Антощук Світлана Володимирівна

Антощук Світлана Володимирівна

Завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

PUBLONS

https://publons.com/researcher/4206915/svetlana-antoshchuk/

Researcher ID

http://www.researcherid.com/rid/R-1071-2018

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-2857-5274

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UTXUPmMAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

https://lib.iitta.gov.ua/id/user/3436

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

 • Київський університет ім. Тараса Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність «Прикладна математика» (1995);
 • Український фінансово-економічний інститут, спеціальність «Фінанси та кредит» (1997)

Досвід роботи

 • вчитель інформатики загальноосвітньої школи № 220 м. Києва (1995–1998 рр.);
 • спеціаліст І категорії Державної академії керівних кадрів освіти (1998–1999 рр.);
 • методист вищої категорії Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (1999–2003 рр.);
 • старший викладач Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (2003–2010 рр.);
 • старший викладач Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2010–2014 рр.);
 •  старший викладач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2014–2016 рр.);
 • доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2017–2021 рр.);
 • завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2021 р. – по теперішній час)

Теми дисертацій (захищених)

«Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2016 р.)

Громадська активність

 • членкиня Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
 • членкиня професійного об’єднання: віртуальної кафедри цифрових технологій Українського відкритого університету післядипломної освіти (самоврядного закладу освіти)
 • Робота у складі експертної комісії МОНУ з розгляду електронних підручників та посібників (Наказ МОН України № 700 від 05 серпня 2022 р.)
 • Членкиня громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF.

Нагороди, відзнаки

 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 81424, 2003);
 • подяка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2010);
 • грамоти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2016, 2017, 2018, 2022);
 • грамота Національної академії педагогічних наук України (2018, 2021);
 • почесна відзнака Університету «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» (2022);
 • почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2023)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.Науковий співробітник  низки НДР кафедри:

1.1.«Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти» (0199U004318) (2000-2002 рр.).

1.2. «Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190) (2003-2005 рр.).

1.3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455) (2006-2008 рр.).

1.4. «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231) (2009-2011 рр.).

1.5. «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій» (0112U002346) (2012−2014 рр.)

2. Відповідальний виконавець наукової теми кафедри «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.).

3. Відповідальний виконавець НДР «Цифрова хмаро орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук» (державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0122U000768) (2022 р.)

4.Відповідальний виконавець наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»(державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637) у частині підтема кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020-2025 рр.).

Рецензування авторефератів дисертацій

Автореферат дисертаційного дослідження Дрозд Тетяни Михайлівни «Розвиток комунікативної компетентності вчителів філологічних спеціальностей у системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Відгук обговорено на засіданні кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 11 від 26 вересня 2017 року).

