АНТОНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

АНТОНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Старший викладач кафедри

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/G-3825-2019

ORCID: 
0000-0001-6484-6185

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=NJQIVdgAAAAJ

Додаткові відомості

Освіта: вища (Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя (1989 р.) нині Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя); аспірантура Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2004 р.).

Стажування і Віденському університеті (січень-лютий 2004 р.)

Курси з підвищення кваліфікації Гете-інституту (Німеччина, 2000 р., 2007 р., 2012 р.)

Досвід роботи (32 роки):

Загальноосвітня школа-гімназія № 3, м. Ніжин (з 1989 р.)

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (з 1994 р.)

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (з 2016 р. і до тепер)

Перелік продукції (за останні п’ять років)

Статті:

1. Антонюк Л.А. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його користь для України. Вища школа. 2018. № 11. С. 49-62.  

2. Корсак К., Корсак Ю., Антонюк Л. та ін. Духовна безпека молоді України в умовах двох глобальних колапсів і консцієнтальних війн: філософський погляд. Вища освіта України. 2019. № 1. С. 29-39.

3. Корсак К., Корсак Ю., Антонюк Л. та ін. Рух людства до двох організованих ним колапсів — екологічного і духовно-інтелектуального. Який небезпечніший і чи є порятунок? Вища школа. 2019. № 3. С. 7- 18.

4. Антонюк Л., Благініна С., Бойчук О. та ін. Молоді науки про генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами. Вища школа. 2019. № 4. С. 36-51

5. Антонюк Л., Благініна С., Бойчук О. Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз духовно-інтелектуального коллапсу. Вища школа. 2019. № 7. С. 40-53

6. Антонюк Л. та ін. Корисність сучасних знань про норми і аномалії поведінки підлітків для успішного освітнього законодавства. Вища школа. 2019. № 9. С. 46-62

7. Паздрій В.Я, Купрієвич В.О., Антонюк Л.А. Можливості економічної та управлінської підготовки керівника закладу освіти в Україні: Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди (Professional  Development  of specialists  in  the  Digitized  Society: Current  Trends): наук.-практ. конф. з міжнар. участю: Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 215-221.

Методичні рекомендації (у співавторстві):

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: метод. реком. / Л.М. Петренко та ін. / за наук. ред. Л.М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 92 с.

Інші праці:

