Гладкова Валентина Миколаївна

Гладкова Валентина Миколаївна

Професор кафедри
Доктор педагогічних наук, професорка

ORCID iD 0000-0003-4362-2195

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта вища

Досвід роботи:

55 років загального стажу, 50 років науково-педагогічного стажу

Теми дисертацій:

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні технології формування професійних умінь колективної конструкторської діяльності у майбутніх інженерів-механіків», 1991 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.)

Тема докторської дисертації: «Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів», 2014 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою)

Громадська активність

  • Спеціалізована вчена рада Д26.455.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та  13.00.06 – теорія і методика управління освітою – член ради

  • Дійсний член Громадської організації «Української Академія Акмеології»

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ЗА ОСТАННІ РОКИ)

МОНОГРАФІЇ

Гладкова В.М. Фундаментальна акмеологія – наука ХХІ століття. Монографія. К.: Інтерсервіс, 2019. 206 с.

Гладкова В.М. Адаптивний акмефʼючеринг – технологія прогнозування саморозвитку фахівця ХХІ століття. Інноваційні підходи до розвитку особистості: Монографія. Частина 3. Глава 1. Одеса: Купрієнко С.В., 2020. С. 13-30.

Гладкова В.М., Михацька А.В. Управління професійним розвитком менеджера в системі освіти.

Соціально-економічний розвиток міст в  умовах децентралізації : кол. моногр. / за ред. Л.М. Ільїч.  К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 532 с. С. 312-343.

Гладкова В.М. Акмеологічне моделювання як інструмент розробки індивідуальної життєвої програми людини. Moderní aspekty vědy: XX. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str. 624. С. 305-315.

 СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

Bodnenko Dmytro, Hladkova Valentyna, ProshkinVolodymyr,  Sablina Mylana.

The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics. CEUR-WS.org/Vol – 3013/20210318.pdf  Р. 318-326.

 

СТАТТІ В ІНОЗЕМНИХ ВИДАННЯХ

Гладкова В.М., Дін Ю. Моделювання акмеологічного розвитку сучасного менеджера у професійній діяльності. Гуандунська освіта (Професійна освіта). 2019. № 1. С. 25-26 (китайською мовою).

Гладкова В.М. Формування управлінських компетенцій менеджера освітнього закладу.

The 2nd International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (September 16-18, 2020) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. Р. 299-308.

Гладкова В, М. Акмеологічне моделювання як інструмент розробки індивідуальної життєвої програми людини. Moderní aspekty vědy: XX. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str. 624. С. 305-315.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ЗАТВЕРДЖЕНІ МОН УКРАЇНИ

Гладкова В.М., Дін Ю. Методологічне обґрунтування акместратегії та акметехнології продуктивної діяльності фахівця соціономічного профілю. Освітологічний дискурс, 2019, № 3-4 (26-27). С. 280-293. ISSN Online: 2312-5829.

Гладкова В.М. Відповідальна професійна поведінка фахівця соціономічного профілю: акмеологічні аспекти. Освітологічний дискурс, 2019, № 1-2 (24-25). С. 336-343.  ISSN Online: 2312-5829.

Гладкова В.М. Адаптивне управління підготовкою кадрового резерву в закладі вищої освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-методичний журнал. Випуск 2(59). Серія: Педагогічні науки. Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2019. С. 35 – 40  (англійською мовою).

Гладкова В.М., Аннєнкова І.П. Акмеологічна культура як інваріанта професіоналізму фахівця соціономічного профілю. Освіта та педагогічна наука. 2020. № 1 (173). С. 14 – 25.

Гладкова В.М. Формування дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки). Випуск № 1(66), 2021. С. 30-36

Гладкова В.М. Освіта і професійний розвиток дорослої людини упродовж життя: акмеологічні аспекти. Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 2021. С. 125 – 132.

