Коврига Олена Сергіївна

Коврига Олена Сергіївна

Доцент кафедри
кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID iD

https ://orcid.org/0000-0001-6220-3477

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7QOeTeMAAAAJ

Профіль в ЕБ НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/355a26d2047ada634fbbfbd90a79a746/

Додаткові відомості

Освіта:

1988 - 1993 – Київський державний педагогічний інститут ім. Драгоманова, спеціальність - історія та методика виховної роботи.

2007 - 2008р. – Класичний приватний університет в м. Запоріжжі, отримала диплом магістра  та здобула кваліфікацію спеціаліст державної служби.

2009 р. – закінчила аспірантуру в Академії муніципального управління в м. Києві.

2009 р. – захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю 25.00.02 «механізми державного управління» в Академії муніципального управління в м. Києві.

2014 р.- отримала вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самовря­дування.

Досвід професійної  і трудової діяльності:

30 років – педагогічної та науково-педагогічної діяльності

1993 – 1999 – посада педагога-організатора в середньої школі №75.

1999 – 2009 – посада вчителя історії в Ліцеї міжнародних відносин №51.

2001 – закінчила курси «Практичного права».

2002 –2003 - пройшла атестацію при Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, здобула другу категорію.

2006 – 2007 – брала участь в конкурсі «Вчитель року – 2007» в номінації «Правознавство», здобула перемогу в Печерському районі, отримала вищу категорію.

2009 – 2017 - доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління, виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління.

2017 – 2020 - доцент кафедри публічного управління та адмініст­ру­вання Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

2020 - доцент кафедри доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО УМО НАПН України.

Організаційна робота

Була членом спеціалізованої вченої ради K 52.051.11 в Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського (по 2020р.);                                                                                                                                               

виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування (з 01.11.2009 р. по 01.09.2015);

організаційна робота на посаді вченого секретаря Навчально-наукового інституту регіонального розвитку, місцевого самоврядування та менеджменту Академії муніципального управління (2015 р. по січень 2017 року.);

виконувала обов’язки заступника керівника магістерської програми (розпорядження №129 від 21.09.2012);

виконувала обов’язки заступника відповідального секретаря – координатора роботи по прийому на навчання за ОКР «Магістр»спеціальності „Державна служба” (2012р.).

Наукова діяльність

Головним напрямком моїх наукових досліджень стали теоретичні та методологічні засади публічного управління та адміністрування в Україні, що знайшло відображення в 80 наукових та навчально-методичних публікаціях, виступах на конференціях та впроваджуються в навчальному процесі.

Тема дисертації «Механізми державного регулювання інституціонального середовища регіону»

Участь у плановій науково-дослідній роботі кафедри як відповідального виконавця:

1. Відповідальний  виконавець на громадських засадах за темою науково-дослідної роботи від кафедри МОП ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні»   (№ держреєстрації РК 116U007183 )  (2016–2020 рр.).                                           

2.  Відповідальний  виконавець на громадських засадах за темою науково-дослідної роботи від кафедри МОП ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637,  дата реєстрації 30.10.2020 р)  (2021–2025 рр.).

Монографії

Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти [монографія] / Кол.ав. Горник В.Г., Кравченко С.О., Коврига О.С., Шмагун А.В., Бовсунівська І.В., Немирівська О.Я., Немирівський Я.В. та ін.  – К.: УкрСІЧ, 2018. – 362 с.- авторські: С.241-248

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Kovryha O. Gusarov K. Riabchenko Y. Shymon S. Kostyria O.  Trade Secret Protection in Ukraine and Germany: Comparative Analysis.Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf (Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Коврига О.С. Дослідження процесу формування та трансформації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні. Адаптивне управління: теорія і практика: електронне фахове видання. Серія Педагогіка. 16 (31). 2023. URL: https://doi.org/10.33296/2707-0255-16(31)-04
 2. Коврига О.С. Трансформація інституційного механізму державного управління в системі вищої освіти. Адаптивне управління: теорія і практика: електронне фахове видання. Серія Педагогіка. 14 (27). 2022. https://doi.org/10.33296/2707-0255-14(27)-03  https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/494/428
 3. Коврига О.С. Основні сутнісні характеристики державної молодіжної політики. Адаптивне управління: теорія і практика. Електронне фахове видання. Серія Педагогіка. №11 (21), 2021. URL: https://doi.org/10.33296/2707-0255-11(21)-10.
 4. Коврига О.С. Концептуальні засади реформування системи  освіти і науки.  Адаптивне управління: теорія і практика. Електронне фахове видання. Серія Педагогіка. №10 (19), 2020. URL: https://doi.org/10.33296/2707-0255-10(19)-03.
 5. Коврига О.С. Взаємодія органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України / О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія "Державне управління" (Категорія Б), Том31(70).№ 2, 2020. – С.109-114. Режим доступу: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/20.pdf
 6. Коврига О.С. Процес прийняття управлінських рішень у публічному управлінні / О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія "Державне управління" - 2019. - Том 30 (69). - № 4. – С.67-72 (фахове видання) http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/14.pdf
 7. Коврига О.С. Специфіка розвитку та функціонування інституту публічних послуг/ О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:  Серія "Державне управління". – 2019. – Том 30 (69). – № 3. –  С 78-82. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/16.pdf

