ОЛІФІРА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

ОЛІФІРА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

Researcher ID: 
http://www.researcherid.com/rid/F-1469-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9534-1451

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pK9Y-rcAAAAJ 

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4215

 

Додаткові відомості

Освіта вища (Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1986 р.), нині – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

Досвід роботи

 • викладач педагогіки та методики виховної роботи Прилуцького педагогічного училища ім. І. Я. Франка (1986 - 1989 рр.);
 • практичний психолог Прилуцького дитячого будинку (1989 - 2001 рр.);
 • керівник психологічної служби, виконавчий директор та менеджер виконавчої дирекції Ліги соціальних працівників України (2001 – 2003 рр.);
 • менеджер по реалізації соціальних програм Асоціації молодіжних організацій України «Спектр» (2003 р.);
 • методист (2003 – 2007 рр.) і помічник ректора, старший викладач кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (2007 р. – травень 2008 р.);
 • помічник ректора, старший викладач і доцент кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу (травень 2008 р. – 2014 р., після перейменування закладу)
 • доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2014 р. – по теперішній час).

Тема дисертації «Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); захищена у 2013 р.

Наукова діяльність

 1. Член науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти, 305 «Нормування робочого часу науково-педагогічних працівників» сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
 2. Член вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 3. Член вченої ради Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

1. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний наук.-метод. комплекс: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. Київ : Агроосвіта, 2017. 970 с. (у співавторстві)

2. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціальностями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. В. В. Олійника, Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти»; КультурКонтакт Австрія. Київ, 2017. 118 с. (у співавторстві)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Оліфіра Л. М. Особливості моніторингу якості підвищення кваліфікації менеджерів освітніх закладів / Л. М. Оліфіра // Management of higher education quality problems and prospects / [collection of scientific papers; edited Victor Oliynyk]. – London, LASHE, 2017. – P. 30 – 33. ISBN 978-1911354-23-9

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Ляхоцька Л. Практика організації освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти на основі дистанційних технологій навчання [Електронний ресурс] / Л. Ляхоцька, Л. Оліфіра // Теорія і методика управління освітою. – 2016. – № 2 (18). – Режим доступу до журн.: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v18_16/%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D1%80%D0%B0.pdf (у співавторстві)

Інші праці

1. Оліфіра Л. М. Нормативне забезпечення організації освітнього процесу підвищення кваліфікації кадрів освіти / Л. М. Оліфіра // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 р.) / РОІППО; упоряд.: Антонюк Л. В., Волосюк А. А.; заг. ред. А. Л. Черній. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 24–27. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/

2. Оліфіра Л. М. Визначення критеріїв якості освіти фахівців на засадах андрагогіки у системі підвищення кваліфікації / Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. Інтернет-конф. (28 квітня 2017 р., м. Київ) ⁄ редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. Київ: ЦІППО, 2017. 450 с. С. 20-22.

3. Оліфіра Л. М. Специфіка підвищення кваліфікації керівників коледжів: організаційно-професійний аспект [Електронний ресурс] / Л. М. Оліфіра // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. – С.89 – 92. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/

4. Оліфіра Л. М. Диверсифікація неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти: європейський досвід і вітчизняні перспективи» / Л. М. Оліфіра // Післядипломна освіта в Україні. 2017. – № 1. С. 102 – 105.

5. Оліфіра Л. М. Основні підходи до розроблення освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників / Л. М. Оліфіра // Освіта Закарпаття. – 2016. – № 23 – 24. – С. 29 – 32.

6. Оліфіра Л. М. Практика формування змісту підвищення кваліфікації на основі взаємодії зі стейкхолдерами [Електронний ресурс] / Л. М. Оліфіра // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К.: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016. – 120 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari

7. Оліфіра Л. М. Організація підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на основі дистанційних технологій [Електронний ресурс] / Л. М. Оліфіра // Відкрита дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матеріалів Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 25–27 жовтня 2016 р. / [ред. кол.: Олійник В. В. (гол. ред.) та ін.]. – К.: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016. – С. 79–80. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/705566/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%81%D0%B8%20%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_25-27_11%20%281%29.pdf

8. Оліфіра Л. М. Підготовка та підвищення кваліфікації керівників освіти в сучасній практиці розвинутих країн Європи / Л. М. Оліфіра // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 28 жовтня 2016 р. / за заг. ред. В. В. Олійника. – Київ : УМО НАПН України, 2016. – 604 с. – С. 572 – 578.

