ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НДР «ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ» (НОМЕР ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ 0117U006772, 2017-2021 РР.)

Тема НДР кафедри психології управління «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (державний реєстраційний номер 0117U006772, 2017-2021 рр.).

Науковий керівник – О. І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор психол. наук, професор.

Наукова тема розпочата у 2017 році.

Звітній період: 01.01.2017 – 31.12.2021 рр.

Мета НДР – теоретично обґрунтувати та емпірично перевірити психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій як основи його фахового зростання.

Завдання НДР:

1. За результатами теоретичного аналізу проблеми визначити сутність, специфіку та показники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій.

2. Виокремити та дослідити особливості та чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій.

3. Розробити та апробувати програму підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з урахуванням його психологічних чинників

Очікувані основні наукові результати, які планується впровадити в освітній процес ЦІПО:

 • модель психологічних чинників суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій;

 • програма психологічної підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій;

 • монографія «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій»

Запланований соціальний ефект: підвищення якості психологічної підготовки фахівців в умовах післядипломної освіти; сприяння їх психологічному благополуччю як вагомому чиннику ефективної професійної діяльності освітян та їх фахового зростання.

У наявності: ТЗ; програма дослідження; робочі плани, індивідуальні плани виконавців НДР, статті співробітників за звітній період, які завантажені до електронної бібліотеки Інституту, а також перелік опублікованих і поданих до друку робіт виконавців.

1. Основними результатами виконання НДР є наступне.

Вперше:

 • обґрунтовано модель психологічних чинників суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій, в якій виокремлено групи чинників на макро- (рівні суспільства), мезо- (рівні освітньої організації) та мікро-(рівні особистості освітянина) рівнях;

 • визначено рівні суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій та його гендерно-вікові й організаційно-професійні характеристики; установлено недостатній рівень суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій для понад половини досліджуваних освітян, зумовлений рядом психологічних чинників на: 1) макрорівні: невдоволення переважної більшості досліджуваних ситуацією в країні, особливо її соціально-економічною стабільністю й ресурсністю, що свідчить про несприятливий соціальний фон розгортання професійної діяльності педагогічних працівників; 2) мезорівні установлено, що третина досліджуваних мають проблеми, пов’язані з психологічною безпекою освітнього середовища відповідно переживають соціальну фрустрованість, що негативно позначається на їх суб’єктивному благополуччі; 3) мікрорівні аналізу психологічних чинників суб’єктивного благополуччя освітян визначено недостатній рівень розвитку ряду особистісних характеристик респондентів (ціннісних орієнтацій, емоційної зрілості, самоефективності та ін.

 • доведено прямий зв'язок суб’єктивного благополуччя з психологічною безпекою освітнього середовища, мотивацією інноваційної діяльності освітян, рівнями їх емоційної зрілості, самоефективності, внутрішньої свободи і обернений – з контрпродуктивною робочою поведінкою та опором інноваційним змінам;

 • теоретично обґрунтовано, розроблено та апробовано програму підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з урахуванням його психологічних чинників

Уточнено: зміст поняття «суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій», вектори аналізу психологічної безпеки освітнього середовища як чинника суб’єктивного благополуччя освітян.

Набули подальшого розвитку: положення про уявлення про зміст, особистісні детермінанти та методи дослідження суб’єктивного благополуччя особистості фахівців, освітнє середовище та його психологічну безпеку, концептуальні ідеї щодо професійно-особистісного розвитку освітян та його чинників загалом і в умовах післядипломної освіти зокрема.

Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що фактичні матеріали, теоретичні положення та емпіричні результати НДР використовуються в умовах післядипломної освіти при викладанні соціально-психологічного модуля та спецкурсів у процесі підвищення кваліфікації освітян різних категорій, які працюють у закладах освіти різного типу; а також для працівників психологічних служб, які працюють у системі освіти.

Апробований у дослідженні комплекс методик дослідження психологічних чинників суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій може стати основою моніторингу якості психологічної підготовки керівників і працівників освітніх організацій у процесі підвищення їх кваліфікації.