Інші публікації

 1. Коврига О.С. Запровадження сучасних підходів в публічному адмініструванні. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Київ 21-22.11.2019р. Київ: УкрСІЧ, 2019. С.39-41. 
 2. Коврига О.С. Формування та реалізація державної політики розвитку вищих навчальних закладів. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.1. – С.464-465 http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2021/02/WD-2021-Part-1.pdf
 3. Коврига, О. (2021). ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v1.23
 4. Коврига  О.С.  Вдосконалення організаційного забезпечення державного управління в сфері освіти і науки. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С.54-58.Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nauk_diyalnist/nauk_zahod/konferencii/%D0%94%D0%97%D0%92%D0%9E_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_12_13_11.2020.pdf\
 5. Коврига О.С.  Основні засади реалізації соціальної політики держави в Україні. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 19.11.2021 р., (м. Полтава), file:///C:/Users/Natalia/Downloads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%92%D0%9D%D0%9F%D0%9A-2021%20(1).pdf
 6. Коврига О.С. Деякі питання забезпечення якості вищої освіти в Україні. Адаптивні процеси в освіті: зб. матеріалів: (тез доп.) І Міжнар. наук. форуму / за заг. ред. Г.В. Єльникової, М.Л. Ростоки. Київ-Харків, 2022, Вип. 1(4). 296 с. С. 273-276. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730339/
 7. Коврига О.С. Використання міжнародного досвіду у здійсненні державної політики підтримки обдарованої молоді в Україні. Адаптивні процеси в освіті: зб. матеріалів: (тез доп.) ІІІ Міжнар. наук. літньої онлайн-школи / за заг. ред. Г.В. Єльникової, М. Л. Ростоки. Київ-Харків, 2022. Вип. 2(5). 93 с. С. 58-59. URL: https://lib.iitta.gov.ua/732808/
 8. Коврига О.С. Інноваційні технології управління закладами вищої освіти. Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: матеріали ІІІ науково‐практичної конференції / наук. ред. О.М. Спірін, О.А. Острянська. Київ – Житомир : НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЖДУ ім. І. Франка 2022. 304 с. (С. 199-201)
 9. Коврига О.С. Основні тенденції розвитку закладів вищої освіти в контексті досвіду США. Адаптивні процеси в освіті: збірник матеріалів (тез доповідей) 2‐го Міжнародного  наукового форуму [за заг. ред. Г. В. Єльникової; ред. кол.: О. Л. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, В. М. Гладкова, М. Л. Ростока, З. В. Рябова; упоряд. Я. Й Васильченко]. Київ‐Харків‐Запоріжжя, 2023, 323 с. https://lib.iitta.gov.ua/734493/1/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_2023.pdf (С.179-181)
 10. Коврига О.С. Удосконалення якості вищої освіти як вагомий чинник трансформації суспільства та держави. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю (Полтава, 23–24 листопада 2023 р.), 2023. DOI: https://doi.org/10.33272/conf.PANO.2023.23-24.11.(С.34-37)
 11. КОВРИГА Олена. Трансформація вищої освіти в Україні на основі національної практики Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди (PDDig‐2023) у змішаному форматі: матеріали IV науково‐практичної конференції / наук. ред. М.О. Кириченко, І.Г. Отамась, Т.М. Сорочан. Київ : НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. 264 с. (С.171-173) file:///C:/Users/Natalia/Downloads/111ilovepdf_merged%20(11)%20(1)%20(2).pdf

Методична робота

Розроблено

- методичні рекомендації:

1.Публічне адміністрування: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. :  О. С.Коврига  – К. : УкрСІЧ, 2019. – 38 с.

2.Прийняття рішень в публічному управлінні: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : О. С.Коврига  – К. : УкрСІЧ, 2019. – 32 с.