Перелік наукових праць

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Antoshchuk Svitlana. The lapbook as an innovative way to organize learning activities in elementary schools. / Androsova Natalia, Kinakh Nelia, Demchenko Yulia, Antoshchuk Svitlana & Kindei Lesia.Revista Tempos e Espaços em Educação, 2021, 14(33), e16698. http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v14i33.16698 . – Режим доступу : https://lib.iitta.gov.ua/730082 (WoS Core Collection; власн. – 0,2 др. арк.)
 2. Спірін, О. М., Олексюк, В.П., Касьян, С. П., & Антощук С. В. (2022). Розгортання та адміністрування хмарної платформи Google Workspace for Education у закладі вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 92 (6). 125-140. ISSN 2076-8184 https://doi.org/10.33407/itlt.v92i6.5078 (власн. – 0,4 д.а.) (WoS Core Collection; власн. – 0,12 др. арк.)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Пінчук, Н. І., Антощук С. В. (2022). Зміст і технології підготовки здобувачів PhD з психологічної допомоги особистості на платформі Google Classroom». Габітус. 43. http://habitus.od.ua/journals/2022/43-2022/14.pdf; http://lib.iitta.gov.ua/733381/ УДК 378.014:159.98:364.652 DOI https://doi.org/10.32782/2663-5208.2022.43.14
 2. Спірін, О. М., Олійник В. В., Антощук С. В., Кондратова Л. Г., & Гущина Н. І. (2022). Зміст підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з використання сервісів Google Workspace for Education. Інноваційна педагогіка. Випуск 53. Том 2. 196-203. http://lib.iitta.gov.ua/733367/ http://www.innovpedagogy.od.ua/vip53 УДК 378.046.4.004.735.001.891.34 DOI  https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/53.2.39
 3. Антощук С. В. (2023) Підвищення цифрової компетентності здобувача технічної освіти в закладах фахової передвищої освіти. Вісник післядипломної освіти. Випуск 26(55). Серія «Педагогічні науки». 36-49. http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-26-55-2023  DOI https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-36-49
 4. Харлай Л.О., Антощук С.В., Коновалов О.Ю., Нікіфоренко К.Б. (2023) Актуальні аспекти впровадження технологій змішаного навчання при професійній підготовці фахівців галузі 17 – Електроніка, автоматизація та електронні комунікації. Інноваційна педагогіка. Випуск 65. Том 2. Розділ 6. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. С. 229-233. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/65/part_2/47.pdf DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/65.2.47 
 5. Коновалов О.Ю., Руднєва М.С., Антощук С.В., Харлай Л.О. (2023) Викладання інформатики в процесі змішаного навчання в закладах фахової передвищої освіти: особливості, ризики, структура занять.  Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 95’2023. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. С. 56-61 https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/95/11.pdf DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.95.11