 1. Антонюк Л.А. Освіта дорослих – міжнародні тенденції. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. Інтернет-конф., м. Київ, 28 квітня 2017 р. ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. Київ: ЦІППО, 2017. С. 34-36. URL: http://umo.edu.ua/
 2. Антонюк Л. Забезпечення якості вищої освіти – стратегія Європейського освітнього простору. «Managment of higher education quality: problems and prospects» / [collection of scientific papers; edited Victor Oliynyk]. London, IASHE, 2017. Р. 80-82.
 3. Антонюк Л. А. Професійний розвиток учителів у системі післядипломної освіти: європейський досвід. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 25 - 26  квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І.Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. том 2. С. 14-18.
 4. Антонюк Л. А. Соціальні мережі: проблеми та перспективи. Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 2-3 листопада 2018 р. Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч. 2. С. 81-83.
 5. Антонюк Л.А. Підвищення ефективності вивчення іноземних мов – завдання сьогодення. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції., м. Одеса, 16-17 листопада 2018 р., Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018.
 6. Антонюк Л.А. Особливості змін австрійської вищої школи під впливом світових і європейських освітніх трендів. Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства: Матеріали Міжнар. наук.-практ. мультидисциплінарної Інтернет-конф., м. Запоріжжя, 26 листопада 2018 р., С. 148-150. URL: http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=4415&lang=ua
 7. Антонюк Л.А. Проблеми якості освіти: сучасний погляд. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 листопада – 1 грудня 2018 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч. 1. С. 7-9.
 8. Антонюк Л.А. Неефективність практики вищої школи США в Європі (досвід Німеччини). Психологія та педагогіка: методики та проблеми практичного застосування: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 21-22 грудня 2018 р., Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. Ч. 2. С. 132-134.
 9. Антонюк Л.А. Освіта дорослих – один з пріоритетних напрямів розвитку сучасних педагогічних наук. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 9-10 серпня 2019 р., Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 65-67.
 10. Антонюк Л.А. Залежність від соціальних мереж – причини виникнення, методи подолання. Психологія та педагогіка: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 23-24 серпня 2019 р., Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. 176 с. С. 157-159.
 11. Антонюк Л.А. Неперервна освіта як необхідний чинник підвищення якості освіти в сучасних умовах. Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 вересня 2019 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 1. С. 6-9.
 12. Антонюк Л.А. Післядипломна освіта вчителів (досвід Польщі та Німеччини). Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 20-21 вересня 2019 р., Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С. 23-27.
 13. Антонюк Л.А. Європейський досвід післядипломної освіти педагогів. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Україна, 4-5 жовтня 2019 р., Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 2. С. 43-46.
 14. Антонюк Л.А. Післядипломна освіта педагогів як складова підготовки конкурентоздатного фахівця. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 31 жовтня - 1 листопада 2019 р., URL: www.kpgtl.dp.ua 
 15. Антонюк Л.А. Професійна культура викладача закладу освіти: експлікація поняття. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Ірпінь, 07 квітня 2020 р. / за наук. ред.  Л.М. Петренко, О.А. Пілевич. – Київ: Університет ДФС України, 2020. С. 201-202.
 16. Антонюк Л.А. Розвиток післядипломної педагогічної освіти: досвід Німеччини. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 79-81.
 17. Антонюк Л.А. Післядипломна педагогічна освіта: досвід Австрії та Польщі. Актуальні проблеми неперервної освіти в інфораційному суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 травня 2020 р. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2020. С. 297-300.
 18. Антонюк Л.А. Інноваційні технології в контексті підготовки конкурентоспроможного спеціаліста. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: зб. тез ІV Всеукр. наук.-метод. семінару, 05 листопада 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 102-104
 19. Антонюк Л.А. Професійна компетентність педагога ХХІ століття – європейський підхід. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Глухів, 2 квіт. 2021 р., Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021. С. 147-150.
 20. Антонюк Л.А. Професійні компетентності педагога через призму сучасних вимог. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: матеріали ІІІ Всеукр. Відкр. наук-практ. онлайн-форуму, 15-16 червня 2021 р. м. Київ. Мала академія  наук України, 2021.
 21. Антонюк Л.А. Методична компетентність педагога: сутність та структура. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. конф. з онлайн-трансляцією, 20.05.2021 р. м. Біла Церква, Білоцерк. ІНПО, 2021.

Участь у науково-практичних заходах (за останні три роки)

1. Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (Київ, 14-16 березня 2019 р.).

2. Колоквіум «Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців» (в рамках 10-ї Міжнар. виставки «Сучасні заклади освіти») 15 березня Київ.

3. ІІ науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (Київ, 03 квітня 2019 р).

4. Науково-практичний семінар «Організація експериментальної роботи у закладах освіти» (Київ, 22 травня 2019 р.).

5. Методологічний семінар «Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності фахівців» 22 травня 2019 р. Київ, тема доповіді: «Розвиток професійної компетентності фахівців в сучасному інноваційному середовищі».

6. Міжнародний Форум Лідерів післядипломної освіти 1-2-жовтня 2019 р. Київ.

7. ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2019» (22-24 жовтня 2019 р. Київ).

8. Науково-практична конференція «Інноваційні підходи ЗП(ПТ)О України до розширення соціального партнерства у контексті реалізації Концепції державної політики «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» за період до 2027 року» (у рамках програми ХІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2019») 23 жовтня 2019 р. Київ.

9. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» 31 жовтня - 1 листопада 2019 р. Кривий Ріг, тема доповіді: «Післядипломна освіта педагогів як складова підготовки конкурентоздатного фахівця».

10. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.).

11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 14 травня 2020 р.).

12. Міжнародна науково-практична конференція з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.).

13. Науково-практ. конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (Professional Development of Specialistsin the Digitized Society:  Current Trends – PDSDig–2020) (м. Київ, 12-13 листопада 2020 р.).

14. Макаренківські педагогічні читання (11.03.2020 р.).

15. Онлайн-семінар Web of Science Group «Плагиат и его последствия для журналов, организаций и авторов» (02.06.2020 р.)

16. Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій» (18.09.2020 р.), який проводився в рамках Тижня освіти дорослих.

17. Всеукраїнський хаб-вебінар ПП ЗП(ПТ)О «Управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» (20.10.2020 р.)

18. ІV Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (05.11.2020 р., Глухів)

19. Обласний семінар-практикум бібліотечних працівників ЗП(ПТ)О «Шляхи та методи удосконалення бібліотечного обслуговування користувачів бібліотек ЗП(ПТ)О» (м. Чернівці, 19.11.2020), тема виступу «Освіта дорослий як інвестиція в майбутнє»

20. IV Всеукраїнський вернісаж-практикум «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти» (19.02.2021 р.);

21. Круглий стіл «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» (в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE, 609536- EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) (11-12.03.2021 р.);   

22. Макаренківські педагогічні читання (24.03.2021 р.) (тема виступу: «Творча спадщина А.С. Макаренка в роботах зарубіжних дослідників»);

23. Всеукраїнська науково-практ. конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м. Глухів) (02.04.2021 р.);

24. Науково-методологічний семінар «Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття» – в рамках Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2021» (09.04.2021 р.);

25. Майстер-клас «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри») – в рамках Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2021» (09.04.2021 р.);

26. Круглий стіл на тему «Актуальні проблеми сучасної освіти» в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (20.04.2021 р.);

27. Діджитал-хаб «Експірієнс-технології професійного розвитку фахівців у відкритому університеті» - в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (21.04.2021 р.);                                          

28. Вебінар «Як створити центр забезпечення якості освіти - досвід Університету Ватерлоо» (27.04.2021 р.);

29. Вебінар для заступників директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти: «Логістичний підхід до забезпечення розвитку професійних та творчих здібностей здобувачів освіти ЗП(ПТ)О» (в рамках Всеукраїнського педагогічного експерименту, Чернівецький НМЦ П(ПТ)О) (12.05.2021 р.);

30. Міжнародна конф. з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» (20.05.2021 р.);

31. Вебінар «eduGAIN - ваш ключ до міжнародних науково-освітніх сервісів» (26.05.2021 р.);

32. ІІІ Всеукраїнський відкритий наук.-практ. онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (15-16 червня 2021 р.);

33. Вебінар «Створення навчального онлайн-простору» (за сприяння Аташе з питань освіти Посольства Австрії в Україні Домініка Айзенманна) (10.06.-17.06.2021 р.).

Професійний розвиток (за останні п’ять років)

1. Підвищення кваліфікації: НАПН України ДВНЗ «УМО» ЦІППО, Свідоцтво СП 35830447/2768-16; Реєстраційний № 3116/16 ц; видано 16 грудня 2016 р. про те, що з 23 травня 2016 р. до 16 грудня 2016 р. Антонюк Людмила Анатоліївна підвищувала кваліфікацію за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО». 

2. Підвищення кваліфікації: ДЗВО «МО» ЦІПО, Свідоцтво СП 35830447/2301-20; Реєстраційний № 2299/20 Ц; видано 06 листопада 2020 р. про те, що з 06 квітня 2020 р. до 06 листопада 2020 р. Антонюк Людмила Анатоліївна підвищувала кваліфікацію за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів».