Сергеєва Лариса Миколаївна

Сергеєва Лариса Миколаївна

Завідувач кафедри
доктор педагогічних наук, професор

Researcher ID
http://www.researcherid.com/rid/G-1845-2019

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014

Профіль вченого у Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pg5i40UAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта вища (Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1982 р.), нині – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Київський інститут політології і соціального управління (1992 р.); докторантура ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2012 р.).

Досвід роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2004 р. – по теперішній час)

Теми дисертацій (захищених) Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери» захистила в 2000 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Вчене звання «доцент кафедри професійної освіти»  присвоєне 2007 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук захистила у 2013 р.: «Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу» (спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою). Вчене звання «професор кафедри університетської та професійної освіти і права» присвоєне 2014 р.

Є автором понад 200 наукових праць.

Нагороди: медаль «1500-річчя міста Києва» (1982), Знак «Відмінник народної освіти» (1985), орден «Знак Пошани» (1986), Почесна грамота Міністерства освіти і науки (1989, 1999), Грамота Академії педагогічних наук України (2003), Почесний диплом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2007), знак «Антон Макаренко» (2008), знак НАПН України «Ушинський К. Д.» (2017), медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2019), Почесна грамота НАПН України (2019), знак ВАПП «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти» (2020 р.).

Наукова діяльність

 1. Член Науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН № 289 від 05.03.2021 р.).
 2. Член спеціалізованої  вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Д26.455.03.
 3. Участь у редакційних колегіях: «Вісник післядипломної освіти», «ScienceRise» (категорія Б); «Creative Education» (USA); Academic Research. Publishing Group; журналів «Професійна освіта», «Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини».

Перелік продукції (за останні 2 роки)

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої.. Київ : Інтерсервіс, 2018. 440 с. С. 323 – 335.
 2. Сергеєва Л.М., Стойчик Т.І. Конкурентоздатність як умова професійного становлення фахівців: монографія. /Л.М. Сергеєва, Т.І. Стойчик. Дніпро: Журфонд, 2020.  182 с.

Посібники (одноосібні, колективні)

1. Сергеєва Л.М. Керівнику професійного навчального закладу. К. Вид. група «Шкільний світ». 2018. 112 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Sergeieva Larysa. Relevance of quality of educational services of vocational training institutions to needs of the labour market in skilled workforce during economic crisis 2021. (Відповідність якості освітніх послуг закладів професійної освіти потребам ринку праці у кваліфікованих кадрах в умовах економічної кризи).

2. Тетiana Stoychik, Larysa Sergeieva, Liubov Kravchenko, Volodymyr Berezinsky, Viktor SychenkoParticularities of vocational education management in the conditions of the modern labor market. 2021 (Особливості управління професійною освітою в умовах сучасного ринку праці).

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Сергеєва Л.М. Розвиток сфери освітніх послуг в Україні. //Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». Випуск 16(45), 2021. С.157‒172.
 2.  Сергеєва Л.М.Професійне орієнтування: сучасний погляд та перспективи змін. //Вісник післядипломної освіти. Випуск № 17(46), 2021.

Інші праці

 1. Сергеєва Л.М. Практики безперервного вдосконалення педагогічного персоналу. //Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 3. Чернівці. 2019. С. 38–42.
 2. Сергеєва Л.М., Пащенко О.В. Купрієвич В.О. Проведення семінару-практикуму в системі підвищення кваліфікації [Методичні рекомендації]. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньеноргософт», 2019. 40 с.
 3.  Сергеєва Л.М., Олешко П.С., Кінах Н.В., Купрієвич В.О. Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк: «Волиньенергософт», 2020. 60 с.
 4. Сергеєва Л.М. Вплив тенденцій світового ринку праці на якість вітчизняної професійної освіти в умовах пандемії. //Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 2. Чернівці. 2021. С. 5‒8.  
 5. Сергеєва Л.М. Сучасна адженда розвитку освітньо-професійних потреб педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: зб. матеріалів Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України» у 2-х частинах, м. Київ, 2 квітня 2021 р. Суми, 2021. 336 с. С. 14‒19.
 6. Сергеєва Л.М. Вектор розвитку освітньо-професійних потреб педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти. /Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (02 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. 216 с. С. 43‒46.
 7. Сергеєва Л.М. Шляхи реалізації мети і завдань формування готовності педагогічних працівників до роботи в сучасних умовах. //Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 1. Чернівці. 2021. С. 5‒10.

