Антощук Світлана Володимирівна

Антощук Світлана Володимирівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/R-1071-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2857-5274

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UTXUPmMAAAAJ&hl=uk

Додаткові відомості

Освіта

 • Київський університет ім. Тараса Шевченка, факультет кібернетики закінчила у 1995 р. за спеціальністю «Прикладна математика» та здобула кваліфікацію спеціаліста математики;
 • Український фінансово-економічний інститут, закінчила у 1997 р.за спеціальністю «Фінанси та кредит» та отримала кваліфікацію бухгалтер-фінансист.

 Досвід роботи

З 1995 по 1998 роки працювала вчителем інформатики загальноосвітньої школи № 220 м. Києва.

З 1998 року працює в системі післядипломної педагогічної освіти:

З 1998 по 1999 роки – спеціаліст І категорії Державної академії керівних кадрів освіти м. Києва.

З 1999 по 2003 роки – методист вищої категорії Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України.

З 2001 по 2004 роки – аспірант Університету менеджменту освіти НАПН України без відриву від виробництва.

З 2003 по 2008 роки – старший викладач Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України.

З 2008 по 2010 роки – старший викладач Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

З 2010 по 2014 роки – старший викладач Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

З 2014 по 2016 роки – старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

З 2017 року до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Тема дисертації

 • Дисертаційне дослідження «Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захист: 3 червня 2016 р.)

Наукова діяльність

Була учасником тимчасових творчих колективів, як науковий співробітник,  низки НДР під керівництвом проф. Олійника В.В.:

 1. «Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти» (2000-2002 рр.).
 2. «Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190), (2003-2005 рр.).
 3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455), (2006-2008 рр.).
 4. «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231), (2009-2011 рр.).
 5. «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій» (0112U002346) (2012−2014 рр.).

У даний час є відповідальним виконавцем наукової теми кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ: «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.)

Рецензування авторефератів дисертацій:

 • Автореферат дисертаційного дослідження Дрозд Тетяни Михайлівни «Розвиток комунікативної компетентності вчителів філологічних спеціальностей у системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Відгук обговорено на засіданні кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 11 від 26 вересня 2017 року)

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії

 1. Антощук С. В. Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. В. Антощук. – К., 2016. – 300 с.

Посібники

 1. Антощук С. В. Основи практичної роботи в системі управління навчальними ресурсами eFront (інструкція для слухачів курсів підвищення кваліфікації) / С. В. Антощук // Методичні рекомендації. – К.: НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. – 24 с.
 2. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: метод. посібник / В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька, О. В. Соснін, С. П. Касьян, С. В. Антощук, В. В. Дивак, А. Л. Лапшин, М. Є. Андрос, О. О. Самойленко, Н. І. Гущина ; за заг. ред. В. В. Олійника. – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. (подано до друку)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Антощук С. В. Інноваційний підхід до організації та забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації /С. В. Антощук // Нові технології навчання : наук.–метод. зб. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – 2015. – Вип. 87. – С. 3–7.

