АНТОНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

АНТОНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Старший викладач кафедри

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/G-3825-2019

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-6484-6185

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=NJQIVdgAAAAJ

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla-Antoniuk-2/stats

Електронна бібліотека НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/id/user/6276 

Додаткові відомості

Освіта: вища

- Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя (1989 р.) (нині Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя);

- аспірантура Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2002–2004 р.).

 

Досвід роботи (33 роки):

Загальноосвітня школа-гімназія № 3, м. Ніжин (з 1989 – червень 1994 р.)

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (з 1994–2015 р.)

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (з 2016 р. і до тепер)

 

Наукова діяльність

Участь у виконанні планової теми кафедри

 

Нагороди:

Почесна грамота ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2017 р.);

Подяка ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2018 р.);

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2021 р.);

Подяка ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (2022 р.)

 

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті:

У наукових виданнях категорії А:

1. Romanova, G., Petrenko, L., Romanov, L., Kupriyevych, V., & Antoniuk, L. Digital technologies as a driver of professional development of teachers of vocational education establishments. (2022) Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice. Journal Vol. IV pp. 67–80. ISBN(ONLINE): 978-1-911634-60-7 (Scopus) Режим доступу: Education and Upbringing of Youth in New Realities | Vol 4 – RJ4ALL PUBLICATIONS

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A DRIVER OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION ESTABLISHMENTS – RJ4ALL PUBLICATIONS

https://lib.iitta.gov.ua/730404/

 

У вітчизняних фахових виданнях категорії Б:

1. Купрієвич В., Паздрій В., Антонюк Л. Особливості організації та форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Український педагогічний журнал. 2021. № 4. С. 198–205.

https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/issue/view/34

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4

https://lib.iitta.gov.ua/729334/

 

2. Отамась Інна, Антонюк Людмила.Концепт soft skills педагогів у динаміці освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах діджиталізації. Вісник післядипломної освіти. Педагогічні науки. 2021. Вип. 18 (47). С. 66–81.
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-66-81 

 

3. Кириченко М.О., Отамась І.Г., Антонюк Л.А. Цифрова трансформація освіти в Україні та ЄС: від потреб систем дистанційного навчання до компетенцій. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Спецвипуск. С. 127–133

 

В інших виданнях:

1. Паздрій В.Я., Купрієвич В.О., Антонюк Л.А. Можливості економічної та управлінської підготовки керівника закладу освіти в Україні. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: наук.-практ. конф. з міжнар. участю: Матеріали конф. / наук. ред. О.М. Спірін, О.А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 215–221.

2. Антонюк Л.А. Європейський досвід розвитку системи освіти дорослих. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 2. червень, Чернівці. 2022. С. 7–12.

 

Навчальна продукція:

1. Методичні рекомендації: Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: метод.реком. / авт.кол.: Л.М. Петренко, Л.Ю. Султанова, П.С. Олешко, В.О. Купрієвич, Л.А. Антонюк та ін. / за наук. ред. Л.М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 92 с. («Європейський досвід професійного розвитку викладачів закладів освіти» С.58–68)

2. Випускна (підсумкова) робота слухача курсів підвищення кваліфікації. Методичні рекомендації / Авторський колектив / за заг. редакцією Т. М. Сорочан, Л. М. Оліфіри, Л. А. Карташової; НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2021. С. 70–74. («Анотований список літератури за темою»  (проф. каф. Л.Ю. Султанова; доц. каф. В.Я. Паздрій; доц. каф. І.Г. Отамась; ст.в. Л.А. Антонюк))

Тези:

1. Антонюк Л.А. Професійна культура викладача закладу освіти: експлікація поняття. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Ірпінь, 07 квітня 2020 р. / за наук. ред.  Л.М. Петренко, О.А. Пілевич. Київ: Університет ДФС України, 2020. С. 201–202.

2. Антонюк Л.А. Розвиток післядипломної педагогічної освіти: досвід Німеччини. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: матеріалиІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 79–81.

3. Антонюк Л.А. Післядипломна педагогічна освіта: досвід Австрії та Польщі. Актуальні проблеми неперервної освіти в інфораційному суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 травня 2020 р. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2020. С. 297–300.

