ЛУКІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

ЛУКІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Професор кафедри
Доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор

Researcher ID:  
http://www.researcherid.com/rid/F-2696-2019

ORCIDiD  
https://orcid.org/0000-0002-3802-6666

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=LvNT298AAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041B==0443==043A==0456==043D==0430=3A==0422=2E==041E=2E=3A=3A.html

 

Додаткові відомості

Освіта   - вища педагогічна. Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка (нині – Полтавський Національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка), фізико-математичний факультет.

Доктор наук з державного управління, 2006, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ.

Кандидат педагогічних наук, 1998, спеціальність 13.00.02 -  теорія та методика навчання фізики, Національний педагогічний університет  ім. М.П.Драгоманова, м. Київ. 

Досвід роботи: 

 • 2005 -2015 Професор кафедри професійної та університетської освіти і права ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (за сумісництвом)
 • З 2015 р. до теперішнього часу Професор кафедри публічного управління та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (за сумісництвом)
 • 2014 - 2017 Професор кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України
 • 2017 – до теперішнього часу Професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України
 • 2004- 2015     Засновник та редактор щомісячного періодичного видання “Моніторинг в освіті”
 • 1999 - 2001    Засновник і завідувач першого в Україні відділу моніторингу якості загальноосвітньої підготовки Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України

Виступала консультантом з питань моніторингу якості освіти, аналізу й  оцінки освітньої політики багатьох міжнародних проектах, зокрема “Центр тестових технологій” (Міжнародний фонд “Відродження”), “Освітня політика і освіта рівний – рівному” (Програма розвитку ООН), “Справедливе оцінювання” (програма TEMPUS/TACIS), “Удосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді України” (Європейський Союз), “Рівний доступ до якісної освіти” (Світовий Банк), швейцарко-українському проекті DOCCU “Розвиток громадянських компетентностей в Україні” та ін.

Теми дисертацій:

 1. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (13.00.02 – теорія  та методика викладання фізики) “Фізична задача як засіб диференційованого навчання фізики в середній школі “ (1998 р.)
 2.  Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (25.00.02- механізми державного управління) “Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні” (2005 р.)

Громадська активність:

- Член ред. колегії зб. наук. праць «Вісник післядипломної освіти» /НАПН України, Ун-т менеджменту освіти (серія «Управління та адміністрування) (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.);

- член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 НАДУ при Президентові України (з 2009 р. - по теперішній час);

- член спеціалізованої вченої ради  Д 26.455.03 в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2017 р.)

Наукова діяльність

 • З 2006р. до теперішнього часу Головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Виконавець  кількох наукових тем, присвячених теоретичним і прикладним аспектам проблеми якості освіти, вимірювання якості освіти та управління нею на різних рівнях освітніх систем. 
 • 2001 - 2016 Головний науковий співробітник відділення моніторингу освітніх проблем (раніше - моніторингу якості загальноосвітньої підготовки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України). Учасник (науковий консультант, член робочої групи. Член експертної робочої групи МОН) понад 20 всеукраїнських моніторингових досліджень у сфері якості загальної середньої та професійно-технічної освіти.

У ДВНЗ УМО була співвиконавцем низки науково-дослідних кафедральних робіт, а саме:

- Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів професійної освіти на основі компетентнісного підходу (2007-2009 рр.);

- Науково-методичні засади оцінювання росту професіоналізму керівних кадрів професійної освіти (2010 -2015 рр.);

- Науково-методичні засади підвищення ефективності державного управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» (2016-2020 рр.).

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії (колективні) 

 1. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, перспективи, прогнози: колективна  монографія / Кол. ав: Алла Василюк, Марина Дей, Т.Лукіна, Л.Оліфіра та ін.; за ред. А. Василюк, А.Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 248 с. – авторські: С. 68-77.
 2. Лукіна Т.О. Організаційно-методичні засади моніторингових систем якості загальної середньої освіти // Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : монографія [Електронний ресурс] / [О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Ю. О. Жук та ін.] ; за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2017. – 185 с. – Авторські: С. 8 - 46. – Режим доступу: http://undip.org.ua/news/library/monografii_detail.php?ID=6888

Посібники ( колективні)

