Антощук Світлана Володимирівна

Антощук Світлана Володимирівна

Завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

PUBLONS
https://publons.com/researcher/4206915/svetlana-antoshchuk/

Researcher ID
http://www.researcherid.com/rid/R-1071-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2857-5274

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UTXUPmMAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
https://lib.iitta.gov.ua/id/user/3436

Додаткові відомості

Освіта:

 • Київський університет ім. Тараса Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність «Прикладна математика» (1995);
 • Український фінансово-економічний інститут, спеціальність «Фінанси та кредит» (1997)

Досвід роботи:

 • вчитель інформатики загальноосвітньої школи № 220 м. Києва (1995–1998 рр.);
 • спеціаліст І категорії Державної академії керівних кадрів освіти (1998–1999 рр.);
 • методист вищої категорії Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (1999–2003 рр.);
 • старший викладач Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (2003–2010 рр.);
 • старший викладач Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2010–2014 рр.);
 •  старший викладач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2014–2016 рр.);
 • доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2017–2021 рр.);
 • завідувачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (з листопада 2021 р. по цей час).

Теми дисертацій (захищених):

«Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2016 р.)

Громадська активність:

 • членкиня Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
 • членкиня професійного об’єднання: віртуальної кафедри цифрових технологій Українського відкритого університету післядипломної освіти (самоврядного закладу освіти)

Нагороди,  відзнаки:

 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 81424, 2003);
 • грамота Національної академії педагогічних наук України (2018, 2021);
 • подяка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2010);
 • грамоти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2016, 2017, 2018)

Наукова діяльність

Науковий співробітник  низки НДР кафедри:

 1. «Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти» (0199U004318) (2000-2002 рр.).
 2. «Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190) (2003-2005 рр.).
 3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455) (2006-2008 рр.).
 4. «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231) (2009-2011 рр.).
 5. «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій»(0112U002346) (2012−2014 рр.)
 6. відповідальний виконавець наукової теми кафедри «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.).
 7. виконавець наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»(державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ0120U104637) у частині підтема кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020-2025 рр.).
 8. відповідальний виконавець НДР «Цифрова хмаро орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук» (державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ0122U000768) (2022 р.)

Рецензування авторефератів дисертацій:

Автореферат дисертаційного дослідження Дрозд Тетяни Михайлівни «Розвиток комунікативної компетентності вчителів філологічних спеціальностей у системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Відгук обговорено на засіданні кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 11 від 26 вересня 2017 року)

Перелік продукції (за останні три роки)

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Антощук С. В. Генезис змішаного навчання / С. В. Антощук, Л. Л. Ляхоцька // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти : підручник / за заг. ред С. П. Касьяна, Л. Л. Ляхоцької, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 196 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718620

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (назва, рік)

 1. Antoshchuk Svitlana. The lapbook as an innovative way to organize learning activities in elementary schools. / Androsova Natalia, Kinakh Nelia, Demchenko Yulia, Antoshchuk Svitlana & Kindei Lesia.Revista Tempos e Espaços em Educação, 2021, 14(33), e16698. http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v14i33.16698

Інші праці (назва, рік)