4. Антонюк Л.А. Інноваційні технології в контексті підготовки конкурентоспроможного спеціаліста. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: зб. тез ІV Всеукр. наук.-метод. семінару, 05 листопада 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 102–104

5. Vitalii Pazdrii, Viktoriya Kuprievych, Lyudmila Antonyuk. Opportunities of Economic and Managerial Training of Principals in Ukraine. Професійний  розвиток  фахівців в  умовах  цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди (Professional  Development  of specialists  in  the  Digitized  Society: Current  Trends  –  PDSDig–2020)

6. Антонюк Л.А. Професійна компетентність педагога ХХІ століття – європейський підхід. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Глухів, 2 квіт. 2021 р., Глухів, 2021. С. 147–150.

7. Антонюк Л.А. Професійні компетентності педагога через призму сучасних вимог. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: матеріалиІІІ Всеукр. Відкр. наук-практ. онлайн-форуму, 15–16 червня 2021 р. м. Київ. Мала академія  наук України, 2021. С. 86–88

8. Антонюк Л.А. Методична компетентність педагога: сутність та структура. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією, м. Біла Церква, 20 травня 2021 р. / за заг. ред. А.Б. Єрмоленка, В.С. Кулішова, С.С. Шевчук. Видавець ФОП Мокшанов В.В. Запоріжжя, 2021. 552 с. С.19–24

9. Антонюк Л.А. Впровадження інноваційних технологій – умова якісної освіти. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VВсеукр. наук.-метод. семінару, м. Глухів, 05 лист. 2021 р., Глухів, 2021. С. 50–51

10. Антонюк Л.А. Професійна компетентність педагога – передумова якісної освіти. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. 317 с. С. 15–17

 

11. Антонюк Л.А. Інноваційні освітні технології як запорука підготовки конкурентоздатного фахівця. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VI Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Глухів, 04 листопада 2022 р.).

 

12. Романова Г.М., Романов Л.А., Антонюк Л.А. Удосконалення інформаційно аналітичної діяльності керівника ЗП(ПТ)О в умовах відкритої освіти. Професійний  розвиток в  умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди:Матеріали ІІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 10–11 листопада 2022 р.).

13. Антонюк Л.А. Зміна парадигми підготовки педагога професійного навчання в сучасних умовах. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2022 р.) / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Чернівці, 2022. 256 с. С. 49–51.

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.).

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 14 травня 2020 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29–30 травня 2020 р.).

4. Науково-практ. конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (Professional Development of Specialistsin the Digitized Society:  Current Trends – PDSDig–2020) (м. Київ, 12–13 листопада 2020 р.).

5. Макаренківські педагогічні читання (11.03.2020 р.).

6. Онлайн-семінар Web of Science Group «Плагиат и его последствия для журналов, организаций и авторов» (02.06.2020 р.)

7. Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій» (18.09.2020 р.), який проводився в рамках Тижня освіти дорослих.

8. Всеукраїнський хаб-вебінар ПП ЗП(ПТ)О «Управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики»(20.10.2020 р.)

9. ІV Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (05.11.2020 р., Глухів)

10. Обласний семінар-практикум бібліотечних працівників ЗП(ПТ)О «Шляхи та методи удосконалення бібліотечного обслуговування користувачів бібліотек ЗП(ПТ)О» (м. Чернівці, 19.11.2020)

11. Макаренківські педагогічні читання до 133-ї річниці від Дня народження Антона Семеновича Макаренка (24.03.2021 р., м. Київ)

 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (02.04.2021 р. м. Глухів)

 

13. Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» (20.05.2021 р. м. Біла Церква)

 

14. Науково-методологічний семінар «Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття» (09.04.2021 р., м. Київ) – в рамках Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2021»

 

15. Семінар «Як потрапити журналу до Web of Science» (https://youtu.be/riMMQqpACIM), (07.10.2021 р.)

 

16. V Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (05.11.2021 р., м. Глухів)

 

17. Вебінар «Електронне документування. Створення електронних документів» (02.02.2021 р.)

 

18. Діджитал-хаб «Експірієнс-технології професійного розвитку фахівців у відкритому університеті» (21.04.2021 р., м. Київ) в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»

 

19. Вебінар «Як створити центр забезпечення якості освіти - досвід Університету Ватерлоо» (27.04.2021 р.)

 

20. Вебінар «eduGAIN - ваш ключ до міжнародних науково-освітніх сервісів» (26.05.2021 р.)

 

21. Вебінар «Створення навчального онлайн-простору» (за сприяння Аташе з питань освіти Посольства Австрії в Україні Домініка Айзенманна) (10.06.–17.06.2021 р.)

22. Тренінг «Організація інтерактивної взаємодії в середовищі Google Workspace for Education» (09.06.2021 р.)

23. Тренінг «Цифровий інструмент Google Meet для проведення відеозустрічей». (11.06.2021 р.)

