Козенко Роман Володимирович

Козенко Роман Володимирович

Доцент кафедри
Телефон
067-8645454
E-mail
rvk.9472@gmail.com

Researcher ID:
http://www.researcherid.com/rid/F-2558-2019

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-0146-6243 

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=arQhTOMAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта: Повна вища, у 1992 р. Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, фізико-математичний факультет за спеціальністю «Загально технічні дисципліни і праця», інженер-педагог. 2007 р. –магістратура Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобув кваліфікацію «Керівник навчального закладу, організатор освітньої діяльності».

Досвід роботи:

  • 02.2016 по теперішній час –  ДВНЗ «Університет  менеджменту  освіти»  Національної Академії педагогічних наук України, м. Київ, старший викладач кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти.
  • 09.2015– 10.2017 -директор ТОВ «ЕМО – Україна», м. Київ.
  • 12.2006-09.2015 – директор Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту.

Теми дисертацій :

Спеціальність 25.00.01 «Теорія та історія державного управління». Тема дисертації: «Політична модернізація як чинник демократизації державотворчих процесів в Україні», 2013.

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

  1. Абетка політична : навчальний посібник. За наук. ред. док. наук держ. упр. О.В. Радченка; Редактор-упорядник М. Д. Городок, [автори-упоряд. С.В. Герасимчук,  М. Д. Городок,   А. В. Карташов,    Р. В. Козенко,  О. В. Радченко,   Є. О. Романенко,  О.  Г. Солонтай, В. Ю. Стасюк]; Вид. 10-е, доп. і перероб. – К.: Вид-во «ВАДНДУ», 2016. – 400 с.

Спецкурси

Козенко Р.В. Управління  впровадженням  інклюзивної освіти в умовах освітньої системи регіону/ Р.В. Козенко; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К.:, 2018.

Статті

  1. Вибір теоретичної моделі модернізації для євроінтеграційного поступу України./ Крюков О.І., Козенко Р. В. // Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах : Матеріали міжнар. наук.-практич. конфер. (м. Хелм, Польща 27 листопада 2015 р.): україномовний варіант / За заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. Радченка – Хелм-Київ: Вид-во ВАДНДУ, 2016. – с. 35 – 38.
  2. Козенко Р.В. Актуальні питання впровадження інклюзивної освіти в умовах децентралізації / Р.В. Козенко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 2. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. – Ч. 2. 146 с. – С. 117–121

Участь у науково-практичних заходах

1. Участь у  Всеукраїнської конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі ППО», Київ, 2017.

2. Участь у Всеукраїнської конференції «Гармонія в різноманітності. Формування принципів толерантності в інклюзивному просторі освіти», Національна Асамблея Інвалідів України, Київ, 2017.

3.Участь у роботі ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», (МОН України, НАПН України, ДВНЗ «УМО» НАПН України) 19 квітня 2018 року, виступ на тему «Актуальні питання впровадження інклюзивної освіти в умовах децентралізації».

4. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін»  на базі експериментального навчального закладу Мелітопольської гімназії № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької області 25-26 квітня 2018 р., виступ на тему «Особливості організації освітнього процесу в  інклюзивних класах».

5. ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ОСВІТА ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ» 27 вересня  2018 р. виступ на тему «Використання новітніх ІК-технологій в закладі інклюзивної освіти»

6. Національної академії педагогічних наук України ‪15 листопада 2018 року відбудеться методологічний семінар на тему: «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи»  Секція 11. Виступ на тему «Соціальна складова діяльності громадських організацій та підприємств інвалідів  в освіті дорослих».

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

1.Свідотство про підвищення кваліфікації СП№35830447/2756-16 «Викладачі-тьютори дистанційного навчання закладів ППО»,12.2016.

2.Сертіфікат учасника тренінгу «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності на основі компетентнісного підходу», 09.2017.