Інші праці

 1. Антощук С. В. (2021) Особливості організації дистанційного навчання на уроках інформатики для різних вікових груп учнів / С. В. Антощук, Т. В. Лук’янчикова // Scientific Collection «InterConf», (44): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. – 784 p. – Р. 136-140. – Режим доступу: https://www.interconf.top/archive.html; http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724967
 2. Svitlana Antoshchuk (2021) Online teaching practice: experience and prospects / Svitlana Antoshchuk, Myroslav Andros // I Conference on professional development of specialists in the digitized society: current trends: scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) / scientific edition Oleg Spirin, Olena Ostrianska. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University, 2021. – 279 p. – P. 27-33. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724969
 3. Антощук С. В. (2021) Умови формування обдарованості учнів в системі позашкільної освіти / С. В. Антощук, Т. В. Лук’янчикова // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 11 березня 2021 р.). – Київ : НАУ. – К., 2021. – С. 6-8. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724970; http://iiot.nau.edu.ua/images/docs/conference/conference_obdarovana/Zbirka_obdarovana_11.03.2021.pdf
 4. Випускна (підсумкова) робота слухача курсів підвищення кваліфікації: методичні рекомендації (2021) / автор. кол.; за заг. ред. Т. М. Сорочан, Л. М. Оліфіри, Л. А. Карташової; НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2021. 123 с. – Режим доступу : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733487 (власн. – 0,55 др. арк.)
 5. Розгортання та використання єдиної цифрової хмаро орієнтованої системи управління навчанням магістрів і PhD у галузях освіти/педагогіки, соціальних та поведінкових наук: методичні рекомендації (2022) [Електронне видання] / Антощук С. В.,  Гущина Н. І., Касьян С. П., Кондратова Л. Г., Олійник В. В., Олексюк В. П., Пінчук Н. І., Спірін О. М.; за заг. ред. О. М. Спіріна; НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2022. 80 с. http://lib.iitta.gov.ua/734426/ (3,33 д.а.;власн. – 0,5 др. арк.)
 6. Лук’янчикова Т. В., Антощук С. В. (2022) Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання. VI International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH, January 26-28, 2022, Hamburg, German. рр. 276-280. https://interconf.top/documents/2022.01.26-28.pdf (власн. – 0,13 др. арк.)
 7. Антощук С. В., Гущина Н.І. & Кондратова Л.Г. (2022) Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання». ДЗВО «УМО». http://lib.iitta.gov.ua/734427/  (власн. – 0,07 д.а.)
 8. Антощук С. В. Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти. (2022) Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 21-22 червня 2022 р. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти». – 189 с. – С. 24-28; 138-139. http://lib.iitta.gov.ua/732154/; http://lib.iitta.gov.ua/732156/
 9. Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Київ, 21-22 червня 2022 р.) – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. – 189 с. – С. 5-7, 24-28; 138-139.. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/732148/. (власн. – 0,47 др. арк.)
 10. Антощук С. В., Гущина Н.І. & Кондратова Л.Г. (2022) Програма підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Використання сервісів Google для організації та здійснення наукової діяльності» http://lib.iitta.gov.ua/734428/ (власн. – 0,08 д.а.)
 11. Антощук С. В., Гущина Н. І., Кондратова Л. Г. (2022) Досвід підготовки наукових та науково-педагогічних працівників до використання сервісів Google Workspace для організації та здійснення науково-освітньої діяльності. Матеріали ІІІ науково‐практичної конференції «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (ІІІ conference on professional development in the digitized society: current trends (PDDIG–2022), 10-11 листопада 2022 р. Київ – Житомир : НАПН України ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти»; ЖДУ ім. І. Франка. стор. 129-131. ISBN 978‐966‐485‐285‐9 http://lib.iitta.gov.ua/733366/  (власн. – 0,08 д.а.)
 12. Антощук С. В. (2022) Досвід підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо використання онлайн-сервісів для створення цифрового контенту. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2022 р.) Видавничий дім «Букрек», м. Чернівці, Україна, стор. 52-55. ISBN 978-966-997-138-8. http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/materiajy (0,23 др. арк.) ISBN 978-966-997-138-8
 13. Антощук С. В. (2022) Трансформація засобів навчання до цифрового освітнього контенту та онлайн-сервіси для створення. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку», 30 листопада 2022 р. http://lib.iitta.gov.ua/733524/ (0,27 др. арк.)
 14. Антощук С. В. (2023) Цифрові тренди для STEM-освіти та EdTech. Тези. Всеукраїнська «STEM-школа — 2023» (зимова сесія), 21 лютого 2023. (0,25 др. арк.). http://lib.iitta.gov.ua/738215/
 15. Антощук С. В. (2023) Цифрові тренди EdTech для професійного розвитку педагогів. Тези. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 27 квітня 2023 р., м. Біла Церква / за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: Комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023. – 293 с. С. 290-292. (0,13 др. арк.). URL: https://sites.google.com/view/pedcollegekonf23  https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734646
 16. Антощук С. В. (2023) Цифровий інструментарій супроводу навчання на відстані. Тези : збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 25-26 травня 2023 р., м. Київ, ДЗВО УМО. – С. 23-27. (0,13 др. арк.). https://sites.google.com/uem.edu.ua/vosikt/формування-цифрового-освітнього-середовища-професійного-розвитку-фахівців-в/збірник-матеріалів-конференції https://lib.iitta.gov.ua/736926/
 17. Антощук С. В., Кондратова Л. Г. (2023) Сучасні цифрові тренди у професійному розвитку науково-педагогічних працівників. Тези. Матеріали IV науково‐практичної конференції «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (PDDig–2023). Київ : НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 62-65. (0,25 др. арк.; власн. – 0,125 др. арк.) http://lib.iitta.gov.ua/738277/
 18. Методичні рекомендації для підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників з питань ефективних механізмів виявлення та подолання освітніх втрат (2024) / С.В. Антощук, О.І. Бондарчук, Н.П. Волинець, Л.А. Карташова, О.П. Кошіль, В.О. Купрієвич, Н.І. Пінчук, О.В. Просіна, Л.М. Сергеєва, Т.М. Сорочан, Ю.А. Шабала / НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; за заг. ред. Т.М. Сорочан. Київ : ДЗВО «УМО», 2024. 44 с. С. 29-40.(2,56 др. арк.; власн. – 0,5 др. арк.) http://lib.iitta.gov.ua/739609/

