Спецкурси кафедри психології управління

№ з/п

Тематика

Викладачі

1

Психологічна підготовка керівників освітніх організацій (науково-педагогічних працівників) до діяльності в умов змін

О. І. Бондарчук

Л. М. Карамушка

2

Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до попередження та розв’язання конфліктів

О. І. Бондарчук

А. С. Москальова О. О. Нежинська

3

Психологічна підготовка керівників до формування позитивного іміджу освітніх організацій

О. І. Бондарчук,

Н. І. Пінчук

О. А. Філь

4

Технології роботи з обдарованими дітьми

О. І. Бондарчук,

Н. І. Пінчук

5

Психологічні особливості розвитку конкурентоздатності керівників (науково-педагогічних працівників) освітніх організацій

О. А. Філь

6

Підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз особистості

А. С. Москальова

7

Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку в закладах освіти

О. І. Бондарчук Л. М. Карамушка

8

Психологічна підготовка керівників освітніх закладів до подолання професійних криз: ґендерний аспект

А. С. Москальова

О. О. Нежинська

9

Психологічні особливості попередження професійного стресу та емоційного вигорання освітян

О. І. Бондарчук

О. О. Нежинська

10

Психологічні особливості взаємодії керівників освітніх організацій (науково-педагогічних, педагогічних працівників) з особами, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій

І. В. Євтушенко

11

Когнітивний стиль керівників освітніх організацій як чинник ефективності їхньої управлінської діяльності

О. І. Бондарчук

Г. В. Соломіна

12

Психологічні засади розвитку гендерної компетентності керівників освітніх організацій

О. О. Нежинська

13

Психологічні особливості формування команди в освітній організації

Л. М. Карамушка

О. А. Філь

14

Розвиток мотивації професійного вдосконалення керівників освітніх організацій (науково-педагогічних працівників)

О. І. Бондарчук О. О. Нежинська Н. В. Гордієнко

15

Особливості формування психологічної культури особистості в закладах післядипломної педагогічної освіти

А. С. Москальова

16

Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних психологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціально-економічних трансформацій 

А. С. Москальова

17

Проектування навчально-виховного процесу в  закладі освіти з використанням комп’ютерного комплексу «Універсал»

В. О. Киричук

18

Підготовка керівників освітніх організацій до управління на засадах ґендерної рівності

О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська

19

Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії

 

20

Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації

 

21

Психолого-педагогічне проектування соціального та особистісного розвитку учня

 

22

Лідерство у діяльності керівника освітньої організації pan>

 

23

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ДО КОНСТРУКТИВНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ

О.О. Горова

24

РЕФЛЕКСИВНА ПОЗИЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

О.О. Горова

 

Бібліографічний опис (за прізвищами авторів)

 1. Бондарчук О. І. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2017. – 36 с.
 2. Бондарчук О. І. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 36 с.
 3. Бондарчук О. І. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 49 с.
 4. Бондарчук О. І. Підготовка працівників психологічної служби до професійної діяльності на засадах ґендерної рівності : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 40 с.
 5. Бондарчук О. І. Розвиток мотивації вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах очно-дистанційної форми навчання / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук, Д. Б. Рождественська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2012. – 36 с.
 6. Бондарчук О. І. Когнітивний стиль керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник ефективності їхньої управлінської діяльності : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Бондарчук О. І. , Соломіна Г. В. – К., 2011 – 36 с.
 7. Карамушка Л. М. Діагностика організаційної культури освітніх організацій : метод. рекоменд. для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Карамушка, А. М. Шевченко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти». – К., 2012. – 28 с.
 8. Карамушка Л. М. Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку закладів освіти : спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Карамушка, К. В. Терещенко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти». – К., 2012. – 24 с.
 9. Киричук В. О. Психолого-педагогічне проектування соціального та особистісного розвитку учня / В. О. Киричук. –  К., 2016 – 36 с.
 10. Москальова А. С. Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних психологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціально-економічних трансформацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / А. С. Москальова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», Ін-т післядиплом. пед. освіти. – К., 2012. – 62 с.
 11. Москальова А. С. Підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз : спецкурс / А. С. Москальова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», Ін-т післядиплом. пед. освіти. – К, 2010. – 28 с.
 12. Москальова А. С. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів: спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керівників загальноосвітніх навчальних закладів різних типів навчання) і студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напрямів підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» / А. С. Москальова //НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – К., 2015. – 55 с. (2,3 др. арк.).освіти. – К., 2015. – 62 с. (2,6 др. арк.).
 13. Пінчук Н. І. Психологічне забезпечення розвитку моральної вихованості сучасного підлітка в діяльності практичного психолога системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. І. Пінчук, Е. О. Титова; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015 – 32 с. (1,4 др. арк.).
 14. Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. О. Березіна, О. І. Бондарчук, В. Г. Панок, Н. В. Лунченко; НАПН України, Ун-т менедж. освіти.. – К., 2015 – 36 с. (у рамках спільних заходів з МОН України та Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи) (1,5 др. арк.).
 15. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін : посібник ; за наук. ред. О. І. Бондарчук — К., 2014. — 194 с. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/8298.
 16. Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук; НАПН України, Ун-т менедж. освіти.  – К., 2015 – 32 с. (1,4 др. арк.).
 17. Пінчук Н. І. Позитивний імідж керівника освітньої організації: психологічна сутність та умови розвитку : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. І. Пінчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 32 с. (1,4 др. арк.).
 18. Пінчук Н. І. Технології роботи з обдарованими дітьми: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Н. І. Пінчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 24 с.
 19. Нежинська О. О. Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 48 с.
 20. Нежинська О. О. Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 62 с. (2,6 др. арк.
 21.  Нежинська О. О. Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку морально-ціннісних уявлень підлітків : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. О. Нежинська, В. І. Зоріна ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 44 с.
 22. Філь О. А. Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. А. Філь. – К., 2012. – 38 с.