Кондратова Людмила Григорівна

Кондратова Людмила Григорівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

PUBLONS
https://publons.com/researcher/4978906/

Researcher ID
http://www.researcherid.com/rid/X-9671-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8523-5567

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=65LKeaMAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
https://lib.iitta.gov.ua/id/user/4153

Особистий сайт
https://lkondratovaua.wixsite.com/mysite

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

 • Вища, Запорізький державний педагогічний університет,
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,
 • магістратура ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Досвід роботи

 • Старший науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти НДІ ДЗВО «Університету  менеджменту освіти»  (м.Київ).
 • Старший науковий співробітник відділу виховної роботи Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна (м.Київ).
 • Доцент кафедри педагогічної майстерності та інноваційних технологій КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (м.Запоріжжя).

Теми дисертацій (захищених)

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти  за темою «Підготовка вчителя до організації проєктної діяльності з учнями основної школи в позаурочній роботі» (2008 р. спеціалізована вчена рада К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України

Громадська активність

Член професійного об’єднання: віртуальної кафедри цифрових технологій Українського відкритого університету післядипломної освіти (самоврядного закладу освіти) https://uvu.org.ua/kafedra-tsyfrovykh-tekhnolohii/kct-nashi-vykladachi/

Член профспілкового об’єднання Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Член Ради з якості ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Член наукової організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва” у сфері освіти й науки держав Європейського Союзу.

Нагороди, відзнаки

Нагрудний знак «Відмінник освіти України», грамоти МОН України, грамоти та дипломи НАПН України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головний науковий співробітник лабораторії з проблеми «Управління освітніми системами регіонів сільської місцевості» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради  (з 2007-2013 р.р).

Старший науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти, участь в науковій держбюджетні теми: «Теоретико-методичні засади проєктування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти» (РК № 0115U002062) (з 2015-2017 р). Основі результати даної теми: Концептуальна модель проєктування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти.

Відповідальний виконавець наукової теми кафедри «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій»(0112U002346) (2012−2014 рр.)

Відповідальний виконавець наукової теми кафедри «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.).

Відповідальний виконавець НДР «Цифрова хмаро орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук» (державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0122U000768) (2022 р.)

Відповідальний виконавець наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»(державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637) у частині підтема кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020-2025 рр.).

Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як фактор різнобічного розвитку особистості учня» на базі Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області 2018-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 834).

Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж» на базі Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 2019-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 року № 1459).    

Рецензування авторефератів дисертацій

1.Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Бовсунівського Валерія Миколайовича «Організація проектно-художньої діяльності вчителів технологій у післядипломній освіті », поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). Захист відбувся «26» листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, м.Київ.

2.Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Олійник Ірини Миколаївни «Розвиток готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Захист відбувся 6 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 в Київському університеті імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Перелік наукових праць

Монографії

 1. Кондратова Л.Г. Організація дистанційного навчання в умовах воєнного стану // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 1421 p. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-88
 2. Kondratova L.G. Ruzhitsky V.A. Professional development of artistic education teachers in postgraduate education Розділ в колективній зарубіжній монографії: \\Vector of modern pedagogical and psychological science Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga :иIzdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 772 p. P 321-337. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.1.19
 3. Кондратова Л.Г. Використання арттехнологій в процесі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» \\ Колективна монографія Психолого-педагогічна допомога особистості засобами арттерапії: монографія / за заг. ред. Т.А. Ткачук, Н. О. Бочаріної / Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2020. 365 с. С.167-179.

Посібники (одноосібні, колективні)

Посібник

 1. 1.     Гущина Н. І., Орлова Т. Г., Кондратова Л. Г. Нова українська школа: організація позаурочної діяльності в початковій школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу : навч.-метод. посіб. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2021. 208 с.
 2. 2.     Організація науково-методичної роботи на основі хмарних технологій : практикум / Л.Л. Ляхоцька, Н.П. Муранова, Л.В. Бондаренко, Н.І. Гущина, Л.Г. Кондратова, Київ : «Міленіум», 2021. 58 с.
 3. 3.     Л.Г.Кондратова. Інституційний аспект змішаного навчання. Педагогічний аспект змішаного навчання. Дидактичне забезпечення освітнього процесу слухачів курсів підвищення кваліфікації з використанням технології змішаного навчання /Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник ; за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол. : С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» . Київ., 2019. 196 с. С.92-100, 107-117, с.134-146. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718620
 4. 4.     Авторка підручників нового покоління для учнів ЗЗСО, НУШ, посібників для вчителів, альбомів, робочих зошитів, навчальних програм, науково-методичних посібників, тренінгів для вчителів в системі ПО, інтерактивних посібників, електронних освітніх ресурсів, електронних підручників, електронних альбомів, електронних робочих зошитів  для вчителів та учнів ЗСО, НУШ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1.Viktor V. Oliynyk, Nnatalia I. Gushchina, Ludmila G. Kondratova, Sergey P. Kasyan. Development of digital competence of pedagogical staff in distance learning based on cloud servicesvictor. Information technology and learning tools. №6 (86), 2021, р.268-288 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/115 (WoS Core Collection; власн. – 0,2 др. арк.)