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

 1.  Дискусійна панель «Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія закладу професійно (професійно-технічної) освіти» за програмою ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019»  12‒14.03.2020 р. Київ;
 2. Всеукраїнський вебінар педагогічних працівників ЗП(ПТ)О «Управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики», 20.10.2020 р., м. Чернівці; 
 3. ІV всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» 05.11.2020 м. Глухів;
 4. Участь у науково-практичній конференції  з  міжнародною  участю «Професійний  розвиток  фахівців  в  умовах  цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди» (Professional Development of Specialistsin the Digitized Society:  Current Trends – PDSDig–2020), (12–13  листопада  2020 р.)
 5. І міжнародна науково-практична інтернет конференція «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті, практиці» 17‒18.11.2020 р. м. Київ;
 6. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій». Робота в організаційному комітеті конференції. Виступ на пленарному засіданні. (м. Глухів, Сумська обл.) 02.04.2021 р.
 7.  Модераторство та виступ у круглому столі з теми:  «Актуальні проблеми сучасної освіти» за програмою ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021»;
 8. Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної та фахової перед вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи». (БІНПО. Біла Церква, Київська область) 20.05.2021 р.
 9. ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії». (МАН. Київ) 12 06.2021 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. Наукове керівництво/консультування експериментами всеукраїнського рівня за темами:
 • «Формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі професійної підготовки» у 2019-2023 рр. (наказ МОН України № 23 від 09.01.2020 р.);
 • «Управління розвитком  закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики» (наказ МОН України № 693 від 21.05.2019 р.);
 • «Професійна орієнтація в Новій українській школі» 2021 0 2026 рр (наказ МОН України № 901 від 10.08.2021 р.).
 1. Наукове керівництво експериментами регіонального рівня за темами:
 • «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» у 2021-2024 рр» (наказ департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації  від 01.06.2021 р.);
 • «Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї; Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки (жовтень 2021 року – грудень 2024 р.).
 • Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 1. Кінах Н.В., «Теорія і методика управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика управління освітою);
 2. Докторович В. М., «Управління інноваційною діяльністю закладу професійно-технічної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності спеціальність 011– Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика управління освітою);
 3. Уклєїна Л. М., «Управління підготовкою майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у закладах професійно-технічної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика управління освітою);
 4.  Мартиненко К. В., «Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).

 Наукова школа / школи

 1. Наукова школа академіка В.В. Олійника, координатор.
 2. Наукова школа академіка С.О. Сисоєвої, член наукової школи.
 3. Наукова школа професора Л.М. Сергеєвої «Праксіологічні засади управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти».
 4. За наукового керівництва професора Л.М. Сергеєвої захищено дисертації:

кандидатські:

 • Русановим Г.Г. тема: «Формування готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчанням» (13.00.04) 2014 р.;
 • Стойчик Т.І. тема: «Організаційно-педагогічні засади підготовки робітників гірничого профілю в професійно-технічних навчальних закладах» (13.00.04) 2015 р.;
 • Тарасюк І.В. тема: «Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти) 2019 р.;

докторська:

•  Стойчик Т.І. тема «Система управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах» (13.00.06 «Теорія та методика управління освітою» 01 «Освіта / Педагогіка». 2021 р.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 1. Українсько-канадських проект «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» (CIDA), консультант (2007–2012 рр.).
 2. Українсько-канадських проект «Skils for Employment Project», експерт (2012 – 2016 рр.)
 3. Програма U-LEAD з Європою з впровадження державної регіональної політики (GIZ проекте по региональному развитию) – експерт (2018 – 2020 рр).
 4. Проєкт «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Сегмент Фінського консорціуму за підтримки МОН України з реформування системи підвищення кваліфікації керівників ЗП(ПТ)О – учасник (2020-2022).

 Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (назва організації, назва проекту, період реалізації, координатор проекту, роль учасника)

 1. Українсько-канадських проект «Skils for Employment Project», у межах якого пройшла стажування в Саскачеванській політехніці (м. Саскатун, Канада, жовтень 2013) та отримала сертифікат по завершенню навчальної програми підвищення кваліфікації (2012 – 2016 рр.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Підвищення кваліфікації та стажування за кордоном університет м. Пула (Республіка Хорватія). (120 год, 4 кредити ECTS) Модуль: Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу. Підготовка науковців в Європі. Сертифікат UC № 174/18, травень 2018 р.
 2.  Підвищення кваліфікації і стажування у Варненському вільному університеті ім. Черноризец Храбр, м. Варна (Республіка Болгарія), (120 год. ECTS 4 кредити) шифр курса 18-1-ДФЦ-01-01. Оцінка 6 – «А», сертифікат № С-9111 / 15.09.2018 р.
 3. Підвищення кваліфікації і стажування у Кошицькому технічному університеті (Словацька республіка) 02–09.03.2019 р
 4. Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ. (категорія «Завідувачі кафедри ЗВО). Свідоцтво СП № 358360447/2480-20
 5. Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ. (категорія «Тьютори-організатори дистанційного навчання)