Скрипник Марина Іванівна

Скрипник Марина Іванівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-1355-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-4760-6723

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=aPiWClkAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора в Academia.edu
https://independent.academia.edu/MarinaSkrypnik

Е-дошки автора:
https://uk.padlet.com/marina_scripnik

https://uk.padlet.com/dashboard?mobile_page=AccountsMenu

Авторський канал на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCpOrZVn-lq_dyD8N6aH-Yww

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/9257

Додаткові відомості

Освіта: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, філологія;

Державна академія керівних кадрів освіти, менеджмент організацій.

Досвід роботи:

 • вчитель ЗЗСО (1989 – 1992);

 • навчання в аспірантурі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (1992 – 1995);

 • зав. аспірантурою Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (1995 – 1999);

 • доцент кафедри теорії і методики післядипломної педагогічної освіти Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти) (1996 – 2002);

 • зав. науковим відділом КУТЕП (2002 – 2005);

 • доцент кафедри педагогіки і психології КУТЕП (2002 – 2005);

 • доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО УМО НАПН України (2005 – 2023).

Тема дисертації: Формування педагогічної культури вчителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного метод. кабінетів): Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Український ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. — К., 1996.

Громадська активність:

 • освітня робота з аспірантами (освітні курси: «Творча майстерня молодого науковця»; «Технологія організації дослідно-експериментальної роботи», «Інновації та експериментування у навчанні»);

 • диплом НАПН України та Товариства «Знання» України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес (10-12 квітня 2014 року міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2014» Київський палац дітей та юнацтва;

 • диплом III ступеня НАПН України за посібник «Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології» (березень 2015 р.);

 • диплом НАПН України та Інституту модернізації змісту освіти МОН України за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій (12-14 листопада 2015 міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015. Український дім);

 • підготовка та проведення Всеукраїнської літньої школи молодих науковців (УМО, червень 2016);

 • почесна відзнака ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» (2018);

 • дипломом II ступеня НАПН України за посібник «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» (2019).

Наукова діяльність

 1. 1992 – 1995 – аспірант Центрального інституту удосконалення вчителів (Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, м. Київ).

 2. 1995 – 1999 – зав. аспірантурою Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти, м. Київ).

 3. 1996 – 2002 – доцент кафедри теорії і методики післядипломної освіти Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (Державна академія керівних кадрів освіти, м. Київ).

 4. 2002 – 2005 – зав. науковим відділом Київського університету туризму, економіки і права.

 5. Виконання НДР «Розвиток україномовної компетентності педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти» (термін виконання 2006-2008);

 6. Виконання НДР «Теоретико-методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів в системі післядипломної педагогічної освіти» (термін виконання НДР: 01.01.2012 – 31.12.14 рр., державний реєстраційний номер 112U000666).

 7. Виконання НДР «Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти» (2015, державний реєстраційний номер 01115Ư002061).

 8. 2015 – 2017 – координування науковою роботою кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО НАПН України.

 9. 2017 – 2020 – розроблення та викладання дисциплін для аспірантів УМО НАПН України:

 • «Творча майстерня молодого науковця» - дисципліна вільного вибору навчального плану I курсу підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»;

 • Технологія організації дослідно-експериментальної роботи» - дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»;

 • Інновації та експериментування у навчанні - дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження «Когнітивна взаємодія викладача-тьютора та слухача в умовах онлайн та дистанційного підвищення кваліфікації»

Перелік продукції (за останні 5 років)

Монографії, посібники 

Vasylyuk Alla, Skripnik Marina. Theoretical and methodological approaches to the studyof the problem of adult education. Adult education in the perspective of change: innovations, technologies, forecasts: monograph / scientific edition; ed. L. Lukianova, N. Lazarenko, A. Vasylyuk, O. Holiuk, N. Rodiuk. – Higher School of Social Sciences Warszawa. 2021. 251 p. P 38 – 56. https://pedaqoqium.pl/project/mono

Статті в наукометричних журналах (Scopus, WoS)

Doskach, S., Kostyk, L., Batrynchuk, Z., Honchar, N. ., Babiuk, T. ., & Skrypnyk, M. . (2022). Influence of University Professors on the Formation of Personal Maturity of Students. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(4), 196-218. https://doi.org/10.18662/rrem/14.4/637Web of Science.

