Горова Олена Олександрівна

Горова Олена Олександрівна

Професор кафедри психології управління
доктор психологічних наук, доцент
Інформація

ORCID iD
0000-0001-9022-3432

ResearcherID
E-7758-2019

Профіль у Google Scholar:

 

Додаткові відомості:

Освіта:  вища

Досвід роботи: 21 рік

Теми дисертацій:

1. Structurile identităţii la adolescenţii din Ucraina şi Romînia (2003,Doctor în domeniul psihologie, Universitatea din Bucureşti). Нострифікація (2005, кандидат психологічних наук наук; спец.:19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

2. Психологічні основи професійного становлення майбутніх архітекторів та будівельників (2015 р., доктор психологічних наук; спец.: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)

Наукова діяльність

 • Відповідальний виконавець НДР кафедри на тему «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (державний реєстраційний номер 0117U006772, 2017 – 2021 рр.,
 • Член спеціалізованої вченої ради в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України Д 26.457.01.

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Статті у фахових виданнях, включених до переліку МОН України:

 • Соціально-психологічна адаптація та подолання супротиву щодо впровадження освітніх та суспільних реформ» // Науковий вісник : зб. наук. пр. /  Миколаївський національний університет ім. В.О.Ушинського  – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Ушинського, 2018. – Вип. 1(19). – 180 с. – С. 173–178. – (Серія «Психологічні науки»).
 • Психологічні техніки у структурі соціально-психологічного супроводу освітніх та суспільних реформ // Актуальні проблеми психології .  Зб.  наук. пр. Інституту психології ім. Костюка НАПН України – 2018.
 • Психологічний супровід становлення успішної особистості у професійному середовищі в умовах соціальних та освітніх реформ // Психологія особистості. – 2017. – № 1. – С. 221–226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2017_1_32.
 • Професійна адаптація як соціально-психологічна стратегія особистості у процесі освітніх та суспільних реформ // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2017. – Вип. 10. – С. 39–52. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2017_10_5

Матеріали наукових практичних конференцій

 • Професійний вибір особистості як психологічна проблема // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. – С. 33–36. [Електронний ресурс] http://umo.edu.ua/konferenciji

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.). 
 • II Міжнародна. науково-практична конференція «Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери», (м. Київ, 16 листопада 2017 р.). 
 • V Міжнародна. науково-практична конференція «Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті із законом, крізь призму правових реформ», (м. Київ, 24листопада 2017 р.). 
 • Міжнародна. науково-практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України» (м. Київ, 24листопада 2017 р.).
 • Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.).
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 25 травня 2018 р.)
 • Лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.)
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 15 травня 2018 р.).
 • Чотирнадяцята Міжнародна. науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (м. Київ, 15 березня 2019 р.)

Науково-організаційна діяльність

Участь у законодавчій діяльності:

Участь у робочій групі з підготовки до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії булінгу»

Організація та проведення масових заходів:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.). 
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 25 травня 2018 р.)

Науково-педагогічна діяльність

Проведення тренінгів, семінарів, лекційних занять, спецкурсів у процесі підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів системи освіти за тематикою: «Створення безпечного освітнього середовища: психологічний аспект», «Розвиток психологічної готовності до подолання конфліктів в освітніх організаціях» та ін.

Міжнародна діяльність

Закінчила аспірантуру Бухарестського університету (Румунія) і отримала диплом доктора психології, вікова та педагогічна психологія

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»:

Квітень – жовтень 2019 р., за категорією викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають психологічні дисципліни