Сорочан Тамара Михайлівна

Сорочан Тамара Михайлівна

Професор кафедри філософії і освіти дорослих
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

ORCID iD:

https://orcid.org/0000-0002-4704-2385

Профіль вченого у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KCqwx3AAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:

http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0421==043E==0440==043E==0447==0430==043D=3A==0422=2E==041C=2E=3A=3A.html

Додаткові відомості

Освіта вища. Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т. Шевченка у 1975р. за спеціальністю «учитель біології та хімії».

Досвід роботи

Працювала на посадах учителя хімії, організатора позакласної та позашкільної роботи, заступника директора середньої загальноосвітньої школи. З 1997 по 2013 роки була ректором Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2013 – 2014 р.р. обіймала посаду професора кафедри державної служби, адміністрування та управління Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, виконувала обов’язки заступника директора Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання. Заслужений працівник освіти України.

Досвід роботи 43 роки

Теми дисертацій

Кандидатська дисертація «Система роботи школи із залучення до мистецтва старшокласників в умовах різноманітних видів художньої діяльності» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки захистила у 1991 р.

Докторська дисертація «Розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти захистила у 2005 р.

Наукова діяльність

Автор понад 250 друкованих праць, серед яких 3 монографії, 4 навчальні посібники з грифом МОНУ. З 1996 по 2013 рік була головним редактором журналу «Освіта на Луганщині», який входив до переліку фахових видань. Підготувала 8 кандидатів наук. Учасник двох міжнародних проектів з проблем управління освітою. Брала участь у творчій групі з розробки Національної доктрини розвитку освіти. Була делегатом двох Всеукраїнських з’їздів педагогічних працівників. Має 15 дипломів міжнародних освітніх виставок.

Участь у роботі спеціалізованих учених рад, громадських організаціях, діяльності МОНУ, НАПНУ

 • член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень НАПНУ;

 • заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПНУ

 • член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій ДЗВО «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОНУ

 • член президії Української асоціації освіти дорослих

 • участь у роботі разових спеціалізованих учених рад (голова ради, рецензент, опонент)

Перелік продукції (за останні 5 років)

 1. Сорочан, Т.М. Феномен педагогічної майстерності як методологія трансформації професіоналізму педагогів Нової української школи. Педагогіка і психологія, № 1 (102), 2019. С. 5 – 12.

 2. Карташова Л., Кириченко М., Олійник В., Сорочан Т.М. Соціально-педагогічний контекст безперервної освіти для миру у відкритому університеті в умовах інформаційного суспільства. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2-х т. / редкол.: Кремень В.Г. (голова), Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. гол.) – К.: Вид-во ТОВ. «Юрка Любченка», 2019. – Т.2. – С.229 – 246.

 3. Dudka Tetiana Yurivna, Gurzhii Andrii Nikolaevich, Kartashova Lіubov Andreevna, Sorochan Tamara Mihailovna, Spitsyna Anhelina. Social and professional designing of tourist destination management in the professional training of future tourismologists. Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar 02, 2020. http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1299/1240

 4. Сорочан T. M., Бондарчук O. I., Оліфіра Л. M. Експірієнс-технології у розвитку інформаційної готовності педагогічних працівників до їх професійної діяльності, ІТЗН, вип. 76, вип. 2, с. 279–289, Квіт 2020. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3627

 5. Карташова, Л. А., Кириченко, М. О., & Сорочан, Т. М. (2020). Антикризовий менеджмент підвищення кваліфікації. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-9

 6. Сорочан Т. М. Управління якістю освітніх послуг у відкритому університеті. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с.

 7. Сорочан Т. М. Управління якістю освітніх послуг у відкритому університеті. Proceedings of the XXVInternational Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Періодичне видання, збірка праць : Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, RS Global Sp. z O.O. 2021, Warsaw, Poland. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_conf/25012021/7356

 8. Кириченко М.О., Сорочан Т.М., Карташова Л.А. Цифрова екосистема «Український відкритий університет післядипломної освіти»: модель 6.0. Вісник післядипломної освіти.(2023) Випуск 25(54) Серія «Педагогічні науки». DOI https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-105-130