Статті в наукових фахових виданнях (категорія Б)

 1. Скрипник М.І. (2019) Дорослий у практичній андрагогіці // Методист.  2019. № 3.  С. 4 – 19.

 2. Скрипник М.І. (2019) З історії українського правопису: мовознавчий і   культурологічний контексти // Методист.  2019.  № 4. С. 12 – 32.

 3. Скрипник М.І. (2019) Про мовну тенденцію в модернізації вітчизняної освіти: гра словами чи словесна гра // Управління освітою. – 2019.  № 5 (413), травень, С. 18 – 32.

 4. Скрипник М.І. (2019) Алгоритм аналізу підсумків діяльності закладу // Управління освітою.  2019.  № 5 (413), травень, С. 38 – 45.

 5. Скрипник Марина. (2020) Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства. Робочий зошит для підготовки за освітньою програмою «Підготовка експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти» ∕ Марина Скрипник  ∕∕ Методист. 2020.  № 4, квітень  (100)  С. 28 – 79.

 6. Скрипник Марина. (2020) Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз. Нотатник педагога  ∕ Марина Скрипник  ∕∕ Методист.  2020.  № 1, січень  (97)  С. 4 – 79.

 7. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Проєктування уроку в школі цифрового століття: від теорії до практики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Випуск № 86, Київ. С. 196–200. DOI : https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.86.3.

 8. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Віртуальний освітній простір, що узгоджує когніції суб’єктів учіння з технічною архітектурою. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Випуск № № 87, Київ. С. 92–99. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.87.19

 9. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Проєктування та створення інтерактивного онлайн посібника для підвищення кваліфікації педагогів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т імені Михайла Драгоманова. Випуск 92. Том 1. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 126–131. DOI: 10.31392/NPU-nc.series5.2023.92.1.26

Статті в наукових періодичних виданнях

 1. Скрипник Марина.Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз. Нотатник педагога ∕ Марина Скрипник ∕∕ Методист. – 2020. - № 1, січень (97) – С. 4 – 79.

 2. Скрипник Марина.Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства.Робочий зошит для підготовки за освітньою програмою «Підготовка експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти» ∕ Марина Скрипник ∕∕ Методист. – 2020. - № 4, квітень (100) – С. 28 – 79.

 3. Скрипник Марина. Сучасна освіта не має долати хаос, а має навчитися робити його творчим Марина Скрипник ∕∕ Зауч. – 2020. - № 7- 8, липень – серпень (661 – 662) – С. 8 -21.

 4. Скрипник Марина. Візуалізація освітнього матеріалу. Як використовувати на уроках ∕ Марина Скрипник ∕∕ Зауч. – 2020. - № 7- 8, липень – серпень (661 – 662) – С. 42 – 47.

 5. Скрипник Марина.Шанси та ризики для методичної роботи після створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників: обмежений песимізм ∕ Марина Скрипник ∕∕ Методист. – 2020. - № 9 – 10, вересень – жовтень (105 – 106) – С. 4 – 19.

 6. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Курс «Електронна дидактика» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників: досвід розроблення. Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Збірник наукових праць. м. Київ, Україна. ISSN 2786-5487. Issue № 2 (2022). 932 с. С. 742–751. DOI : https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16663.

Збірники наукових праць (тези)

 1.  Скрипник М. І. Модель технолого-педагогічного змісту знань (TPACK) у професійному розвитку педагогів: аналіз закордонного досвіду. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ХІ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (19 трав. 2022 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Хмельницький національний ун-т ; за заг. ред Н. М. Бідюк. Київ – Хмельницький: «Термінова поліграфія». 2022. С.8991. URL : https://u.to/moVpHA

 2. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Культура віртуального освітнього простору слухача курсів підвищення кваліфікації. Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 21-22 червня 2022 р. [ред. кол.: Карташова Л. А. (голов. ред.), Антощук С.В. (технічний редактор)]. К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. 189 c. С. 114–119. URL : https://u.to/OIhpHA

