Лукіна Тетяна Олександрівна

Лукіна Тетяна Олександрівна

професор кафедри
доктор наук з державного управління, професор

ORCIDiD   https://orcid.org/0000-0002-3802-6666

Профіль вченого у GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=LvNT298AAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041B==0443==043A==0456==043D==0430=3A==0422=2E==041E=2E=3A=3A.html

ОСВІТА ТА ДОСВІД РОБОТИ

 • Освіта – вища педагогічна. Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (нині – Полтавський Національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка), фізико-математичний факультет, диплом з відзнакою, 1989 р.
 • Доктор наук з державного управління, 2006, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук “Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні” (2005 р.).
 • Кандидат педагогічних наук, 1998, спеціальність 13.00.02 –  теорія та методика навчання фізики, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ. Тема дисертації  “Фізична задача як засіб диференційованого навчання фізики в середній школі“.

Досвід роботи:

Має понад 30 річний досвід наукової роботи з проблеми оцінювання та вимірювання якості освіти, а також підготовки, перепідготовки педагогічних, науково-педагогічних, керівних кадрів сфері освіти та державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, з яких:

 • з 2005 р.  по теперішній час – професор кафедри професійної та університетської освіти і права ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (за сумісництвом);
 • з 2005 р по теперішній час –  головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України;
 • 2004-2017 рр. – професор кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України;
 • 2017-2018 рр. – професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України; 2018-2019 рр. – професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Засновник та редактор щомісячного періодичного видання “Моніторинг в освіті” (2004-2014 рр.)

Виступала консультантом з питань моніторингу якості освіти, аналізу й  оцінки освітньої політики багатьох міжнародних проектах, зокрема :

 • “Центр тестових технологій” (Міжнародний фонд “Відродження”),
 • “Освітня політика і освіта рівний – рівному” (Програма розвитку ООН),
 • “Справедливе оцінювання” (програма TEMPUS/TACIS),
 • “Удосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді України” (Європейський Союз),
 • “Рівний доступ до якісної освіти” (Світовий Банк),
 • швейцарко-український проект DOCCU “Розвиток громадянських компетентностей в Україні” та ін.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 • Якість освіти, технології вимірювання та оцінювання якості освіти
 • Моніторинг і оцінка якості освітніх систем і процесів
 • Управління якістю освіти
 • Аналіз освітньої політики
 • Державне /публічне управління якістю освіти
 • Системи управління якістю освіти
 • Освіта дорослих
 • Управління людськими ресурсами

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ:

 • Асоційований редактор збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти (серія «Соціальні та поведінкові науки») (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р.);
 •  експерт Національного фонду досліджень України;
 • Національний експерт з оцінки якості навчальної літератури за категорією «Викладач, науковець, експерт щодо проведення науково-методичної експертизи проектів підручників для 5-6 класів»;
 • Член робочих груп Державної служби якості освіти України, зокрема з:
  • розробки Інструктивно-методичних рекомендацій для проведення акредитації громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб;
  • підготовки та проведення на загальнодержавному рівні моніторингового дослідження якості освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

ПУБЛІКАЦІЇ

Має «Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір» №117795 від 4 квітня 2023 р. у складі колективу авторів: Сергеєва Л.М., Лукіна Т.О., Красильник Ю.С., Пащенко О.В., Стойчик Т.І., Купрієвич В.О. Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади. Навчальний посібник. Київ, Вид-во Ліра-К, 2017. 124 с. https://lib.iitta.gov.ua/723686/

Опубліковано загалом понад 255 наукових і навчально-методичних праць, серед яких:

Монографії :

 • Лукіна Т.О. Самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти: організаційно-методичний аспект: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2023. 188 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/737856/

Посібники:

 • Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за наук. ред. А. Василюк, М. Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк [та ін.]; НАПН України, Університет менеджменту освіти. ‒ Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. 176 с. Авторські: С. 102 ‒ 112.  URL: https://lib.iitta.gov.ua/717657/
 • Лукіна Т.О. Управління якістю загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. К.: Педагогічна думка, 2020. 230 с. https://lib.iitta.gov.ua/723465/
 • Методи, засоби і процедури державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії : практичний посібник / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко, С. Г. Головко, А. В. Гривко, С. О. Науменко ; за заг. ред. Ю. О. Жука [Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 177 с. Авторські: С.10-50. https://lib.iitta.gov.ua/729401/

Методичні рекомендації

 • Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій: методичні рекомендації / О.І. Ляшенко, Т.О. Лукіна, Ю.О. Жук, Л.С. Ващенко, А.В. Гривко, С.О. Науменко, А.В. Топузова; за ред. О.І. Ляшенка, Ю.О. Жука [електронне видання]. Київ: Педагогічна думка, 2019. 134 с. URL:  https://lib.iitta.gov.ua/719870/
 • Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії: методичні рекомендації / О.І. Ляшенко, Т.О. Лукіна, Ю.О. Жук, Л.С. Ващенко, С.Г. Головко, А.В. Гривко, С.О. Науменко; за заг. ред. Ю.О. Жука [Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ 2021. 83 с. https://lib.iitta.gov.ua/729076/

Довідкові видання (словники, довідники, енциклопедії, тощо)