 9. Сорочан Т.,  Карташова Л., Оліфіра Л. ,  Гордієнко Н., Шеремет Т., Годорож О. Стан, тенденції і перспективи діяльності Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2018–2022 рр.). Аналітична доповідь. Київ, Україна. 2022. 107 с. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/732404

 10. Kartashova L., Sorochan T., Sovkina O., Sheremet T. Digital twin of postgraduate educational institution: ecosystem for transformation of professional development of teachers in conditions of martial law. The international scientific journal “Danish Scientific Journal” №60/2022. Р. 46-52. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6603332

 11. Гуржій, А. М., Бахмат, Н. В., Зайчук, В. О., Карташова, Л. А., Розман, І. І., & Сорочан, Т. М. (2021). Організаційні засади формування цифрової інфраструктури освіти і педагогічної науки в Україні (кінець 80-х рр. хх століття-початок ххі століття). Інформаційні технології і засоби навчання, 83(3), 26-48. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.4219

 12. Карташова Л., Сорочан Т. Цифрове навчальне середовище наступного покоління: як буде виглядати екосистема навчання після ери LMS. Інформаційні технології в професійній діяльності: матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. 220 с. – С.19-22.

 13. Сорочан Т., Карташова Л., Шеремет Т. Український відкритий університет післядипломної освіти: інноваційна модель mash-up забезпечення професійного розвитку фахівців. Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. 220 с. – С.58-59.

 14. Кириченко М.О., Сорочан Т.М., Карташова Л.А., Оліфіра Л.М. Професійний розвиток педагогів у системі формальної й неформальної післядипломної освіти в період карантинних обмежень. Вісник післядипломної освіти. Випуск 18(47) «Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б») Bulletin of Postgraduate education. Issue 18(47) (Educational Sciences Series) (Category «B») С. 46-60 https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐18(47)

 15. Sorochan, T., Kartashova, L., & Hurzhii, A. (2021). Digital twin of the postgraduate education institution as an ecosystem of professional development. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (4), 33–41. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.4.4

 16. Науково-методичні засади модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інформаційному суспільстві/ за заг. ред. професора В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. – 339 c.– С.307-330.

 17. Енциклопедія освіти. Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень ; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва ]. 2-ге вид., допов. та перероб. Київ. Юрінком Інтер, 2021.

 18. Kartashova L., Gurzhii A., Zaichuk V., Sorochan T. and Zhuravlev F. (2020). Digital Twin of an Educational Institution: An Innovative Concept of Blended Learning. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology - Volume 2: AET, ISBN 978-989-758-558-6, pages 300-310. DOI: 10.5220/0010931100003364

 19. Kartashova L., Sorochan T., Sovkina O., & Sheremet T. (2022). Digital twin of postgraduate educational institution: ecosystem for transformation of professional development of teachers in conditions of martial law. Danish Scientific Journal, 60, 46–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.6603332

 20. Сорочан Т. М., Шабала Ю. А. Рost-впровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога. 2022. С. 29–37. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-29-37

 21. Сорочан, Т. М. (2022). Освітній технопарк: інновації для якості освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4148

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Організація і проведення заходів

 1. Діджитал-діалог «Освіта і наука разом» - 2022р., до Тижня освіти дорослих. Учасники з України та Республіки Польща.

 2. Акція на підтримку педагогів в умовах війни «Переможні обрії освіти» - 2022р. Спікери з України та Републіки Польща, 26 вебінарів, 5300 учасників.

 3. Акція на підтримку педагогів в умовах війни «Освітня ватра перемоги» - 2023р. Спікери з України та Ізраїлю, 34 вебінари, 5100 учасників.

Участь у конференціях

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період». Секція 6. 22.04.2022р. Виступ «Управління закладом освіти в умовах воєнного стану».

 2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» кафедри ВОСІКТ 21-22 червня 2022р. Виступ «Трансформація професійного розвитку педагогів в кризових умовах: екосистема як засіб реалізації» (у співавторстві з Карташовою Л.А.).

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти»23.06.2022р. Доповідь на пленарному засіданні «Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах відкритої освіти».

 4. Всеукраїнська конференція МОН України «Освіта, освітяни – незламні у війні» 18.08.2022р. Виступ на онлайн засіданні секції «Навчання педагогічної еліти». Тема виступу: «Професійний розвиток педагогічної еліти на шляху до євроінтеграції».

