Отамась Інна Григорівна

Отамась Інна Григорівна

Доцент кафедри
Кандидат історичних наук, доцент

Researcher ID:
http://www.researcherid.com/rid/Q-3901-2018

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-3098-2274

Профільвченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=j4oSebIAAAAJ&hl=uk

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Inna-Otamas

Електроннабібліотека НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators

ScopusAutor: ID 57288076600

Funding&tenderopportunities:
Inna Otamas (EX2023D883062) https://europa.eu/europass/eportfolio/

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

ОСВІТА:

 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (2008).
 • Черкаський державний технологічний університет (2011).

Досвід роботи:

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (з 2013 року по тепер. час).

Тема дисертації:

 Організація діловодства у регіонах УСРР-УРСР у 1920-1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону) дисертація. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук : [спец.] 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»; Державна архівна служба України.

Кандидат історичних наук (2016 р.)

Вчене звання «доцент кафедри професійної і вищої освіти»  присвоєне у 2022 р.

Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди:

 • Медаль «Народна шана українським науковцям 1918–2018» (2019).
 • Почесна відзнака Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері ППО» (2022).

Перелік друкованої продукції за останні два роки (основні)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України та виступи на наукових конференціях:

 1. Кириченко М. О., Отамась І. Г. Вплив діджиталізації на рівень розвитку освітнього середовища у у закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії Covid-19. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Сер. Соціальні та поведінкові науки. 2021. Вип. 17(46). С. 157–172. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/17_46_2021/social/Bulletin_17_46_Social_and_behavioral_sciences_Kyrychenko,_Otamas.pdf
 2.  Отамась І. Г., Антонюк Л. А. Концепт soft skills педагогів у динаміці освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах діджиталізації. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Сер. Соціальні та поведінкові науки. 2021. Вип. 18(47). С. 66–81. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/18_47_2021/pedagog/Bulletin_18_47_Pedagogika_Otamas_Antonyuk.pdf
 3. Otamas I. H., Anishchenko V. O., Ovsiankina L. A., Afanasieva I. A., Bieliatynskyi A. COVID-19 Pandemic: Development of Digital Technologies that Provide Connection, Collaboration and Lifelong Learning. Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis. 2021. Vol. 39, № 9. P. 1–15. DOI:  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5770 
 4. Кириченко М. О., Отамась І. Г., Антонюк Л. А. Цифрова трансформація освіти в Україні та ЄС: від потреб систем дистанційного навчання до компетенцій. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2022. № 5. С. 127–133. URL: https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/spec_2022/part_1/24.pdf
 5. Zhukova, O., Otamas, I.H., Mandragelia, V., Revyakina, O., Yereskova, T. Development of Educators’ Digital Skills in Educational Institutions During Covid-19 in Ukraineand the World: A Comparative Aspect. 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/372219584_Develop

Монографії (колективні)

 1. Отамась І. Г. Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору у закладах освіти: тенденції та проблеми у період COVID-19. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: монографія / відп. Ред. І. І. Тюрменко. К.: НАУ, 2021. С. 120–127. ISBN: 978-966-932-171-8

Участь у науково-практичних заходах

 • Отамась І. Г. Європейські підходи до розвитку цифрових компетенцій для електронного менеджменту в освітньому середовищі України. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Глухів, 13 трав. 2022 р.), Глухів :Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. С. 317 С. 192‒195.
 • Кириченко М. О., Отамась І. Г. Пріоритетні вектори співробітництва України та ЄС у сфері безпеки діджиталізації закладів освіти. Україна в координатах Східного партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки: матеріали інтер. конф. (Львів, 24 березня 2022 р.), Львів : ВЛП, 2022. С. 34‒36.
 • Кириченко М.О., Отамась І.Г. Розвиток цифрових навичок педагога у закладах освіти у період військових дій протиУкраїни. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 квіт. 2022 р. / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2022. Ч. 2. 145 с. С. 125–127.
 • OtamasI., Kyrychenko M, Rozmarytsa A. The role of school museums of Ukraine in the formation of the social competences of students and teachers. Political and Economic Self-constitution: migration and citizenship education proceedings of the I International Conference / edited by Andréia Isabel Giacomozzi, Irina Bondarevskaya, Despina Karakatsani. Florianópolis: UFSC, 2023: Corinth, Greece. 128 р. Р. 62-67.ISBN: 978-85-8328-235-8
 • Отамась І.Г. Захисту авторського права в закладах освіти україни: практичні аспекти. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій :зб. матеріалі (тез доп.) VІІ Всеукр. наук.-метод. семінару Глухів. нац. пед. ун-ту імені Олександра Довженка, м. Глухів, 03 листоп. 2023 р. Глухів, 2023. 245 с. С. 138–139.
 • Отамась І.Г. Штучний інтелект та відкриті освітні ресурси для відкритої освіти. IV Всеукр. наук.-практ. конф. Глухів.нац. пед. ун-ту імені Олександра Довженка, м. Глухів, 03 листоп. 2023 р. Глухів, 2023. 245 с. С. 138–139.

Міжнародна діяльність

 • ІІІ Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 02 квітня 2021 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 
 • ІV Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 26 травня 2022 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 
 • V Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 17листопада 2023 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 
 • Семінар із міжнародною участю «Оцифрування архівних, музейних, бібліотечних фондів задля збереження культурної спадщини України» (8 червня 2023 р.).

Професійний розвиток

 • Тренінг «Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики Європейського союзу». (Сертифікат 6 годин (0,5 кредиту ECTC) 25‒26 травня 2022 р.).
 • Тренінг «Ефективний екоменеджиент для європейського майбутнього  України  в рамках проектів Програми ЄС ЕРАЗМУС+  (Сертифікат 18 академічних годин; 22 січня 2022 р.).
 • Тренінг «Україна – кандидат до вступу ЄС: нові виклики та можливості» За підтримки програми Еразмус+ Європейського Союзу в межах проекту Центру досконалості Жана Моне № 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід»  участь у (Сертифікат 60 годин, 25–30 липня 2022 р.).
 • Перша Літня школа з права Європейського Союзу Іспанською асоціацією вивчення європейського права (Asociación Españolaparael Estudiodel Derecho Europeo, AEDEUR) з 04 по 08 липня 2022 року у Дипломатичній школі м. Мадрид (Іспанія) (Certifica ‒ 28 horas docentes). 
 • Стажування у Литовському державному новому архіві (Литовська Республіка) 180 годин, Вільнюс 03 листопада по 14 грудня 2022 р. (Сертифікат №9V-241 від 22 грудня 2022 р.).
 • Ukraine Global certificate 07.05.2023. «WORKSHOP. How to use AI - MICHAEL PATSAN».(Сертифікат 1,5 год.).
 • Ukraine Global certificate 03.05.2023. «The World Trading System under the WTO and Protectionist National Policies – ANNEKRUEGER».(Сертифікат 1,5 год.).
 • Тренінг «Інституалізація та інтернаціоналізація співпраці та партнерства у професійній підготовці майбутніх педагогів» Еразмус + (Сертифікат 9 год.).

Міжнародна школа Жана Моне «Ефективний екоменеджиент для Європейського майбутнього України» (Сертифікат JM 065 2024, 18 акад. год).