Тарасюк Ірина Володимирівна

Тарасюк Ірина Володимирівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

ORCIDiD
https://orcid.org/0000-0001-9264-4302

Профіль ученого в GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WqjnxHsAAAAJ&hl=ru 

Додаткові  відомості

Освіта вища

Львівський торговельно-економічний університет (2021), спеціальність «Готельно-ресторанна справа», кваліфікація «магістр готельно-ресторанної справи»

Львівська комерційна академія (2009), спеціальність «Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів»

Полтавський університет споживчої кооперації України (2007),  спеціальність «Професійне навчання», кваліфікація «викладач спеціальних дисциплін за фахом «Фінанси»

Досвід роботи.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з вересня 2021 року по теперішній час)

Тема дисертації 

«Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2019 р.)

 Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць.   

 Наукова діяльність

Участь у виконанні планової теми кафедри

Перелік продукції (за останні три роки)

Методичні рекомендації

Тарасюк І. В. Традиції та інновації професійної підготовки конкурентоздатних фахівців для харчової та переробної промисловості : метод. рек.; за наук. ред. проф. Л. М. Сергеєвої. Львів: Поліграфічний центр Видавництва НУ «Львівська політехніка», 2018. 62 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Tarasiuk I. Akmeological aspects of formation the professional competence of future specialist in food industry Innovations in Science and Education: Сhallenges of our time: Collection of scientific papers /ed. M. Dei, O. Rudenko. London: IASHE, 2017. 266 p.

Тарасюк І. В. Періодизація історії розвитку підготовки фахівців харчової і переробної промисловості у закладах професійної освіти західних областей України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2018. № 1 (7). С. 70-75.

Тарасюк І. В. Напрями модернізації професійної підготовки фахівців харчової промисловості в закладах професійної освіти. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. Київ, 2018. Вип. 15. С. 16-21.

Тарасюк І. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості в умовах професійної підготовки. Педагогічний альманах. 2018. № 38. С. 139-144.

Tarasiuk  I. Features of the educational process of training food industry specialists in the departments of vocational education. Fundamental and applied research in the practice of leading scientific schools. 2018. 26 (2). Р. 133–138.

Мізюк Б. М., Гагаріна О. М., Тарасюк І. В. Особливості підготовки персоналу готельно-ресторанної мережі PremierHotels // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2021. №2.

Інші праці

Тарасюк І. В. Особливості практичної підготовки фахівців харчової промисловості в закладах професійної освіти. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності. Матеріали наук.-практ. конф., 25 квіт. 2018 р., м. Кривий Ріг. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. С. 182–187.

Тарасюк І. В. Соціально-психологічні основи підготовки майбутнього фахівця харчової промисловості до професійної діяльності. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти. Матеріали третьої всеукр. наук.-практ. конф., 25 трав. 2018 р., м. Київ. Київ: УМО НАПН України, 2018. С. 217.

Тарасюк І.В. Впровадження елементів дуальної освіти у підготовці майбутніх фахівців харчової промисловості. Психолого-педагогічна підготовка
майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ. Матеріали всеукр. наук.-практ.конф., 06-07 грудня 2018 р., м. Львів.
Львів: Педагогічний коледж ЛНУ ім.І.Франка, 2018. С.58

Тарасюк І.В. Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір. Матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовтня 2019, м. Львів. Львів: НАПН, ЛНУ ім. І. Франка, С.78

Тарасюк І.В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці.МатеріалиІІ Всеукр.наук.-практ. конф., 31 жовтня – 1 листопада 2019 р., м. Кривий Ріг. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. С. 187-189.

Тарасюк І.В. Розвиток професійної компетентностімайбутніх фахівців сфери гостинності у процесі фахової підготовки. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 07 квітня 2020р., м. Ірпінь.: ДЗВО «УМО НАПН України», 2020. С.215

Тарасюк І.В. Використання сервісу GoogleClassroom для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Фахова передвища, професійна освіта: теорія, методика, практика. Матеріали Всеукр.наук.конф., 07 квітня 2020 р., м. Київ. Київ: ДУ «НМЦ ВФПО», С.43-46

Тарасюк І.В. Особливості організації освітнього процесу у фаховому коледжі за дистанційною формою навчання. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти. Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф.заміжнар.участю, 05-06 травня 2020р, м.Київ. Київ: НАПН, ДЗВО «УМО НАПН України», С. 320

Тарасюк І.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку. Матеріали міськ. наук.-практ. інтернет-конф., 12 травня 2020 р., м. Львів. Львів: ЛФКІМ КНУТД, С.14-17

Тарасюк І.В. Франчайзинг як провідна форма управління в готельному бізнесі. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. Матеріали ІХ Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конф., 20 травня 2020 р., м. Київ. Київ: НУХТ, С.14-15

Тарасюк І.В. Інноваційнні технології у підготовці майбутніх фахівців сфери гостинності. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 28-29 травня 2020 року, м. Київ. Київ: ДНУ ІМЗО, С.285-286

Тарасюк І.В. Система підготовкифахівцівсферигостинності у Швейцарії. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві. Матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 29-30 травня 2020р., м.Київ. Київ: НПУ ім.М.Драгоманова, С.369-370

Тарасюк І.В. Використання систем дистанційного доступу до інформації у підготовці фахівців харчових технологій. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 листопада 2020р., м. Київ. Київ: ДУ «НМЦ ВФПО», С.235-237

Тарасюк І.В. Управління освітнім процесом закладу фахової передвищої освіти на основі цифрових та інформаційних технологій. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України. Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф., 02 квітня 2021р., м. Київ. Київ: ДНУ ІМЗО, С.112-116

Тарасюк І.В. Досвід реалізації студентоцентрованого підходу в освітньому процесі Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика.Матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ.конф., 14 квітня 2021р., м. Київ. Київ: ДУ «НМЦ ВФПО», С.57-59

Тарасюк І.В. Особливості комплаєнсу в готельному бізнесі. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті. Матеріали Міжнар. наук. конф. мол. учених, аспір. і студ., 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. Київ:НУХТ, С.356

Тарасюк І.В. Перспективи готельно-ресторанних мереж в Україні. Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств. Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. інтеренет-конф. мол. вчених та аспір., 25 березня 2021р., м. Дніпро. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, С.286-289

Тарасюк І.В. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів фахової передвищої освіти. Педагогічні інновації в освітньому процесі в умовах пандемії. Матеріали Міжнар. педагог. онлайн-конф., 25 лютого 2021 р., с. Вишня. Вишня: Вишнянський коледж ЛНАУ, с.65-66

Тарасюк І.В. Особливості модернізації підготовки фахівців сфери гостинності у закладах фахової передвищої освіти. Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку. Матеріали II міськ.наук.-практ.конф., 18 травня 2021р., м. Львів. Львів: ЛФКІМ КНУТД, с. 67-68

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

  1. Підвищення кваліфікації та стажування за кордоном університет м. Пула (Республіка Хорватія). (120 год, 4 кредити ECTS) Модуль: Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу. Підготовка науковців в Європі. Сертифікат UC № 165/18, травень 2018 р.
  2. Підвищення кваліфікації і стажування у Варненському вільному університеті ім. Черноризец Храбр, м. Варна (Республіка Болгарія), (120 год. ECTS 4 кредити). Сертифікат № С-8362 / 16 вересня 2017 р.
  3. Підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ. 2021. Свідоцтво СП № 358360447/0720-21