За результатами емпіричного дослідження психологічних чинників підтверджено їх тісний зв’язок з показниками суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій і констатовано доцільність ряду спеціальних психолого-управлінських впливів у закладах освіти, зокрема, організацію соціально-психологічного навчання освітян, яке можна забезпечити в умовах післядипломної освіти.

Програму підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з урахуванням його психологічних чинників, практичним утіленням якої став збірник спецкурсів, що підготовлені та апробовані виконавцями НДР відповідно до підтем дослідження, впроваджено в освітній процес Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО».

Крім того, елементи програми презентовано в окремих спецкурсах і наукових статтях, як, зокрема: 1) Бондарчук, О. І., Пінчук, Н. І. Як попередити та подолати стрес у складних умовах сьогодення: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти / Університет менеджменту освіти НАПН України. К. 2020. 48 с. https://lib.iitta.gov.ua/723055/; 2) Москальова, А. С. Балахтар, К. С. Розвиток креативності викладача іноземної мови як чинник його суб’єктивного благополуччя: спецкурс. К.:Талком. 2020. 74 с. https://lib.iitta.gov.ua/723056/; 3) Конфлікт у закладі освіти: можливості конструктивного розв’язання: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти (Гордієнко Н. В., Казакова С. В. https://lib.iitta.gov.ua/723008/ та ін.

Результати апробації цих та інших розробок виконавців НДР свідчать про значних соціальний ефект, а саме: підвищення якості психологічної підготовки керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів з різних регіонів України в умовах післядипломної освіти.

2. Публікації за темою НДР (2017-2021 рр.) (перелік у Додатку А)

За результатами наукової роботи опубліковано: 3 посібники (19 др. арк. / 14 др. арк.); 1 програма (7,5 / 2 др. арк.); 16 спецкурсів (25,5 др. арк.); 6 монографій, розділів у монографіях (15,6 др. арк.); 8 збірників матеріалів конференцій (68,7 др. арк.); 31 стаття у наукових фахових виданнях / зб. наук. пр. (16,7 др арк.); 19 статей у фахових виданнях, у т. ч. 9 – виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (4,8 др. арк.), у т. ч. 7 – за кордоном (3,6 др. арк.), у т. ч. 2 – у виданнях, індексованих у WoS і Scopus, загальним обсягом 8,9 др. арк.; 4 статті – в інших наукових виданнях (2,3 др. арк.); 65 матеріалів конференцій, у т. ч. 1 – у виданнях, індексованих у WoS і Scopus, у т. ч. 6 – за кордоном (1,8 др. арк.), у т. ч.  2 – очікують на індексацію у WoS і Scopus (0,8 др. арк.), у т. ч. 28 всеукраїнських (9,5 др. арк.) загальним обсягом 16,9 др. арк.; 10 тез конференцій, у т. ч. 3 – за кордоном, 7 – всеукраїнських загальним обсягом 1,5 др. арк. Усього – 172 др. арк.

Підготовлено до друку: 2 монографії (22 др. арк.), 1 збірник спецкурсів (10 др. арк.), 7 матеріалів конференцій, у тому числі 3 – з заплановаю індексацією у WoS і Scopus загальним обсягом 4,3 др. арк. Усього – 36,3 др. арк.

Разом – 208,3 др. арк.

2.1. Індикатори-показники ефективності виконавців НДР (Додаток А.1).

2.2. Індикатори-показники ефективності дослідження НДР

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.)

Створено бібліографічний профіль в Google Scholar (посилання)

Загальна кількість посилань

h-індекс

і10 індекс

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=TPotJtgAAAAJ

244

8

5

3. Упровадження результатів НДР відбувалося шляхом проведення низки науково-практичних заходів:

Організація, проведення та участь виконавців НДР у науково практичних масових заходах, усього заходів – 149(Додаток Б)зокрема:

3.1. Організовано і проведено виконавцями НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.) 28 заходів, з них:

заходи, включені до плану роботи НАПН України – 4 од., а саме:

Міжнародні

 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

 • ІX Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 18 грудня 2020 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДЗВО «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Всеукраїнські

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО», лабораторією соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 • ІІ Науково-методичний онлайн-семінар «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа (м. Київ, 03 листопада 2020 р.), спільно Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

заходи, включені до плану роботи установи – 11, а саме:

Міжнародні

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.)

