Кравчинська Тетяна Сергіївна

Кравчинська Тетяна Сергіївна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук

ORCID iD
0000-0002-7521-3508

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jycuxpIAAAAJ&hl=ru

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-1886-2019

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=кравчинська&_action_search

  

Додаткові відомості

Освіта:

 • 2004 р. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, психолог
 • 2011 р. магістратура Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікація керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
 • 2012-2015 рр. аспірантура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою
 • 2019-2021 рр. докторантура ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Досвід роботи:

 • З 2001 по 2012 роки працювала на посаді психолога.
 • З 2012 року обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи школи-дитячого садка І ступеня «Всесвіт» м. Києва.
 • З листопада 2015 року по грудень 2018 року – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • З січня 2018 року по вересень 2019 року – учений секретар ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 • З січня 2019 року – доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Тема дисертації (захищеної):

 • кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою «Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів».

Громадська активність:

 • член науково-методичної ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Наукова діяльність

Тема НДР «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (РК 0117Ư002380) (2017–2019 рр., керівник – Т. М. Сорочан, доктор педагогічних наук, професор), підтема: «Критерії та рівні професійного розвитку фахівців (на вибірці методичних працівників РМК)».

 

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії:

 1. Відкрита освіта : інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – Київ : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. С. 265–276.

 

Посібники:

 1. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; упорядники В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. – К. : ЦІППО, 2018. С. 138–167.
 2. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями  «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – С. 48–62.

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

 1. Кравчинська Т. С. Психодіагностичне дослідження професійного розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки ¨реалії та перспективи. Випуск 62 : збірник наукових праць. Київ, 2018. С. 113–116.
 2. Кравчинська Т. Розвиток дошкільної освіти у вітчизняній літературі : концептуальні засади. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск № 67. 2019. С. 136–139.
 3. Кравчинська Т. Формування громадянської компетентності педагога нової української школи. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти» Київ. Юстон. 2019. Вип. 8(37) С. 74–88.
 4. T. Kravchinska State management of preschool education in development in domestic and foreign literature. Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». № 6. 2019. DOI: 10.32702/2307-2156.2019.6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1450.

 

Інші праці:

 1. Кравчинська Т. С. Професійний розвиток методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах впровадження Нової української школи / Т. С. Кравчинська // тематичний випуск журналу «Методист», К. : Шкільний світ, № 2(74), лютий 2018. – С. 38–41.
 2. Кравчинська Т. С. Як класифікують освітні інновації? (матеріали з розділу «Методична діяльність: виклики, тенденції, акценти») / Т. С. Кравчинська // журнал «Методист», К. : Шкільний світ, № 3 (75), березень 2018. – С. 73–74.
 3. Кравчинська Т. С. Інклюзивна освіта. Педагогіка партнерства. (матеріали з розділу «Методична діяльність: виклики, тенденції, акценти») / Т. С. Кравчинська // журнал «Методист», К. : Шкільний світ, № 4 (76), квітень 2018. – С. 22–27, 68–73.
 4. Кравчинська Т. С. Професійний розвиток методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів): критерії, показники, діагностика / Кравчинська Т. С. // журнал «Методист», К. : Шкільний світ, № 6 (78), червень 2018. – С. 42–44.
 5. Кравчинська Т. С., Скрипник М. І. Діяльність науково-методичної ради в освітньому просторі Університету: традиції та інновації. Журнал «Післядипломна освіта в Україні». № 2. 2018. С. 52–62.
 6. Кравчинська Т. С., Сидоренко В. В., Нежинська О. О. Ключові компетентності керівника Нової української школи: компетентність щодо самовдосконалення, уміння вчитися. Журнал «Методист». К. Шкільний світ. № 12(84) грудень 2018. С. 4–24.
 7. Кравчинська Т. С. Реалізація принципів педагогіки партнерства в умовах упровадження Нової української школи: принцип соціального партнерства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти». 10.04.2018. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2018. С. 103–105.
 8. Кравчинська Т. С. Психодіагностичні засади вивчення професійного розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) / Т. С. Кравчинська // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч.1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К. : Агроосвіта, 2018. С. 85–87.
 9. Кравчинська Т., Ілляхова М. Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО, викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. С. 32–49.
 10. Кравчинська Т., Мирошніченко О., Фарухшина М. Працівники методичних кабінетів (центрів). Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. С. 186–203.
 11. Кравчинська Т. Педагогіка партнерства : повага до особистості. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 31 січня 2019 року. Вип. 43. С. 333–335.
 12. Кравчинська Т. 5 запитань про інклюзивну освіту. Управління освітою. № 2(410), лютий 2019. С. 6–11.
 13. Т. Кравчинська, О. Нежинська, В. Сидоренко Керівник Нової української школи. Управління освітою. № 9 (417), вересень 2019. С. 22–39.
 14. Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти : програма Всеукраїнського освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією 09 квітня 2019 р. ЦІПО ДЗВО «Університет менеджментуосвіти» м. Київ / за ред. В. В. Сидоренко; упорядкування : Т. С. Кравчинська, Н. П. Волинець. К. : Агроосвіта, 2019. 46 с.

