Тарасюк Ірина Володимирівна

Тарасюк Ірина Володимирівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

ORCIDiD
https://orcid.org/0000-0001-9264-4302

Профіль ученого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WqjnxHsAAAAJ&hl=ru 

Додаткові  відомості

Освіта вища

— Львівський торговельно-економічний університет (2021), спеціальність «Готельно-ресторанна справа», кваліфікація «магістр готельно-ресторанної справи»

— Львівська комерційна академія (2009), спеціальність «Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів»

— Полтавський університет споживчої кооперації України (2007),  спеціальність «Професійне навчання», кваліфікація «викладач спеціальних дисциплін за фахом «Фінанси»
Досвід роботи

– ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з вересня 2021 року по теперішній час)

Тема дисертації «Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2019 р.)

 Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць.   

Наукова діяльність

Участь у виконанні планової теми кафедри

Нагороди

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2021 р.)

Грамота ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2022 р.)

Статті у виданнях категорії А:

Larysa M.Sergeieva, Tetiana I. Stoychik, Olena V. Tarasova, Tetiana S. Sulyma, Iryna V. Tarasiuk. Development of the modern educational environment of the institution of professional (vocational-technical) education in the digital space. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(7) 2022 S.91–104

Статті у виданнях категорії В:

Тарасюк І. В. Періодизація історії розвитку підготовки фахівців харчової і переробної промисловості у закладах професійної освіти західних областей України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2018. № 1 (7). С. 7075.

Тарасюк І. В. Напрями модернізації професійної підготовки фахівців харчової промисловості в закладах професійної освіти. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. Київ, 2018. Вип. 15. С. 1621.

Тарасюк І. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості в умовах професійної підготовки. Педагогічний альманах. 2018. № 38. С. 139144.

Tarasiuk I. Peculiarities of the educational process sof training fo odindustry specialist sin professional educationun its. Fundamentalandappliedresearchesinpracticeofleadingscientificschools. 2018. 26 (2). Р. 133–138.

Мізюк Б. М., Гагаріна О. М., Тарасюк І. В. Особливості підготовки персоналу готельно-ресторанної мережі PremierHotels. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2021. №2. С.137–139.

Інші праці

Тарасюк І.В. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців сфери гостинності у процесі фахової підготовки. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 07 квітня 2020 р., м. Ірпінь. Ірпінь: ДЗВО «УМО НАПН України», С. 215

Тарасюк І.В. Використання сервісу Google Classroom для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Фахова передвища, професійна освіта: теорія, методика, практика. Матеріали Всеукр. наук.конф., 07 квітня 2020 р., м.Київ. Київ: ДУ «НМЦ ВФПО», С.43–46

Тарасюк І.В. Особливості організації освітнього процесу у фаховому коледжі за дистанційною формою навчання. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти. Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф.заміжнар.участю, 05–06 травня 2020 р, м. Київ. Київ: НАПН, ДЗВО «УМО НАПН України», С.320

Тарасюк І.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку. Матеріали міськ. наук.-практ. інтернет-конф., 12 травня 2020 р., м. Львів. Львів: ЛФКІМ КНУТД, С.14–17

 

Тарасюк І.В. Франчайзинг як провідна форма управління в готельному бізнесі. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. Матеріали

ІХ Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конф., 20 травня 2020 р., м. Київ. Київ: НУХТ, С.14­–15

Тарасюк І.В. Інноваційнні технології у підготовці майбутніх фахівців сфери гостинності. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 2829 травня 2020 року, м. Київ. Київ: ДНУ ІМЗО, С.285–286

Тарасюк І.В. Система підготовки фахівців сфери гостинності у Швейцарії. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві. Матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 29–30 травня 2020 р., м. Київ. Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, С.369–370

Тарасюк І.В. Використання систем дистанційного доступу до інформації у підготовці фахівців харчових технологій. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 листопада 2020 р., м. Київ. Київ: ДУ «НМЦ ВФПО», С. 235–237
Тарасюк І.В. Управління освітнім процесом закладу фахової передвищої освіти на основі цифрових та інформаційних технологій. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України. Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф., 02 квітня 2021р., м .Київ. Київ: ДНУ ІМЗО, С.112–116

Тарасюк І.В. Досвід реалізації студентоцентрованого підходу в освітньому процесі Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика. Матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ.конф., 14 квітня 2021р., м. Київ. Київ: ДУ «НМЦ ВФПО», С.57–59

Тарасюк І.В. Особливості комплаєнсу в готельному бізнесі.Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті. Матеріали Міжнар. наук. конф. мол. учених, аспір. і студ., 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. Київ: НУХТ, С. 356

Тарасюк І.В. Перспективи готельно-ресторанних мереж в Україні. Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств. Матеріали ХІІ Міжнар.наук.-практ. інтеренет-конф. мол. вчених та аспір., 25 березня 2021р., м. Дніпро. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, С. 286–289

Тарасюк І.В. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів фахової передвищої освіти. Педагогічні інновації в освітньому процесі в умовах пандемії. Матеріали Міжнар. педагог. онлайн-конф., 25 лютого 2021 р., с. Вишня. Вишня: Вишнянський коледж ЛНАУ, с.65–66

Тарасюк І.В. Особливості модернізації підготовки фахівців сфери гостинності у закладах фахової передвищої освіти. Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку. Матеріали II міськ. наук.-практ. конф., 18 травня 2021р., м. Львів. Львів: ЛФКІМ КНУТД, с. 67–68.

Купрієвич В.О., Тарасюк І.В. Використання служби G SUITE FOR EDUCATION для розвитку цифрової компетентності викладачів. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Матеріали V Всеукр. науково-метод. семінару.  05 листопада 2021 р., м. Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка. С.145149.

Купрієвич В.О., Тарасюк І.В. Головні принципи професійного розвитку викладача закладу професійної освіти. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій. Матеріали Всеукр.наук.-практ. конф.13 травня 2022 р., м. Глухів.: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, С.154156.

Тарасюк І.В. Інформаційно-освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання. Професійний  розвиток   в  умовах   цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди.Матеріали ІІІ. наук.-практ. конф., 1011 листопада 2022 р., м. Київ.: ДЗВО «УМО НАПН України». С. 145

Тарасюк І.В. Особливості проектування логістичних систем в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справа. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід». Матеріали Всеукр. науково-практ. конференції. 17 листопада 2022 р., м. Київ.: ДЗВО «УМО НАПН України». С. 123125

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

  1. Підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ. 24.01.202224.02.2022р. Свідоцтво СП № 358360447/Д0032-22,
  2. Міжнародне стажування Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience and has developed the educational

project on the topic Coaching school «Axiologyof IT Education», 180 hours / 6 ECTS credits. February 12 to March 20, 2022. Сертифікат SZFL-001892