Гладкова В.М. Професійна підготовка магістрів менеджменту до діяльності в екстремальних умовах. Educologicaldiscourse, 2022, № 2 (37). С. 133-147.

Гладкова В.М. Управлінська діяльність керівника закладу освіти в умовах невизначеності. Педагогічний менеджмент. Імідж сучасного педагога. № 5 (212) 2023. С. 38 – 46.

Гладкова В.М. Акмеологічна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах змін. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія: Філософія. Педагогіка. 2023. № 1 (4). С. 76 – 81.

Гладкова В.М., Рябова З.В., Пікож Т.М. Адаптивна модель прогнозування професійного розвитку працівників закладів освіти в умовах ризику та невизначеності. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 16 (31), 2023.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

Другий Міжнародний науковий Форум «Адаптивні процеси в освіті» (07 – 08 лютого 2023 р.)

Освітня Ватра Перемоги (04.03.2023; 24.03.2023; 20.04.2023; 28.04.2023)

Форсайт-сесія «Актуальні проблеми управління сучасним закладом освіти» у рамках Огнев’юківських читань «Освіта — сутність часу», присвячених пам’яті доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти, повного кавалера ордену «За заслуги» Віктора Олександровича Огнев’юка (10 квітня 2023 р.)

ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» (25 – 26.05.2023)

ЧЕТВЕРТА МЇЖНАРОДНА ЛЇТНЯ НАУКОВА ONLINE-ШКОЛА АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ 04.07–05.07.2023 року

ІІІ Всеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю «МЕРЕЖА ШКІЛ НОВАТОРСТВА УКРАЇНИ: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» (23-24.11.2023 р.)

ІV Науково-практична конференція «Професійний розвиток і умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (22.11.2023 р.)

ІІІ Міжнародний науковий Форум «Адаптивні процеси в освіті» (7-8 лютого 2024 р.).

Підвищення кваліфікації:

- участь у ІV Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Міжнародне лідерство в ХХІ столітті: освіта, наука, культура, спорт, управління та міжнародний розвиток» тривалістю 18.02.2022 – 23.04.2022 в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS) (з них 15 год. Інклюзивної освіти / 0,5 кредиту ECTS) з присвоєнням кваліфікації «Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки» (Міжнародний Сертифікат № 7190 від 23.04.2022 р.).;

- 24.03.2023 р. підвищила кваліфікацію за темою «Формування трудового потенціалу держави та професійна підготовка кадрів для економіки України в умовах глобальних викликів і сучасних загроз» (0,2 кредита ECTS / 6 годин) і вдосконалила професійну компетентність;

- 04.04.2023 р. підвищила кваліфікацію за темою «Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти» (0,2 кредита ECTS / 6 годин) і вдосконалила професійну компетентність;

- 20.04.2023 р. підвищила кваліфікацію за темою «Модернізація управління освітою в умовах світових викликів» (0,2 кредита ECTS / 6 годин) і вдосконалила професійну компетентність;

- 28.04.2023 р. підвищила кваліфікацію за темою «Адаптивне управління професійним розвитком фахівців в умовах педагогічної інтернатури» (0,2 кредита ECTS / 6 годин) і вдосконалила професійну компетентність;

- участь у V Всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ». Обсяг: 9 годин / 0,3 кредиту ЄКТС; результати заходу: розвиток професійних компетенцій, обмін досвідом;

- участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» та підвищила кваліфікацію (0,5 кредита ECTS / 15 годин) і вдосконалила цифрову компетентність;

- з 15.05.2023 проходження підвищення кваліфікації в ЦІПО: Категорія слухачів «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів».

ПРОФЕСІЙНИЙ І НАУКОВИЙ ІНТЕРЕС

Проблеми прогресивного особистісно-професійного розвитку сучасного фахівця соціономічного профілю, питання фундаментальної акмеології, особливості саморозвитку та самовдосконалення науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та менеджерів різних керівних ланок освітніх закладів.