3.Надання публічних послуг: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : О. С.Коврига  – К. : УкрСІЧ, 2019. – 36 с.

 4.Державне управління: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти "Бакалавр" за спеціальностями «Менеджмент» , «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування»,  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад. : О. С.Коврига  – К. : УкрСІЧ, 2019. – 34 с.. 

робочі програми, змістовні навчальні модулі (теми) підвищення кваліфікації слухачів:

1.Стратегічні напрями державного управління освітою в Україні;

2.Специфіка розвитку та функціонування інституту публічних послуг;

3.Модернізація управління освітою в умовах світових викликів;

4.Аналітичні інструменти стратегічного планування інноваційного розвитку освіти регіону;  

5.Актуальні проблеми державно-громадського управління освітою. Реалізація Концепції Нової української школи;

6.Формування і реалізація державної політики забезпечення якості вищої освіти;

7.Державна політика забезпечення розвитку талановитої молоді в Україні;

8.Модернізація управління соціальною політикою в умовах світових викликів;

9.Сучасні тенденції формування державної політики в сфері вищої освіти;

10. Управління формуванням освітніх послуг закладу освіти.

- освітньо-професійні програми за темами:

1.«Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах  позашкільної освіти»;

2.«Освітній менеджмент і маркетинг у розвитку конкурентоспроможності закладів освіти»;

3.«Інноваційний менеджмент та педагогіка партнерства в закладах позашкільної освіти».

спеціальну короткострокову програму підвищення кваліфікації:

«Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (затверджена Вченою радою Центрального інституту післядипломної освіти від 12.04.2022 р., протокол № 3)

загальну професійну (сертифікатну) програму:

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки) «Публічне управління в умовах глобалізації».

Участь у вебінарах, що проводилися:

- у межах акції "Переможні обрії освіти" на підтримку трансформації професійного розвитку педагогів в умовах воєнного стану, започаткованої Центральним інститутом післядипломної освіти, Українським відкритим університетом післядипломної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України:

- у межахосвітньої акції «Освітня ватра перемоги» ДЗВО УМО ЦІПО були відвідані вебінари викладачів ЦІПО, організовано та проведено вебінар за темою: «Модернізація управління освітою в умовах світових викликів»20.04.23.

Участь у науково-практичних заходах (міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах з проблем освіти дорослих,  державного управління та державної служби):

1. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку» (м.Київ, 25.05.2018р. Національна Академія державного управління при Президентові України). Тема доповіді «Розвиток публічного адміністрування в сфері державного управління».

2. ІІІ міжнародна  науково-практичної конференції «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні» (м.Київ, 21-22.11.2019р. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського). Тема доповіді «Запровадження сучасних підходів в публічному адмініструванні». 

3. Науково-практичній  конференції  з міжнародною  участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», (12-13  листопада  2020  р.)  у  Державному  закладі  вищої  освіти «Університет         менеджменту освіти»;

4. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові    диспути», що присвячена пошуку новітніх ідей для розвитку держав на міжнародному, національному та регіональному рівнях., 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна (сертифікат про участь);

5. I Міжнародна науково-практична конференція «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences» 19.03.2021, м. Кембридж, GBR,(сертифікат про участь);

6. ІІ  Науково-практична  конференція з  міжнародною  участю «Професійний  розвиток   в  умовах   цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди» (iі  conference  on  professional  development in  the  digitized  society:  current  trends   (PDDig–2021)) 11-12.11.2021  у Державному  закладі  вищої  освіти «Університет  менеджменту  освіти»;

7. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти» (онлайн), 19 листопада 2021 року, (м. Полтава).

8. Всеукраїнська науково-практична конференція "Публічне управління та адміністрування в умовах війни та у поствоєнний період"; 15-28  квітня 2022 року у новина на сайті НАПН: https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2713/(отримано сертифікат № 4744/22Д; 1,5 кредита ECTS / 45 годин);

9. ІІІ  Науково-практична  конференція «Професійний  розвиток   в  умовах   цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди» (ІІІ  Сonference  on  professional  development in  the  digitized  society:  current  trends   (PDDig–2022)) 10-11.11.2022  у Державному  закладі  вищої  освіти «Університет  менеджменту  освіти»;

10. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану» 19 травня 2023 року;

11. II Всеукраїнська науково-практичніа інтернет-конференції «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»,   присвяченій 70-річчю ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН України,  25-26 травня 2023 року (Сертифікат № 0083/23К).

