukrainian methodology of analysis. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century», May 16–18, 2020. Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020. Р. 58–63.
 14. Muranova N., Lakhtionova L., Bugaiov O. Evaluation of the financial results of the Russian Venture Company: a Ukrainian methodology of analysis. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises», February 26–28, 2020. Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020. P. 12–20.
 15. Muranowa N., Woliarska O. Kształcenie na odległość w szkoleniu studentów: doświadczenie zagraniczne i Ukraińskie. EDUKACJA ZAWODOWA I USTAWICZNA, POLSKO-UKRAIŃSKI ROCZNIK NAUKOWY. Publisher Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. nr 6. 2021. S. 277–291.

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Геноцид як зброя у боротьбі проти української нації в ХХ-ХХІ ст.: інтердисциплінарні підходи» до 90-х роковин Голодомору-геноциду (24-25.11.2022, Київ));

Міжнародна конференція зі стратегії та політики у сфері вищої освіти (Inernational Conference on Strategy and Policy in Higher Education – CZEDUCON-2022) (21-22.11.2022, Прага, Чехія);

ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (07.10.2022, Київ);

ІХ Польсько-український / українсько-польський форум «Дороги та бездоріжжя освіти в період пандемії» / «Drogi i bezdroża w okresie pandemii» на базі Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (09-10.05.2022, Люблен, Польща);

ІV Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» (16.11.2022, Київ);

Міжнародний онлайн-форумі «Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни» (24.05.2022, НАЗЯВО, Київ);

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану» (20.05.2022, Київ);

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (17.05.2022, Київ);  

І Міжнародний науковий форум «Адаптивні процеси в освіті» (07-08.02.2022, Київ);  

Міжнародний форум «Трансформації в освіті: виклики і перспективи» (03.02.2022, Київ);

Макаренківські педагогічні читання (03.2022, Київ);

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (21-22.06.2022, Київ);

ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (27.10.2022, Київ);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (17.11.2022, Київ);

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентнісного фахівця» (19.05.2022, Київ);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» (23.06.2022, Київ);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (15.04-28.04.2022, Київ);

ІІІ Науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» ІІI CONFERENCE ОN PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE DIGITIZED SOCIETY: CURRENT TRENDS (PDDig-2022) (10-11.11.2022, Київ);

Публічний діалог «Депортації, масові репресії, штучний голод: інструменти політики тоталітарних режимів ХХ та ХХІ століть» до 78 роковин геноциду кримськотатарського народу (17.05.2022, Київ).

Круглі столи:

«Логістика формування навичок успішності (Soft skills) (24.11.2022, Київ);

«Управління розвитком закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики (24.04.2022, Київ);

«Логістика формування навичок успішності (soft skills)» (24.11.2022, Київ);

«Актуальні проблеми освітнього процесу в умовах воєнного стану» (11.05.2022, Київ);

«Управління розвитком закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики» за проблемою «Педагогічна логістика в управлінні професійним розвитком педагогічних працівників закладів освіти» (24.03.2022, Київ).

Семінари

Методологічний семінарі «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів» (17.11.2022, Київ);

Методичний семінар «Як зробити навчальне відео?» (15.06.2022, Австрія);

«Соціально-психологічна допомога дітям» (30.05.2022, Австрія);

Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (26.05.2022, Київ);

Науково-практичний онлайн-семінар «Технологічні аспекти академічної доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі: єдність теорії і практики» (17.05.2022, Київ);  

Освітній семінар «Створення та розвиток інновацій на базі університетів» (19-20.01.2022, Київ);  

Кафедральний науково-практичний семінар «Педагогіка партнерства як основа особистісного та професійного розвитку учасників освітнього процесу (28.06.2022, Київ).

Вебінари, тощо:

Спеціалізований вебінар для України «Організація онлайн-навчання закладами вищої освіти» (26.10.2022, Великобританія);

Всесвітній вебінар Еразмус+, присвяченому відкриттю конкурсів на 2023 рік (07-10.11.2022, Брюссель, Бельгія);

Панорамний вебінар «Джерело інновацій» (25.01;12.05; 02.06. 2022,м. Київ);

Панорамний вебінар «Soft skills: практики формування в умовах воєнного стану» (13.04.2022, Київ);

ІІ Науково-практичний вебінар «Академічна доброчесність у науково-освітньому просторі: правові, технологічні, морально-етичні аспекти» (10.06.2022, Київ);

«Європейські програми вищої освіти та заходи на підтримку України» (03.06.2022, Республіка Естонія);

«Інтеграція освітян та здобувачів освіти за проєктами з мобільності у вищій освіті в Європі за Програмою Еразмус+ на період війни в Україні» (18.05.2022, Національний Еразмус+ офісу в Україні);

«Виняткові заходи щодо інтеграції освітян України за проєктами з мобільності у вищій освіті в Європі за Програмою Еразмус+ на період війни в Україні» (17.05.2022, Національний Еразмус+ офісу в Україні);

«Грантові можливості програми «Горизонт Європа»(05.05.2022, Львів);  

Панорамний вебінар «Soft skills: практики формування в умовах воєнного стану» (13.04.2022, Київ).

 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Волгіна Н. Я. «Формування професійної компетентності майбутніх електромеханіків у процесі вивчення електротехнічних дисциплін» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).
 2. Кадацької Т. О. «Управління комунікаціями закладу позашкільної освіти в умовах цифровізації» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія і методика управління освітою).

 

Міжнародна діяльність

 

Учасник україно-австрійського проєкту «Цифровізація викладання», започаткований Аташе з питань освіти Посольства Австрійської Республіки в Україні, Уповноваженим з питань освіти Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії Домініком Айзенманном та OeAD (Австрійською службою міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень) і підтриманий МОН України (2021-2023).

 

Професійний розвиток

 

 • Міжнародне стажування у Вищій школі бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзі (Республіка Польща), 108 год. (2020);
 • Курси підвищення кваліфікації на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за програмою «Організація дистанційного навчання у закладах вищої освіти» (26.06.2020, реєстраційний номер № 1060/20Ц, СП № 35830447/1062-20, 180 год. / 6 кредитів);
 • Курси з дистанційного навчання: «Moodle Admin Basics MOOC», «Learn Moodle 3.8 Basics», «Learn Moodle Basics», «Learn Moodle 3.9 Basics» (2020);
 • Тестування на Національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта (2020);
 • Курси з дистанційного навчання Learn Moodle Basics (3 сертифіката, 2020);
 • Онлайн курси на платформі Cursera (12 сертифікатів, 2020, 2022);
 • Онлайн курси на платформі Udemy (2 сертифіката, 2022);
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання», ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (30.06.2022, № 5864/22Д 30 год. / 1 кредит);  
 • Курси підвищення кваліфікації на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за програмою «Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів» (30.09.2022, реєстраційний номер № 1951/22Ц, СП № 3583447/1951-22, 180 год. / 6 кредитів).

 

Міжнародна діяльність:

 • учасник україно-австрійського проєкту «Цифровізація викладання», започаткований OeAD (Австрійською службою міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень) і підтриманий МОН України (2021-2023).