Антощук Світлана Володимирівна

Антощук Світлана Володимирівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/R-1071-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2857-5274

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UTXUPmMAAAAJ&hl=uk

Додаткові відомості

Освіта

1) Київський університет ім. Тараса Шевченка, факультет кібернетики закінчила у 1995 р. за спеціальністю «Прикладна математика» та здобула кваліфікацію спеціаліста математики;

2) Український фінансово-економічний інститут, закінчила у 1997 р.за спеціальністю «Фінанси та кредит» та отримала кваліфікацію бухгалтер-фінансист.

Досвід роботи

 • вчитель інформатики загальноосвітньої школи № 220, м. Київ;
 • спеціаліст І категорії Державної академії керівних кадрів освіти;
 • методист вищої категорії Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України;
 • старший викладач Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України;
 • старший викладач Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
 • старший викладач Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
 • старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
 • доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Державні та відомчі нагороди

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 81424, 2003)
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України (2018)

Теми дисертацій

«Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2016 р.)

Пройшла курсову підготовку за програмами

 1. «Основи проектування курсів дистанційного навчання» (2002 р.);
 2. «Менеджмент організації дистанційного навчання» (2004 р.);
 3. «Intel® Навчання для майбутнього» (2005 р.);
 4. «Основи педагогічного оцінювання» за Українсько-європейським проектом «Справедливе оцінювання» в Центрі дистанційного навчання Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку при національній академії державного управління при Президентові України (2006 р.);
 5. Microsoft Office Specialist (2006 р.).
 6. Компонент 1. «Професійний розвиток педагогічних працівників» за Проектом Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти» (2009 р.);

Наукова діяльність

Автор майже 80 друкованих праць, серед яких: один науковий, методичні та навчальні посібники у співавторстві (один має гриф МОН України), колективні монографії, підручник у співавторстві, декілька освітньо-професійних програм, навчально-методичні комплекси, наукові статті у закордонних та фахових виданнях, низка методичних рекомендацій, тези виступів на різноманітних конференціях та семінарах.

Науковий співробітник та відповідальний виконавець низки НДР:

 1. «Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти» (2000 – 2002 рр.).
 2. «Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190), (2003 – 2005 рр.).
 3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455), (2006 – 2008 рр.).
 4. «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231), (2009 – 2011 рр.).
 5. 5.    «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій»(0112U002346) (2012 – 2014 рр.).
 6. «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017 – 2019 рр.).

На сьогодні виконавець наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»(державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ0120U104637) у частині підтема кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020-2025 рр.).

Рецензування авторефератів дисертацій:

Автореферат дисертаційного дослідження Дрозд Тетяни Михайлівни «Розвиток комунікативної компетентності вчителів філологічних спеціальностей у системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Відгук обговорено на засіданні кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 11 від 26 вересня 2017 року)

Перелік продукції (за останні три роки)

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Антощук С. В. Електронна кафедра: технології та інструменти розвитку / С.В. Антощук, С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія ; за наук. ред. М. О. Кириченка, Л.М. Сергеєвої. — Київ : Інтерсервіс, 2018. — 540 с. – С. 379-392.

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Антощук С. В. Особливості роботи у віртуальному навчальному середовищі eFront / С. В. Антощук // Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: метод. посібник; за заг. ред. В. В. Олійника. – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 326 с. [С. 170-199].
 2. Антощук С. В. Генезис змішаного навчання / С. В. Антощук, Л. Л. Ляхоцька // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник ; за заг. ред. В.  В. Олійника, ред. кол. : С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». — К., 2019. — 196 с.

Інші праці 

1. Антощук С. В. Web-ресурси для сучасного вчителя нової української школи / С. В. Антощук // Цифрова компетентність сучасного вчителя Нової української школи : зб. тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ. семінару (Київ, 28 лютого 2018 р.) / за заг. ред. О.Е Коневщинської, О.В. Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2018 – 61 с. – С. 7-10. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710586/1/Цифрова%20компетентність%20вчителя%20НУШ%20Збірник%20тез%2028.02.2018.pdf

2. Антощук С. В. Освітні ресурси Інтернет для розвитку інформаційно-цифрової компетентності сучасного вчителя/ С. В. Антощук // Зб. тез учасників всеукр. електронної науково-практ. конференції «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін» (25-26 квітня 2018 року). – Режим доступу: https://sites.google.com/view/naukconference2018/збірник-статей.

3. Антощук С. В. Ресурси глобальної мережі як джерело неперервного розвитку інформаційно-цифрової компетентності сучасного педагога / С. В. Антощук // Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару., (Київ, 17 травн. 2018 р.). – Київ : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2018. – С. 12-17. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/vosikt/архів-17-05-2018/збірник-матеріалів.

