Кондратова Людмила Григорівна

Кондратова Людмила Григорівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-9671-2018

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=65LKeaMAAAAJ

 Особистий сайт

Освіта

Вища, Запорізький державний педагогічний університет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Досвід роботи

36 роки

Тема дисертації

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти  за темою «Підготовка вчителя до організації проектної діяльності з учнями основної школи в позаурочній роботі» (2008 р. спеціалізована вчена рада К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України

Наукова діяльність

 1. Головний науковий співробітник лабораторії з проблеми «Управління освітніми системами регіонів сільської місцевості» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради  (з 2007-2013 р.р).
 2. Старший науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти, участь в науковій держбюджетні темі: «Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти» (РК № 0115U002062) (з 2015-2017 р). Основі результати даної теми: Концептуальна модель проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти.
 3. Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж» на базі Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 2019-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 року № 1459).
 4. Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як фактор різнобічного розвитку особистості учня» на базі Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області 2018-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 834).
 5. Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Бовсунівського Валерія Миколайовича «Організація проектно-художньої діяльності вчителів технологій у післядипломній освіті », поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). Захист відбувся «26» листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, м.Київ.
 6. Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Олійник Ірини Миколаївни «Розвиток готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Захист відбувся 6 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 в Київському університеті імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Перелік продукції (за останні два роки)

Методичний посібник

 1. Співавтор колективного методичного посібника «Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / за заг. ред. С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2018. 310 с.

Підручники

 1. Співавтор підручника «Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» Л.В. Київ, 2019. С.92-100, 107-117
 2. Авторка підручників нового покоління для учнів ЗСО, НУШ, посібників для вчителів, альбомів, робочих зошитів, навчальних програм, науково-методичних посібників, тренінгів для вчителів в системі ПО, інтерактивних посібників, електронних освітніх ресурсів, електронних підручників, електронних альбомів, електронних робочих зошитів  для вчителів та учнів ЗСО, НУШ

Статті у зарубіжних виданнях

 1. L.Kondratova Actual problems of the pedagogical mastership development of the musical art teacher under conditions of postoraduate pedagogical tducation\\ScienRise: Pedagogical Education. № 3(30) 2019. P 23-28.
 2. Кондратова Л.Г. Професійний саморозвиток вчителів музичного мистецтва в інформальній освіті. Virtus. Scintific Journal. Вип.35. 2019. С.118-122.
 3. Кондратова Л.Г. Розвиток педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва засобами цифрових технологій в умовах неформальної освіти. Virtus. Scintific Journal. Вип.34. 2019.С.101-105.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Кондратова Л.Г. Використання додатків Google у роботі вчителя музичного мистецтва / Л. Г. Кондратова // Збірник наукових праць ДНУ Інституту модернізації змісту освіти «Проблеми освіти». 2018. №2. С. 66–72.
 2. Кондратова Л.Г.Впровадження нових форм неформальної освіти вчителів музичного мистецтв в розвитку педагогічної майстерності на основі цифрових технологій. Інноваційна педагогіка   2019, Вип 12. С. 100-105.
 3. Кондратова Л.Г. Створення інноваційного освітнього середовища для розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Науковий часопис. Київ. Вип.68. 2019. С.126-129.
 4. Кондратова Л.Г. Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63 Т.2. С. 93-98.
 5. Кондратова Л. Г. Електронний засіб навчального призначення «Мистецтво» в початковій школі. Мистецтво та освіта. 2019. № 1. С. 19-22.
 6. Кондратова Л. Г. Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початковій школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва. Мистецтво та освіта. 2019. № 3. С. 50-53.
 7. Кондратова Л.Г. Методологічні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63 Т.1. С. 120-124.

Інші праці

 1. Музичне мистецтво : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Г. Кондратова. — Тернопіль : Навчальна  книга — Богдан, 2017. — 286 c.
 2. Музичне мистецтво : робочий зошит для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Л.Г. Кондратова. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2017. — 96 c.
 3. Мистецтво : робочий зошит для 9 кл. загальноосв. навч.закл. ( до підр. Л.Кондратової).За оновленою програмою Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2018. — 72с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін»на базі експериментального навчального закладу Мелітопольської гімназії № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької області 25-26 квітня 2018 р.
 2. П’ята міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» 14-15 березня 2018 року. м. Переяслав-Хмельницький.
 3. III Всеукраїнський форум GEG Ukraine «Цифрове перетворення освіти» 20-21 лютого 2018 року.
 4. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми теорії та практики художньої освіти та музичного виконавства», 21 квітня 2018 р.
 5. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Ціннісний потенціал предметів художньо-естетичного циклу в контексті реалізації концепції Нової української школи» 18-19 квітня 2018 року, м. Ужгород.
 6. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», 17 – 18 квітня 2018 року, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
 7. ІІІ-а Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ДВНЗ УМО, Київ, 19 квітня 2018 р.
 8. Всеукраїнська науково-практичної Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» 8-9 листопада 2018 р. Вінницька академія неперервної освіти.
 9. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності» м.Рівне 20 листопада 2018 р.
 10. Всеукраїнський навчально-практичний семінар
  «Методи та інструменти для реалізації STEM-навчання» 8-9 листопада  2018р.м.Київ.
 11. VІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональна та культурні мистецькі практики» 14-15 березня 2019 р. (м.Переяслав-Хмельницький).
 12. Міжнародна науково- практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 16-17 травня 2019 м.Запоріжжя.
 13. Міжнародний форум освітня «Транформація професійного досвіду педагогів-новаторів: освітні тренди майбутнього» до 25-річчя інноваційного освітнього закладу Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості»,  авторської школи Ганни Матвєєвої. 30-31.10.2019 м.Миколаїв.
 14. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності» м.Рівне, 30 жовтня 2019р.
 15. IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології, 16 жовтня 2019 року.
 16. IV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» 20 листопада 2019 року.

Міжнародна діяльність

 1. Участь у тренінгу з групою Університету менеджменту освіти українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» за темою «Лідерство: компетенції самоменеджменту» 15. - 17.02.2017, Київ (Тренери: Олівія де Фонтана, Педагогічний інститут Штірії Гудрун Фіндер, директор школи Кьофлах, Австрія), учасник тренінгу.

Професійний розвиток

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією Викладачі (викладачі-тьютори (організатори дистанційного навчання) (СП 35830447\2773-16, реєстраційний номер 3128\16ц від 16 грудня 2016 р.) 210 годин.
 2. Сертифікат БЦ-С-3986 (від 30.03.2019) «Додатки Google в освітній діяльності» онлайн- курс тривалістю 60 годин. (Наказ № 8 від 29.03.2019 р.).
 3. Сертифікат № 120 (від 30.03.2019) «Додатки Google в освітній діяльності» онлайн-курс за програмою поглибленого курсу для тренерів тривалістю 20 годин. (Наказ № 8 від 29.03.2019 р.).