12. Міжнародний форум «Трансформації в освіті: виклики і перспективи» (3 лютого 2022 р., організатори – ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, видавництво «Ранок»), (отримано іменний сертифікат, 4 години); публікація на сайті НАПН України: https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2598/

13. 1-ий Міжнародний науковий форум «Адаптивні процеси в освіті» (Харків, 7-8 лютого 2022 р., організатори – ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»). (отримано сертифікат: індивідуальний номер: Win 22-0208076, дата – лютий 07-08,2022, (0.5кредиту ECTS / 15 годин); Новина на сайті НАПН: https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2600/  , програма заходу  http://adaptive.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/press-reliz-forum-2022-last.pdf.pdf

14. ІІ Міжнародний науковий форум 7-8 лютого 2023 року «Адаптивні процеси в освіті» (Київ, Харків, Бердянськ – 2023)(Сертифікат: індивідуальний номер:  Win 22-0208136, дата – лютий 07-08,2023, (0.5 кредиту ECTS / 15 годин);

15. Участь у ХХІІІ Міжнародному науковому конгресі “Публічне управління ХХІ століття : особливості воєнного і післявоєнного періодів”, (Харьківський Національний університет ім.В.Н.Каразіна, ННІ «Інститут державного управління», Харківський університетський консорціум), 27 квітня 2023року;

16.Участь у V Всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі «інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» 20.09.2023. (Сертифікат № ITME-050269, обсяг  9 академічних годин, 0,3 кредити ECTS).

17. Участь у роботі  третьої міжнародної літньої  наукової online-школи  «Адаптивні процеси в освіті» 05-06.07.22 року Сертифікат підв.кваліф. – 15 год. (Інд.номер – Sum 22-0706041), 6 липня 2022р., Київ-Харків; Участь у  Четвертій міжнародній літній науковій online-школі «Адаптивні процеси в освіті»04.07–05.07.2023 року.

Участь  у науково-практичних студіях кафедри:

1. Науково-практичні студії кафедри управління освітою УВУПО, кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  за темою «Трансформація загальної середньої освіти: виклики воєнного стану та післявоєнного часу, відповіді та перспективи 19 травня 2022 р.,(отримано сертифікат - №3618/22Д, (0.1кредит ECTS / 4 години); новина на сайті УМО:http://umo.edu.ua/news/profesijna-majsternja-naukovo-praktichnikh-studij-transformacija-zaghaljnoji-serednjoji-osviti-vikliki-vojennogho-stanu-ta-pisljavojennogho-chasu-vidpovidi-ta-perspektivi-;

2. «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти. Лідерство і менеджмент: виклики НУШ» організаторкафедра МОП, 22.03.23, (сертифікат № 358/23Д; 6 год);

3. Науково-практичні студії кафедри менеджменту освіти ЦІПО ДЗВО УМО в рамках XIX міжнародної виставки: «Сучасні заклади освіти – 2023» 18.05.23 р.

Науково-педагогічна діяльність

 • прорецензовано та опубліковано 23 тези доповідей у співавторстві зі студентами магістерської програми за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", як результат науково-дослідної роботи з підготовкою доповідей на конференції за період 2016-2020 рр.;
 • написано відгук на автореферат дисертації Кондратенка О. О. “Державне регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (захист відбувся 9 вересня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 Національної академії державного управління при Президентові України);

Підвищення кваліфікації

1. 11.05-30.06.2021 курси підвищення кваліфікації для керівних та педагогічних кадрів для роботи у закладах освіти за темою “Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання”. Вдосконалила професійно-педагогічну і цифрову компетентності згідно з програмою курсу. Отримано сертифікат (1 кредит ECTS / 30 годин), № 5855/22Д, м. Київ,  30 червня 2022 року, ДЗВО УМО ЦІПО.

2. Проходження підвищення кваліфікації за категорією слухачів (НАПНУ ДЗВО УМО ЦІПО): «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» з 26.04-25.11.2022 р., (6 кредитів ECTS / 180 годин), отримано свідоцтво  СП №35830447/2940-22 Ц.

3. Проходження підвищення кваліфікації за категорією слухачів (НАПНУ ДЗВО УМО ЦІПО): «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» з 15.05-15.12.2023 р. (6 кредитів ECTS / 180 годин), отримано свідоцтво  СП №35830447/2995-23 Ц.

4. Пройшла навчання та отримала сертифікат  (рівень С1) на порталі «Дія. Освіта» за тестами «Цифрограм для громадян 2.0»