2.Viktor V. Oliynyk, Nnatalia I. Gushchina, Ludmila G. Kondratova, Sergey P. Kasyan. Development of digital competence of pedagogical staff in distance learning based on cloud servicesvictor. Information technology and learning tools. №6 (86), 2021, р.268-288 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/115.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Liudmyla Kondratova. (2023) Visualization of distance learning. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», № 1 (52). Р. 4-9. UDC 371.132-057.875:316.44 https://doi.org/10.15587/2519-4984.2023.275389  (анлг.мов).
 2. The organization of distance learning of music teachers in the condition of postgraduate education reforming L.Kondratova/ Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» No 4(37) 2020. P 45-49 DOI: 10.15587/2519-4984.2020.20740 (анлг.мов).
 3. L/Kondratova. Development of digital competence of teachers in the conditions of distance learning based on GSuite for Education services / N. Gushchyna, L. Kondratova, S. Kasian // I Conference on professional development of specialists in the digitized society: current trends: scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) / scientific edition Oleg Spirin, Olena Ostrianska. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University, 2021. – 279 p. – P. 37-42. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712136  (анлг.мов).
 4.  The organization of distance learning of music teachers in the condition of postgraduate education reforming L.Kondratova/ Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» No 4(37) 2020. P 45-49 DOI: 10.15587/2519-4984.2020.207401 (анлг.мов).

Інші праці

 1. Кондратова Л.Г. Особливості організації дистанційного навчання в післядипломній освіті. «Modern scientific researches». Вип. №13-5 (Беларусь, Copernicus, GScholar). 2020. С. 73-82. DOI: 10.30889/2523-4692.2020-13-05-077
 2. Кондратова Л.Г. Розвиток цифрової майстерності вчителя мистецтва в післядипломній освіті. «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 5(33). С. 15-20, 2020. DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2020.5.2.3
 3. Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (авторка Кондратова Л. Г.). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795).
 4. Модельна навчальна програма «Мистецтво. 7-9 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (авторка Кондратова Л. Г.). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2023 № 883)
 5. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти» за тематичним курсом «Цифрові технології в освітньому процесі» / С.П.Касьян, С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова, О.А.Бойченко. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 35 с. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725074 
 6. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти» / С.В.Антощук, Л.Г.Кондратова, С.П.Касьян. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 32 с.
 7. Мистецтво : підручник для 7 кл. закл. загальн. середн. освіти / Л. Г. Кондратова. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2024. 276 с. : іл.
 8. Мистецтво : підручник для 6 кл. закл. загальн. середн. освіти / Л. Г. Кондратова. —. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2023. 176 с. : іл.
 9. Мистецтво : підручник для 8 кл. закл. загальн. середн. освіти / Л. Г. Кондратова. — 2-ге вид., переробл. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 176 с. : іл.
 10. Мистецтво : підручник для 4 кл. закл. загальн. середн. освіти / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 160 с. : іл
 11. Мистецтво : підручник для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2020. 160 с. : іл
 12. Кондратова Л.Г. Мистецтво. 6 клас. Конспекти уроків.(до підр.Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2023. 264 с.
 13. Кондратова Л.Г. Мистецтво. 5 клас. Конспекти уроків.(до підр.Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2022. 264 с.
 14. Кондратова Л.Г. Мистецтво. 8 клас. Конспекти уроків.(до підр.Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 264 с.
 15.  Кондратова Л.Г. Мистецтво. 4 клас. Конспекти уроків. НУШ/ Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2021. 256 с.
 16. . Кондратова Л.Г. Мистецтво. 6 клас. Робочий зошит (до підр. Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2023. 72 с.
 17. Кондратова Л.Г. Мистецтво. Образотворче мистецтво. 6 клас. Альбом. (до підр. Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2023. 80 с.
 18. Кондратова Л.Г. Мистецтво. Музичне мистецтво.5 клас. Робочий зошит (до підр. Л.Г.Кондратової) / Л. Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2022. 80 с.

Тези до конференцій

1.Кондратова Л.Г. Розвиток цифрової компетентності викладачів під час проведення вебінарів \\ Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 квітня 2023 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. Л. О. Сущенко. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. С.94-94. 