 1. Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади : навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 124 с.- авторські: с. 33-43.
 2. Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н.Г. Протасової, Ю.О. Молчанової. - К.: НАДУ, 2016. - 345 с. - Авторські: С. 168 – 184.
 3. Лукіна Т.О. Державна політика в забезпеченні якості вищої освіти // Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник. – К., 2018.- (у друці)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Лукіна Т.О. Управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні //Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т меседж. освіти; голов. ред.. В.В.Олійник; редкол.: О.Л.Онуфрієва [та ін.]. – К.: АТОПОЛ ГРУП. 2016. –Вип. 2(31). – 124 с. – (Серія «Управління та адміністрування»). – С. 54 -65
 2. Лукіна Т.О. Організаційно-методичні засади моніторингових систем якості загальної середньої освіти //Анотовані результати наук.-дослідної роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2017 рік : інформаційне видання. - К. : Пед. думка, 2017. - C. 57-58. 

Інші праці

 1. Лукіна Т.О. Забезпечення якості освіти як першочергова проблема державного управління освітою в Україні // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5-6 квітня 2017 року). [за заг. ред. Семигіної Т.В.]. – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму. - 2017. – 318 с. - С. 298 - 302.  (0,2 д.а.)
 2. Лукіна Т.О. Оновлення підходів до підвищення кваліфікації кадрів у сфері публічного управління //Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м.Полтава, 21 квітня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 190 с. – С.117-119. (0,2 д.а)
 3. Лукіна Т.О. Реформування фінансового механізму державного управління  вищою освітою в Україні //Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ.  конф. (м. Київ, 23-24 лютого 2017 р.) - Національний університет біоресурсів і природокористування України). – К.: Міленіум, 2017. - 336 с. - С. 181 – 182. (0,2 д.а.).
 4. Лукіна Т.О. Якісна освіта як чинник національної безпеки України // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та перспективи розвитку: матеріали між народ. наук.-практ. конф. (м. Острог, 1 грудня 2017 р.).  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (0,2 д.а).
 5. Лукіна Т.О.  Політика забезпечення якості освіти в контексті соціально-гуманітарного розвитку України // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали 11 наук.-практ. конф. за міднарод. участю (м. Дніпро, 1 грудня 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.dbupa.dp.ua|konf|konf_dridu.htm/ - Дніпро, 2017. -  (0,2 д.а).
 6. Лукіна Т.О. Громадянські компетентності публічних службовців як суспільна цінність // Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління: матеріали наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 12 жовтня 2017 р.) / за заг. ред. В.С.Куйбіди, І.В.Розпутенка. К. - : НАДУ, 2017. – Т.1. – 392 с. - Авторські: С. 35-39.
 7. Лукіна Т.О. Державна політика у сфері освіти: суспільні виклики та загрози національній безпеці України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності: матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар участю (м.Київ, НАДУ при Президентові України, 26 травня 2017 р.) : у 5 ч. / за заг. ред. В.С.куйбіди, А.П. Савкова, С.В.Загороднюка. - Київ: НАДУ, 2017. – Ч.4: Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. -  148 с. - С. 66-68.
 8. Лукіна Т.О. Освітній чинник у проблемі забезпечення конкурентоспроможності фахівця  // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 − 26 квітня 2018 р. / за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І. Стойчик. -  Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. – том 2. -  312 с. – Авторські: С. 113-118.
 9. Лукіна Т.О. Громадянська компетентність як основа розвитку національної ідентичності публічних службовців в Україні // Публічне врядування в Україні: стан, виклики, . перспективи розвитку: матеріали щорічн. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю, присвяч. 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5 т. /за заг. ред. В.С.Куйбіди, М.М.Білинської, О.М.Петроє.- Київ: НАДУ, 2018. – Т.5. - 176 с. - Авторські: С. 44-46.
 10. Лукіна Т.О. Механізми забезпечення якості післядипломної освіти як основа підвищення конкурентоспроможності освіти України // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 2. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. – 149. - Авторські: С. 132 – 134.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. ІІІ міжнародній науково-практичній конференції  «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (м. Київ, 23-24 лютого 2017 р.  Національний університет біоресурсів та природокористування України). Виступ з доповіддю «Реформування фінансового механізму державного управління  вищою освітою в Україні».
 2. Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» (м. Київ, 5-6 квітня 2017 року, Академія праці, соціальних відносин і туризму). Виступ з доповіддю «Забезпечення якості освіти як першочергова проблема державного управління освітою в Україні».
 3.  Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та перспективи розвитку» (м. Острог, 1 грудня 2017 р., Національний університет «Острозька академія»). Обговорення та тези«Якісна освіта як чинник національної безпеки України».
 4.  11-ї науково-практичній конференції за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком» (м. Дніпро, 1 грудня 2017 р., Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України). Виступ з доповіддю «Політика забезпечення якості освіти в контексті соціально-гуманітарного розвитку України».
 5.   Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (м. Кривий Ріг, 25 квітня 2018 р.  Криворізькій професійний гірничо-технологічний ліцей)Обговорення та тези «Освітній чинник у проблемі забезпечення конкурентоспроможності фахівця».