 

Участь у науково-практичних заходах

 1. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників», 22 лютого 2018 року, м. Київ.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України у контексті суспільних змін» 28.03.2018, м. Київ.
 3. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації концепції Нової української школи» 29.03.2018, м. Київ.
 4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» 10.04.2018, м. Харків.
 5. ІІІ-тя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» 19.04.2018, м. Київ.
 6. ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» 27.09.2018, м. Київ.
 7. 15.11.2018 методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи», м. Київ.
 8. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 31 січня 2019 року, м. Переяслав-Хмельницький.
 9. V Ювілейна Міжнародна науково-практичної конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 16-17 травня 2019 року на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у м. Запоріжжі.
 10. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» 24.05.2019 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ.
 11. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Розвиток ключових компетентностей особистості педагога в умовах реформування освіти» 28.05.2019 БІНПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Біла Церква.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бар’єри та стратегії розвитку дітей з особливими потребами в освітньому середовищі» 13.06.19 НАПН України, м. Київ.
 13. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти», 09 квітня 2019 року, м. Київ.
 14. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань» 1-2 жовтня 2019, м. Київ.
 15. Всеукраїнський науково-практичний тренінг «Культура професійного розвитку освітян: право на вибір форм, змісту технологій» 10 жовтня 2019 року, м. Київ.
 16. «Технології професійного розвитку науково-педагогічних працівників університету в умовах інтеграції вищої освіти і науки» інститут вищої освіти НАПН України 22.10.2019, м. Київ.

Міжнародна діяльність

 1. Учасник Українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» 15.02.2017 – 06.06.2018 (Проектне бюро «КультурКонтакт» Австрія).

Професійний розвиток

 1. «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» 60,00 год. (сертифікат, 05.06.2018).
 2. Онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти» (сертифікат 60,00 год.).
 3. Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (сертифікат 30,00 год.).
 4. Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (сертифікат 32,00 год.).
 5. Онлайн-курс «Фактчек: довіряй-перевіряй» (сертифікат 15,00 год.).
 6. Онлайн-курс «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти» автор М. В. Смолінський РОІППО (сертифікат 30,00 год.).
 7. Онлайн-курс «Розвиток індивідуальної професійної та наукової кар’єри» автор М. В. Смолінський (сертифікат 30,00 год.).
 8. Онлайн-курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців» (сертифікат 30,00 год.).
 9. Онлайн-курс «Права людини в освітньому просторі» (сертифікат 10,00 год.).
 10. Наукове стажування з підвищення професійної кваліфікації в педагогічному інституті AKCENT College s.r.o. м. Прага (24.06.2019 – 24.07.2019 сертифікат 192,00 год.).