Участь у науково-практичних заходах

 1. VI Міжнародна науково-практична конференція «SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH», 26-28 січня 2022 р., Hamburg, Germany.
 2. Міжнародний освітній форум «Трансформації в освіті: виклики і перспективи», 3 лютого 2022 року.
 3. Конференція «Готуємо текст до публікації у наукових журналах» від UNICHEK, 8 лютого 2022 р.
 4. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», 17 лютого 2022 р.
 5. Онлайн-захід до Дня науки «Наука у воєнний час: інноваційний і технологічний розвиток для здобуття перемоги та відновлення України», 20 травня 2022 р.
 6. Форум «Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни», 24 травня 2022 р.
 7. Освітній літній онлайн-кемп із розвитку soft skills для викладачів «Uni-Biz Bridge Camp» 11-14 липня 2022 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 21-22 червня 2022 р.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти», 23 червня 2022 р.
 10. Вебінар «Використання освітніх онлайн-платформ для коледжів та університетів: Udemy», 22 липня 2022 р.
 11. Серпнева конференція Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України – українським учителям», 18 серпня 2022 р.
 12. Міжнародна педагогічна онлайн-конференція «Навчання під час війни. Як не допустити освітньої катастрофи», 30 серпня 2022 р.
 13. Міжнародна педагогічна онлайн-конференція «Навчання під час війни. Як не допустити освітньої катастрофи», математична секція, 08 вересня 2022 р.
 14. Австрійський онлайн-семінар «Кризове втручання», 14 вересня 2022 р.
 15. Діджитал-діалог «Освіта і наука: разом до перемоги», присвячений Тижню освіти дорослих, 15 вересня 2022 р.
 16. Вебінар для науковців «Автори та цитування» від компанії «Clarivate Analytics», 13 жовтня 2022 р.
 17. Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM-освіта: досвід, виклики, ідеї та рішення», 20-21 жовтня 2022 р., м. Запоріжжя.
 18. Вебінар «ZOOM for Education: використання цифрових інструментів для викладачів»,  25 жовтня 2022 р.
 19. Вебінар «Організація онлайн-навчання закладами вищої освіти», 26 жовтня 2022 р.
 20. ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», 27 жовтня 2022 р.
 21. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Формування компетентностей обдарованої  особистості в системі позашкільної та вищої освіти», 27 жовтня 2022 р.
 22. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу. відновлення: виклики, підходи та інструменти», 8 листопада 2022 р.
 23. ІІІ  Науково-практична  конференція «Професійний  розвиток   в  умовах   цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди» (ІIІ  Conference  on  Professional  Development in  the  Digitized  Society:  Current  Trends   (PDDig–2022)), 10-11 листопада 2022 р., м. Київ.
 24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід», 17 листопада 2022 р.
 25. Тренінг «Як інтегрувати технології, щоб покращити викладання та навчання», 21 листопада 2022 р.
 26. І Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку», 30 листопада 2022 р.
 27. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін”, 12 квітня 2023 р.
 28. Міжнародна онлайн виставка “Освіта  та кар’єра-2023”, 28-29 квітня 2023 р.
 29. конференція “Освіта миру HWPL в Україні 2023”, 8 червня 2023 р.
 30. ІІI Міжнародна науково-практична конференція “Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти”, 17 жовтня 2023 р.
 31. Четверта міжнародна літня наукова online-школа “Адаптивні процеси в освіті”, 04.07–05.07.2023 р.
 32. науково-практичний семінар із міжнародною участю “Оцифрування архівних, музейних, бібліотечних фондів задля збереження культурної спадщини України”, 8 червня 2023 р.
 33. XV Міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті”, 25-27 жовтня 2023 р.
 34. ХІV Міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти – 2023”, 17-19 травня 2023 р.
 35. IV міжнародний форум “Людський капітал: навички для майбутнього”, 16 листопада 2023 р.