 • Міжнародний онлайн семінар «Applied Psychology in the Context of Societal Changes» (Київ - Кишинів, 25 вересня 2020 р.) (спільно з Державним університетом Молдови).

 • 8th Міжнародний онлайн семінар «Political and economic self-constitution: media, political culture and democracy»/ «Політичне та економічне самовизначення: медіа, політична культура і демократія» (7 грудня 2020 р.).

 • II Міжнародний онлайн семінар «Applied Psychology in the Context of Societal Changes» (Київ - Кишинів, 29 вересня 2020 р.) (спільно з Державним університетом Молдови Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України).

 • 9th Міжнародний онлайн семінар «Political and economic self-constitution: media, political culture and democracy»/ «Політичне та економічне самовизначення: медіа, політична культура і демократія» (29 жовтня 2021 р.).

Всеукраїнські

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 26 травня 2017 р., спільно з кафедрою практичної та загальної психології НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України)

 • Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.)

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи» (у межах спільного з РОІППО та Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України інноваційно-дослідницького проєкту, на базі РОІППО) (Київ-Рівне, 22-23 жовтня 2020 р.).

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти») (м. Київ, 25 травня 2018 р.).

 • III Науково-методичний онлайн-семінар «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа (м. Київ, 17 листопада 2021 р.), спільно Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи» (у межах спільного з РОІППО та Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України інноваційно-дослідницького проєкту, на базі РОІППО) (Київ-Рівне, 25-26 листопада 2021 р.).

Позапланові заходи, що не відображені в академічному плані робіт, але проведені виконавцями НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.)

 • 7th International seminar «Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization» (м. Падуя, 10 червня 2019 р., співорганізатори – Італія, Україна, Румунія, Польща, Греція, Молдова, Сербія, Литва, Угорщина, Індонезія)

 • Організація міжнародного візиту італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло для викладання курсу лекцій з організаційної психології (березень 2019 р., спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку)

 • Організація міжнародного візиту та лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.).

 • Науково-методичний семінар «Психолого-педагогічні засади проектного управління освітнім процесом у закладі загальної середньої освіти» (у межах спільної з РОІППО лабораторії психології професіоналізму, на базі РОІППО) (м. Рівне, 29 березня 2019 р.) на базі Рівненського ОІППО.

 • Круглий стіл, присвячений пам’яті Олександра Васильовича Киричука, видатного психолога, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора (м. Київ, 10 червня 2019 р.);

 • Науково-практичний семінар «Фестиваль освітніх інновацій «Нова Українська школа» (м. Київ-Умань, 17-20 лютого 2020 р.), спільно з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини

 • Вебінар: «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19» (м. Київ, 9 жовтня 2020 р., спільно з ІМЗО МОН України онлайн)

 • Всеукраїнський практичний онлайн-вебінар з нагоди 30-річчя утворення психологічної служби системи освіти України «Психологічна служба освіти перед викликами сьогодення: технології і методи роботи» (м. Київ, 05 квітня 2021 р.)

 • Вебінар «Сучасні освітні проєкти та інновації: професійна орієнтація молоді, сучасні практики, освітні проєкти» на онлайн-платформі Zoom у межах ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» (м. Київ, 20 квітня 2021 р., спільно з ДНУ «ІМЗО»).

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2019 № 387 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Управління проектами особистісного розвиту учнів у освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад» проведено ряд семінарів-практикумів у закладах загальної середньої освіти України(В. ОКиричук):

 • «Психологічна підготовка класних керівників закладів середньої освіти до діяльності в умовах змін: сутність та особливості організації роботи з класним колективом» (с. Пришиб, Кременчуцький район Полтавської обл. 23-24 березня 2019 р.).