Науково-організаційна діяльність

Участь в організації та проведенні ІІІ-й Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія , теорія,  технологія»  (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,  ЦІППО, м. Київ,  19 квітня 2018 року) у якості модератора секції 11.  Управління системою професійного розвитку менеджерів освіти ОТГ в умовах децентралізації влади.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантом  (В.О.Купрієвич, тема дисертації «Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації», спеціальність 13.00.04  – теорія і методика професійної освіти). 

Наукова школа

 • на наукове керівництво дисертаційними дослідженнями.
 • Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба Жабенко Лариси Володимирівни на тему “Розвиток системи професійного навчання міських голів” (2012).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах:

 • 2017    Експерт з моніторингу Швейцарсько-українського проекту DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»
 • 2006-2008  Консультант з якості освіти, технологій оцінки компетенцій та діагностики навчальних досягнень проекту Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні" (підкомпонент 1.3. «Підготовка директорів шкіл з сучасного менеджменту та лідерства»), тьютор-викладач  і автор навчально-методичних матеріалів для викладачів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти: "Вимірювання та управління якістю освіти» та «Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти".
 • 2006 Консультант з питань моніторингу в сфері освіти та молодіжної політики міжнародного проекту ПРООН “Створення безпечного середовища для молоді України”, автор аналітичних матеріалів з реалізації соціальної орієнтованої молодіжної політики та методичного посібника з моніторингу й оцінки ефективності проекту.
 • 2005-2006 Тьютор (лектор) тренінгу з інноваційної політики, моніторингу й оцінки превентивної освіти дітей та молоді для представників регіональних центрів моніторингу превентивної освіти, що проводився проектом ЄС “Вдосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/ СНІДу серед молоді України”.
 • 2005 Тьютор (лектор) курсу і співавтор навчального посібника з основ педагогічного оцінювання, розробленого в межах реалізації проекту Європейської комісії TEMPUS/ TASIS “Справедливе оцінювання”
 • 2003 - 2004 Консультант з моніторингу  й оцінки освітніх систем у міжнародному проекті ПРООН “Освітня політика та освіта “Рівний-рівному”, член авторського колективу з розробки навчального посібника з моніторингу та рекомендацій за результатами аналізу освітньої політики України
 • 2003-2004 Центр тестових технологій, Міжнародний фонд “Відродження”. Участь в експериментальній апробації та впровадженні тестових оцінних технологій. 

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

 • 2007 Тренер-викладач з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів професійної освіти за методиками Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій та Технологічного інституту Північної Альберти, Канада
 • 2009 Учасник міжнародного семінару «Освітня політика Німеччини та Європейського Союзу: уроки для України?». -  Німеччина, Інститут політичної освіти землі Баден-Вюнтемберг.
 • 2011 Учасник міжнародного семінару «Східне партнерство ЄС як завдання освітньої політики» - Німеччина, Інститут політичної освіти землі Баден-Вюнтемберг.
 • 2012 Учасник міжнародного семінару «Україна та ЄС: статус відносин як проблема освіти». - Німеччина, Інститут політичної освіти землі Баден-Вюнтемберг.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації викладачів закладів ППО (108 годин) при Національній академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво державного зразка  12 СПВ № 142149 від 12 вересня 2015 р.