 36. V Науково-практичний семінар із міжнародною участю “Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади”, 17 листопада 2023 р.
 37. Зимова сесія «STEM-школа – 2023», 21 лютого – 02 березня 2023 р.
 38. науковий семінар “Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення”, 24 лютого 2023 р.
 39. вебінар “Профіль дослідника у Web of Science”, 27 квітня 2023 р.
 40. вебінар “ChatGPT: що потрібно знати науковцям, освітянам, бібліотекарям”, 27 квітня 2023 р.
 41. Онлайн Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів”, 27 квітня 2023 р.
 42. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету”, 25-26 травня 2023 р.
 43. Всеукраїнська онлайн-конференція з міжнародною участю “Стратегії та практика організації освітнього процесу в умовах невизначеності: нові виклики та перспективи реалізації”, 30 травня 2023 р.
 44. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти”, 8 червня 2023 р.
 45. Науково-практичний семінар із міжнародною участю “Оцифрування архівних, музейних, бібліотечних фондів задля збереження культурної спадщини України”, 8 червня 2023 р.
 46. Круглий стіл “Використання штучного інтелекту в освіті: ChatGPT і більше”, 14 червня 2023 р.
 47. вебінар “Вступна 2023: Ефективна комунікація в цифровому просторі за будь-яких ресурсів”, 9 червня 2023 р.
 48. ІV Науково-практична конференція “ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ” (ІV CONFERENCE ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE DIGITIZED SOCIETY: CURRENT TRENDS (PDDig–2023)) з нагоди 70-річчя заснування Університету менеджменту освіти, 22 листопада 2023 р.
 49. цикл вебінарів акції «Освітня ватра перемоги», березень-квітень 2023 р.
 50. цикл вебінарів “Цифрова екосистема ЦІПО: середовище професійного розвитку в умовах реалізації EdTech” 13.01.2023 р. та 30.11.2023 р. - 21.12.2023 р.
 51. Вебінар-практикум “Інформаційно-цифрове освітнє середовище сучасного університету”, 1.02.; 22.02. та 30.11.2023 р. - 21.12.2023 р.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Участь в організації та проведенні Семінару-тренінгу «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання», 11 травня – 17 червня 2022 р.
 2. Участь в організації та проведенні I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 21-22 червня 2022 р.
 3. Участь в організації та проведенні Семінару-тренінгу «Інструменти Google для здійснення науково-освітньої діяльності», 05 жовтня – 01 грудня 2022 р.
 4. Участь в організації та проведенні ІII Conference on Professional Development in the Digitized Society: Current Trends (PDDig-2022), November 10-11, 2022, Kyiv, Ukraine; членкиня програмного комітету конференцій.
 5. Участь в організації та проведенні Зимової сесії «STEM-школа – 2023», 21 лютого – 02 березня 2023 р., Платформа Українського проєкту «Якість освіти»: http://yakistosviti.com.ua/uk/Golovna
 6. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів», 27 квітня 2023 р., м. Біла Церква, Київська область, Україна
 7. Участь в організації та проведенні Всеукраїнського циклу вебінарів акції «Освітня ватра перемоги», березень-квітень 2023 р.
 8. Участь в організації та проведенні II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 25-26 травня 2023 р., м. Київ
 9. Участь в організації та проведенні Всеукраїнського циклу семінарів з підвищення рівня цифрової компетентності науково-педагогічних працівників НАПН України, 30 жовтня – 21 листопада 2023 р.
 10. Участь в організації та проведенні ІV Conference on Professional Development in the Digitized Society: Current Trends (PDDig-2023), November 22, 2023, Kyiv, Ukraine; членкиня програмного комітету конференцій.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Лук’янчикова Тетяна Володимирівна «Інформаційно-комунікаційні аспекти змішаного навчання в науковому ліцеї» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у міжнародних проектах

