Самойленко Олексій Олександрович

Самойленко Олексій Олександрович

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
доктор педагогічних наук, доцент

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-2360-2019

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0002-6374-4168

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=fvSIfMYAAAAJ

Додаткові відомості

Освіта:

2015 р. − захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Досвід роботи:

7 років

Тема дисертації:

Самойленко О.О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання : дис. … к. пед. наук / О.О. Самойленко; ЖДУ. −  Житомир, 2015. – 253 с.

Наукова діяльність

Опублікував близько 30 праць, серед яких 2 навчально-методичних посібники − написаних у співавторстві. Наукові інтереси та практичні результати пов’язані з дослідженням проблем упровадження інноваційних технологій навчання у закладах вищої та післядипломної освіти на засадах відкритої освіти і дистанційного навчання. Сфера наукових і професійних інтересів: вища освіта, післядипломна освіта, відкрита освіта, технології дистанційного навчання, mobile learning, cloud computing technology.  

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Теорія та практика формування професійних компетентностей фахівців аграрної галузі в умовах єдиного інформаційно-освітнього університетського простору: колективна монографія. / за загальною редакцією д-ра пед. наук О.М. Самойленко та канд. пед. наук І.В. Бацуровська. – Миколаїв: 2017. – 414 с.

Посібники (одноосібні, колективні)

 1. Самойленко О.О., Гребеник Т.В., Бацуровська І.В. та ін. Формування відкритого персонального веб-ресурсу викладача на основі хмарних технологій: посібник / ред. О.М. Самойленка. Херсон: Грінь Д.С., 2016. 290 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Бацуровська И.В., Ручинская Н., Самойленко А.А. Особенности использования облачных технологий в процессе изучения математического моделирования магистрами электроэнергетики, электротехники и электромеханики. Topical problems of modern science: Proceedings of the International Scientific Conference. Research and Scientific Group (June 16, 2017, Warsaw, Poland). Vol.4. P. 45-47.
 2. Бацуровська І.В., Кириченко О.С., Самойленко О.О., Андрющенко Я.Е. Впровадження компетентністно-орієнтованого комп’ютерного середовища у підготовку магістрів інженерних спеціальностей. International Scientific and Practical Conference: The Top Actual Researches in Modern Science. (July 31, 2017, Ajman, UAE). ROST (Dubai), 2017. Вип. 8 (24). С. 21-24.
 3. Бацуровська І.В., Самойленко О.О., Грубань В.А. Особливості вивчення технічних дисциплін з використанням електронних освітніх ресурсів. International Scientific and Practical Conference: Modern Methodology of Science and Education. (September 18, 2017, Warsaw, Poland). Vol.2  Р. 23-29.
 4. Самойленко О.М., Бацуровська І.В., Ручинська Н.С., Самойленко О.О. Технологічні характеристики систем управління навчанням. International Scientific and Practical Conference: Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions. (September 30, 2017, Dubai, UAE). ROST (Dubai), 2017. Вип. 8 (24). С. 60-64.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України 

 1. Самойленко О. О. Методологічні підходи щодо управління консорціумом інститутів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційного простору. Нові технології навчання: наук.-метод. зб.; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. К., 2016. Вип. 88. ч. 2. С. 56-61.
 2. Самойленко О.О., Іващенко М.М. Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці: аналіз зарубіжних досліджень. Electronic journal «The theory and methods of educational management». 2017. Vol. 1(19). U.D.C. 37.013(05). URL: http://umo.edu.ua/ images/content/ nashi_vydanya/ metod_upr_osvit/v1_17BE.PDF (дата звернення: 24.03.2018).

Інші праці 

 1. Самойленко О.М., Самойленко О.О. Перспективи впровадження єдиного інформаційного простору в освітній процес. STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Херсон, 20-28 жовт. 2016 р.). Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. С. 11-12.
 2. Самойленко О. О. Методологія управління інтегрованим утворенням інститутів післядипломної педагогічної освіти консорціумного типу в умовах єдиного інформаційного простору. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (м. Київ, 25−27 жовтня 2016 р.). Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2016. С. 93-95.
 3. Самойленко О. О. Особливості використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх фахівців з організації захисту інформації. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: збірник матеріалів IV Міжнародної інтернет-конференції (м. Київ, 9−10 березня 2017 р.). Київ, 2017. URL: http://mustez2017.blogspot.com/p/4-4.html (дата звернення: 24.03.2018).
 4. Самойленко О. О. Формування ІКТ компетентності на основі технологій мобільних додатків у післядипломній педагогічній освіті. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). Київ, 2017. URL: https://ppo.mk.ua/mod/page/view.php?id=3564 (дата звернення: 24.03.2018).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017 р., Київ). Відеовиступ: Особливості використання поштового сервісу Outlook та хмарного сховища OneDrive.
 2. Форум неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства» (2-3 листопада 2017 р., Київ). Доповідь: Презентація Віртуальної кафедри андрагогіки.
 3. Круглий стіл з онлайн-трансляцією (22 лютого 2018 р., Київ). ЦІППО ДВНЗ «Університете менеджменту освіти». Наукова доповідь, стаття: Використання хмарних технологій у професійному розвитку педагогічних працівників.

Науково-організаційна діяльність

 • Диплом І ступеня НАПН України за електронний ресурс «Віртуальна кафедра андрагогіки Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Науково-педагогічна діяльність

 • Іващенко М..М.  Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців у галузі управління та адміністрування засобами хмарних технологій. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки. Освітньо-наукова програма: Теорія та методика професійної освіти. – дис. на здобуття освітнього ступеня доктора філософії. 

Наукова школа

Є послідовником наукової школи д.п.н., проф. В.В. Олійника, досліджуючи питання модернізації освітньої діяльності в післядипломній педагогічній освіті на основі сучасних підходів і технологій.