 3.  Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Взаємодія когніцій слухачів КПК з дидактичним змістом та технічною архітектурою : концептуалізуємо проблему. Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 23 червня 2022 р. [ред. кол.: Пуховська Л.П., Просіна О.В. та ін.]. К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. 461 c. С. 453–455. URL : https://lib.iitta.gov.ua/732272/

 4. Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Інтерактивний онлайн посібник для когнітивної взаємодії викладача та слухача в процесі підвищення кваліфікації. Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. Збірник наукових праць. Київ. № 3 (2023). С. 601-613. DOI: 10.18372/2786-5487.1.17747 

Матеріали міжнародних конференцій:

1. Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Діалог про інноваційну педагогіку й партнерство в освіті: інтерактивний вміст для онлайн підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. Київ. 2023. № 1 (3). С. 381–393. DOI: 10.18372/2786-5495.1.17801

Навчальний матеріал

 1. Скрипник М.І. Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний блок. Сучасний учений: ескапіст  & менеджер: робочий зошит із дисципліна вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. - 63 с. (електронна версія).

 2. Скрипник М.І. Творча майстерня молодого науковця. Частина 2. Технологічний блок (процес наукового пізнання)⁄ Розробляємо програму дослідно-експериментальної роботи: робочий зошит із дисципліна вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». - К.: ЦІППО, 2020. – 39 с. (електронна версія).

 3. Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Частина 3. Методологічні вимоги до наукової роботи: інтерпретації & глоси:робочий зошит із дисципліни вільного вибору навчального плану I курсупідготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 23 с. (1, 25 др. арк.).

 4. Скрипник М.І. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 1. Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». - К.: ЦІППО, 2020. – 41 с.

 5. Скрипник М.І. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 2Як подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-експериментальної роботи?: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. - 27 с.

 6. Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 3. «Nullius in verba» («Нічого зі слів»): доказ через експеримент: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІППО, 2020. – 28 с. https://lib.iitta.gov.ua/716222/

 7. Скрипник М. І.  Інновації та експериментування у навчанні. Частина 1. Освіта та інновації: від загального до конкретного: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». К.: ЦІПО, 2020. 32 с.

 8. Скрипник М. І. Інновації та експериментування у навчанні. Частина 2. Інноваційні технології навчання та кращі освітні практики експериментування: Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». К.: ЦІПО, 2020.  42 с.

 9. Скрипник М.І.  Шкільний урок ХХI ст.: типи,  проєкти,  аналіз: Нотатник педагога.  К.: ЦІПО, 2020. 146 с. https://lib.iitta.gov.ua/722610/

 10. Скрипник Марина. (2020) Для методистів гуманітарного профілю: «Технологія організації дослідно-експериментальної роботи в регіоні" - https://uk.padlet.com/marinascripnik/jjxfzv4hypzbktki

 11. Скрипник Марина. (2020) Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті. https://uk.padlet.com/marinascripnik/5as0snrmp6ki23yi

 12. Скрипник Марина. (2020) Методична діяльність крізь призму сучасності (освітній матеріал для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівників методичних об’єднань). https://uk.padlet.com/marina_scripnik/w8h0d1pbxmle

 13. Скрипник Марина. (2020) Дитинство в культурі та культура дитинства: знане про незнане для педагога. https://padlet.com/marina_scripnik/dfee1lmylq9j

 14. Скрипник Марина. (2019) Палімпсести: теорія між рядками. https://padlet.com/marina_scripnik/bn3lc1j0quqe

 15. Скрипник Марина. (2019) Сталий розвиток культури й освіти в Україні: три кроки до втілення теорії в практику навчання дорослих. https://padlet.com/marina_scripnik/snf4vs5gscck

 16. Скрипник Марина. (2019) Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний блок Сучасний учений: ескапіст & менеджер. https://padlet.com/marina_scripnik/7zvk7xeqoigu

 17. Скрипник Марина. (2020) Культурна компетентність педагога на роздоріжжі…епох–культур–модусів. - https://www.youtube.com/watch?v=6qE0kwusAdo&t=33s