 1. Учасниця Міжнародного українсько-австрійського проєкту «Цифровізація викладання», започаткований МОН України та OeAD (Австрійською службою міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень) (2021-2023 рр.)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 1. НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО, Інститут психології ім. Г. С. Костюка, ПК за темою «Психологічна підтримка особистості в умовах війни», сертифікат 83/22Д від 6 квітня 2022 р., 3 год., 0,1 кредита;
 2. НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО, ПК за темою «Технології організації дистанційного та змішаного навчання: формування цифрових компетентностей учителя Нової української школи», сертифікат 1460/22Д від 14 квітня 2022 р., 6 год., 0,2 кредита;
 3. НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО, ПК за темою «Сервіси Google як ефективний ресурс організації дистанційного навчання в кризових умовах», сертифікат 2480/22Д від 28 квітня 2022 р., 6 год., 0,2 кредита;
 4. НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО, ПК за темою «Цифровий двійник університету», сертифікат 3040/22Д від 20 травня 2022 р., 6 год., 0,2 кредита;
 5. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Відділ STEM-освіти ДНУ ІМЗО, ТОВ «Видавничий дім «Освіта», підвищення кваліфікації за спецкурсом «STEM-школа», сертифікат № 93/2022-10 від 8 червня 2022 р., 15 год., 0,5 кредита;
 6. Академія цифрового розвитку, онлайн-тренінг «Можливості YouTube для освіти», сертифікат ОТМЮО-00062 від 29 червня 2022 р., 2 год., 0,07 кредита;
 7. НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО, ПК за спецкурсом «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання», сертифікат 5840/22Д від 30 червня 2022 р., 30 год., 1,0 кредит;
 8. Академія цифрового розвитку, курс «Цифрові інструменти Google для освіти», базовий рівень сертифікат № GDTfE-01-13669 від 08 серпня 2022 р., 30 год., 1,0 кредит;
 9. Академія цифрового розвитку, верінар для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти «Цифрові інструменти Google для освіти», сертифікат № GDTfE-ВПП-00012 від 22 серпня 2022 р., 2 год., 0,07 кредита;
 10. Академія цифрового розвитку, верінар для керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти «Цифрові інструменти Google для освіти», сертифікат №GDTfE-BКЗ-00235 від 23 серпня 2022 р., 2 год., 0,07 кредита;
 11. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Відділ STEM-освіти ДНУ ІМЗО, ТОВ «Видавничий дім «Освіта», ДЗВО «Університет менеджменту освіти», навчання за програмою курсу «STEM-школа», сертифікат № 17/2022-11 від 1 вересня 2022 р., 15 год., 0,5 кредита;
 12. Академія цифрового розвитку, курс «Цифрові інструменти Google для освіти», середній рівень сертифікат № GDTfE-02-С-00950 від 25 вересня 2022 р., 15 год., 0,5 кредита;
 13. Академія цифрового розвитку, курс «Цифрові інструменти Google для освіти», поглиблений рівень сертифікат № GDTfE-02-П-00465 від 2 жовтня 2022 р., 15 год., 0,5 кредита
 14. навчання за програмою курсу «STEM-школа», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Відділ STEM-освіти ДНУ ІМЗО, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», Національна платформа педагогічних установ (30 год. /1,0 кредит ЄКТС) 22-26 лютого 2023 р., сертифікат № 47642223951 від 2 березня 2023 р.
 15. ПК за темою «Креативні методи візуалізації навчального тексту (на прикладі медіаосвітніх коміксів)», НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 17 березня 2023 р., сертифікат № 100/23Д
 16. Вебінар “Цифровий контент в освітньому процесі: стан, проблеми, перспективи” (3 годин / 0,09 кредита ECTS)  22 березня 2023 р. сертифікат № Y2203231115421925A6B
 17. ПК за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 23 березня 2023 р., сертифікат № 916/23Д
 18. ПК за темою «Цифрове життя в освіті: що має вміти педагог у кризових умовах», НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 29 березня 2023 р., сертифікат № 1213/23Д
 19. ПК за темою «Інструменти створення персонального сайту викладача», НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 29 березня 2023 р., сертифікат № 1264/23Д
 20. ПК за темою «Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти», НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 4 квітня 2023 р., сертифікат № 2430/23Д
 21. ПК за темою «Українська освіта в умовах воєнного стану: актуальні напрями можливих проєктів», НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 5 квітня 2023 р., сертифікат № 2722/23Д
 22. ПК за темою «Технологія використання моделі управління розвитком творчого потенціалу вчителів» , НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 6 квітня 2023 р., сертифікат № 2788/23Д
 23. ПК за темою «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі освіти», НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 7 квітня 2023 р., сертифікат № 2831/23Д
 24. ПК за темою «Точність і надійність андрагогічних досліджень: значення для практики», НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 12 квітня 2023 р., сертифікат № 3344/23Д
 25. ПК за темою «Інформаційне протиборство: історичний аспект», НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 14 квітня 2023 р., сертифікат № 3611/23Д
 26. ПК за темою «ChatGPT: ворог чи друг», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 19 квітня 2023 р., сертифікат № 4080/23Д
 27. ПК за темою «Практичне використання штучного інтелекту в освіті», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 21 квітня 2023 р., сертифікат № 4534/23Д
 28. ПК за темою «Толерантні навчальні та культурно-освітні практики: наративи сьогодення у контексті європейського шляху розвитку», ЦІПО, УВУПО (6 годин / 0,2 кредита ECTS) 23 квітня 2023 р., сертифікат № 4369/23Д
 29. AR Book, Тренінг “Підготовка вчителя до уроку. Маркет контенту, як ефективний інструмент підготовки” за програмою ПК “Варіативні моделі формування цифрової компетентності педагогів: карта компетентностей та її реалізація” (2 годин / 0,06 кредита ECTS)  24 травня 2023 р., сертифікат ЦК0111-23
 30. AR Book, Тренінг “Уміння розвивати власний бренд як обов’язкова компетенція успішного сучасного педагога в Україні” за програмою ПК “Цифрова стратегія особистого бренду” (2 годин / 0,06 кредита ECTS)  07 червня 2023 р., сертифікат ЦБ0130-23
 31. AR Book, Тренінг “Інтерактивне навчання: як урізноманітнити урок” за програмою ПК “Професійна компетентність” (2 годин / 0,06 кредита ECTS)  20 вересня 2023 р., сертифікат ПК0222-23
 32. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», з 05.04.2023 р. по 29.09.2023 р., ОПП «Завідувачі кафедр та структурних підрозділів закладів ППО» (180 год. 6 кред. ЄКТС) свідоцтво СП № 35830447/1742-23 від 29.09.2023 р.
 33. ГО “НППУ”, Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації “Цифровізація освітнього процесу ЄАС. Атестація педагогічних працівників за новим положенням МОН” (1 година / 0,03 кредита ECTS)  Свідоцтво No 8986062856414 від 19 жовтня 2023 р. 
 34. ФОП Богданова О.О., Платформа індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога,  19-23 грудня 2023 р. (15 годин/0,5 кредита ECTS). Сертифікат № ЦМ-23-0007 від 24.12.2023 р.