 • Лукіна Т.О. Аудит якості освіти. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С.58-59. https://lib.iitta.gov.ua/729159/
 • Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С. 588-589. https://lib.iitta.gov.ua/729165/
 • Лукіна Т.О. Управління якістю освіти. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С.1042-1043. https://lib.iitta.gov.ua/729169/
 • Лукіна Т.О. Доступність освіти. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С. 266-267. https://lib.iitta.gov.ua/729160/
 • Лукіна Т.О. Рейтинг в освіті. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С. 867. https://lib.iitta.gov.ua/729167/
 • Лукіна Т.О. Педагогічна діагностика. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С. 712. https://lib.iitta.gov.ua/729166/
 • Лукіна Т.О. Кваліметрія. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С.437-438. https://lib.iitta.gov.ua/729163/
 • Лукіна Т.О. Кваліметричні вимірювання в освіті. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С. 437. https://lib.iitta.gov.ua/729164/
 •  Лукіна Т.О. Індекс гендерного паритету в освіті. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С. 383. https://lib.iitta.gov.ua/729161/
 • Лукіна Т.О. Індекс соціальної рівності в освіті. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С.383-384. https://lib.iitta.gov.ua/729162/
 • Лукіна Т.О. Тьюторство. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С.1029-1030. https://lib.iitta.gov.ua/729168/
 • Лукіна Т.О. Формальна освіта. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С. 1061-1062. https://lib.iitta.gov.ua/729170/
 • Лукіна Т.О. Якість освіти. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С.1120-1121. https://lib.iitta.gov.ua/729171/
 •  Лукіна Т.О. Якість освітньої діяльності. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук'янова, В. Г. Панок, В. О. Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 2-ге вид, допов. Та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. С.1121-1122. https://lib.iitta.gov.ua/729173/

Фахові наукові статті

 • Lukina, T., Shevchenko, S., Shulga, N., Fast, A., Pravosud, O., & Bashtannyk, O. (2021) State educational policy for ensuring the quality of pedagogy: global trends and Ukrainian experience. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. (11(1)). XVIII. 38-44.  URL:  http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_07.pdf  (Web of Sciеnce).
 • Лукіна Т.О.  Дистанційне навчання в загальній середній освіті в Україні: доступність та результативність в умовах пандемії. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 16 (45).С. 224–252.  DOIhttps://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐16(45)‐224‐252. URL:  https://lib.iitta.gov.ua/725078/
 • Лукіна Т.О. Освітні потреби керівника закладу загальної середньої освіти як індикатор розвитку професійної компетентності. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б»). 2022, вип. 20(49). С.106-129. DOI: https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2022‐20(49)‐106‐129.  URL:  https://lib.iitta.gov.ua/730945/
 • Лукіна Т.О. Зарубіжні підходи до розроблення моделей самооцінювання закладів загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал. 2022, № 2. С.19-30. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30              URL: https://lib.iitta.gov.ua/730944/
 • Лукіна Т.О. Вплив посадового статусу керівника школи на об’єктивність оцінювання ним освітніх та управлінських процесів у закладі освіти. Український педагогічний журнал. 2023.  № 2. С. 94-106. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-94-106.  URL: https://lib.iitta.gov.ua/735410/
 • Лукіна Т.О. Інституційний аудит і самооцінювання закладу освіти: єдність та суперечності в результатах. Український педагогічний журнал. 2023.  № 4. С. 61-73. URL:   https://lib.iitta.gov.ua/738659/
 •  Лукіна Т.О., Грищенко Г.А. Вплив сучасних змін правових норм на розвиток інклюзивної освіти в галузі дошкільної та загальної середньої освіти в Українію  Вісник НАДУ. 2018. № 4. С. 106–115. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/ pages/dop/82/files/57c8f0ef-1cb1-4ed7-a43d-de357738b55b.pdf  
 • Лукіна Т.О. Загрози реалізації державної політики протидії обмеженню рівного доступу до освіти в Україні. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; голов. ред. В.В.Олійник; редкол.: О.Л. Онуфрієва [та ін.]. К., 2019. Вип. 3. С. 10-33. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9958‐9(38)‐10‐33.URL: https://lib.iitta.gov.ua/719592/
 • Лукіна Т.О.  Зміна моделі державної підсумкової атестації випускників гімназій: організаційно-методичний аспект. Український педагогічний журнал. 2020. № 2. C. 42-50. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-42-50   URL: https://lib.iitta.gov.ua/721542/
 • Лукіна Тетяна. Державна підсумкова атестація випускників гімназій в умовах карантинних обмежень освітнього процесу. Зб. наук. праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2020. № 13(42). С. 169-202. https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-169-202. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722078/
 • Грищенко Г.А., Лукіна Т.О. Державна політика щодо запровадження інклюзивної освіти: зарубіжні підходи та українські реалії.EastEuropeanScientificJournal (Warsaw, Poland).  Vol. 9(61), part 3, 2020, рp. 27-36. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722077/
 • Лукіна Т.О. Державна підсумкова атестація випускників гімназій: проблема визначення концептуальної основи. Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи / Зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2020. С. 38-47. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722399/

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників (електронна, співавтор)

«Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Професійний розвиток державного службовця з питань управління у сфері освіти». Шифр програми: ЗП/2023/002.  Програму затверджено: Вченою радою Центрального інституту післядипломної освіти від 07 лютого 2023р., протокол № 2, вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 15 лютого 2023 р., протокол № 3.

Автор програм спецкурсів (електронні):

 • Анкетування як технологія вимірювання освітніх проблем у закладі освіти
 • Мистецтво публічного виступу у професійній діяльності педагогічних працівників
 • Мистецтво ділового спілкування у професійній діяльності педагогічних працівників
 • Технологія організації та проведення моніторингового дослідження якості освіти у закладі освіти
 • Технологія створення валідного тесту навчальних досягнень здобувачів освіти на засадах компетентністного підходу

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2020 р. - підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» (210 годин) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Свідоцтво державного зразка 12 СП 35830447 № 2865-20 від 11 грудня 2020 р.