 1. Розвиток цифрової компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» в системі відкритої післядипломної освіти: збірник освітньо-професійних програм / за заг. ред. С.П.Касьян, С.В.Антощук; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 250 с.– Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718505
 2. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів: «Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти»за тематичним курсом «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова. – Затверджена Вченою радою ДЗВО «УМО» (Протокол № 7 від 19 грудня 2019 р.). – ЦІПО, 2020. – 29 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722633
 3. Антощук С.В. Інтернет-ресурси та веб-сервіси як навчальні інструменти педагога / С. В. Антощук // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф., 5-6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – 231 c. – С. 23-27. – Режим доступу:
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722629;
  https://drive.google.com/drive/folders/1n54sKPVf6tpPq6RIYtXbCXDrrHJBw-lS.
 4. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППОз проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 29 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724966
 5. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, Л.Л.Ляхоцька, С.В.Антощук. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 29 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724987
 6. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, М.Є.Андрос, Л.А.Романов. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 27 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724988
 7. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Н.І.Гущина. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 27 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724989
 8. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладівфахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)»за тематичним курсом «Технології створення освітнього аудіовізуального контенту: навчальні фільми, кліпи, ролики тощо» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Л.А.Романов. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 35 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725073
 9. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладівфахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти» за тематичним курсом «Цифрові технології в освітньому процесі» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова, О.А.Бойченко. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 35 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725074
 10. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладівфахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)»за тематичним курсом «Інтерактивні технології в закладах освіти» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, М.Є.Андрос. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 34 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725075
 11. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладівфахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)»за тематичним курсом «Проектування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмету, курсу, дисципліни, навчального модуля)» / С.П.Касьян, Л.А.Карташова. С.В.Антощук, О.А.Бойченко, Т.І.Шеремет. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 36 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725076
 12. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладівфахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)»за тематичним курсом «Організація дистанційного навчання в закладах освіти» / С.П.Касьян, Л.Л.Ляхоцька, С.В.Антощук. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 34 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725093
 13. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладівфахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)»за тематичним курсом «Сервіси Google в освітньому процесі» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Н.І.Гущина. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 33 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725094
 14. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладівпрофесійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладівфахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)»за тематичним курсом «Відкрита освіта та технології дистанційного навчання» / С.П.Касьян, С.В.Антощук. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 33 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725101
 15. Антощук С. В. Особливості організації дистанційного навчання на уроках інформатики для різних вікових груп учнів. / С. В. Антощук, Т. В. Лук’янчикова // Scientific Collection «InterConf», (44): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. – 784 p. – Р. 136-140. – Режим доступу: https://www.interconf.top/archive.html; http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724967
 16. Svitlana Antoshchuk. Online teaching practice: experience and prospects / Svitlana Antoshchuk, Myroslav Andros // I Conference on professional development of specialists in the digitized society: current trends: scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) / scientific edition Oleg Spirin, Olena Ostrianska. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University, 2021. – 279 p. – P. 27-33. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724969
 17. Антощук С. В. Умови формування обдарованості учнів в системі позашкільної освіти. / С. В. Антощук, Т. В. Лук’янчикова // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 11 березня 2021 р.). – Київ : НАУ. – К., 2021. – С. 6-8. – Режим доступу :
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724970; http://iiot.nau.edu.ua/images/docs/conference/conference_obdarovana/Zbirka_obdarovana_11.03.2021.pdf
 18. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти» / С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова, С.П.Касьян. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 32 с.
 19. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Хмарних технології та цифрові інструменти в освітньому процесі» / С.В.Антощук, С.П.Касьян. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 33 с.
 20. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, засоби та принципи» / С.В.Антощук. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 28 с.
 21. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Відкрита освіта та інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти» / С.В.Антощук, С.П.Касьян. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 31 с.
 22. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Персональні Веб-ресурси педагога: створення, супровід та використання» / С.В.Антощук, Н.І.Гущина, С.П.Касьян. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 28 с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнський відкритий майстер-клас «Цифрові інструменти та можливості Google для безпечного Інтернету», м. Київ, 11 лютого 2020 р., сертифікат - 2 год.