 5. ІІІ Науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» 10-11 листопада 2022 р., Київ, Україна. Доповідь на пленарному засіданні «Трансформація професійного розвитку педагогів на основі консолідованого лідерства у відкритій післядипломній освіті».

 6. Діджитал-діалог, присвячений Тижню освіти дорослих «Освіта і наука разом» 15.09.2022р. Виступ «Переможні обрії освіти: трансформація професійного розвитку педагогів у період воєнного стану».

 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» 17.11.2022. Виступ на пленарному засіданні «Менеджмент професійного розвитку персоналу закладу освіти на засадах педагогічної логістики».

 8. Обласний форум до дня гідності та свободи «Освіта Луганщини: простір стійкості та гідності» 18.11.2022. Виступ на пленарному засіданні «Професійний розвиток педагогів – для перемоги і розбудови пост-воєнної освіти».

 9. Педагогічні читання «М’які навички в умовах військової агресії», 09.02.2023р., кафедра професійної і вищої освіти, ДЗВО УМО НАПНУ. Виступ на відкритті заходу.

 10. Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «Україна на шляху відновлення»: завдання науки і освіти в європеїзації держави», 17-19 травня 2023р., Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини. Виступ на пленарному засіданні.

 11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи», 8-9 червня, МОНУ, НАПНУ, Інститут педагогічнолї освіти і освіти дорослих НАПНУ, Харківський національний університет імені Григорія Сковороди. Доповідь на пленарному «Професійний розвиток педагогів в умовах війни: виклики і подолання».

 12. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі і технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти», 8 червня 2023р., кафедра філософії і освіти дорослих ДЗВО УМО. Доповідь на відкритій дискусійній панелі «Інноваційні технології професійної підтримки педагогів в післядипломній освіті в умовах воєнного стану» (у співавторстві з професорами М.О. Кириченком, Л.А. Карташовою).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво темою НДР:

«Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637, дата реєстрації 30.10.2020р.).

Розроблено навчально-методичне забезпечення для курсів підвищення кваліфікації, включено до навчально-тематичних планів:

«Науковий освітній технопарк» - 2г., вебінар;

«Експірієнс-технології в підготовці магістрів» - 2г., вебінар

«Чинники професійного розвитку педагогів у системі післядипломної освіти» (спільно з доцентом Л.М. Оліфірою) – 2г, лекція.

Підготовлено навчально-методичні матеріали і проведено вебінари в системі неформальної освіти:

Трансформація професійного розвитку вчителів: виклики для менеджменту Нової української школи (презентація, вебінар)

Управління закладом освіти в умовах воєнного стану (презентація, вебінар)

Цифровий двійник закладу освіти (презентація, вебінар, спільно з Карташовою Л.А.)

Цифрові експірієнс-технології (презентація, вебінар, спільно з Карташовою Л.А.)

Розроблено навчально-методичне забезпечення дисциплін для освітнього компоненту підготовки докторів філософії

«Освітня політика. Дослідження педагогічних процесів і систем»

«Методологія педагогічного дослідження»

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

Докторант:

Любченко Надія Василівна – 13.00.06 – теорія і методика управління освітою

Аспіранти:

Дерека Катерина Миколаївна – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Гопкало Володимир Васильович – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Калюжний Ярослав Віталійович – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Ларіна Оксана Василівна– 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Наукова школа

З проблем управління загальноосвітнім навчальним закладом, післядипломною освітою та професійного розвитку педагогічних працівників

Участь у міжнародних проектах

1. Освітня програма підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих (німецька (неурядова) організація «Німецьке об’єднання народних університетів" (DVV Іnternational) в Україні спільно з громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих», з 2015 року і по теперішній час, розробка програм з освіти дорослих та проведення тренінгів.

Професійний розвиток

«Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні», 45г (1,5кредита) у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)

Курс Curriculum globALE з комунікації та групової динаміки в освіті дорослих – 22г., 18-20 серпня 2022р.

Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «Україна на шляху відновлення»: завдання науки і освіти в європеїзації держави» - 30 г., сертифікат № УЄ-0523/388, 17-19 травня 2023р., Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи» - 12г., 8-9 червня, Харківський національний університет імені Григорія Сковороди.