2.Кондратова Л.Г. Концептуальні основи формування системи наступності в розвитку професійної  мобільності майбутніх педагогів \\ Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 27 квітня 2023 р., м. Біла Церква / за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: Комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023, С.53-58, https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734646

3.Кондратова Л.Г. Використання цифрових технологій в професійній підготовці майбутніх вчителів // збірник праць Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Переяслав, 26 квітня 2023 року. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023, 173 с. С.63-65.

4.  Кондратова Л.Г. Використання цифрових інструментів в дистанційному навчанні в умовах післядипломної освіти \\ ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» 25-26 червня 2023 р.  https://lib.iitta.gov.ua/736926/ С. 34-37.

5.Кондратова Л.Г. Використання цифрових інструментів в дистанційному навчанні: // Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2023. С.34-38. https://iktmvi.rshu.edu.ua/files/konf/Zbirnyk_ITvPD_Rivne_1-11-2023.pdf

6.Кондратова Л.Г. Використання вебсервісів для створення інтерактивних освітніх завдань. Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (20-21 травня 2021 року, м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ, 2021. С.48-50.

7.Кондратова Л.Г. Використання сервісів Google в дистанційному навчанні. Інформаційні технології в професійній діяльності: матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (1 листопада 2021 року, м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ, 2021. С. 29-31.

8.Кондратова Л.Г. Використання вебресурсів для створення інфографіки \\ Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції., 5-6 травня 2020 р. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. С.83-86.

9.Кондратова Л.Г. Використання мобільних додатків в педагогічній діяльності викладача (вчителя). Кондратова Л.Г.\\ Збірник праць Р 32 Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав, 19-21 березня 2020 року) / За заг. ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 137 с. С.129-131.

10.Кондратова Л.Г. Особливості організації дистанційного навчання в умовах післядипломної освіти. //VІ м.Запоріжжя. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти матеріалів VІ Міжнародної науково – практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя:досягнення та перспективи» (12 -18 травня 2020р. м. Запоріжжя)

11.Кондратова Л.Г. Використання інтерактивних дошок в дистанційній освіті.\\ збірник праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта в Україні: інновації, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 16 червня 2020 року

12.Кондратова Л.Г.Використання вебресурсу LearningApps.org в дистанційному навчанні \\\ збірник праць Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. 236 с. С.232-234. 10 квітня 2020 р.

Участь у науково-практичних заходах

 1. Х Міжнародна науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» 26 квітня 2023 р сертифікат СМ632002 ( 18 годин, 0,6 кредита )
 2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Дистанційна освіта: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 18 травня 2023
 3. ІX Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Actual problems in the system of education: general secondary education institution – pre-university training – higher education institution 17 лютого 2023 р.
 4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів» 27 квітня 2023 р.
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» 25-26 травня 2023 р. (15 годин, 0, 5 кредиту)
 6. ІІІ Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 20 квітня 2023 року (8 годин)
 7. VІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції Сучасна українська освіта: стратегії та тенденції навчання молоді і дорослих: 27 лютого 2020 р м.Переяслав.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Виклик сьогодення - потреба в новітньому навчальному забезпеченні НУШ» 02.03.2020 р.
 9. VІІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональна та культурні мистецькі практики» 19-21 березня 2020 р. (м.Переяслав-Хмельницький)

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Участь в організації та проведенні Семінару-тренінгу «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання», 11 травня – 17 червня 2022 р.
 2. Участь в організації та проведенні I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 21-22 червня 2022 р.
 3. Участь в організації та проведенні Семінару-тренінгу «Інструменти Google для здійснення науково-освітньої діяльності», 05 жовтня – 01 грудня 2022 р.
 4. Участь в організації та проведенні Зимової сесії «STEM-школа – 2023», 21 лютого – 02 березня 2023 р., Платформа Українського проєкту «Якість освіти»: http://yakistosviti.com.ua/uk/Golovna
 5. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів», 27 квітня 2023 р., м. Біла Церква, Київська область, Україна
 6. Участь в організації та проведенні Всеукраїнського циклу вебінарів акції «Освітня ватра перемоги», березень-квітень 2023 р.
 7. Участь в організації та проведенні II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 25-26 травня 2023 р., м. Київ
 8. Участь в організації та проведенні Всеукраїнського циклу семінарів з підвищення рівня цифрової компетентності науково-педагогічних працівників НАПН України, 30 жовтня – 21 листопада 2023 р.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Чуйкін Антон Олександрович «Методика використання штучного інтелекту в дистанційній освіті закладів вищої освіти” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань – 01 “Освіта/Педагогіка” за спеціальністю – 011 “Освітні, педагогічні науки”
 2. Андрос Мирослав Євгенович “Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічного працівника закладу загальносередньої освіти в умовах дистанційного  навчання ”на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань – 01 “Освіта/Педагогіка” за спеціальністю – 011 “Освітні, педагогічні науки”

НАУКОВА ШКОЛА / ШКОЛИ

1.Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як фактор різнобічного розвитку особистості учня» на базі Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області 2018-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 834).