 2. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інтернет-ресурси у навчальному процесі», 14 березня 2020 р.
 3. Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу», 18 березня 2020 р., сертифікат - 4 год.
 4. Всеукраїнський антикризовий онлайн-марафон від MCFR «Освіта під час карантину» (8-16 квітня 2020 р.) Вебінари:
  Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні орієнтири (сертифікат – 1 год.);
  ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи (сертифікат – 1 год.);
  Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти (сертифікат – 1 год.).
 5. Інтернет-конференція «Природничі дисципліни – навчаємо дистанційно», 24 квітня 2020 р.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій», 30 квітня 2020 р., сертифікат
 7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти», 5-6 травня 2020 р., доповідь, тези, сертифікат - 10 год.
 8. Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми», 15-16 травня 2020 р.
 9. Вебінар «Використання Google Meet в освітній діяльності», 31 травня 2020 р., сертифікат – 2 год.
 10. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній ЗСО –до університетська підготовка – ЗВО», м. Київ, 9 червня 2020 р., сертифікат
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Смарттехнології як чинник інноваційного розвитку» в рамках ІІ-го регіонального форуму«Інноваційні смарт-рішення для освіти», м. Рівне, 10 червня 2020 р., сертифікат
 12. I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», м. Київ, 16 червня 2020 р., сертифікат
 13. Круглий стіл «Інноваційна діяльність цифрового університету», м. Київ, НАУ, 24 червня 2020 р., доповідь, програма
 14. Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій», 18 вересня 2020 р. (сертифікат – 2 год.)
 15. Круглий стіл «Цифрова трансформація університету: ключові орієнтири» в межах програми XIІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ, 12 жовтня 2020 р., доповідь, програма, сертифікат
 16. IX Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», РОІППО, 28 вересня по 27 жовтня 2020 р., сертифікат
 17. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», ДЗВО «УМО», 12-13 листопада 2020 р.
 18. Другий всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», 25-26 листопада 2020 р., сертифікат
 19. ХV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 14-15 січня 2021р., м. Вінниця;
 20. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», 11 лютого 2021 р., м. Київ (свідоцтво);
 21. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати», 11 лютого 2021 р., м. Київ (сертифікат);
 22. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність вчителя нової української школи - 2021», 02 березня 2021 р., м. Київ (сертифікат);
 23. VIII International Scientific and Practical Conference Scientific Research in XXI Century, Ottawa, Canada, 6-8.03.2021 (сертифікат);
 24. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти», 11 березня 2021 року, м. Київ (сертифікат);
 25. «Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО», 20-21 березня 2021 року, м. Київ;
 26. Всеукраїнський відкритий онлайн-урок «Ефертивні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн», 26 березня 2021 р. (сертифікат).
 27. Вебінар «Cisco TechTalks», 29-31 березня 2021 р.
 28. Вебінар «Цифрові інструменти Google для державних службовців», 25 березня 2021 р. (сертифікат).
 29. онлайн-конференція GIOS «Критичне мислення, як ключова навичка майбутнього. Як розвинути у себе та дітей», 14 квітня 2021 р.
 30. В межах ХІІ міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2021» діджитал-хаб «Експірієн-технології професійного розвитку фахівців у відкритому університеті», 21 квітня 2021 р., м. Київ (сертифікат).
 31. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», 27 квітня 2021 р., м. Київ.
 32. Вебінар «Інфраструктура як Код (IaC) ЩО це таке?», 4 червня 2021 р.
 33. Вебінар «Оформлення публікації за форматом видання», 7 червня 2021 р.
 34. Вебінар «Розширені можливості нового інтерфейсу Web of Science», 8 червня 2021 р.
 35. Вебінар «Виклики відкритого доступу», 9 червня 2021 р.
 36. Вебінар «Основи наукометрії», 10 червня 2021 р.
 37. Вебінар «Як опублікуватися в міжнародному виданні?», 11 червня 2021 р.
 38. Онлайн-семінар «Створення навчального онлайн-простору», 10 та 17 червня 2021 р.
 39. Вебінар «PhD–01 Освіта/Педагогіка. Виклики та перспективи», 15 червня 2021 р.
 40. Майстерня «Цифрові ресурси для підтримки впровадження НУШ», 19 жовтня 2021 р.
 41. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформації в сучасному освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти», 4 листопада 2021 р.
 42. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (IІ Conference on Professional Development in the Digitized Society: Current Trends (PDDig–2021)), 11-12 листопада 2021 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. Участь в організації та проведенні Регіонального навчально-методичного семінару для керівних і педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах реформи «Нова українська школа», м. Вишневе, 27 березня 2019 р.
 2. Участь в організації та проведенні ІV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», м. Київ, 20 листопада 2019 р.
 3. Участь в організації та проведенні Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», ДЗВО «УМО», 12-13 листопада 2020 р.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 1. Лук’янчикова Тетяна Володимирівна «Інформаційно-комунікаційні аспекти змішаного навчання в науковому ліцеї» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 1. учасниця програми «Основи педагогічного оцінювання» Українсько-європейського проекту «Справедливе оцінювання» в Центрі дистанційного навчання Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку при національній академії державного управління при Президентові України (2006 р.);
 2. секретар-референту Проекті Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти», Компонент 1. «Професійний розвиток педагогічних працівників» (2009 р.);
 3. Учасниця Міжнародного українсько-австрійського проєкту «Цифровізація викладання», започаткований МОН України та OeAD (Австрійською службою міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень) (2021-2023 рр.)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. «Основи проектування курсів дистанційного навчання», 2002 р.
 2. «Менеджмент організації дистанційного навчання», 2004 р.
 3. «Intel® Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів, 2005 р.
 4. Сертифікат Microsoft Office Specialist, 2006 р.
 5. Стажування у Відкритому Міжнародному Університеті розвитку людини «Україна», 2008.
 6. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», Свідоцтво: СП № 35830447/2857-20 від 11 грудня 2020 р.
 7. Міжнародне науково-педагогічне стажування у Люблінському технологічному університеті (Польща) з 1 квітня по 15 травня 2021 р. за програмою «Information Technology in Education» (180 год. /6 кредитів ECTS), Сертифікат № 2-2021-UMO.
 8. Достатньо високий рівень володіння іноземною мовою («Англійська мова як іноземна», рівень В2) (свідоцтво № 26182 від 20 вересня 2021 р.).