Коврига Олена Сергіївна

Коврига Олена Сергіївна

Доцент кафедри
кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID iD:
 https ://orcid.org/0000-0001-6220-3477

 

Додаткові відомості

Освіта:

1988 - 1993 – Київський державний педагогічний інститут                          ім. Драгоманова, спеціальність - історія та методика виховної роботи.

2007 - 2008р. – Класичний приватний університет в м. Запоріжжі, отримала диплом магістра  та здобула кваліфікацію спеціаліст державної служби.

2009 р. – закінчила аспірантуру в Академії муніципального управління в м. Києві.

2009 р. – захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю 25.00.02 «механізми державного управління» в Академії муніципального управління в м. Києві.

2014 р.- отримала вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самовря­дування.

 

Досвід професійної  і трудової діяльності:

27 років – педагогічної та науково-педагогічної діяльності

 • 1993 – 1999 – посада педагога-організатора в середньої школі №75.
 • 1999 – 2009 – посада вчителя історії в Ліцеї міжнародних відносин №51.
 • 2001 – закінчила курси «Практичного права».
 • 2002 –2003 - пройшла атестацію при Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, здобула другу категорію.
 • 2006 – 2007 – брала участь в конкурсі «Вчитель року – 2007» в номінації «Правознавство», здобула перемогу в Печерському районі, отримала вищу категорію.
 • 2009 – 2017 - доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління, виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління.
 • 2017 – 2020 - доцент кафедри публічного управління та адмініст­ру­вання Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Тема дисертації «Механізми державного регулювання інституціонального середовища регіону»

Організаційна робота

 • Була членом спеціалізованої вченої ради K 52.051.11 в Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського (по 2020р.);                                                                                                                                                
 • виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування (з 01.11.2009 р. по 01.09.2015);
 • організаційна робота на посаді вченого секретаря Навчально-наукового інституту регіонального розвитку, місцевого самоврядування та менеджменту Академії муніципального управління (2015 р. по січень 2017 року.);
 • виконувала обов’язки заступника керівника магістерської програми (розпорядження №129 від 21.09.2012);
 • виконувала обов’язки заступника відповідального секретаря – координатора роботи по прийому на навчання за ОКР «Магістр»спеціальності „Державна служба” та координації роботи із Національним агентством України з питань державної служби (2012р.).

 

Наукова діяльність

Головним напрямком наукових досліджень стали теоретичні та методологічні засади публічного управління та адміністрування в Україні, що знайшло відображення в 64 наукових та навчально-методичних публікаціях, виступах на конференціях та впроваджуються в навчальному процесі.

Перелік продукції:

Монографії

Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти [монографія] / Кол.ав. Горник В.Г., Кравченко С.О., Коврига О.С., Шмагун А.В., Бовсунівська І.В., Немирівська О.Я., Немирівський Я.В. та ін.  – К.: УкрСІЧ, 2018. – 362 с.- авторські: С.241-248

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Kovryha O. Gusarov K. Riabchenko Y. Shymon S. Kostyria O.  Trade Secret Protection in Ukraine and Germany: Comparative Analysis.Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf (Scopus

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Коврига О.С. Сучасні тенденції формування державної політики в сфері освіти / О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія "Державне управління" Вип.1. / За заг. ред. В.П. Казаріна, В.Г.Горника. - К.: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2017. –  Ч.1. - С.89-93.
 2. Коврига О.С. Розвиток публічного адміністрування як умова вдосконалення функціонування органів влади / О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія "Державне управління" Вип.2. / За заг. ред. В.П. Казаріна, В.Г.Горника. - К.: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2018.  – Том 29 (68). – № 3. – С. 14-18.
 3. Коврига О.С. Специфіка розвитку та функціонування інституту публічних послуг/ О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:  Серія "Державне управління". – 2019.Том 30 (69). № 3. –  С 78-82.
 4. Коврига О.С. Процес прийняття управлінських рішень у публічному управлінні / О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія "Державне управління" - 2019. - Том 30 (69). - № 4. – С.67-72 (фахове видання)
 5. Коврига О.С. Взаємодія органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України / О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія "Державне управління" (Категорія Б). - 2020. - Том 31 (70). - № 2. – С.109-114

Інші праці: 

