Єрмоленко Андрій Борисович

Єрмоленко Андрій Борисович

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат політичних наук, доцент
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-3216-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3048-7844

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=e3gv8_4AAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта: вища. Сімферопольське вище воєнно-політичне будівельне училище (1992рік), магістратура Національної академія оборони України (2004 рік), ад’юнктура Національної академія оборони України (2007 рік)

Досвід роботи – 30 років, у ВНЗ – 11 років

Тема дисертації: «Збройні Сили України як елемент Воєнної організації держави» (2007рік) на здобуття вченого ступеню кандидат політичних наук (спеціалізована вчена рада Д 26.236.01 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, диплом ДК № 040861.)

Наукова діяльність

 1. Наукова тема кафедри:
  «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології».
  Індивідуальна підтема:
  «Освіта дорослих як соціокультурний феномен: вітчизняні й зарубіжні тенденції»

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії 

 1. Modern requirements and opportunities for postgraduate education in Ukraine in the context of adult / Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. –P. 253-256 (колективна монографія)

Посібники

 1. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України : навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін. ; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. — К., 2016. — 118 с.
 2. Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник; авт. колектив .⁄ Упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.-метод. посіб.; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016
 3. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив (2017 р)
 4. «Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice): авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 950с.»
 5. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. К.: ЦІППО, 2018. - 300 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих / Андрій Борисович Єрмоленко. // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К: АТОПОЛ ГРУП, 2017. — Вип. 3(32). — C. 9-19.

Інші праці

 1. Сучасні акценти освіти дорослих: зарубіжний досвід / Андрій Борисович Єрмоленко. // Науковий вісник УМО: Електронне видання. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Випуск 1. – Частина 1. – С.75-87
 2. Освітні трансформації в Україні: виклики та протиріччя / Андрій Борисович Єрмоленко. // Нові технології навчання, 2016. – №88 частина 2. – С. 95-98
 3. Вища освіта України: цілеспрямування та результативність  / Андрій Борисович Єрмоленко. // Збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції «Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці» / Андрій Борисович Єрмоленко. – Вінниця: ТОВ "Вінницька міська друкарня", 2017. – С. 19–24.
 4. Формальна складова освіти дорослих в Україні: виклики, протиріччя, запити / Андрій Борисович Єрмоленко. // Науковий вісник УМО : наук.-практ. електронне вид. — Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. — Вип. 3. — (Серія «Економіка та управління»). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/vipusk--3-2017-pedagogika-str
 5. Результативність розвитку особистості в контексті освіти дорослих: практичний досвід / Андрій Борисович Єрмоленко. // Management of higher education quality: problems and prospects / collection of scientific papers; edited Victor Oliynyk. – London, IASHE, 2017. – P. 94-97
 6. Синергія суб'єктів освітнього процесу Нової української школи в контексті Теорії поколінь / Андрій Борисович Єрмоленко. // Методист. – 2018. – №2. – С. 47–52.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій». 30 березня 2016 р. м. Київ. Доповідь на тему: «Сучасні акценти освіти дорослих: зарубіжний досвід»
 2. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології». 27 квітня 2016 року. м. Київ. Доповідь на тему: «Інклюзивна освіта дорослих: сучасні акценти»
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» від 27 травня 2016 р., м. Київ. Доповідь на тему: «Сучасні акценти освіти дорослих: зарубіжний досвід»
 4. ІІІ регіональна науково-практична конференція «Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці», 15 лютого 2017року. Доповідь на тему: «Вища освіта України: цілеспрямування та ефективність»
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», кафедра філософії і освіти дорослих. 28 квітня 2017 року, м. Київ. Доповідь на тему: «Сучасні вимоги та можливості післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих»
 6. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій». 26-28 квітня. 2017 року, м. Київ. Доповідь на тему: «Формальна складова освіти дорослих в Україні: виклики, протиріччя, запити»
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін». 19 травня 2017 року., м. Київ. Доповідь на тему: «Глобалізація як тенденція еволюції суспільства: сучасні тренди в освіті і науці»
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти». 26 травня 2017 року, м. Київ. Доповідь на тему: «Психолого-педагогічні акценти розвитку особистості в системі освіти дорослих»
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи». 29 вересня 2017 року, м. Київ. Доповідь на тему: «Результативність розвитку особистості в контексті освіти дорослих: практичний досвід»
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій». 1 листопада 2017 року., м. Київ. Доповідь на тему: «Процеси модернізації та інновацій у вітчизняному освітньому просторі: визначення параметрів і технологій трансформацій»
 11. Форум «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства» (у межах Року освіти дорослих у Європі), 2 – 3 листопада 2017 року. м. Київ. Доповідь на тему: «Сучасні освітні тренди»
 12. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників», 22 лютого 2018року, м. Київ. Доповідь на тему: «Синергія суб’єктів освітнього процесу Нової української школи в контексті Теорії поколінь»
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» 28 березня 2018 року, м. Києві Доповідь на тему: «Вітчизняна модель освіти дорослих: запити та перетворення в контексті соціально-економічних трансформацій»

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

 1. КультурКонтакт Австрія, «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників України», січень 2014 – листопад 2015 рр. Координатор: Гудрун Паінсі. Роль: учасник.
 2. Target Training International Ltd. Talent Insights (Управління талантами). листопад 2014 – квітень 2015. Координатор: Томаш Мурас. Роль: учасник.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 вересня 2015 року (СПВ №142141)