 • «Управління освітніми проектами особистісного розвитку учня в закладах середньої освіти» (с. Засулля, Полтавської області, 26 березня 2019 р.).

 • «Психолого-педагогічних супровід освітнього процесу» (Ладижинська середня школа, Черкаська область, 2 квітня 2019р.).

 • «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального закладу до роботи на сервісі «Універсал-онлайн» (с. Прищиб Кременчуцького району Полтавської області, 15 квітня 2019 р.).

 • «Психолого-педагогічне проектування освітнього процесу» (м. Новоград-Волинський, Колегіум, 18 квітня 2019 р).

 • «Система проектного управління освітнім процесом у закладах освіти» (м. Святогорськ Донецької області, 5-6 травня 2019 р.).

 • «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального закладу до діяльності в умовах змін: сутність та особливості організації роботи з класним колективом» (заклади загальної середньої освіти Бородянського району Київської області, 12-14 травня 2019 р.). 6 год

 • «Планування реалізації проектів в закладах освіти міста в системі проектування особистісного розвитку учнів» (м. Жмеринка16-17 травня 2019 р.).

 • «Створення освітніх проектів у закладах освіти м. Канева у системі проектування особистісного розвитку учнів» . (м. Канів, Черкаська область, 6 квітня 2019 р.)

 • Проектне управління особистісним розвитком учнів позашкільних навчальних закладів (м. Миколаїв, на базі ЗОШ №26, 21 травня 2019 р.)

3.2. Участь виконавців НДР у 121 науково-практичному заході – з них: Міжнародні конференції та форуми – 46, Всеукраїнські конференції та форуми – 40, Міжнародні та Всеукраїнські семінари й вебінари – 27, Виставки – 2, Круглі столи – 4, Діджітал-діалог – 1, міжнародний день освіти дорослих – 1. (див. Додаток Б).

3.3. Кількість угод (об’єкти упровадження – Додаток В, експериментальні навчальні заклади):

12 експериментальних закладів ЗСО, затверджених МОН України та 5 експериментальних закладів ЗСО, затверджених місцевими органами управління освітою (м. Рівне).

Крім того виконавці НДР постійно упроваджують результати в освітній процес Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО», зокрема, розроблено, оновлено й упроваджено в освітній процес авторські (тематичні) курси підвищення кваліфікації з урахуванням результатів НДР:

 • Коучингові технології у діяльності керівника (науково-педагогічного, педагогічного працівника) закладу освіти.

 • Управління проєктуванням діяльності закладу освіти засобами комп’ютерних технологій.

 • Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності педагогічних і науково-педагогічних працівників та ін.

Постійно оновлюється тематика навчальних занять з урахуванням результатів НДР, зокрема, набули широкого попиту й схвальних відгуків слухачів курсів ПК: «Психологічно безпечне освітнє середовище закладу освіти: сутність та умови створення» (проф. О. І. Бондарчук), «Психологічні засади розвитку підприємницької активності персоналу закладів освіти» (проф. О. І. Бондарчук, проф. Л. М. Карамушка), «Коучинг у діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників» (доц. Н. І. Пінчук) та ін.

3.4. Соціальний ефект від упровадження результатів НДР:

Підвищення якості психологічної підготовки керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, створення сприятливих психологічних умов для особистісного розвитку освітян та, опосередковано, інших учасників освітнього процесу.

3.5. Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом:

- одержання довідок / актів про впровадження (54 довідки, див. Додаток В);

- аналізу кількісних показників завантажень оприлюдненої наукової продукції виконавців НДР за створеним профілем за посиланням: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=TPotJtgAAAAJ

Одним із інструментів моніторингу впровадження результатів досліджень є Електронна бібліотека НАПН України:

https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0117U006772/

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ
Кількість ресурсів, що знаходяться у ЕБ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Кількість повнотекстових завантажень ресурсів, що знаходяться у ЕБ

ВИКОРИСТАННЯ
Бібліографічні посилання

Тема НДР (2017-2021 рр.).