24. Тренінги «Технологія створення Google Classroom» (25.10.2021 р., 01.11.2021 р., 08.11.2021 р.)

 

25. Круглий стіл «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» (в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE, 609536- EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) (11-12.03.2021 р.)

 

26. Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної освіти» в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (20.04.2021 р.)

 

27. ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум Малої академії наук «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (14–15.06.2021, м. Київ).

 

28. ІV Всеукраїнський вернісаж-практикум для сучасних керівників закладів освіти, вчителів і викладачів «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти» (19.02.2021 року, м. Київ)

 

29. Майстер-клас «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри» (09.04. 2021 р., м. Київ) – в рамках Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2021»

30. Макаренківські педагогічні читання «Феномен педагогіки Антона Макаренка» (м. Київ, 16.03.2022 р.)

31. Круглий стіл «Управління розвитком ЗПО на засадах педагогічної логістики» (кафедра ПВО ЦІПО та НМЦ ПТО в Чернівецькій обл., 24.03.2022 р.)

32. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м. Київ, 13.05.2022 р.). Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна

 

33. ІV Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 26.05.2022 р.)

34. ІІ Науково-практичний вебінар «Академічна  доброчесність у  науково-освітньому просторі: правові, технологічні, морально-етичні аспекти» за  програмою Весняно-літньої  школи з  академічної  доброчесності  на підтримку акції  «Переможні обрії освіти» та відкритого освітнього марафону «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!» (10.06.2022 року)

 

35. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» (м. Київ, 23.06.2022 р.)

 

36. Вебінар «Формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей» (07.09.2022 р.)

 

37. Обласна конференція ПП ЗП(ПТ)О Чернівецької області «Освіта можливостей: нові горизонти професійної (професійно-технічної) освіти області» (13–14.09.2022 р.)

 

38. ІІІ науково-практична інтернет-конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (ІIІ CONFERENCE ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE DIGITIZED SOCIETY: CURRENT TRENDS (PDDig–2022)) (Київ, 10–11.11.2022 р.)

39. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах  педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (Київ, 17.11.2022 р.)

 

40. Серія панорамних вебінарів «ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙ» ІІ-го (формувального) етапу педагогічного експерименту регіонального рівня «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (25.01, 10.02, 12.05, 26.05, 02.06, 28.06, 15.09, 20.09, 22.09, 06.10, 20.10, 27.10, 03.11, 29.11. 2022 року)

 

41. Серія панорамних вебінарів «Soft skills: практики формування в умовах воєнного стану» (за програмою педагогічного експерименту регіонального рівня з теми «Формування м'яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти») (20.01.2022 р., 13.04.2022 р., 16.06.2022 р.); «Логістика формування навичок успішності» (29.09.2022 р., 06.10.2022 р., 20.10.2022 р., 27.10.2022 р., 03.11.2022 р., 06.12.2022 р.); «Маркетинг і логістика інновацій» (15.09.2022 р., 20.09.2022 р., 22.09.2022 р., 29.09.2022 р., 06.10.2022 р., 20.10.2022, 27.10.2022 р., 29.11.2022 р.).

 

42. Круглий стіл «Логістика формування навичок успішності (SOFT SKILLS)» за програмою Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» й Чотирнадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (24.11.2022 р.)

 

43. V Всеукраїнський вернісаж-практикум для сучасних керівників закладів освіти, вчителів і викладачів «Профорієнтація і підприємливість в освітньому процесі й управлінні закладом освіти: сучасний стан, перспективи і виклики» (м. Київ, 21.11.2022 року)

 

Професійний розвиток (за останні 2 роки)

1. Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів»  (2020 р.) (свідоцтво державного зразка СП 35830447/2301-20) (210 годин / 7 кредитів ЄКТС).

2. Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО» (2021 р.) (свідоцтво державного зразка СП 35830447/2350-21) (180 годин / 6 кредитів ЄКТС).

3. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти при Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego (м. Люблін, Республіка Польша). Модуль: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних наук використовуючи ZOOM та MOODLE платформи» Термін: 16.05–23.05.2022 р. Сертифікат ES№ 96184/2022 (45 год. / 1,5 кредити ECTS).

4. Тренінги Міжнародної фундації виборчих систем (International Foundation for Electoral Systems – IFES) «Інтерактивні методики викладання курсу «Демократія: ідеї на практиці»»: 1. термін: 1–6 серпня 2022 р. Сертифікат № СЕ-00459 (40 годин); 2. термін – 23 серпня 2022 р. Сертифікат № СЕ-00491.