2.Науковий керівник експерименту всеукраїнського рівня за темою «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж» на базі Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 2019-2024 р.(наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 року № 1459).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Учасниця Міжнародного українсько-австрійського проєкту «Цифровізація викладання», започаткований МОН України та OeAD (Австрійською службою міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень) (2021-2023 рр.)
 2. Участь в міжнародному проєкті ЮНЕСКО “Цифровий учитель”, модератора в 2023-2024 р.р.
 1. Участь в діяльності наукової організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва” у сфері освіти й науки

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації  

 1. Дистанційний курс «Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень» 60 годин,  2 кредити ЄКТС, КВЕД 8559, № 56523-78 від 15.11.2023 року (м.Київ, Інститут цифровізації освіти НАПН України).
 2. ДК “Цифровий учитель” (30 годин\1 кред.ЕКТС) (Київ, сертифікат № 7 cd06e76-0ce7-4c6c-8d848-087ab7c49f4e, МОН України)
 3. Тренінг-курс: з 21.06.2022 р. по 22.06.2022 р. підвищив(-ла) кваліфікацію за темою «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (0,4 кредита ECTS / 120 годин),
 4. Тренінг курс "Основи AI" від Google та партнерів 16.05-08.06.2023 р.
 5. КПК: Свідоцтво НАПН України, УМО, ЦІПО, серія СП, № 35830447/2308-20 від 06.11.2020 р. Категорія навчання: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», 210 год., 7 кредитів, реєстраційний номер № 2306\20Ц,
 6. Дистанційний курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» 15 годин, 0,5 кредитів, 28.10-05.11.2020. Сертифікат № БС-00363
 7. Дистанційний курс «Використання онлайн-дошки Conceptboard в професійній діяльності» 15 годин, 0,5 кредитів,28.10-05.11.2020 р., Сертифікат № 030001
 8. Дистанційний курс «Використання інтерактивних плакатів ThingLink в освітній діяльності» 15 годин, 0,5 кредитів 28.10-04.11.2020 р. Сертифікат № БС-00363
 9. Тренінг «Цифрові комунікації в освіті» Рівне 20-21 травня 2021 р. 0,5 кредитів 15 годин, сертифікат
 10. Тренінг «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» 0,5 кредитів 15 годин, сертифікат
 11. Тренінг в межах І Всеукраїнської конференції «Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення» 0,2 кредиту 6 годин, 31.05.2021 м.Переяслав.
 12. Тренінг «Платформа Arduino як елемент STEM-навчання» м.Рівне 01 листопада 2021 р. 0,5 кредитів 15 годин.сертифікат
 13. Тренінг «Швидке електронне навчання» 01 листопада 2021 р. 0,5 кредитів 15 годин.
 14. Онлайн-курс "Освітня школа творців сучасних освітніх матеріалів" ІМЗО МОН України (1.11-1.12.2021 р.).

Міжнародне стажування

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації Interactive Technologies of Blended Learning in the Bachelor’s and Master’s Training in the European Union Countries and Ukraine (Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах європейського союзу та Україні), 1,5 ECTS credits (45 hours) 1,5 кредити ЄКТС (45 годин) 6.03-13.03.2023 рм.Люблін, Польща. 1,5 ЄКТС (45 годин), сертифікат ES №1399\2023.
 2. Міжнародне підвищення кваліфікації Lublin, International Educators Scholars Foundation (IESF), Institute Badawczo-Rozwojowy Lubelckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Certificate about the Internationals Skills Development ES#96067/2022, 23.05.2022, International Advanced Training «Using the Opportunities of Cloud Services in Online Learning for the Humanities Using the   Zoom and Moodle Platforms», 45 hours, 1,5 credits.

Тестування на Національній онлайн-платформі Дія.Освіта.

 1. Цифрограм 2.0 для громадян. Рівень високий С1.  28 жовтня 2023 р.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

Свідоцтва авторського права на підручники “Мистецтво”, “Музичне мистецтво” НУШ та науково-методичні посібники НУШ  (гриф МОН України) - видавництво “Навчальна книга-Богдан”, зареєстрованих в Книжковій палаті України  (з 2013 - по 2024 роки).