52

16355

224

4. Інтегрованість НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.) та її результатів у світовий науково-освітній простір.

Інформацію про НДР та її результати оприлюднено на масових науково-практичних заходах за кордоном, зокрема:

 • 15th European congress of psychology «Psychology addressing society’s greatest challenges», (Amsterdam, 11-14 July 2017).

 • V Międzynarodowa i Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa Dylematy Współczesnej Edukacji «Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowość – niepełnosprawność – wykluczenie / niedostosowanie społeczne» (Polska, m. Częstochowa, Wyższa Szkola Lingwistyczna WSL, 9 lipca 2017 r.).

 • II International Scientic and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society» (Warsaw, Poland, 17 квітня, 2018 р.).

 • XIII Miedzynarodowa konferencja naukowa «Miedzy wolnoscia a konformizmem – 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym panstwie (Czestochowa, Poland, 21 –22 вересня 2018 р.)

 • International conference on mental health care «Mental Health: Global challenges of XXI century» (м. Київ, 25-26 жовтня 2018 р.).

 • International Conference on Participatory Budgeting Strengthening Civic Involvement in Rural and Urban Areas (м. Берлін 26-27 листопада 2018 р.).

 • International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova, 29-30 листопада, 2018 р.)

 • 6th International seminar «Political and economic self-constitution: citizenship activity and education» (м. Ольштин, Польща, 5 червня 2018 р.).

 • 19th EAWOP Congress «Working for the greater good» (м. Турін, Італія, 29 травня -1 червня 2019 р.).

 • Конференція Ради психологів Венеціанського регіону. Identity and politics: Psychological and social analysis of consensus building. (м. Падуя, 11 червня 2019 р.)

 • 36th IBIMA Conference (Granada, Spain, 4-5 November 2020).

 • 3rd International Seminar on Education Research and Social Science Kuala Lumpur, Malaysia, December 26-28, 2020

 • ХI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Fundamental and applied research in the modern world» (9-11 червня 2021 р., м. Бостон, США).

 • 26th World Congress of Political Science (м. Лісабон, Португалія, IPSA / Міжнародна асоціація політичних наук, 10-14 липня 2021 р).

 • «Youth and Citizenship: Building European Values in the Time of Covid-19 / Молодь і громадянство: побудова європейських цінностей під час Covid-19» міжнародна конференція за проектом Jean Monnet Network «Citizenship Education in the Context of European Values / Громадянська освіта в контексті європейських цінностей» (м. Прага, Чехія, 21–22 жовтня 2021 р.) та ін.

а також у закордонних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема:

 • Бондарчук О. І. Subjective well-being of the teachers of secondary schools as an indicator of psychological safety of educational environment. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. T. VI. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. С. 228-240

 • Киричук В. О. Управление проектами личностного развития учеников на облачном сервисе «Универсал-онлайн». Азербайджанская школа. 2019. №3 (648). С. 87–106.

або мають зарубіжний ISBN, зокрема

 • Bondarevskaya I. Psychology of economic behavior of a modern specialist / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019)

 • Bondarchuk O., Sorochan Т, Olifira L. Subjective well-being, organizational stressors and organizational behaviour of pedagogical employees. Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019)

У тому числі,Scopus, WoS:

 • Tamara M. Sorochan, Olena I. Bondarchuk, Larisa M. Olifira. Experience-technologies in the development of information readiness of pedagogical employees for the performance of their professional activities. Information Technologies and Learning Tools, 2020, Vol. 76, № 2. С. 279–289

 • Zavalevskyi, Y., Flyarkovska, O., Gorbenko, S., Berezhna, T., Khokhlina, O., Melnychuk, V., Moskaljova, A. Management principles of activity of psychological service in the education system of Ukraine. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 11/02-XXI. 2021. Pp. 160–164. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/papers/A_28.pdf

 • Olena Bondarchuk, Valentyna Balakhtar, and Kateryna Balakhtar. Monitoring of the quality of the psychological component of teachers’ activity of higher education institutions based on Gооgle Forms. E3S Web of Conferences ICSF 2020. 166, 10024 (2020) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610024

