БОЙЧЕНЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

БОЙЧЕНЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент кафедри
Доктор філософії у галузі права

ORCIDiD

https://orcid.org/0000-0003-1826-3995

Профіль ученого в GoogleScholar

https://scholar.google.com/citations?user=q0jSeH0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

Додаткові відомості:

Освіта: Повна вища, у 2004 році завершив навчання у Надвірнянському коледжі (Івано-Франківська область) за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію – бакалавр права. У 2007 році завершив навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка (юридичний факультет) за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію – магістр права. З вересня 2019 року - аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. У грудні 2022 року захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії у галузі права.

Тема дисертації:

Спеціальність 081 «Право». Тема дисертації – «Застосування ефективних способів захисту земельних прав громадян України в адміністративному судочинстві» (2022 р.)

Досвід роботи:

З вересня 2007 по вересень 2008 року працював на посаді асистента кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2008 і до квітня 2010 року працював на посаді юриста департаменту юридичного супроводження нормотворчої роботи адвокатського об’єднання «Корпоративні технології».

З квітня 2010 року по червень 2010 року працював на посаді помічника-консультанта народного депутата України.

З червня 2010 по жовтень 2012 року працював на посаді головного консультанта відділу з питань судової реформи Головного управління з питань судової реформи та судоустрою Адміністрації Президента України. З жовтня 2012 по березень 2014 року працював на посаді завідувача відділу з питань судоустрою та статусу суддів Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України.

З квітня 2014 року відновив здійснення індивідуальної адвокатської діяльності.

З вересня 2021 до серпня 2023 року працював на посаді старшого викладача, а починаючи з вересня 2023 року - на посаді доцента кафедри менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Нагороди:

Почесне звання «Заслужений юрист України» (Указ Президента України від 22.01.2013 р. № 35/2013).

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Boychenyk I., Ilnytskyy O. Land Rights Disputes: Towards the Effective Protection of Rights, Freedoms, and Interest by the Administrative Courts of Ukraine. Access to Justice in Eastern Europe. 2022. № 1(13). Р. 25-50. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.1-a000097

Статі у наукових фахових  виданнях, що затверджені МОН України

1. Бойченюк І.В. Особливості способів захисту земельних прав у спорах із колегіальними суб’єктами владних повноважень в адміністративному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 191-194. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/45

2. Бойченюк І. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності у спорах про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Law. State. Technology, 2021. № 3. С. 59–66. DOI https://doi.org/10.32782/LST/2021-3-10

Інші праці

1. Бойченюк І.В. Подальша спеціалізація судової системи як альтернативний варіант підвищення ефективності захисту земельних прав в Україні. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави: збірник тез XXІV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 27 квітня – 30 квітня 2020 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 23-25.

2. Бойченюк І.В. До питання способів захисту земельних прав громадян у спорах із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання»                                  (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 211-213.

3. Бойченюк І.В. Захист земельних прав громадян у спорах із Верховною Радою України. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 143-148.

4. Бойченюк І.В. Перегляд судових рішень у зв’язку з встановленням неконституційності нормативно-правового акту як спосіб захисту земельних прав громадян України. Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2020 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).  С. 13-16.

5. Бойченюк І.В. До питання взаємозв’язку між ефективністю судового захисту майнових прав та інтересів і повноваженнями адміністративних судів. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : збірник тез XXV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 18 лютого 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 35-37.

6. Бойченюк І.В. Зумовленість обрання ефективних способів захисту прав, свобод та інтересів особи процесуальними повноваженнями суду. Юридична наука, законодавство і правозастосовна практика: традиції та нові європейські підходи: збірник матеріалів та тез доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 9-10 липня 2021 року). Влоцлавек, 2021. С. 89-92. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-116-9-21

7. Бойченюк І.В. Засіб та спосіб захисту прав та інтересів у сфері земельних правовідносин. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 144-146.

8. Бойченюк І.В. Проблеми розширення способів захисту прав на землю, які застосовуються адміністративними судами. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали VI Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 17 листопада 2021 року). Полтава, 2021. С. 135-138.

9. Бойченюк І.В. Дискреція при реалізації повноважень у земельних правовідносинах як елемент визначення належного способу судового захисту. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави: збірник тез XXVІ щорічної звітної наукової конференції науково- педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 12 березня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 19-21.

Інша діяльність

Бойченюк І.В. є сертифікованим тренером з викладання міжнародного гуманітарного права в системі післядипломної педагогічної освіти, а також тренером щодо викладання та адаптації курсів Проєкту Ради Європи щодо освіти в галузі прав людини для юристів (HELP).