4. Антощук С. В. Відкриті Веб-ресурси в цифровому освітньому середовищі / С. В. Антощук // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., (Київ, 27 вересня 2018 р.). – Київ : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2018. – С. 16-18. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/vosikt/27-09-2018/збірник-матеріалів.

5. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладівпіслядипломної педагогічної освіти з проблем впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес / С. В. Антощук, С. П. Касьян . – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 30 с.

6. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників університетів, академій, інститутів з проблем впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес / С. В. Антощук, С. П. Касьян . – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 30 с.

7. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, коледжів (технікумів) з проблем впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес / С. В. Антощук, С. П. Касьян . – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 30 с.

8. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладівзагальної середньої освіти з проблем впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес / С. В. Антощук, С. П. Касьян . – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 30 с.

9. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладівосвіти за тематичними курсами: 1) Організація дистанційного навчання в закладі післядипломної педагогічної освіти; 2) Технології створення аудіовізуального супроводу освітнього контенту: навчальні фільми, кліпи, ролики/ С. В. Антощук, С. П. Касьян . – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 30 с.

10. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти за тематичними курсами: 1) Сучасні технології та дистанційне навчання; 2) Організація дистанційного навчання в закладах освіти; 3) Система відкритої освіти та технології дистанційного навчання; 4) Хмарні технології в освіті; 5) Сучасні хмарні інформаційні сервіси для інноваційної діяльності в умовах Євроінтеграції та глобалізації; 6) Office 365 для закладу освіти/ С. В. Антощук, С. П. Касьян . – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 30 с.

11. Розвиток цифрової компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» в системі відкритої післядипломної освіти: збірник освітньо-професійних програм / за заг. ред. С.П. Касьян, С.В. Антощук; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 250 с.

12. Антощук С.В. Інтернет-ресурси та веб-сервіси як навчальні інструменти педагога / С. В. Антощук // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф., 5-6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – 231 c. – С. 23-27. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1n54sKPVf6tpPq6RIYtXbCXDrrHJBw-lS.

13. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 29 с.

14. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, Л.Л.Ляхоцька, С.В.Антощук. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 29 с.

15. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, М.Є.Андрос, Л.А.Романов. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 27 с.

16. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Н.І.Гущина. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 27 с.

17. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Технології створення освітнього аудіовізуального контенту: навчальні фільми, кліпи, ролики тощо» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Л.А.Романов. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 35 с.

18. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти» за тематичним курсом «Цифрові технології в освітньому процесі» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова, О.А.Бойченко. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 35 с.

19. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Інтерактивні технології в закладах освіти» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, М.Є.Андрос. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 34 с.

20. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Проектування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмету, курсу, дисципліни, навчального модуля)» / С.П.Касьян, Л.А.Карташова. С.В.Антощук, О.А.Бойченко, Т.І.Шеремет. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 36 с.

21. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Організація дистанційного навчання в закладах освіти» / С.П.Касьян, Л.Л.Ляхоцька, С.В.Антощук. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 34 с.

22. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Сервіси Google в освітньому процесі» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Н.І.Гущина. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 33 с.

23. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Відкрита освіта та технології дистанційного навчання» / С.П.Касьян, С.В.Антощук. – ДВНЗ «УМО», 2021. – 33 с.

24. Випускна (підсумкова) робота у формі портфоліо : методичні рекомендації. / С.П.Касьян, С.В.Антощук, О.А.Бойченко. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 20 c.

25. Антощук С.В. Особливості організації дистанційного навчання на уроках інформатики для різних вікових груп учнів. / С. В. Антощук, Т. В. Лук’янчикова // Scientific Collection «InterConf», (44): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. – 784 p. – Р. 136-140. – Режим доступу: https://www.interconf.top/archive.html.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

1. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», 14 лютого 2019 р., м. Київ (сертифікат);

2. Вебінар «Вчимося навчати на засадах компетентнісного підходу», 5 березня 2019 р. (сертифікат);

3. В межах Десятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2019» та Дев’ятої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu»: Колоквіум «Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців», 15 березня 2019 р., м. Київ;

4. Регіональний навчально-методичний семінар для керівних і педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах реформи «Нова українська школа», 27 березня 2019 р., м. Вишневе (сертифікат, доповідь), тема доповіді: Відкриті Веб-ресурси в цифровому освітньому середовищі;

5. Методологічний семінар «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку», 4.квітня 2019 р., м. Київ;

6. Вебінар «Про сертифікацію директору школи: навіщо педагогам проходити», 9 квітня 2019 р. (сертифікат);

7. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти», 9 квітня 2019 р., Київ – Львів;

8. Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2019», 12 квітня 2019 р., м. Київ;

9. Вебінар «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного конструктора», 23 квітня 2019 р. (сертифікат);

10. Всеукраїнській науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти», 25 квітня 2019 року, Київ-Харків;

11. Вебінар «Освітнє середовище Нової української школи», 4 червня 2019 року (сертифікат);

12. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування громадянської культури  в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики», 6-7 червня 2019 року, м. Суми;

13. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інтегроване навчання: від уроку до курсу», 26 червня 2019 р. (свідоцтво);

14. ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», м. Київ, 20 листопада 2019 р. (сертифікат, тези, доповідь), тема доповіді: Цифрова компетентність педагогів та її вдосконалення в післядипломній освіті;

15. Інтернет-конференція «Безпека в інтернеті», 8-9 лютого 2020 р.

16. Всеукраїнський відкритий майстер-клас «Цифрові інструменти та можливості Google для безпечного Інтернету», м. Київ, 11 лютого 2020 р., сертифікат - 2 год.

17. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інтернет-ресурси у навчальному процесі», 14 березня 2020 р.

18. Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою GoogleКласу», 18 березня 2020 р., сертифікат - 4 год.

19. Всеукраїнський антикризовий онлайн-марафон від MCFR «Освіта під час карантину» (8-16 квітня 2020 р.) Вебінари:

 • Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні орієнтири (сертифікат – 1 год.);
 • ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи (сертифікат – 1 год.);
 • Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти (сертифікат – 1 год.).

20. Інтернет-конференція «Природничі дисципліни – навчаємо дистанційно», 24 квітня 2020 р.

21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій», 30 квітня 2020 р., сертифікат

22. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти», 5-6 травня 2020 р., доповідь, тези, сертифікат - 10 год.

23. Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми», 15-16 травня 2020 р.

24. Вебінар «Використання GoogleMeet в освітній діяльності», 31 травня 2020 р., сертифікат – 2 год.

25. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній ЗСО –до університетська підготовка – ЗВО», м. Київ, 9 червня 2020 р., сертифікат

26. Міжнародна науково-практична конференція «Смарттехнології як чинник інноваційного розвитку» в рамках ІІ-го регіонального форуму«Інноваційні смарт-рішення для освіти», м. Рівне, 10 червня 2020 р., сертифікат

27. I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», м. Київ, 16 червня 2020 р., сертифікат

28. Круглий стіл «Інноваційна діяльність цифрового університету», м. Київ, НАУ, 24 червня 2020 р., доповідь, програма

29. Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій», 18 вересня 2020 р. (сертифікат – 2 год.)

30. Круглий стіл «Цифрова трансформація університету: ключові орієнтири» в межах програми XIІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ, 12 жовтня 2020 р., доповідь, програма, сертифікат

31. IX Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», РОІППО, 28 вересня по 27 жовтня 2020 р., сертифікат

32. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», ДЗВО «УМО», 12-13 листопада 2020 р.

33. Другий всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», 25-26 листопада 2020 р., сертифікат

Науково-організаційна діяльність

 1. Участь в організації та проведенні Науково-практичного семінару «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО, 17 травня 2018 року.
 2. Участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО,27 вересня 2018 р.
 3. Участь в організації та проведенні Круглого стілу «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» в рамках виставок «Освіта та кар’єра – День Студента 2018» та «Освіта за кордоном», м. Київ, 17 листопада 2018 р.
 4. Участь в організації та проведенні Регіонального навчально-методичного семінару для керівних і педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах реформи «Нова українська школа», м. Вишневе, 27 березня 2019 р.
 5. Участь в організації та проведенні ІV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», м. Київ, 20 листопада 2019 р.
 6. Участь в організації та проведенні Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», ДЗВО «УМО», 12-13 листопада 2020 р.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 1. Лук’янчикова Тетяна Володимирівна, Змішане навчання у науковому ліцеї: інформаційно-комунікативні особливості, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 1. Освітній проект «Intel® Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів (2005 р.).
 2. «Основи педагогічного оцінювання» за Українсько-європейським проектом «Справедливе оцінювання» в Центрі дистанційного навчання Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку при національній академії державного управління при Президентові України (2006 р.);
 3. Субкомпонент 3.1. «Планування політики та управління» щодо професійного розвитку керівників освіти районного (місцевого) рівня Проекту Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти» (2009-2010рр.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Стажування у Відкритому Міжнародному Університеті розвитку людини «Україна» (2008 р.)
 2. Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти», ДК № 038670 від 29 вересня 2016 р.
 3. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», Свідоцтво: СП № 35830447/2857-20 від 11 грудня 2020 р.