Інші праці

 1. Антощук С. В. Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання : : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. В. Антощук. – К. : Науковий світ, 2016. – 23 c.
 2. Антощук С. В. Практичні аспекти інноваційного підходу до організації та забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації // С. В. Антощук // Інформаційно-комунікаційні технології навчання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (16–17 бер. 2016 р., м. Умань) : (доповіді) / [ред. кол.: Ткачук Г. В. (гол. ред. ) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 128–137.
 3. Антощук С. В. Використання хмаро орієнтовних освітніх середовищ для забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації / С. В. Антощук // Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів : матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. (18 трав. 2016 р., м. Київ). – Київ : НМЦ «Агроосвіта», 2016. – С. 47–50.
 4. Антощук С. Ремонтуємо наявну або будуємо принципово нову систему післядипломної педагогічної освіти / В. Гравіт, С. Антощук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 46–50.
 5. Антощук С. В. Нові підходи до організації та забезпечення підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання / С. В. Антощук // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : матеріали Всеукр. електрон. наук.-практ. конф., (25-27 жовтн. 2016 р., м. Київ.). – Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016. – С. 24-26.
 6. Антощук С. В. Електронний навчальний курс, веб-ресурси та сервіси Google в освітньому процесі: збірник робочих навчальних програм спецкурсів для слухачів курсів підвищення кваліфікації за змішаною формою навчання / С. В. Антощук //. – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. – 23 c.
 7. Антощук С. В. Використання технології роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 в організації та плануванні навчально-методичної роботи кафедри / С. В. Антощук // Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 : зб. матеріалів методологічного семінару., (Київ, 18 травн. 2017 р.). – Київ : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017. – С. 33-38.
 8. Антощук С. В. Організація навчально-методичної роботи кафедри засобами Office 365 / С. В. Антощук // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 2. – С. 48-52.
 9. Антощук С. В. Тематичні авторські курси підвищення кваліфікації із використанням технологій змішаного навчання / С. В. Антощук // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матеріалів ІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., (28-30 листопада 2017 р.) [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, В. В. Дивак ]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2017. – 112 c. – С. 31-35.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Третя міжнародна науково-практична конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», м. Переяслав-Хмельницький, 15–16 березня 2016 р.
 2. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційно-комунікаційні технології навчання», м. Умань, 16–17 березня 2016 р., тема доповіді: Практичні аспекти інноваційного підходу до організації та забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації
 3. Науково-практичний семінар «Технологія створення персонального Веб-ресурсу викладача», м. Київ, ДВНЗ УМО, 23 березня – 1 квітня 2016 р.
 4. Науково-практичний семінар «Технологія створення веб-ресурсу викладача», м. Київ, УМО НАПН України, 1-3 червня 2016 р.
 5. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», м. Київ, 28 квітня 2016 р.
 6. Семінар «Хмарні сервіси в освіті» , м. Київ, ТОВ «Майкрософт Україна», 6 травня 2016 р.
 7. 7.                               Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів», м. Київ, 18 травня 2016 р., тема доповіді: Використання хмаро орієнтовних освітніх середовищ для забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації
 8. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, УМО НАПН України, 25-27 жовтня 2016 р., тема доповіді: Нові підходи до організації та забезпечення підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання
 9. VIII Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2016», м. Київ, 26-27 жовтня 2016 р.
 10. Вебінар «Microsoft Imаgine Academy», м. Київ, 15 листопада 2016 р.
 11. ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2016 р.», м. Київ, 17-19 листопада 2016 р.
 12. Семінар «Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної мобільності молодих науковців та докторантів», Київ, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 26 січня 2017 р. (реєстрація, участь);
 13. Науково-методичний семінар «Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень», Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 9 лютого 2017 р. (реєстрація, участь);
 14. Десята всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті», Київ, ТОВ "Скайлайн Софтвер" і КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 15 лютого 2017 р. (реєстрація, участь);
 15. Четверта міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», м. Переяслав-Хмельницький, 9-10 березня 2017 р. (сертифікат);
 16. Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2017», м. Київ, 16 березня 2017 року (реєстрація, участь);
 17. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 18 травня 2017 р. (сертифікат, виступ, тези), тема доповіді: Використання технології роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 в організації та плануванні навчально-методичної роботи кафедри;
 18. семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу», м. Київ, НАДУ при Президентові України, 1 червня 2017 р. (реєстрація, участь);
 19. Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє Е-середовище сучасного університету», м. Київ, Київський університет ім. Б. Грінченка, 8 вересня 2017 р. (сертифікат);
 20. Фестиваль освітнього лідерства «Clever», м. Київ, Київський університет ім. Б. Грінченка, 23 вересня 2017 р. (сертифікат);
 21. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» , м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 29 вересня 2017 р. (реєстрація, участь);
 22. «Європейськамедіа платформаINGO», м. Київ, Американський дім, 5 жовтня 2017 р. (реєстрація, участь);
 23. Науково-методичний семінар «Освітньо-філософські засади нової української школи», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО, 18 жовтня 2017 р. (реєстрація, участь);
 24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадянської підтримки освітніх інновацій», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 1 листопада 2017 р. (сертифікат);
 25. ІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО, 28-30 листопада 2017 р. (сертифікат, тези, доповідь), тема доповіді: Тематичні авторські курси підвищення кваліфікації із використанням технологій змішаного навчання;
 26. Samsung Business Summit 2017, м. Київ, 29 листопада 2017 р. (реєстрація, участь);
 27. Наукові читання пам’яті В.П.Яковця, м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 15 грудня 2017 р. (реєстрація, участь).

Науково-організаційна діяльність

 1. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, УМО НАПН України, 25-27 жовтня 2016 р.
 2. Участь в організації та проведенні Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 18 травня 2017 р.
 3. Участь в організації та проведенні ІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО, 28-30 листопада 2017 р.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 1. «Основи педагогічного оцінювання» за Українсько-європейським проектом «Справедливе оцінювання» в Центрі дистанційного навчання Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку при національній академії державного управління при Президентові України, 2006 р. – слухач;
 2. Компонент 1. «Професійний розвиток педагогічних працівників» за Проектом Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти», 2009 р.- секретар-референт.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів ППО, Свідоцтво № 142136 від 12 вересня 2015 р.
 2. Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти», ДК № 038670 від 29 вересня 2016 р.