хід виконання та проміжні результати НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.)

 

Науковий керівник – О. І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор психол. наук, професор.

Наукова тема розпочата у 2017 році.

Звітній період: 01.01.2019.– 31.12.2019 р.

У наявності: ТЗ; програма дослідження; робочі плани, індивідуальні плани виконавців НДР, статті співробітників за звітній період, які завантажені до електронної бібліотеки Інституту, а також перелік опублікованих і поданих до друку робіт виконавців.

1. Основними результатами проміжного етапу НДР за звітній період є наступне.

Вперше:

 • обґрунтовано модель психологічних чинників суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій, в якій виокремлено групи чинників на макро- (рівні суспільства), мезо- (рівні освітньої організації) та мікро-(рівні особистості освітянина) рівнях;
 • визначено рівні суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій та його гендерно-вікові й організаційно-професійні характеристики; установлено недостатній рівень суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій для понад половини досліджуваних освітян, зумовлений рядом психологічних чинників на: 1) макрорівні: невдоволення переважної більшості досліджуваних ситуацією в країні, особливо її соціально-економічною стабільністю й ресурсністю, що свідчить про несприятливий соціальний фон розгортання професійної діяльності педагогічних працівників; 2) мезорівні установлено, що третина досліджуваних мають проблеми, пов’язані з психологічною безпекою освітнього середовища відповідно переживають соціальну фрустрованість, що негативно позначається на їх суб’єктивному благополуччі; 3) мікрорівні аналізу психологічних чинників суб’єктивного благополуччя освітян визначено недостатній рівень розвитку ряду особистісних характеристик респондентів (ціннісних орієнтацій, емоційної зрілості, самоефективності та ін.
 • доведено прямий зв'язок суб’єктивного благополуччя з психологічною безпекою освітнього середовища, мотивацією інноваційної діяльності освітян, рівнями їх емоційної зрілості, самоефективності, внутрішньої свободи і обернений – з контрпродуктивною робочою поведінкою та опором інноваційним змінам.

Уточнено: зміст поняття «суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій», вектори аналізу психологічної безпеки освітнього середовища як чинника суб’єктивного благополуччя освітян.

Набули подальшого розвитку: положення про уявлення про зміст, особистісні детермінанти та методи дослідження суб’єктивного благополуччя особистості фахівців, освітнє середовище та його психологічну безпеку, концептуальні ідеї щодо професійно-особистісного розвитку освітян та його чинників загалом і в умовах післядипломної освіти зокрема.

Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, щофактичні матеріали, теоретичні положення та емпіричні результати НДР використовуються в умовах післядипломної освіти для при викладанні соціально-психологічного модуля та спецкурсів у процесі підвищення кваліфікації освітян різних категорій, які працюють у закладах освіти різного типу; а також для спеціалістів психологічних служб, які працюють у системі освіти.

Апробований у дослідженні комплекс методик дослідження психологічних чинників суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій може стати основою моніторингу якості психологічної підготовки керівників і працівників освітніх організацій у процесі підвищення їх кваліфікації.

За результатами емпіричного дослідження психологічних чинників підтверджено їх тісний зв'язок з показниками суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій і констатовано доцільність ряду спеціальних психолого-управлінських впливів у закладах освіти, зокрема, організацію соціально-психологічного навчання освітян, яке можна забезпечити в умовах післядипломної освіти

Відповідно проміжні результати НДР передбачено врахувати при розробленні та апробації програми психологічної підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій в умовах післядипломної освіти.

2. Публікації за темою НДР за 2019 рр. (перелік у Додатку А)

За результатами наукової роботи опубліковано: 1 монографію (11 др. арк.), 2 розділи монографії (1,6 др. арк.), 1 збірник матеріалів конференції (8,3 др. арк.), 2 посібники (методичний і навчальний, 15,3 др. арк.), 11 статей, в т.ч. – 8 у наукових фахових виданнях, (збірниках наук. праць) (5,3 др. арк.), 1 – у  виданні, включеному до наукометричних баз (0,8 др. арк.), 2 – у зарубіжних виданнях, включених до наукометричних баз (1,2 др. арк.); 13 матеріалів конференцій, з них 2 у зарубіжних виданнях, 7 тез конференцій, в т.ч. – 3 – у зарубіжних виданнях загальним обсягом 2,05 др. арк.

Усього – 45,55 др. арк.

Підготовлено до друку: 1 монографію (14,17 др. арк.), 1 збірник матеріалів конференції (5 др. арк.); 6 спецкурсів (7 др. арк.), 5 статей у наукових фахових виданнях (3 др. арк.), 1 – в іншому наук. виданні (0,5 др. арк.), 4 матеріалів і тез конференцій загальним обсягом 0,7 др. арк. Усього – 30,37 др. арк.

