ГОРДІЄНКО Наталія Василівна

ГОРДІЄНКО Наталія Василівна

Старший викладач кафедри психології управління
аспірант кафедри психології управління
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-1014-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0688-5626

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=DVEUjzYAAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи 18 років

Наукова діяльність

1. Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Розвиток психологічної компетентності працівників методичних служб системи середньої освіти

Перелік продукції (за останні два роки)

Програми спецкурсів:

 1. Психологічна компетентність педагогічного працівника; сутність і розвиток у процесі методичної роботи (Н. В. Гордієнко) (1 др. арк.) (2016р.)

Матеріали і тази конференцій:

 1. Гордієнко Н. В. Психологічна компетентність методистів районних(міських) методичних кабінетів системи освіти як чинник їх конкурентноздатності / Н. В. Гордієнко // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti– С. 35–37. (0,1 др. арк.).
 2. Гордієнко Н. В. Спецкурс розвитку психологічної компетентності методиста р(м)мк: зміст і специфіка проведення в умовах післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Гордієнко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 306–308. (0,1 др. арк.).
 3. Гордієнко Н. В. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник попередження емоційного вигорання / Н. В. Гордієнко, І. В. Євтушенко, С. В. Казакова // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «» (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 66–67.(0,1 др. арк.).
 4. Гордієнко Н. В. Акмеологічний аспект розвитку психологічної компетентності працівників методичних служб системи середньої освіти   Н. В. Гордієнко // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 69–73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти (м. Київ, 18 березня 2016 р.). Тема виступу: Модель психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів системи освіти.
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси 26-27 травня 2016 р.) Тема виступу: Специфіка розвитку психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів в системі післядипломної педагогічної освіти
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 27 травня 2016 р.) Тема виступу: Тренінг як засіб розвитку психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів в системі післядипломної педагогічної освіти
 4. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (Мелітополь, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу:. Психологічні чинники оптимізації розвитку психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів в умовах інституціональних перетворень в суспільстві
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу: Здоров’язбережувальна компетентність як складова психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів системи освіти
 6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» (м. Харків, 24 листопада 2016 р.) Тема виступу: Критерії та показники оцінювання рівня психологічної компетентності працівників районних (міських) методичних кабінетів

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів Всеукраїнського рівня:

 1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку ІМП ДВНЗ «УМО», спільною (ДВНЗ «УМО» і Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) лабораторією професіоналізму, лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 2.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадська підтримка освітніх інновацій», м. Київ, 01 листопада 2017 р. (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку ІМП ДВНЗ «УМО», лабораторією соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

1. Підвищення кваліфікації за категорією «Начальники (завідувачі) навчальних (навчально-методичних) відділів закладів ППО» (Свідоцтво СП №35830447/1714-16 видано 07 жовтня 2016р.)