ОЛІФІРА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

ОЛІФІРА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

Researcher ID:

http://www.researcherid.com/rid/F-1469-2019

 

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-9534-1451

 

Профіль вченого у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pK9Y-rcAAAAJ

 

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4215

 

 

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта вища (Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1986 р.), нині – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

 

Досвід роботи

 

викладач педагогіки та методики виховної роботи Прилуцького педагогічного училища ім. І. Я. Франка (1986 - 1989 рр.);

практичний психолог Прилуцького дитячого будинку (1989 - 2001 рр.);

керівник психологічної служби, виконавчий директор та менеджер виконавчої дирекції Ліги соціальних працівників України (2001 – 2003 рр.);

менеджер по реалізації соціальних програм Асоціації молодіжних організацій України «Спектр» (2003 р.);

методист (2003 – 2007 рр.) і помічник ректора, старший викладач кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (2007 р. – травень 2008 р.);

помічник ректора, старший викладач і доцент кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу (травень 2008 р. – 2014 р., після перейменування закладу)

доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2014 р. – 2018 р.)

доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти (після перейменування – менеджменту освіти та права), заступник директора з навчальної роботи, заступник директора Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2018 рр. – по теперішній час)

 

Тема дисертації «Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); захищена у 2013 р.

Вчене знання «доцент кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу» присвоєне 2015 р.

 

Нагороди:

Знак «Відмінник народної освіти» (2005), Почесна грамота Міністерства освіти і науки (2007), знак НАПН України «Ушинський К. Д.» (2017), почесна відзнака ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» (2018), Почесна грамота НАПН України (2022).

 

Наукова діяльність

Член науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти, 305 «Нормування робочого часу науково-педагогічних працівників» сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2016-2018 рр.).

Член Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з 2021 р.

Заступник голови вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

Перелік продукції (за останні три роки)

 

Посібники, методичні рекомендації

 

1. Випускна (підсумкова) робота слухача курсів підвищення кваліфікації: методичні рекомендації / автор. кол.; за заг. ред. Т.М. Сорочан, Л.М. Оліфіри, Л.А. Карташової; НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2022. 123 с.

2. Кириченко М.О., Сорочан Т. М., Карташова Л. А., Оліфіра Л. М. Організація дистанційного навчання в закладах освіти. Київ, 2020. 102 с. URL: http://public-rel.ues.net.ua/

 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 

1. Tamara M. Sorochan, Olena I. Bondarchuk, Larisa M. Olifira. EXPERIENCE-TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION READINESS OF PEDAGOGICAL EMPLOYEES FOR THE PERFORMANCE OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES / Information Technologies and Learning Tools, 2020, Vol 76, №2. Р.279-289.  ISSN: 2076-8184. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3627   Режим доступу до журналу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3627?fbclid=IwAR3i_1H07Ox1ak2pAt24U4EvvMVLNtvyNup8h0svpiyStjBLKle_NrgHdKM

2. Students’ humanistic position formation in the educational process. Svitlana O. Shara, Larisa I. Vorona, Iryna O. Kalinichenko, Lesia V. Lebedyk and Larisa M. Olifira; Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020. Р. 472-484. ISSN: 2292-2598  DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.03.25

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 

1. Кириченко М., Сорочан Т., Карташова Л., Оліфіра Л. Професійний розвиток педагогів у системі формальної й неформальної післядипломної освіти в період карантинних обмежень. Вісник післядипломної освіти. «Серія «Педагогічні науки». Випуск 18(47). 2021. C. 46-65.

https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐18(47)

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-46-65

2.  Оліфіра Л., Синенко С. Консорціум в освіті: процеси диверсифікації та моделі підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». Випуск 8 (15). 2020.  DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-19

3.  Оліфіра Л., Бобова Л. Особливості соціокультурної адаптації іноземних студентів. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». Випуск 10(19). 2020. DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-10(19)-19

 

 

Інші праці

 

1.  Сорочан Т.,  Карташова Л., Оліфіра Л. ,  Гордієнко Н., Шеремет Т., Годорож О. Стан, тенденції і перспективи діяльності Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2018–2022 рр.). Аналітична доповідь. Київ, Україна. 2022. 107 с. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/732404

2. Положення про зберігання документів в електронній формі у Державному вищому закладі освіти «Університет менеджменту освіти». Кол.авторів: Оліфіра Л.М., Сорочан Т.М., Карташова Л.А., Касьян С.П., Гущина Н.І., Отамась І.Г., Гордієнко Н.В., Шеремет Т.І.

http://umo.edu.ua/images/content/document/norm_2/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6.%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80i%D0%B3.%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%B5%D0%BB.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.pdf

3. Оліфіра Л. М. Логістичний підхід до управління якістю підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2022 р.) / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Чернівці, 2022. С. 178-180.

