Пуховська Людмила Прокопівна

Пуховська Людмила Прокопівна

Професор кафедри філософії і освіти дорослих
доктор педагогічних наук, професор

ORCID ID:
0000-0002-0313-77-61

Researcher ID:
D-9008-2016

 

Освіта:  1966 - 1971 рр.  - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка,  спеціальність  історик, викладач історії і суспільствознавства з правом викладання англійською мовою.

1974 – 1977 рр. – аспірантура в  Українському Науково-Дослідному Інституті Педагогіки.  В 1980 р. захистила кандидатську дисертацію з порівняльної педагогіки.

1998 р. -  захистила докторську дисертацію на тему: «Тенденції професійної підготовки вчителів у країнах Західної Європи в другій половині ХХ століття» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2001р.  -  отримала вчене звання професора  за  спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

 Досвід роботи:  1994 – 2005 рр. – старший науковий співробітник  лабораторії педагогічної освіти, завідуюча лабораторії порівняльної професійної педагогіки  Інституту педагогіки і психології професійної освіти НАПН України.

2005 – 2012 рр.  - проректор  з методичної роботи і міжнародних зв’язків, професор кафедри філософії та освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

2012 - 2020 рр. – головний  науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

2020 – по н.ч. – професор кафедри  філософії і освіти дорослих  ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний Інститут післядипломної освіти НАПН   України.

 

 Наукова діяльність:

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження “Сучасні  зарубіжні і вітчизняні концепції професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах глобалізації, інтеграції та взаємодії культур: порівняльний аналіз».

Перелік продукції:

 Монографії:

Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід: монографія / В. О. Радкевич, Л.П.Пуховська,  О.В Бородієнко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк, Н.М.Корчинська, С. О. Леу, В.В.Артемчук; за заг. ред. В.Радкевич.- Житомир: «Полісся», 2018. – 208 с.

Системи оцінювання якості професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: монографія/ В.О.Радкевич, Л.П.Пуховська, О.В.Бородієнко, О.П.Радкевич, Н.В.Базелюк, Н.М.Корчинська, С.О.Леу.-Житомир: «Полісся», 2018.- 216 с.

 Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

Модель  мережевої взаємодії в розвитку системи професійної освіти і навчання в країнах ЄС/ Валентина Радкевич, Олександра Бородієнко, Людмила Пуховська,  Олександр Радкевич, Наталія Базелюк, Сніжана Леу. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. № 17. 2018. C.123-134.

Puhovska L. Theoretical Foundation of Vocational Education and Training in EU Countries.  Education: modern discourses. The scientific Journal. Numder 1, 2018. P. 63-70.

Puhovska L., Leu-Severynenko S. EU AND UKRAINIAN INNOVATIVE EXPERIENCE IN EDUCATION: THE ORIENTATION POINT FOR VET OF UKRAINE Education: modern discourses. The scientific Journal. Numder 3, 2020. P. 42-49.

 

Інші праці 

Пуховська Л.,  Леу-Севериненко С. Міжнародні і вітчизняні тренди розвитку центрів професійної досконалості / Професійна освіта. № 4. 2020. C. 48-54.

Пуховська  Л. Сучасні вектори розвитку професійної освіти і навчання в країнах ЄС / Інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах: збірник матеріалів 3-ї міжнар. конф. «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2019», м. Київ, 30 травня 2019 р. //Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред.О.І.Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2019.- С. 139-140.

Пуховська  Л. Проектна діяльність майбутніх фахівців в умовах стрімких змін: актуальність, основні поняття і визначення/ Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід,стратегії, перспективи: зб. матеріалів ІУ Міжнар.  наук.- прак. конференції, 7 квітня 2020 р. Київ: Університет ДФС України, 2020.- С. 107-109.

 Пуховська Л. Розвиток проектної діяльності закладів професійної освіти і навчання в країнах ЄС: спільність та відмінності/Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта  2020: глобалізований простір інновацій: Матеріали  ІУ міжнар.  наук.-практ. конференції / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. О. І. Локшиної (Україна, м.Київ, 28 трав. 2020 р.).    – Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020. - С. 383-384.  – DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020

Пуховська  Л. Тенденції розвитку проектної діяльності в закладах професійної освіти і навчання в країнах ЄС/Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: Матеріали   ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р.). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. - С. 59-60.

 

Науково-організаційна діяльність:

Член редакційних  колегій: 1) збірника наукових праць  «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка»; 2) журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (засновники  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;  Хмельницький національний університет.

 Наукове керівництво дослідженнями аспірантів, докторантів, пошукувачів.  Під  керівництвом Л.П.Пуховської  захищено 14 кандидатських дисертацій з проблем професійної підготовки фахівців, зокрема,  наукових і науково-педагогічних кадрів  у світовому та європейському освітньо-наукових просторах.   Наукова школа Л. П. Пуховської «Компаративісти-дослідники» включає науковців і викладачів вітчизняних університетів (Херсонський, Ніжинський, Уманський, Мукачівський, Миколаївський), наукових співробітників  Інститутів  НАПН України, а також викладачів університетів зарубіжних країн.

Міжнародна діяльність:

Індивідуальне членство  в Європейській Асоціації педагогічної освіти (Аssociation for Teacher Education in Europe – ATEE) в 2000-2007 рр.; участь в роботі  Європейської Асоціації дослідників у сфері освіти (European Educational Research Association (EERA) в 2010-2014 рр.; участь в міжнародних наукових заходах (конференціях, семінарах, дослідницьких проектах): UNESCO (1994), Council of Europe (1996), Association for Teacher Education in Europe (2000, 2001, 2005), Central-Eastern European Club on Vocational Training (1996, 2000); European Commission’s Directorate General for Education and Cultural (2010-2011; 2019) та ін.).

Відзнаки:

За  наукові здобутки і професіоналізм Л. П. Пуховська нагороджена відзнаками: «Відмінник освіти», Почесна Грамота Кабінету Міністрів України, знак «Ушинський К.Д.», медаль «Григорій Сковорода», дипломами НАПН України.

Професійний розвиток:

2019 р. - пройшла навчання за програмою «Проектний менеджмент» (72 год.) в Навчально-науковому Інституті магістерської підготовки та післядипломної освіти  Університету «Крок» (сертифікат № П-19/2291).