Міжнародне стажування

 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування у Люблінському технологічному університеті (Польща) з 1 квітня по 15 травня 2021 р. за програмою «Information Technology in Education» (180 год. /6 кредитів ECTS), Сертифікат № 2-2021-UMO.
 2. Lublin, International Educators Scholars Foundation (IESF), Institute Badawczo-Rozwojowy Lubelckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Certificate about the Internationals Skills Development ES#96066/2022, 23.05.2022, International Advanced Training «Using the Opportunities of Cloud Services in Online Learning for the Humanities Using the   Zoom and Moodle Platforms», 45 hours, 1,5 credits;
 3. міжнародне підвищення кваліфікації, International Advanced Training «Interactive Technologies of Blended Learning in the Bachelor’s and Master’s Training in the European Union Countries and Ukraine», International Educators Scholars Foundation (IESF), Institute Badawczo-Rozwojowy Lubelckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Lublin, Republic of Poland (45 годин /1,5 кредитів ECTS) 06-13 березня 2023 р., сертифікат ES №12802 від 13.03.2023 р.

Тестування на Національній онлайн-платформі Дія.Освіта.

 1. 08 червня 2023 р. Рівень цифрової грамотності – Високий С1. (сертифікат  #D0000885237).
 2. 15 грудня 2023 р. Рівень цифрової грамотності – Високий С2. (сертифікат #D0001057364).