Разом –75,92 др. арк.

2.1. Індикатори-показники ефективності досліджень виконавців НДР

2.2. Індикатори-показники ефективності дослідження НДР

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.)

Створено бібліографічний профіль в Google Scholar (посилання)

Загальна кількість посилань

h-індекс

і10 індекс

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=TPotJtgAAAAJ

77

4

1

 3. Упровадження результатів НДР відбувалося шляхом проведення низки науково-практичних заходів:

Організація, проведення та участь виконавців НДР у науково-практичних масових заходах, зокрема:

Організація, проведення та участь виконавців НДР у науково практичних масових заходах, всього заходів – (Додаток Б), зокрема:

3.1. Організовано і проведено виконавцями НДР«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.), з них:

заходи, включені до плану роботи НАПН України – 1 од., а саме:

 • Міжнародна науково-практичнв конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

заходи, включені до плану роботи установи – 2, а саме:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.)
 • Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби системи освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова Українська школа» (м. Київ, 31 жовтня 2019 р.).

Позапланові заходи, що не відображені в академічному плані робіт, але проведені виконавцями НДР«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.)

 • 7th International seminar «Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization» (м. Падуя, 10 червня 2019 р., співорганізатори – Італія, Україна, Румунія, Польща, Греція, Молдова, Сербія, Литва, Угорщина, Індонезія)
 • Організація візиту італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло для викладання курсу лекцій з організаційної психології (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку
 • Науково-методичний семінар «Психолого-педагогічні засади проектного управління освітнім процесом у закладі загальної середньої освіти» (у межах спільної з РОІППО лабораторії психології професіоналізму, на базі РОІППО) (м. Рівне, 29 березня 2019 р.) на базі Рівненського ОІППО.
 • Круглий стіл, присвячений пам’яті Олександра Васильовича Киричука, видатного психолога, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора (О. І.Бондарчук, Л. М. Карамушка, В. О. Киричук, 10 червня 2019 р.);

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2019 № 387 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Управління проектами особистісного розвиту учнів у освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад» проведено ряд семінарів-практикумів у закладах загальної середньої освіти України(В. ОКиричук):

 • «Психологічна підготовка класних керівників закладів середньої освіти до діяльності в умовах змін: сутність та особливості організації роботи з класним колективом» (с. Пришиб, Кременчуцький район Полтавської обл. 23-24 березня 2019 р.).
 • «Управління освітніми проектами особистісного розвитку учня в закладах середньої освіти» (с. Засулля, Полтавської області, 26 березня 2019 р.).
 • «Психолого-педагогічних супровід освітнього процесу» (Ладижинська середня школа, Черкаська область, 2 квітня 2019р.).
 • «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального закладу до роботи на сервісі «Універсал-онлайн» (с. Прищиб Кременчуцького району Полтавської області, 15 квітня 2019 р.).
 • «Психолого-педагогічне проектування освітнього процесу» (м. Новоград-Волинський, Колегіум, 18 квітня 2019 р).
 • «Система проектного управління освітнім процесом у закладах освіти» (м. Святогорськ Донецької області, 5-6 травня 2019 р.).
 • «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального закладу до діяльності в умовах змін: сутність та особливості організації роботи з класним колективом» (заклади загальної середньої освіти Бородянського району Київської області, 12-14 травня 2019 р.). 6 год
 • «Планування реалізації проектів в закладах освіти міста в системі проектування особистісного розвитку учнів» (м. Жмеринка16-17 травня 2019 р.).
 • «Створення освітніх проектів у закладах освіти м. Канева у системі проектування особистісного розвитку учнів» . (м. Канів, Черкаська область, 6 квітня 2019 р.)
 • Проектне управління особистісним розвитком учнів позашкільних навчальних закладів (м. Миколаїв, на базі ЗОШ №26, 21 травня 2019 р.)

3.2. Участь виконавців НДР у науково-практичних заходах – з них: Міжнародні конференції – 9, Всеукраїнські конференції – 6, Всеукраїнські семінари – 4, Семінари – 10, Форуми – 2, Круглі столи – 2, Експертні групи – 2.., Виставки – 1…, Освітні фестивалі – 1.

3.3. Кількість угод (об’єкти упровадження – Додаток В, експериментальні навчальні заклади):

12 експериментальних навчальних закладів, затверджених МОН України та 5 експериментальних навчальних закладів, затверджених місцевими органами управління освітою (м. Рівне).

