Кондратова Людмила Григорівна

Кондратова Людмила Григорівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

PUBLONS
https://publons.com/researcher/4978906/

Researcher ID
http://www.researcherid.com/rid/X-9671-2018 

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8523-5567

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=65LKeaMAAAAJ 

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
https://lib.iitta.gov.ua/id/user/4153

Особистий сайт
https://lkondratovaua.wixsite.com/mysite

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • Вища, Запорізький державний педагогічний університет,
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,
 • магістратура ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Досвід роботи:

 • Старший науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти НДІ ДЗВО «Університету  менеджменту освіти»  (м.Київ).
 • Старший науковий співробітник відділу виховної роботи Інституту педагогічної освіти та освіти дорослдих імені Івана Зязюна (м.Київ).
 • Доцент кафедри педагогічної майстерності та інноваційних технологій КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР(м.Запоріжжя).

Теми дисертацій (захищених):

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти  за темою «Підготовка вчителя до організації проектної діяльності з учнями основної школи в позаурочній роботі» (2008 р. спеціалізована вчена рада К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України

Нагороди,  відзнаки:

Нагрудний знак «Відмінник освіти України», грамоти МОН України.

Наукова діяльність

 1. Головний науковий співробітник лабораторії з проблеми «Управління освітніми системами регіонів сільської місцевості» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради  (з 2007-2013 р.р).
 2. Старший науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти, участь в науковій держбюджетні темі: «Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти» (РК № 0115U002062) (з 2015-2017 р). Основі результати даної теми: Концептуальна модель проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти.
 3. Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж» на базі Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 2019-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 року № 1459).
 4. Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як фактор різнобічного розвитку особистості учня» на базі Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області 2018-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 834).

Рецензування авторефератів дисертацій:

1.Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Бовсунівського Валерія Миколайовича «Організація проектно-художньої діяльності вчителів технологій у післядипломній освіті », поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). Захист відбувся «26» листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, м.Київ.

2.Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Олійник Ірини Миколаївни «Розвиток готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Захист відбувся 6 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 в Київському університеті імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Перелік продукції (за останні три роки)

Монографії (одноосібні, колективні) (назва, рік)

1.Kondratova L.G. Ruzhitsky V.A. Professional development of artistic education teachers in postgraduate education Розділ в колективній зарубіжній монографії: \\Vector of modern pedagogical and psychological science inиUkraine and EU countries : Collective monograph. Riga :иIzdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 772 p. P 321-337. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.1.19

2. Кондратова Л.Г. Використання арт-технологій в процесі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» \\ Колективна монографія Психолого-педагогічна допомога особистості засобами арттерапії: монографія / за заг. ред. Т.А. Ткачук, Н. О. Бочаріної / Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2020. 365 с. С.167-179.

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Гущина Н. І., Орлова Т. Г., Кондратова Л. Г. Нова українська школа: організація позаурочної діяльності в початковій школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу : навч.-метод. посіб. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2021. 208 с. 
 2. Організація науково-методичної роботи на основі хмарних технологій : практикум / Л.Л. Ляхоцька, Н.П. Муранова, Л.В. Бондаренко, Н.І. Гущина, Л.Г. Кондратова, Київ : «Міленіум», 2021. 58 с.
 3. Л.Г.Кондратова. Інституційний аспект змішаного навчання. Педагогічний аспект змішаного навчання. Дидактичне забезпечення освітнього процесу слухачів курсів підвищення кваліфікації з використанням технології змішаного навчання /Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник ; за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол. : С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» . Київ., 2019. 196 с. С.92-100, 107-117, с.134-146. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718620
 4. Авторка підручників нового покоління для учнів ЗЗСО, НУШ, посібників для вчителів, альбомів, робочих зошитів, навчальних програм, науково-методичних посібників, тренінгів для вчителів в системі ПО, інтерактивних посібників, електронних освітніх ресурсів, електронних підручників, електронних альбомів, електронних робочих зошитів  для вчителів та учнів ЗСО, НУШ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (назва, рік)

 1. Viktor V. Oliynyk, Nnatalia I. Gushchina, Ludmila G. Kondratova, Sergey P. Kasyan. Development of digital competence of pedagogical staff in distance learning based on cloud servicesvictor. Information technology and learning tools. №6 (86), 2021, р.268-288 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/115.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік)

