Навчальна робота

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України - лідер у навчанні дорослих в Україні, один із найстаріших навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: державний заклад вищої освіти IV рівня акредитації, наділений функціями Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру галузі післядипломної педагогічної освіти.

Організація підвищення кваліфікації основних категорій слухачів в ЦІППО АПН України  проводиться за очно-дистанційною формою навчання. Вона розкриває широкі можливості для впровадження комп'ютерних, інформаційних технологій, підвищення ролі слухачів як суб єктів освітньої діяльності, розвитку творчих ініціатив науково-педагогічних, методичних працівників та сучасних наукових досліджень. Очно-дистанційне підвищення кваліфікації засноване на єдності настановно-консультаційних, залікових сесій та самостійної роботи і забезпечується навчально-методичним комплексом (НМК) та електронною обчислювальною технікою.

Професорсько-викладацький склад кафедр цілеспрямовано впроваджує продуктивні методи та технології в очно-дистанційне навчання, зокрема, проектування, алгоритмізацію, імітаційне моделювання та інші активні методи навчання (інтернет-конференції, дослідницькі методи, створення колективних освітніх проектів, ділові ігри, психологічні тренінги та ін.), що предбачають постійне спілкування учасників навчального процесу.

Навчальні плани ЦІППО:

У ЦІППО  функціонують курси підвищення кваліфікації за такими напрямками:

 • Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 1501 «Державне управління».
 • Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 0101 «Педагогічна освіта».
 • Працівники методичних служб.
 • Спеціалісти психологічних служб.
 • Керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники з охорони праці.
 • Керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники з основ безпеки життєдіяльності.

За результатами навчання слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Ліцензовані напрями, за якими проходять підвищення кваліфікації слухачі у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти

Принципи організації навчального процесу в ЦІППО

Положення про підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освити

Навчальний процеси в ЦІППО ґрунтується на основі принципів:

 • Максимальної інтеграції та диференціації змісту підвищення кваліфікації та професійної діяльності слухачів у відповідності з освітньо-професійними програмами та вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик до посад.
 • Поглиблення змісту навчальної інформації, раціонального її ущільнення.
 • Педагогічного моніторингу, діагностики, корекції та індивідуалізації навчання.
 • Неперервності навчання, що супроводжується підтримкою навчальної роботи слухачів науково-педагогічними працівниками кафедр.
 • Поєднання традиційних і новітніх методів підвищення кваліфікації та застосування інноваційних технологій навчання.
 • Забезпечення базового рівня інформаційної культури науково-методичних працівників Інституту та слухачів, необхідного для роботи в очно-дистанційному режимі (вивчення інформаційно-комп?ютерних технологій навчання за програмами Word, Excel, Windows, Power Point та ін., тестування та ін..
 • Адаптації ідей Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) до системи післядипломної освіти в Україні.

Вимоги до виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання

Положення про випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації

ПЛАН-ГРАФІК підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на 2016 рік