Андрос Мирослав Євгенійович

Андрос Мирослав Євгенійович

Старший викладач кафедри

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-9032-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6651-1853

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QEHHkT4AAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4033

 Особистий сайт

Додаткові відомості

Освіта:

1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач», 1989-1994 рр.

2) Національна Академія державного управління при Президентові України, факультет «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління, 199-2002 рр.

Професійна діяльність:

1) Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Науковий співробітник лабораторії психології управління, 1994-1999 рр.

2) ПАТ «Ощадбанк». Заступник начальника відділу підготовки спеціалістів управління по роботі з персоналом; начальник відділу розвитку та оцінки персоналу Центру підготовки спеціалістів, 1999-2015 рр.

3) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, 2016 – по т.ч.

Тема дисертації: «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах організації дистанційного навчання» за спеціальністю 13.00.06 теорія і методика управління освітою.

Наукова діяльність.

Статті:

 1. Андрос М. Є. Тестування як елемент ефективності дистанційного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос. // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – №2. – С. 79–84. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718353
 2. Андрос М. Є. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника в умовах організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / М. Є. Андрос, С. П. Касьян // Теорія та методика управління освітою. – 2018. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713291
 3. Андрос М. Є. Модель управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос. // Нова педагогічна думка. – 2018. – №4. - С. 42-46. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709895.
 4. Андрос М. Є. Розвиток економічної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання відкритої післядипломної освіти / М. Є. Андрос, В. В. Дивак. // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – №31. – С. 83–90. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716495
 5. Андрос М. Є. Дистанційне тестування: український дискурс / Мирослав Євгенійович Андрос. // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – №38. – С. 74–78. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718658.
 6. Андрос М.Є. Тьютор в дистанційному навчанні: інформаційно-комунікаційний компонент підготовки / Мирослав Євгенійович Андрос. // Virtus: Scientific Journal. – 2021. – №52. – С. 56-60.
 7. Антощук, С.В., Андрос, М.Є. Практика онлайн-навчання: досвід та перспективи // Матеріали науково-практичної конференції: "Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди" ЖДУ імені Івані Франка. – Житомир. – 2021. – С. 27-33
 8. Svitlana Antoshchuk, Myroslav Andros Online teaching practice: experience and prospects // I Conference on professional development of specialists in the digitized society: current trends: scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) / scientific edition Oleg Spirin, Olena Ostrianska. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University, 2021. – 279 p. – P. 27-33.

Посібники та підручники (розділи в колективних монографіях):

 1. Андрос М. Є. Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос // Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / С. П. Касьян, В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька та інш. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (гол.ред.), С. П. Касьяна, В. В. Олійник / Мирослав Євгенійович Андрос. – Київ: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2018. – С. 238–256.
 2. Андрос М.Є. Управлінсько-технологічний аспект змішаного навчання / Мирослав Євгенійович Андрос // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник / за заг. Ред. В.В. Олійника, ред. кол.: С.П. Касьян, Л.Л. Ляхоцька, Л.В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2019. – с. 84-91.

Тези (участь в конференціях):

 1. Андрос М. Є. Дистанційне тестування як форма контролю знань слухачів курсів підвищення кваліфікації / Мирослав Євгенійович Андрос // Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Оffice 365: зб. матеріалів методологічного семінару 18 травня 2017 р. [ред. кол.: В. В. Олійник (голов. ред.) та ін.]. / Мирослав Євгенійович Андрос. – Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2017. – С. 46–50.
 2. Андрос М. Є. Практика використання сервісу “Forms” MS Office 365 для проведення дистанційного тестування слухачів курсів підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // Відкрита та дистанційна робота: від теорії до практики // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції. 28-30 листопада 2017 року. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: Відкрита та дистанційна робота: від теорії до практики.
 3. Андрос М. Є. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника закладу середньої освіти в умовах організації дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 28 лютого 2018 р.) / за заг.ред. О.Е Коневщинської, О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання . – 2018. – Режим доступу до ресурсу: Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи.
 4. Андрос М. Є. Формування готовності керівників закладів загальної середньої освіти до здійснення дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інофрмційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи: Всеукраїнський науково-практичний семінар 18.05.18. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://sites.google.com/view/vosikt/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-17-05-2018/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2.
 5. Андрос М. Є. Сучасний стан та особливості розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики.
 6. Андрос М.Є. Формування готовності керівників закладів загальної середньої освіти до здійснення дистанційного навчання // Науково-практичний семінар «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи», 17 травня 2018 року м. Київ. Режим доступу: Тези учасників.
 7. Андрос М.Є. Забезпечення дистанційного етапу освітнього процесу з використанням LMS-платформи E-front // Інформаційні технології в професійній діяльності: МатеріалиXІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ.- 2018. – С. 3-4.
 8. Андрос М.Є. Е-тестування як основа моніторингу ІКТ-компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти // РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА МЕДІАГРАМОТНОСТІ КЕРІВНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 25.04.2019). Режим доступу до ресурсу: Електронний збірник.
 9. Андрос М.Є. Дистанційне тестування в українському освітньому просторі. // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: IV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: Збірник тез Конференції 20 листопада 2019 року.
 10. Андрос М.Є. Цифрові комплекси дистанційного тестування в українському освітньому просторі [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу. – 2020. -230 с. [С. 11-13]. – Режим доступу до ресурсу: http://repository.vsau.org/getfile.php/24284.pdf
 11. Андрос М. Є. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи: збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя. АА Тандем – 2020. – c. 234. [с. 224-227]. Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/file/d/1b4TQrMbuoLqDaWPWn7WhkXzbDAWyFAbB/view?usp=sharing.
 12. Андрос М. Є. Практика використання LMS-платформи E-Front в освітньому процесі [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5-6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С.В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – Київ: ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – - 231 c. [с. 19-23]. Режим доступу до ресурсу: Збірник матеріалів конференції.
 13. Андрос М.Є. Питання організації дистанційного навчання в надзвичайних освітніх умовах [Електронний ресурс] / Мирослав Євгенійович Андрос //Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н.П. Муранова. – Київ: НАУ, 2020. – c. 154 [с. 8-10]. [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: Матеріали ВНПК.
 14. Андрос М.Є. Тьюторство в українських реаліях організації дистанційного навчання // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом». – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. – с. 16-20.

Навчальна продукція. Навчальні програми.

Андрос М. Є. Цифрові системи дистанційного тестування: спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівники закладів загальної середньої освіти / Мирослав Євгенійович Андрос. – Київ: ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2020. – 34 с.