 18. Скрипник Марина. (2020) Від козацької чайки… https://www.youtube.com/watch?v=FInnUmuq8Ys&t=3s

 19. Скрипник Марина. (2020) Освіта ∕ література ∕ культура в контексті промислових революцій. https://www.youtube.com/watch?v=ucwJVP-f9a0&t=305s

 20. Скрипник Марина. (2020) 15 інноваційних ідей, що роблять ваші методики ефективними.  https://www.youtube.com/watch?v=8n_s1c_rSNc&t=3s

 21. Скрипник Марина. (2020) Тенденції, що змушують методиста бути сучасним: розшифровуємо тексти цифрової епохи. https://www.youtube.com/watch?v=xKkV2YUbPIQ&t=6s

 22. Скрипник Марина. (2020) Як боротися з вигоранням: короткі поради (Світити, але не згорати). https://www.youtube.com/watch?v=ky5qrbn6Rls

 23. Скрипник Марина. (2020) «Теребите путь и мосты мостите». https://www.youtube.com/watch?v=YOQCbD3eR2k&t=12s

 24. Скрипник Марина. (2020) «Що спільного між двокрапкою та фасетною класифікацією?». https://www.youtube.com/watch?v=4UbI7JcR_bA 

 25. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Електронна дидактика фахової передвищої освіти : Робочий зошит для викладачів закладів фахової передвищої освіти. К. : ЦІПО, 2022. 79 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/730314/.

 26. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Проєктування сучасного уроку : теорія та практика: Робочий зошит для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. К. : ЦІПО, 2022. 66 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/730318/.

 27. Скрипник М. І. Професійна майстерність андрагога: Робочий зошит для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації “Професійна майстерність андрагога” (на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти). К.: ЦІППО, 2023. 34 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/734257/

 28. Скрипник М. І. Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства: Робочий зошит для слухачів курсів підвищення кваліфікації. К.: ЦІПО, 2023. 37 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/734258/

 29. Скрипник М.І. Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства: робоча програма тематичної дискусії для слухачів курсів підвищення кваліфікації. К.: ЦІПО. 2023. URL:  https://lib.iitta.gov.ua/735489/

 30. Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Пізнаваймо. Творімо. Взаємодіймо. Як еволюціонують навчальні тексти в XXI ст.? К.: ЦІПО. 2023. URL: https://lib.iitta.gov.ua/734252/

 31. Скрипник М.І., Кравчинська Т.С., Волинець Н.П. Навчальний текст для онлайн підвищення кваліфікації педагогів: досвід і дослід. К.: ЦІПО. 2023. URL: https://lib.iitta.gov.ua/735485/

 32. Скрипник М. І. ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ТА ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА. Київ. URL: https://sway.office.com/lFx8oNwevaArGAGo?ref=Link.

 33. Скрипник М. І. ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ТА ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА. Київ. URL: https://sway.office.com/xQ90h78WHdzI55YC?ref=Link.

Програми

 1. Скрипник М.І. Освітньо-професійна програма тематичних курсів «Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті» / М.І.Скрипник// Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» в умовах відкритого університету: збірник освітньо-професійних програм у 2-х частинах, частина 2: наукова ред. О. В. Просіна, упорядкування Я. Л. Швень, Ю. А. Махновець. – К.: ЦІПО, 2022.

 2. Скрипник М.І. Освітньо-професійна програма тематичних курсів “Навчальний текст: новий формат у цифровому освітньому просторі ( на базі Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської області) / М.І.Скрипник// Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» в умовах відкритого університету: збірник освітньо-професійних програм у 2-х частинах, частина 2: наукова ред. О. В. Просіна, упорядкування Я. Л. Швень, Ю. А. Махновець. – К.: ЦІПО, 2022.

 3. Скрипник М.І. Освітньо-професійна програма тематичних курсів «Проєктування сучасного уроку: теорія та практика» / М.І.Скрипник// Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» в умовах відкритого університету: збірник освітньо-професійних програм у 2-х частинах, частина 2: наукова ред. О. В. Просіна, упорядкування Я. Л. Швень, Ю. А. Махновець. – К.: ЦІПО, 2022.

