Маршицька Вікторія В’ячеславівна

Маршицька Вікторія В’ячеславівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
Кандидат педагогічних наук

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7072-8844

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vqI-Jl8AAAAJ

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/V-2412-2017

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/3621

 

Освіта:

1990-1994 рр. – навчання в Переяслав-Хмельницькому  державному педагогічному інституті, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)» та здобуття кваліфікації «викладач педагогіки і психології (дошкільної), вихователь» диплом з відзнакою.

1998-2001рр. – навчання в аспірантурі Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України з відривом від виробництва та захист кандидатської дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 (дошкільна педагогіка) з темою: «Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку»

Досвід роботи:

2001-2003 рр. –науковий співробітник лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України.

2003- 2006 рр. – старший науковий співробітник лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України.

2006-2014 рр. – доцент кафедри української словесності та культури Національного університету податкової служби України

2014-2019 – старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

2020 – доцент кафедри філософії і освіти дорослих

Тема дисертації: «Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку»

Наукова діяльність:

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження «Особливості професійного розвитку викладачів закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) в умовах відкритого університету післядипломної освіти»

Перелік продукції (за останні два роки):

Посібники: 

Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника навчально-методичний посібник / С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко, В. Маршицька, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр; за заг.ред. Н. Гавриш. –Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с.

Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ: монографія / Н. Гавриш, О. Рейпольська та ін.; за заг.ред. О. Рейпольської. – К. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. – 280 с.

Інші праці:

Маршицька В.В. Комунікативність як складова професійної культури спілкування// Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 23-24 квітня 2020 р. /ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди» Київ : Міленіум, 2020. С.74-76

Marshytska V. Modern approaches to the formation of a child-centered educational environment //Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics: Workshop on Social Research, May 29, 2020  – Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. P. 139-141

Маршицька В.В. Сутнісні ознаки ставлення старших дошкільників до природи та створення ефективного природного середовища у дошкільному закладі. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді:зб.наук.праць. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип.23. Кн.1. – 2019. – С.230-239

Маршицька В.В. Сучасні підходи до проектування освітнього середовища закладу дошкільної освіти для індивідуального розвитку старшого дошкільника. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28-29 травня 2019 р.) заг. ред. А.В.Лякішевої. Луцьк: ПП Іванюк В.П. 2019. С.158-160

Маршицька В.В. Соціокультурні передумови формування особистості старшого дошкільника у багатовимірному соціальному просторі //Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Том IV: Психологія розвитку дошкільника. – Випуск 14. − Харків: КЦ ФОП Іванової М.А. – 2018. −  С.196-207.

Маршицкая В.В. Воспитание эмоционально-ценностного отношения старших дошкольников к социальной действительности // Pedagogy and Psychology. VI (71), Issue: 173, 2018 Sept. Science and Education a Net Dimension, Budapest, 29-32р.

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

  • участь у вебінарі «Проблеми дистанційного навчання в умовах пандемії. Рекомендації міжнародних організацій» (04.05.2020 р.) Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України у співпраці з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (сертифікат)
  • участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції учнівської молоді, студентів, магістрів, аспірантів, молодих учених та науковців «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості», 14-16 травня 2020 року м. Переяслав (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») (сертифікат)
  • доповідь на Х Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти» (21-22.04.2020, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м.Переяслав). (тези)
  • доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції 2nd EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS(EECME 2020) 29 травня 2020 року (Любляна, Словенія) (тези)
  • участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (онлайн-формат) ДЗВО УМО (12 .11.2020)  
  • 20-27.12.2020 участь у циклі вебінарів “Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі” (30 год, 1 кредит ECTS+ сертифікат)
  • участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дитяча гра та іграшка у просторі культури» 17-18 квітня 2019 року м.Київ (доповідь);
  • участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» 28 – 29 травня 2019 р.м.Луцьк (тези)

 

Підвищення кваліфікації:

2020 – сертифікат №120/20-ВУ про підвищення кваліфікації за програмою флеш-курсу «Технології та принципи дистанційного навчання формування цифрових компетентностей педагога-тьютора» (1 кредит ECTS/ 30 год) (11.05.-18.05.2020, УВУПО, м.Київ).

2015 – міжнародний диплом підвищення кваліфікації INTERNATIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM (Польща)

2010 – Інститут післядипломної освіти Національного університету податкової служби України (за дистанційною формою навчання) свідоцтво 12СПК 601716