 1. Кондратова Л.Г. Впровадження нових форм неформальної освіти вчителів музичного мистецтв в розвитку педагогічної майстерності на основі цифрових технологій. Інноваційна педагогіка   2019, Вип 12. С. 100-105.
 2. Кондратова Л.Г. Створення інноваційного освітнього середовища для розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в післядипломній педагогічній освіті. Науковий часопис. Київ. Вип.68. 2019. С.126-129.
 3. Кондратова Л. Г. Електронний засіб навчального призначення «Мистецтво» в початковій школі. Мистецтво та освіта. 2019. № 1. С. 19-22.
 4. Кондратова Л. Г. Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початковій школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва. Мистецтво та освіта. 2019. № 3. С. 50-53.
 5. Кондратова Л.Г. Формування відкритого освітнього середовища сучасної мистецької післядипломної педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2017. - Вип. 56-57. - С. 201-207.
 6. Кондратова Л.Г. Використання мобільних додатків Google в роботі викладача\\ Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – №2. – С. 66–72
 7. Кондратова Л.Г. Використання додатків Google у роботі вчителя музичного мистецтва / Л. Г. Кондратова.Збірник наукових праць ДНУ Інституту модернізації змісту освіти «Проблеми освіти». – 2018. Вип 91. – С. 46–54.
 8. Кондратова Л.Г. Впровадження нових форм неформальної освіти вчителів музичного мистецтва в розвитку педагогічної майстерності на основі цифрових технологій.\\«Інноваційна педагогіка» № 11 , 2019 С.42-49
 9. The organization of distance learning of music teachers in the condition of postgraduate education reforming L.Kondratova/ Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» No 4(37) 2020. P 45-49 DOI: 10.15587/2519-4984.2020.207401

Інші праці (назва, рік)

 1. Кондратова Л.Г. Особливості організації дистанційного навчання в післядипломній освіті. «Modern scientific researches». Вип. №13-5 (Беларусь, Copernicus, GScholar). 2020. С. 73-82. DOI: 10.30889/2523-4692.2020-13-05-077
 2. Кондратова Л.Г. Розвиток цифрової майстерності вчителя мистецтва в післядипломній освіті. «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 5(33). С. 15-20, 2020. DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2020.5.2.3 
 3. Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (авторка Кондратова Л. Г.). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795).
 4. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти» за тематичним курсом «Цифрові технології в освітньому процесі» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова, О.А.Бойченко. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 35 с. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725074  
 5. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти» / С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова, С.П.Касьян. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 32 с.
 6. Мистецтво : підручник для 8 кл. закл. загальн. середн. освіти / Л. Г. Кондратова. — 2-ге вид., переробл. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 176 с. : іл.
 7. Мистецтво : підручник для 4 кл. закл. загальн. середн. освіти / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 160 с. : іл
 8. Мистецтво : підручник для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2020. 160 с. : іл
 9. Кондратова Л.Г. Мистецтво. 8 клас. Конспекти уроків.(до підр.Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 264 с. 

10. Кондратова Л.Г. Мистецтво. 4 клас. Конспекти уроків. НУШ/ Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 256 с. 

11. Кондратова Л.Г. Мистецтво. 8 клас. Робочий зошит (до підр. Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 72 с. 

12. Кондратова Л.Г. Мистецтво. Образотворче мистецтво. 4 клас. Альбом. (до підр. Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 80 с. 

13. Кондратова Л.Г. Мистецтво. Музичне мистецтво. 4 клас. Робочий зошит (до підр. Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 80 с. 

14. Кондратова Л.Г. Мистецтво. 3 клас. Конспекти уроків.(до підр.Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2020. 248 с. 

15. Gushchyna Nataliia, Kondratova Liudmyla, Kasian Serhii. Development of digital competence of teachers in the conditions of distance learning based on GSuite for Education services / Nataliia Gushchyna, Liudmyla Kondratova, Serhii Kasian. I Conference on professional development of specialists in the digitized society: current trends: scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) / scientific edition Oleg Spirin, Olena Ostrianska. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University, 2021. 279 p. P. 37-42. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712136 

16. Кондратова Л.Г. Використання веб-сервісів для створення інтерактивних освітніх завдань. Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (20-21 травня 2021 року, м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ, 2021. С.48-50.

17. Кондратова Л.Г. Використання сервісів Google в дистанційному навчанні. Інформаційні технології в професійній діяльності: матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (1 листопада 2021 року, м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ, 2021. С. 29-31.

18. Кондратова Л.Г. Використання веб-ресурсів для створення інфографіки \\ Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф., 5-6 травня 2020 р. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. С.83-86.

19. Кондратова Л.Г. Використання мобільних додатків в педагогічній діяльності викладача (вчителя). Кондратова Л.Г.\\ Збірник праць Р 32 Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав, 19-21 березня 2020 року) / За заг. ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 137 с. С.129-131.