6 угод про наукову співпрацю.

3.4. Соціальний ефект від упровадження результатів НДР:

Підвищення якості психологічної підготовки керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти, створення сприятливих психологічних умов для особистісного розвитку освітян та, опосередковано, інших учасників освітнього процесу.

3.5. Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом:

-    одержання довідок / актів про впровадження (12 довідок, див. Додаток В);

- аналізу кількісних показників завантажень оприлюдненої наукової продукції співробітників-виконавців НДР (https://scholar.google.com/citations?user=rmG1PigAAAAJ&hl=uk).

Інструментом моніторингу впровадження результатів досліджень є http://lib.iitta.gov.ua/cgi/irstats.cgi.

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ
Кількість ресурсів, що знаходяться у ЕБ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Кількість повнотекстових завантажень ресурсів, що знаходяться у ЕБ

ВИКОРИСТАННЯ
Бібліографічні посилання

Тема НДР (2017-2021 рр.).

29

6114

77

 

4. Інтегрованість НДР«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.) та її проміжних результатів у світовий науково-освітній простір.

Інформацію про НДР та її проміжні результати оприлюднено на масових науково-практичних заходах за кордоном, зокрема:

 • 19th EAWOP Congress «Working for the greater good» (м. Турін, Італія, 29 травня -1 червня 2019 р.).
 • Конференція Ради психологів Венеціанського регіону. Identity and politics: Psychological and social analysis of consensus building. (м. Падуя, 11 червня 2019р.)

а також у закордонних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема:

 • Бондарчук О. І. Subjective well-being of the teachers of secondary schools as an indicator of psychological safety of educational environment / О. І. Бондарчук // KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. – T. VI. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – С. 228-240
 • Киричук В. О. Управление проектами личностного развития учеников на облачном сервисе «Универсал-онлайн»/ В. О. Киричук // Азербайджанская школа. – 2019. – №3 (648). – С. 87–106.

або мають зарубіжний ISBN, зокрема

 • Bondarevskaya I. Psychology of economic behavior of a modern specialist / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019)
 • · Bondarchuk O. Subjective well-being, organizational stressors and organizational behaviour of pedagogical employees / О. Bondarchuk , Т. Sorochan, L.Olifira // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019)

Варто відзначити також організацію візитів:

 • італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло для викладання курсу лекцій з організаційної психології (відповідальна – доц. І. О. Бондаревська, спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку ННІМП), в якому за попередньою домовленістю одним із ключових питань стало обговорення досвіду практичних психологів організацій з різних країн у контексті досягнення суб’єктивного благополуччяперсоналу.

Також налагоджено співпрацю для подальшої роботи з:

 • Університетом Арад ім. Аурель Влаіку (Румунія)
 • Державним університетом Молдови.

Наразі в межах співпраці з даними закладами відповідно до плану УМО заплановано взяти участь:

 • у науково-практичній конференції «Security management, social media and intercultural intelligence» (на базі Університету Арада ім. Ауреля Влаіку)
 • науково-методичному семінарі «Contemporary Psychology in the Face of Societal Changes» (на базі Державного університету Молдови) (3 квітня 2020 р.),

Участь у масових заходах, що проводяться в Українській асоціації організаційних психологів і психологів праці (Л. М. Карамушка – Президент, О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук) як члена-засновника Європейської Асоціації психології праці та організаційної психології (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP), що об’єднує представників як академічної, так і практичної психології праці та організаційної психології з багатьох європейських країн. 

5. Перспективи успішного завершення НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.) у запланований термін.

У цілому НДР здійснюється відповідно до технічного завдання і програми НДР в установлені терміни. На даний момент ведеться розроблення цілісної програми психологічної підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з метою її подальшої апробації в умовах післядипломної освіти.

Водночас, поточний робочий план потребує корекції в контексті активізації роботи з представлення результатів НДР за кордоном і в виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема,Web of Science, Scopus, а також пошуку наукових грантів, що фінансуватимуться закордонними організаціями, та потенційних замовників продукції НДР.

За цих умов НДР не лише буде успішно виконано, але й її результати у повному обсязі відповідатимуть сучасним вимогам до оцінювання наукової діяльності закладів вищої освіти.

 

Керівник НДР   О. І. Бондарчук
11.02.2019 р

Додаток А. 
Перелік публікацій за темою НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.)за 2017-2019 рр.

Додаток Б
Апробація результатів НДР на масових  науково-практичних заходах, які організували та в яких брали участь виконавці НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.) протягом 2017-2019 рр.

Додаток В
Довідки про впровадження проміжних результатів НДР «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.) протягом 2019 рр.