Очікують на індексацію у Scopus, WoS

 • Kilderov  D., Petko S., Malysh M., Moskalov M., and Kovalchuk O. Managers’ Business &Corporate Education in the System of Sustainable Development of the Organization. The 36th IBIMA Conference (Granada, Spain, 4−5 November,2020). ISBN: 978–0–9998551–5–7. URL : https://ibima.org/accepted-paper/managers-business-corporate-education-in-the-system-of-sustainable-development-of-the-organization/

 • Bondarchuk O., Balakhtar K., Moskaljova A., Moskalov M. & Balakhtar V. Peculiarities of the Occupational Crisis of Heads of Educational Organizations. Proceedings of the 2020 3rd International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2020) Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2021. С. 267–272 hhttps://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.210120.051 та ін.

Варто відзначити також організацію міжнародних візитів:

 • італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло для викладання курсу лекцій з організаційної психології (відповідальна – доц. І. О. Бондаревська, спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку ННІМП), в якому за попередньою домовленістю одним із ключових питань стало обговорення досвіду практичних психологів організацій з різних країн у контексті досягнення суб’єктивного благополуччя персоналу, а також

 • лекцію ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.) з підписанням договору про співпрацю з Університетом Арад ім. Аурель Влаіку (Румунія).

Крім того у межах співпраці з Державним університетом Молдови виконавцями НДР організовано та проведено два міжнародних науково-методичних семінари «Applied Psychology in the Face of Societal Changes» (Київ-Кишинів, 25 вересня 2020 р. і 29 вересня 2021 р.).

Також виконавці НДР беруть активну участь у масових заходах, що проводяться в Українській асоціації організаційних психологів і психологів праці (Л. М. Карамушка – Президент) як члена-засновника Європейської Асоціації психології праці та організаційної психології (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP), що об’єднує представників як академічної, так і практичної психології праці та організаційної психології з багатьох європейських країн. 

До виконання НДР залучались аспіранти кафедри та здобувачі PhDз психології, якими успішно захищені дисертації:

 • С. В. Казакова «Розвиток психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг» (2020 р.)

 • Н. В. Гордієнко «Розвиток психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів у післядипломній освіті» (2021 р.)

 • К. С. Балахтар «Креативність як чинник суб’єктивного благополуччя викладачів іноземних мов» (2021 р.)

рекомендована до захисту дисертації:

 • Л. М. Тягур «Психологічна безпека освітнього середовища як чинник самоактуалізації викладачів педагогічних коледжів» (2021 р.)

5. Висновки щодо успішного завершення НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.) у запланований термін та перспективи досліджень

У цілому НДР виконано відповідно до технічного завдання і програми НДР в установлені терміни. Авторським колективом за результатами виконання НДР підготовлено до видання монографію «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (12 др. арк.), програму психологічної підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій, втілену в Збірнику спецкурсів «Психологічна підтримка суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (12 др. арк.) та ін.

Разом з тим розуміємо доцільність більш активного користування можливостями Електронної бібліотеки, бібліотеки УМО та соціальних мереж для поширення наукової продукції кафедри й інформації про неї, слід активізувати роботу з представлення результатів НДР за кордоном і в виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема, Web of Science, Scopus. Також важливо в майбутньому більш широко розповсюджувати результати моніторингу впровадження та інформацію про позитивний зворотний зв'язок від слухачів – споживачів наукової продукції кафедри, розробити програми короткотривалих семінарів за тематикою НДР у межах додаткових освітніх послуг на платній основі

У перспективі – дослідження змісту, чинників та умов психологічного благополуччя освітян в умовах відкритої післядипломної освіти.

Додаток А_Праці_НДР_2017-2021

Додаток Б_ЗАХОДИ_2017-2021

Додаток В_УПРОВАДЖЕННЯ

Завідувач кафедри психології управління

ДЗВО «УМО» НАПН України,                                             

доктор психол. наук, професор                                                                                                   О. І. Бондарчук