20. Кондратова Л.Г. Особливості організації дистанційного навчання в умовах післядипломної освіти. //VІ м.Запоріжжя. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти матеріалів VІ Міжнародної науково – практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя:досягнення та перспективи» (12 -18 травня 2020р. м. Запоріжжя)

21. Кондратова Л.Г. Використання інтерактивних дошок в дистанційній освіті.\\ збірник праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта в Україні: інновації, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 16 червня 2020 року

22. Кондратова Л.Г.Використання веб-ресурсу LearningApps.org в дистанційному навчанні \\\ збірник праць Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. 236 с. С.232-234. 10 квітня 2020 р.

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

(назва заходу, тема доповіді, місце проведення, дата проведення)

 1. VІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції Сучасна українська освіта: стратегії та тенденції навчання молоді і дорослих: 27 лютого 2020 р м.Переяслав.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Виклик сьогодення- потреба в новітньому навчальному забезпеченні НУШ» 02.03.2020 р.
 3. VІІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональна та культурні мистецькі практики» 19-21 березня 2020 р. (м.Переяслав-Хмельницький).
 4. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 10 квітня 2020 р.
 5. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» 28-29 травня 2020 р.
 6. VІ Міжнародна наукова практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 12-18 травня 2020 м.Запоріжжя
 7. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 16 червня 2020 м.Київ.
 8.  ХV міжнародна науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 14-15 січня 2021 р., м. Вінниця
 9. IV Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом» (11 лютого 2021 року)
 10. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференції «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати», 18 лютого 2021 року, Інститут педагогіки НАПН,
 11. Всеукраїнського науково-практичного семінару «Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2021» 02.03.2021
 12. VІІІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональна та культурні мистецькі практики» 18-21 березня 2020 р. (м.Переяслав-Хмельницький).
 13. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференцію за міжнародною участю «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», що відбудеться 27 квітня 2021 р. м.Київ,
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM – світ інноваційних можливостей. Формування освітнього STEM -середовища» квітень 2021 р.
 15. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 20 квітня 2021 р. Запоріжжя
 16. Всеукраїнський освітній форсайт «Зміст освіти та освітні практики Нової української школи» 28.04.21 р.
 17. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», (12.05.2021 р.,
 18. І Всеукраїнська науково-практичній конференція «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» 20.05.21 р. (панельна дискусія «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання» 21.05.21 р.
 19. І Всеукраїнська конференція «Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення» 31.05.2021 м.Переяслав.
 20. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології у професійній діяльності» Рівне, 01.11.2021 р.
 21. Х Всеукраїнська інтерактивної науково-практичної конференція, присвяченої 30-й річниці Незалежності України, «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти» Рівне 27.10.2021 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. Заступник завідувачки кафедри з наукової роботи.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 1. Участь в тренінгах з групою Університету менеджменту освіти міжнародному україно-австрійському проєкті «Цифровізація викладання», започаткований МОН України та OeAD (Австрійською службою міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень 2021-2023 р.р.). Учасник тренінгів. (2021 р.)

Професійний розвиток

1)    Свідоцтво НАПН України, УМО, ЦІПО, серія СП, № 35830447/2308-20 від 06.11.2020 р. Категорія навчання: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», 210 год., 7 кредитів, реєстраційний номер № 2306\20Ц,

2)    Дистанційний курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» 15 годин, 0,5 кредитів, 28.10-05.11.2020. Сертифікат № БС-00363

3)    Дистанційний курс «Використання онлайн-дошки Conceptboard в професійній діяльності» 15 годин, 0,5 кредитів,28.10-05.11.2020 р., Сертифікат № 030001

4)    Дистанційний курс «Використання інтерактивних плакатів ThingLink в освітній діяльності» 15 годин, 0,5 кредитів 28.10-04.11.2020 р. Сертифікат № БС-00363

5)    Тренінг «Цифрові комунікації в освіті» Рівне 20-21 травня 2021 р. 0,5 кредитів 15 годин, сертифікат

6)    Тренінг «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» 0,5 кредитів 15 годин, сертифікат

7)    Тренінг в межах І Всеукраїнської конференції «Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення» 0,2 кредитів 6 годин, 31.05.2021 м.Переяслав.

8)    Тренінг «Платформа Arduino як елемент STEM-навчання» м.Рівне 01 листопада 2021 р. 0,5 кредитів 15 годин.сертифікат

9)    Тренінг «Швидке електронне навчання» 01 листопада 2021 р. 0,5 кредитів 15 годин.

10) Онлайн-курс "Освітня школа творців сучасних освітніх матеріалів" ІМЗО МОН України (1.11-1.12.2021 р.), сертифікат.