Термінологічний словник

Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. Термінологічний словник. Теоретико-методичні засади трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти. Біла Церква : «ТОВ Білоцерківдрук», 2022. 96 с. С. 41–45, 58–60, 61–64.

Відзнаки:

дипломом II ступеня НАПН України за посібник «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» (2019);

почесна відзнака ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти»  (2018);

дипломом III ступеня НАПН України за посібник «Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології» (березень 2015 р.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. За спеціальністю «Користувач ПК» (Державна академія керівних кадрів освіти (20 жовтня 1997 – 24 грудня 1997, 72 год) – Свідоцтво СПК № 036435.

 2. За категорією Науково-педагогічні працівники УМО  (31 березня 2009, 72 год) – Свідоцтво 12СПК 594187.

 3. Сертифікат за участь у тренінгу «Введення в методологію навчання дорослих» у рамках проекту «Посилення професійних навичок у навчанні дорослих андрагогів України» за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (9 – 13 грудня 2014, м. Київ, DVV International).

 4. Участь у  міжнародному онлайн семінарі «Практична психологія в контексті соціальних змін» (25 вересня 2020 року  м. Києві, м. Кишинів, на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Державного університету Молдови, сертифікат №001/ 53 АР, 6 год, 0,2 кредити).

 5. Участь у міжкафедральному науковому семінарі «Психолого-педагогічний супровід конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (24 лютого 2020) (сертифікат № 895).

 6. Участь у науково-методологічному Інтернет-семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Хмельницький національний університет Центр порівняльної професійної педагогіки у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України, ХІ Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», 19 травня 2022 року (м. Хмельницький) (програма - http://ipood.com.ua/data/NDR/nonNDR_publications/Program_compar_2022.pdf

 7. Участь в онлайн гостьовій лекції “Педагогічна спадщина Софії Русової (прийдіть, будемо жити задля наших дітей)”, проведеної у межех серій просвітницьких вебінарів “Цвіт української педагогіки: сучасне і минуле” на базі Первинного осередку ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка при Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (10.03.2023, 2 год). Сертифікат № 10032023/236

 8. 2nd International research to practical conference «ADULT EDUCATION: GLOBAL TRENDS, UKRAINIAN REALITIES AND PERSPECTIVES» (Kharkiv, June 08–09, 2023) - 12 hours Сертифікат - https://drive.google.com/drive/folders/1gUBpZHXmNqiHp0S-Tio0Atthu9qTcKr2?usp=sharing

 9. Участь у роботі круглого столу «STEАM-освіта: від теорії до практики» та відповідно до програми заходу оволоділа знаннями, які рекомендовані до зарахування як підвищення кваліфікації 24 березня 2023 року Обсяг 21 година / 0,7 кредиту ЄКТС Зареєстровано в ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» від 15.03.2023 р. № 209 Сертифікат № УКС-2403/2792

 10. Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін» 12 квітня 2023 р. Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (Інститут вищої совіти НАПН України) Сертифікат Серія ПК-21707620 №1340/23 - 6 год

 11. Участь у VІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка ОСОБИСТІСНИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДОРОСЛИХ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 14 червня 2023 р. - 6 год Скрипник М.І. “Техніко-педагогічне проєктування онлайн підвищення кваліфікації андрагогів в умовах війни”. Програма - https://drive.google.com/file/d/1JOG2xw40ETxMS997Z1bMRcuUWvCW39Qd/view?usp=sharing

 12. Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ», присвяченій 90-річчю Національного авіаційного університету 18 травня 2023 року - 8 год. Програма, сертифікат - http://iro.nau.edu.ua/index.php/item/1586-iv-mizhnarodna-naukovopraktychna-konferentsiia-dystantsiyna-osvita-innovatsiyni-normatyvnopravovi-pedahohichni-aspekty-prysviachena-90richchiu-natsionalnoho-aviatsiinoho-universytetu

 13. Уасть у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» та підвищив(-ла) кваліфікацію (0,5 кредита ECTS / 15 годин) Сертифікат №0176/23К