Козенко Роман Володимирович

Козенко Роман Володимирович

Доцент кафедри
Телефон
067-8645454
E-mail
rvk.9472@gmail.com

ORCID iD:

https://orcid.org/0000-0003-0146-6243

Профіль вченого у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=arQhTOMAAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

Освіта:

-         1992 р. Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, фізико-математичний факультет за спеціальністю «Загально технічні дисципліни і праця», інженер-педагог.

-         2007 р. –магістратура Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобув кваліфікацію «Керівник навчального закладу, організатор освітньої діяльності».

Досвід роботи:

- 2006- 2015 – директор Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту.

- 2015– 2017рр. -директор ТОВ «ЕМО – Україна», м. Київ.

- 2016 по теперішній час –  ДВНЗ «Університет  менеджменту  освіти»  Національної Академії педагогічних наук України, м. Київ, доцент кафедри менеджменту освіти та права.

Тема дисертації :

Спеціальність 25.00.01 «Теорія та історія державного управління». Тема дисертації: «Політична модернізація як чинник демократизації державотворчих процесів в Україні», 2013.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ЗА ОСТАННІ РОКИ)

Фахові видання

1. Козенко Р. В. Реалізація    освітньої    політики в умовах        формування інклюзивного         освітнього простору   / Р.В.Козенко, К.В.Супрун, Т. М. Пікож // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : М. Бєлопольський  [та ін]. — Київ : Юстон, 2019. — Вип. 7(36). —156 с. — С. 46–78. — (Серія «Управління та адміністрування») https://doi.org/10.32405/2522-9958

2. Козенко Р.В. Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування інклюзивної освіти як пріоритет управлінської діяльності. Стаття Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. /HAПH України ДЗВО “Ун-т менедж. освіти”; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. : М. Белопольський {та ін... } Київ: Юстон, 2021, Вип. 18(47). Серія «Соціальні та поведінкові науки»  С. 113-127.

3. Козенко Р.В., Супрун В.В., Супрун К.В., Пікож Т.М., Шнюкова І.В. Управління процесами розвитку публічних службовців місцевих органів освіти в умовах децентралізації. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління: зб. наук. праць. 2022. Вип. 22(51). С. 217–250.

 

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Козенко Р. В. Адаптація учнів з особливими освітніми потребам у сучасному закладі освіти / Р. В.Козенко, Т. М. Пікож //Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовахкризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року); за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – 468 с. С. 46–51.

2. Козенко Р. В. Інноваційна діяльність  педагогічних працівників в умовах модернізації освіти / Р. В. Козенко, М. П. Лопата // Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти(БІНПО)): матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (27 лютого 2019 р.) / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін.] — Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2019. – 498 c. –  С.82–84.

3. Козенко Р.В. Формування інклюзивного освітнього простору: проблеми та перспективи розвитку. Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с., С.70-73 URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp – С.70-73.

4. Козенко Р.В. Державна освітня  політика в умовах формування інклюзивного освітнього простору кризового суспільства. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 - 7 грудня 2020 р. м. Київ, ДУІТ, 2020. С.225-227.Режим доступу:https://files.duit.edu.ua/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/3_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A1onference/conference-07-12-2020-warn-new.pdf

5. Козенко Р.В. Освітня державна політика в умовах формування інклюзивного освітнього простору. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2022: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 жовтня 2022 р.) / За ред. Паржницького Network Security, VOL.21 N.12, р. 469-472. December 2021. – Режимдоступу: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202108038380122.jsp-k1ff8j=SSMHB4&py=2012&vnc=v27n6&sp=588

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Козенко Р.В. Освітня  політика в умовах формування інклюзивного освітнього простору кризового суспільства. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної Науково-практичної конференції: (29 квітня 2020 р.) / за загальною ред. О. Г. Льовкіної, Р. А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. С. 146–151.

2. Козенко Р.В. Стан і перспективи впровадження інклюзивної освіти в Україні. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 грудня 2020 р., Дніпро С. 508-510  Режим доступу: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/12/Part-1-Conference-Results-2020..pdf         

СТАТТІ В ІНОЗЕМНИХ ВИДАННЯХ

1.Roman Kozenko + Show authors. National Security Drivers of Ukraine >Chapter Tools f or Counteracting Information Aggression Use of Elements of Information War in Ukraine.Yaroslav Chmyr, Maryna Deineha , ... Roman Kozenko + Show authors 08 September 2023. Part of the Contributions to Political Science. / Інструменти протидії інформаційної агресії. Використання елементів інформаційної війни в Україні.

2. Radchenko O.V., Chernov S.V., Kozenko R. Implementation of project management by public administration bodies of the decentralized system of territorial government organization. Věda a perspektivy. 2024. № 1. Рр. 77 – 85. Мультидисциплінарний міжнародний журнал «Věda a perspektivy» (далі – журнал) зареєстрований у Чехії. Номер державної реєстрації у Міністерстві культури Чехії: E 24142

Підвищення кваліфікації

1.Міжнародне науково-педагогічне стажування з 24.04.2021 - 30.05.2021 рр. у  рамах програми міжнародного стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна) в обсязі 180 год. (6 кредитів). (series and registration number: SZFL-000 100).

2. Підвищення кваліфікації з 18.01.2021 р. по 18.06.2021 р. за категорією слухачів «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС 180 год / 6 кр. Реєстраційний № 1025/21 Ц, Серія та № свідоцтва: СП № 358360447/1025-21.

3. Підвищення кваліфікації з 15.05.2023 р. по 15.12.2023 р. за категорією слухачів «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС 180 год / 6 кр. Реєстраційний № 2997/23 Ц, Серія та № свідоцтва: СП № 35830447/2997-23.