4. Оліфіра Л. Український відкритий університет післядипломної освіти як інноваційний ресурс професійного розвитку працівників освіти. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І.  Франка, 2021. С. 66–73. ISBN 978-966-485-280-4

5. Оліфіра, Л. М. Віртуальна спільнота викладачів УВУПО – інноваційний ресурс професійного розвитку. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матер. ІІІ Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 15–16 черв. 2021 / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2021. 116-119.

6. Любченко Н. В., Оліфіра Л. М. Супервізія керівників опорних шкіл: досвід проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах». «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 27-28 травня 2021 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава : Астрая, 2021. С. 209-212.

 

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні три роки)

 

1. ІІІ Науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди». Університет менеджменту освіти, Інститут модернізації змісту освіти, Київ, 10–11 листопада 2022 р.

2. Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера в освіті» за темою «Трансформація загальної середньої освіти: виклики воєнного стану та післявоєнного часу, відповіді та перспективи»; організатори: кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО, кафедра управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти. м. Київ, 19 травня 2022 р.

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід», ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Київ, 17 листопада 2022 р.

5. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ). м. Полтава, 27-28 травня 2021 р.

6. Третій Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», м. Київ, 15-16 червня 2021 р., МАН України, кафедра професійної та вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

7. Діджитал-хаб «Експірієнс-технології професійного розвитку фахівців у відкритому університеті» у межах ХХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти». м. Київ, 21 квітня 2021 р.

8. V Всеукраїнський форум «Адаптивні процеси в національній системі освіти», ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (кафедра менеджменту освіти та права), м. Харків, 30-31 січня 2020 р.

9. Дискусійна панель «Створення передумов ефективної освіти і навчання на засадах педагогічної логістики» у межах Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», м. Київ, 04 серпня 2020 р.

10. Круглий стіл «Інноваційна теорія та практика Нової української школи: виклики, досягнення та перспективи» у межах Дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ, 13 жовтня 2020 р.

 

Міжнародна діяльність

 

Участь у міжнародних проектах:

1. Українсько-австрійський проєкт «Цифровізація викладання закладів підвищення кваліфікації вчителів», OEAD, проектне бюро м. Одеса та ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2021 – 2023 рр., учасник програми.

2. Українсько-австрійський проєкт «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах», КультурКонтакт Австрія / the OeAD, проєктне бюро м. Одеса та ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 2019 – 2020 рр., учасник програми.

3. Українсько-австрійський проєкт «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні», KulturKontakt Austria, проектне бюро м. Одеса та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2018 рр., учасник програми.

4. Українсько-австрійський проєкт «Формування компетенцій з проектного менеджменту щодо інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України», KulturKontakt Austria, проектне бюро м. Одеса та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014 – 2016 рр., учасник програми.

 

Професійний розвиток

 

1. Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво СП № 35830447/1497-22, 16 вересня 2022 р., освітньо-професійною програма підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» (180 год. / 6 кред. ЄКТС).

2. Проєктне бюро КультурКонтакт Австрія у м. Одесі / OeAD, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», сертифікат, 13.05.2021 р., модульна програма україно-австрійського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах», березень 2019 – травень 2021, 100 год.

3. Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво СП № 358360447/0189-20, 21 лютого 2020 р., програма тематичних курсів підвищення кваліфікації «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (150 год. / 5 кредитів ЄКТС)

4. Paneuropska Univerzita v Bratislave, University DTI, Technical University of Košice та University of Central Europe in Skalica (Slovakia). Certificate Reg. № SK 9173 / 10.03.2019 of Larysa Olifira. For successfully completed international internshipon the topic of: “Association agreement: driving international changes”. Workload: Contact 60 hours, Independent work 120 hours. Awarded 6 (four) ECTS credits for examination result: Excellent A.

5. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво СП 35830447/2851-18, 20 листопада 2018 р., програма підвищення кваліфікації за категорією «Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів)» (210 год. / 7 кред. ЄКТС).

6. Проєктне бюро КультурКонтакт Австрія у м. Одесі, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, сертифікат, модульна програма україно-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» (1) Керівництво та роль. 2) Керівництво командою та теорії лідерства. 3) Лідерство змін та організаційна культура. 4) Системне розуміння лідерства та комунікація. 5) Розвиток відповідальності.), 15.02.2017 – 06.06.2018, 150 год.