9. Оліфіра Л. М. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання [електронний ресурс] / за заг. ред. В. В. Олійника, М. О. Кириченка; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016. – 54 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/

10. Оліфіра Л. М. Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» [електронний ресурс] / М. Ф. Степко, Л. М. Оліфіра; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016. – 13 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», тема доповіді: «Визначення критеріїв якості освіти фахівців на засадах андрагогіки у системі підвищення кваліфікації», м. Київ, 28 квітня 2017 р.

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», тема доповіді «Специфіка підвищення кваліфікації керівників коледжів: організаційно-методичний аспект», м. Київ (співорганізатори: НАПН України, НН ІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», лабораторія організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка), 26 травня 2017 р.

3. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», тема доповіді: «Особливості моніторингу якості підвищення кваліфікації керівників закладів освіти», м. Київ, 29 вересня 2017 р.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти», тема доповіді: «Нормативне забезпечення організації освітнього процесу підвищення кваліфікації кадрів освіти», м. Рівне, Рівненський ОІППО (співорганізатори ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, Консорціум закладів післядипломної освіти), 30-31 березня 2017 р.

5. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», тема доповіді: «Практика формування змісту підвищення кваліфікації на основі взаємодії зі стейкхолдерами», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 27 травня 2016 р.;

6. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита дистанційна освіта: від теорії до практики», тема доповіді: «Організація підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на основі дистанційних технологій», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 25 – 27 жовтня 2016 р.

7. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України», тема доповіді: «Підготовка та підвищення кваліфікації керівників освіти в сучасній практиці розвинутих країн Європи», м. Київ, Університет менеджменту освіти» НАПН України, 28 жовтня 2016 р.

8. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти», тема доповіді: «Основні підходи до розроблення освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників», м. Ужгород, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 10 – 11 листопада 2016 р.;

9. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти», тема доповіді: «Особливості комплексного оцінювання професійної компетентності керівників педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах післядипломної педагогічної освіти», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 24 листопада 2016 р.

10. Круглий стіл «Законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти в Україні» у межах VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2017», тема виступу-презентації «Нормативне забезпечення організації освітнього процесу підвищення кваліфікації кадрів освіти», м. Київ, 16.03.2017 р.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах:

1. Українсько-австрійський проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні», KulturKontakt Austria, проектне бюро м. Одеса та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2018 рр., учасник програми.

2. Українсько-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту щодо інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України», KulturKontakt Austria, проектне бюро м. Одеса та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014 – 2016 рр., учасник програми.

Професійний розвиток

 1. Курси підвищення кваліфікації, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника СПК № 211608 28 жовтня 2006 р.
 2. Курси підвищення кваліфікації, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Навчальна програма (72 год): педагогічна інноватика – 10 год; ораторська майстерність викладача – 4 год; культура педагогічної діяльності – 4 год; андрагогіка: сутність та проблеми становлення – 6 год; ділова англійська мова – 4 год; професійне зростання педагога і рамки кваліфікації Європейського простору вищої освіти – 4 год; методологічні проблеми сучасних психолого-педагогічних досліджень – 4 год; психологія особистості – 30 год.    12СПК № 594183 31 березня 2009 р.
 3. Курси підвищення кваліфікації, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Навчальна програма (72 год): освітній менеджмент – 14 год; психологія управління – 14 год; управління трудовими ресурсами – 14 год; фінансовий менеджмент – 6 год; інформаційно-комунікаційні технології – 6 год; відкрита освіта та дистанційне навчання – 4 год.          12 СПК № 599708 24 квітня 2010 р.
 4. Курси підвищення кваліфікації, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Навчальна програма підвищення кваліфікації за категорією «науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ – ІV р.а.» (210 год): філософія освіти та державна політика в галузі освіти – 20 год; правовий захист та безпека життєдіяльності в галузі освіти – 20 год; професійний розвиток педагогічних працівників – 132 год; психологічна компетентність – 14 год; ІКТ в професійній діяльності – 24 год. 12 СПВ № 142588 09 жовтня 2015 р.
 5. Курси підвищення кваліфікації, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Навчальна програма підвищення кваліфікації за категорією «викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО» (210 год / 7 кред. ЄКТС): глобальні виклики і стратегічні цілі реформування освіти України – 8 год; відкрита освіта та дистанційне навчання – 89 год; використання хмарно офісних ІКТ – 57 год; професійна компетентність викладача-тьютора – 45 год; психологічна готовність викладача-тьютора дистанційного навчання – 11 год. СП 35830447/2764-16 16 грудня 2016 р.