 1. Коврига О.С. Стратегічні напрями державного управління освітньою діяльністю в Україні / О.С. Коврига // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції  викладачів і аспірантів   (25.03.2016) / Відп. за випуск В.Г. Горник, Д.В. Солоха; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, - 2016. - С.633-637.
 2. Коврига О.С. Механізми державного управління освітньою діяльністю в Україні / О.С. Коврига // Розвиток креативного публічного управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (08.04.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. – К.: Академія муніципального управління, 2016. – С.210-211.
 3. Коврига О.С. Сучасні тенденції публічного адмініструвіання / О.С. Коврига // Таврійські економічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10-11.02.2017). У 2-х частинах. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2017. – Ч.1. - С.89-93.
 4. Коврига О.С. Розвиток публічного адміністрування в сфері державного управління/ О.С. Коврига // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю (25.05.2018). У 2-х частинах. – Київ: Національна Академія державного управління при Президентові України, 2018. –  С.50-52.
 5. Коврига О.С. Запровадження сучасних підходів в публічному адмініструванні. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Київ 21-22.11.2019р. Київ: УкрСІЧ, 2019. С.39-41. 
 6. Методологія системного підходу та наукових досліджень : метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю 8.15010002 „Державна служба”/ уклад. :  О. С.Коврига  – К. АМУ, 2013. – 27 с.
 7. Державна служба : метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю 8.15010002 „Державна служба” / уклад. :  О. С.Коврига  – К.: АМУ, 2014. – 22 с.
 8. Публічна  служба  :метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Публічне управління та адміністрування» / уклад. :  О. С.Коврига  – К.: ТНУ,2017. – 21 с.
 9. Публічне адміністрування: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. :  О. С.Коврига  – К. : УкрСІЧ, 2019. – 38 с.
 10.  Прийняття рішень в публічному управлінні : метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : О. С.Коврига  – К. : УкрСІЧ, 2019. – 32 с.
 11.  Надання публічних послуг : метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : О. С.Коврига  – К. : УкрСІЧ, 2019. – 36 с.
 12.  Державне управління  : метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Бакалавр" за спеціальностями «Менеджмент» , «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування»,  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад. : О. С.Коврига  – К. : УкрСІЧ, 2019. – 34 с.. 

Участь у науково-практичних заходах

1. Всеукраїнська науково-практичної конференції  викладачів і аспірантів   «Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства» (м. Київ, 25.03.2016р. Київський національний університет культури і мистецтв). Тема доповіді «Стратегічні напрями державного управління освітньою діяльністю в Україні».

2. Міжнародна науково-практичної конференції «Розвиток креативного публічного управління» (м.Київ, 08.04.2016 р. Академія муніципального управління). Тема доповіді «Механізми державного управління освітньою діяльністю в Україні».

3. Міжнародна науково-практичної конференції «Таврійські економічні наукові читання» (м.Київ, 10-11.02.2017р.  Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського). Тема доповіді «Сучасні тенденції публічного адміністрування».

4. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку» (м.Київ, 25.05.2018р. Національна Академія державного управління при Президентові України). Тема доповіді «Розвиток публічного адміністрування в сфері держа вного управління».

5. ІІІ міжнародна  науково-практичної конференції «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні» (м.Київ, 21-22.11.2019р. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського). Тема доповіді «Запровадження сучасних підходів в публічному адмініструванні». 

Науково-педагогічна діяльність

 • прорецензовано та опубліковано 23 тези доповідей у співавторстві зі студентами магістерської програми за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", як результат науково-дослідної роботи з підготовкою доповідей на конференції за період 2016-2020 рр.;
 • написано відгук на автореферат дисертації Кондратенка О. О. “Державне регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (захист відбувся 9 вересня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 Національної академії державного управління при Президентові України);
 • взято участь в атестації наукового працівника як офіційного опонента:    Ярощука В.І. (дата захисту 10.06.2012, код спеціалізованої вченої ради – Д 26.810.01 ).

Підвищення кваліфікації:

 • Національна академія державного управління при Президентові України - English sрeaking Summer school “Decentralization as a condition of the development of Ukraine” at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, - 30-31 травня 2016 р.,  отримано іменний сертифікат.
 • Київський університет ринкових відносин за навчальною програмою "Керівник адміністративної служби" для викладачів вищих навчальних закладів. Отримано свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 067376 № 553/17 від 01 грудня 2017 року.